Szanowni Państwo,

W związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2, a w szczególności z uwagi na ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego, a także w myśl pojęcia siły wyższej tj. zewnętrznego zdarzenia, niemożliwego do przewidzenia, które w obiektywny sposób uniemożliwia realizację działań projektowych jesteśmy zmuszeni przełożyć wizyty studyjne do szwedzkiego Partnera projektu zaplanowane w terminach:  19-24 kwietnia 2020 r., 17-22 maja 2020 r.,  28 czerwca– 3 lipca 2020 r. 

Ponadto informujemy, że proces rekrutacji zostaje wydłużony do odwołania i rekrutacja do projektu prowadzona jest na bieżąco.

Nowe terminy wizyt studyjnych zostaną ustalone niezwłocznie, kiedy tylko sytuacja na to pozwoli.


Od 1 lutego 2020 r. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, w partnerstwie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego oraz szwedzką centralą związkową TCO, realizują projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. „Koordynatorzy działań edukacyjnych w zakładach pracy”.

Celem projektu jest przygotowanie polskiego modelu wspierającego uczenie się przez całe życie pracowników, z wykorzystaniem doświadczeń szwedzkich partnerów społecznych. Wypracowany w ramach projektu model zostanie poddany szerokim konsultacjom zarówno w grupie związków zawodowych, organizacji pracodawców jak i samych pracodawców i pracowników. Warto dodać, że zdaniem wielu ekspertów szwedzkie rozwiązania w zakresie uczenia sięprzez całe życie, uwzględniające duży udział partnerów społecznych, należą do jednych z najlepszych na świecie. Warto zatem uczyć się od najlepszych.

W ramach realizacji projektu 60 przedstawicieli partnerów społecznych podniesie swoje kompetencje, kluczowe w zakresie niezbędnym do pełnienia roli koordynatorów edukacyjnych (uczenia się przez całe życie) w zakładach pracy.

Każdy uczestnik będzie zobowiązany do wzięcia udziału w:

  • 5-dniowej wizycie studyjnej w Szwecji (harmonogram przewiduje ich odbycie w miesiącach kwiecień – wrzesień 2020) oraz
  • 1,5-dniowym szkoleniu, zorganizowanym w Warszawie, bezpośrednio po wizycie studyjnej, oraz
  • 2-dniowym seminarium w Polsce (IV kwartał 2020 r.).

Terminy wizyt studyjnych:

  • 19-24 kwietnia 2020
  • 17-22 maja 2020
  • 28 czerwca–3 lipca 2020
  • 23-28 sierpnia 2020
  • 30 sierpnia – 4 września 2020

Osoby zainteresowane, prosimy o zapoznanie się z załączonymi dokumentami, wypełnienie ich, podpisanie, a następnie przesłanie na adres email: projekt.koordynatorzy@opzz.org.pl oraz pocztą do siedziby OPZZ z dopiskiem „Rekrutacja do projektu koordynatorzy edukacyjni” bądź dostarczenie bezpośrednio do siedziby OPZZ. Rekrutacja prowadzona będzie do 31 marca lub do wyczerpania miejsc.

OPZZ zastrzega, że w przypadku większej ilości zgłoszeń niż jest przewidziane miejsc, zostanie dokonana selekcja wybranych kandydatur, w oparciu o zgłoszenia przekazane do OPZZ w trakcie procesu rekrutacji, a w szczególności o ankietę rekrutacyjną (zał. 3).