Rada OPZZ Województwa Łódzkiego w Partnerstwie z Radą OPZZ Województwa Świętokrzyskiego realizuje projekt pn. „Partnerzy Społeczni – Profesjonalni Uczestnicy Dialogu Społecznego”, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest profesjonalizacja i zwiększenie uczestnictwa członków związków zawodowych zrzeszonych w Radzie OPZZ Województwa Łódzkiego i Radzie OPZZ Województwa Świętokrzyskiego w strukturach dialogowych mających wpływ na kształtowanie strategii, umiejętności i rozwój kapitału ludzkiego.
Dofinansowanie z UE: 532 272,44 PLN Nr umowy: POWR.02.20.00-00-0004/18
Lider: Rada OPZZ Województwa Łódzkiego
Partner: Rada OPZZ Województwa Świętokrzyskiego
Biuro Projektu: siedziba Rady OPZZ Województwa Łódzkiego, Pl. Zwycięstwa 13, 90-047 Łódź
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Numer i nazwa Działania: 2.20 Wysokiej jakości dialog społeczny w zakresie dostosowania systemów edukacji i szkolenia do potrzeb rynku pracy
Instytucja Finansująca: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Okres realizacji projektu: od 2019-05-01 do 2021-04-30
Działania podejmowane w ramach projektu:
1. Wypracowanie profilu kompetencyjnego uczestnika dialogu społecznego.
2. Analiza kompetencji przedstawicieli partnerów społecznych.
3. Wypracowanie mechanizmów wsparcia kompetencji przedstawicieli partnerów społecznych.
4. Wypracowanie zasad i narzędzi do weryfikacji aktywności partnerów społecznych.

5. Przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych, e-learningowych dla przedstawicieli partnerów społecznych. Program szkoleń ustalony będzie na podstawie wyników badań kompetencji i deficytów kompetencyjnych.

Szkolenia w ramach projektu „Partnerzy Społeczni – Profesjonalni Uczestnicy Dialogu Społecznego”

Temat

Liczba uczestników

Termin

Rodzaj szkolenia

Zasady działania i uprawnienia organów samorządowych i rządowych - kompendium wiedzy dla osób uczestniczących w dialogu społecznym z ramienia związków zawodowych 

20 osób

5.2020 – 4.2021

e-learning

Dyskryminacja - najważniejsze informacje dla osób uczestniczących w dialogu społecznym z ramienia związków zawodowych

20 osób

5.2020 – 4.2021

e-learning

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – niezbędne informacje dla osób uczestniczących w dialogu społecznym z ramienia związków zawodowych

20 osób

5.2020 – 4.2021

e-learning

Komunikacja on-line dla uczestników dialogu społecznego

60 osób

6.2020 – 11.2020

indywidualne zdalne

Wystąpienia publiczne i etykieta dla uczestników dialogu społecznego

20 osób

8.2020 – 4.2021

e-learning

Asertywność i radzenie sobie ze stresem dla uczestników dialogu społecznego

20 osób

8.2020 – 4.2021

e-learning

Kontakt w sprawie rekrutacji: lodz@opzz.org.pl lub kielce@opzz.org.pl


Informacja o szkoleniach w projekcie 7.2020