Projekt ,,Promotion of Gender Equality in Workers Involvement and Decision Making in Trade Unions and Work Councils” (,,Promocja równości płci w związkach zawodowych i radach pracowniczych w dziedzinie zaangażowania i procesów decyzyjnych”) to projekt o charakterze międzynarodowym, z udziałem 6 organizacji europejskich związków zawodowych. 

Kierujący projektem:

• Lietuvos Profesinių Sąjungų Konfederacija (LPSK), Litwa
• Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ), Polska
• Trade union of Telekom of Montenegro (Telekom), Montenegro

Organizacje zaangażowane:

• NGO Formax, Bułgaria
• CCOO de Industria ,Hiszpania
• Confederatia Nationala Sindicala "Cartel ALFA, Rumunia

Czas trwania projektu to 18 miesięcy: styczeń 2017 r. – czerwiec 2018 r.

Główne cele do realizacji w ramach projektu:

• zapewnienie lepszego zrozumienia sytuacji i problemów związanych 
z zaangażowaniem pracowników w kontekście równości/równowagi między płciami w każdym kraju partnerskim, miedzy innymi poprzez organizację międzynarodowych pobytów badawczych / warsztatów; 
• promocja i pogłębienie wiedzy wśród pracowników i pracodawców w krajach partnerskich na temat praw i możliwości w obszarze zaangażowania pracowniczego i równości płci/równowagi między płciami, poprzez organizację seminariów informacyjnych zarówno dla pracowników, jak i pracodawców; 
• zadbanie o zwiększenie świadomości społecznej w temacie zaangażowania pracowniczego w kontekście równouprawnienia płci/równowagi między płciami poprzez opracowanie  i dystrybucję materiałów informacyjnych w językach krajów partnerskich;
• zadbanie o rozpropagowanie wyników projektu wśród innych krajów członkowskich i kandydujących do UE, w celu promowania idei ustanowienia międzynarodowej sieci współpracy.  

Oczekiwane rezultaty / efekty do osiągnięcia w ramach projektu:

• lepsze zrozumienie wśród pracowników problemów związanych 
z zaangażowaniem pracowniczym w kontekście równości/równowagi między płciami;
• zaangażowanie i sposoby radzenia sobie z istniejącymi problemami dzięki szeroko zakrojonej wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, między krajami partnerskimi podczas projektu; 
• lepsze zrozumienie priorytetów i działań, jakie należy podjąć w przyszłości, by poprawić obecną sytuację i promować zaangażowanie pracownicze oraz równość/równowagę między płciami na tym polu; 
• promowanie poprawy sytuacji w obszarze zaangażowania pracowniczego oraz równości/równowagi między płciami wśród pracowników; 
• ogólne zaangażowanie pracownicze (związkowe) w krajach partnerskich projektu;
• podniesienie świadomości społecznej w kwestii zaangażowania pracowniczego.

Realizacja praktyczna i merytoryczna projektu odbywała się poprzez spotkania seminaryjne, warsztaty badawcze i wizyty studyjne w krajach partnerskich uczestniczących w projekcie. 
Integralną i bardzo ważną częścią projektu była organizacja w każdym z krajów seminariów krajowych mających za zadanie promowanie zagadnień równości płci w związkach zawodowych i radach pracowniczych oraz w szczególności wymianę dobrych praktyk i wpływanie na wzrost świadomości pracowników w zakresie równego traktowania w miejscu pracy. 

Podsumowanie terminarza i zagadnień merytorycznych 
realizowanych w ramach wizyt studyjnych:

• 12 stycznia 2017 r. – Polska (Warszawa)
Tematyka seminarium obejmowała omówienie i ustalenie celów projektu, harmonogramu realizacji zadań oraz przebiegu wizyt studyjnych. 
Dyskutowano na temat zaangażowania pracowników w kwestiach równości płci w każdym z krajów partnerskich wraz z przybliżeniem aktualnej sytuacji w zakresie równości płaci w miejscu pracy. 

• 14 – 15 marzec 2017 r. – Bułgaria (Sofia)
Tematyka obejmowała analizy porównawcze dotyczące pozycji kobiet na rynku pracy w krajach partnerskich, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym oraz podkreśleniem roli związków zawodowych w promowaniu równości płci. 
Omawiano różnice w prawodawstwie ze wskazaniem na różnice stereotypowe i kulturowe, identyfikację głównych barier dla zwiększenia aktywności kobiet w związkach zawodowych i konieczność zwiększenia udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych. Koncentrowano się także konieczności promowania równości płci i solidarności w działalności związkowej. 

• 18 - 19 maja 2017 r. – Czarnogóra (Podgorica)
Tematyka stanowiła kontynuację poprzedniego spotkania z wizyty studyjnej z Bułgarii, z uwzględnieniem aspektu praktycznego, wskazania przykładów dobrych rozwiązań prawnych w zakresie sytuacji kobiet w pracy oraz dzielenia się doświadczeniami z obszaru polityki prorodzinnej, ze wskazaniem roli związków zawodowych w ochronie pracy i praw socjalnych kobiet.

• 7 - 8 wrzesień 2017 r.  – Hiszpania (Madryt) 
Tematyka koncentrowała się na wskazaniu różnic w zatrudnieniu (pracy) kobiet i mężczyzn, z uwzględnieniem aspektów opieki zdrowotnej i spędzania czasu wolnego. Zastanawiano się w jaki sposób można byłoby zwiększyć aktywność kobiet w miejscu pracy – analizowano ,,przyjazne” przepisy w zakresie prawa podatkowego, systemów świadczeń rodzinnych, elastyczności i warunków pracy czy form wspomagających opiekę nad dziećmi. 

• 23 – 24 stycznia 2018 r. – Polska (Warszawa)
Tematyka koncentrowała się na problemie dyskryminacji w krajach partnerskich (studia przypadku, dane statystyczne, mechanizmy monitorowania i ochrona ofiar). Związki zawodowe w krajów partnerskich projektu wskazywały na dobre praktyki w zwalczaniu i eliminowaniu przemocy wobec kobiet, wskazując na ustawodawstwo krajowe, świadczenie usług oraz znaczenie profilaktyki.


• 19 – 20 luty 2018 r. – Litwa (Wilno) 
Tematyka omawiana podczas spotkania obejmowała tematykę zapobiegania i przedstawiania dobrych praktyk w zwalczaniu dyskryminacji i przemocy wobec kobiet. Partnerzy zastanawiali się nad sposobami skutecznego monitorowania tych zjawisk. Dzielono się doświadczeniem podejmowanych działań promocyjnych i edukacyjnych oraz aktywności związków zawodowych na rzecz równości płci i skutecznego stanowienie prawa.

• 6 – 7 marca 2018 r. – Rumunia (Bukareszt)
Tematyka skupiona była wokół przykładów katalogu dobrych praktyk z zakresu równości podejmowanych w każdym z krajów, ze szczególnym uwzględnieniem roli związków zawodowych w promowaniu tych działań. Współczesnym aspektem była debata odpowiadająca na pytanie: czy media społecznościowe mogą skutecznie wpływać na procesy decyzyjne oraz jak wygląda aktywizacja kobiet w internecie w każdym z krajów partnerskich? Opracowano katalog działań, jakie związki zawodowe mogą podejmować wspólnie, niezależnie od systemów społecznych, przekonań politycznych i siły kobiet w każdym z krajów. 

• 19 – 20 lipca 2018 r. – Litwa (Wilno) 
Seminarium końcowe, podsumowujące projekt i wypracowane rekomendacje. 

W czasie trwania projektu, w miesiącach: marzec – maj 2018 r. w każdym z krajów partnerskich projektu odbyły się seminaria krajowe o charakterze informacyjnym, promujące projekt i jego rezultaty. W krajach będących ko-beneficjentami projektu tj. na Litwie, w Polsce i Czarnogórze zorganizowano po 5 jednodniowych seminariów, w których łącznie uczestniczyło ponad 100 osób. W pozostałych krajach - organizacjach zaangażowanych tj. Bułgarii, Hiszpanii i Rumunii odbyły się po 3 jednodniowe seminaria, w których łącznie uczestniczyło ponad 60 osób. Seminaria miały na celu przedstawienie celów projektu oraz dyskusję o dyrektywach UE i ich wdrażaniu w każdym z krajów w zakresie równości płci i niedyskryminacji, w szczególności takich jak: dyrektywa 2006/54/WE ws. równości szans i równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie zatrudnienia i pracy; dyrektywa 79/7/EWG ws. zakazu bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji ze względu na płeć i dyrektywa 2010/41/UE ws. samozatrudnienia; dyrektywa 2004/113/WE ws. dyskryminacji płci; dyrektywa 92/85/EWG dot. kobiet w ciąży; dyrektywa 2010/18/UE w sprawie urlopu rodzicielskiego i dyrektywa 97/81/WE dot. pracy w niepełnym wymiarze godzin.