Opis projektu:


Celem głównym sieci współpracy jest zwiększenie efektywności działań Komitetów Monitorujących w obszarze rynku pracy (w tym polityk publicznych dotyczących tego obszaru, rozwoju sektora MŚP, aktywizacji zawodowej edukacji osób dorosłych), poprzez nawiązanie sieci współpracy pomiędzy członkami Komitetów Monitorujących, zwiększenie zaangażowania członków związków zawodowych w bieżące prace Komitetów Monitorujących, wzrost ich kompetencji i wymianę doświadczeń oraz konsultacje z ekspertami oraz grupami docelowymi konkursów, do maja 2017.

Liderem projektu było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w Partnerstwie z 4 Radami Wojewódzkimi: Małopolskiego, Dolnośląskiego, Lubuskiego  i Opolskiego. Omawiano 5 Programów Operacyjnych: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego.   

Spotkania konsultacyjne:

Odbyło się 5 spotkań konsultacyjnych: 07.09.2016 w Warszawie, 11.10.2016 w Krakowie, 22.11.2016 w Opolu, 23.11.2016 we Wrocławiu, 27.02.2017 w Zielonej Górze dla członków i zastępców Komitetów Monitorujących. W każdym spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział 12 osób. Spotkania prowadzone były przez eksperta z obszaru rynku pracy, aktywizacji zawodowej oraz edukacji osób dorosłych. Spotkania posłużyły zdobyciu wiedzy jak opiniować dokumenty, jak wybierać kryteria projektów. Uczestnicy omówili bieżące problemy pojawiające się podczas prac Komitetów Monitorujących, a także wymienili się doświadczeniami i dobrymi praktykami.

Warsztaty:

Odbyło się 5 dwudniowych warsztatów: 20-21.09.2016 w Warszawie, 27-28.10.2016 w Poroninie,

01-02.12.2016 w Szklarskiej Porębie, 09-10.03.2017 w Zielonej Górze, 30-31.03.2017 w Głuchołazach dla członków i zastępców Komitetów Monitorujących oraz aktywnych działaczy związkowych. W każdych warsztatach wzięło udział 20 osób. Podczas warsztatów uczestnikom przekazywano informacje na temat kryteriów konkursów dotyczących rynku pracy i edukacji osób dorosłych. Uczestnicy omówili zagadnienia zatwierdzane przez Komitety Monitorujące, podzieli się uwagami i komentarzami na temat poszczególnych kryteriów i wypracowali rekomendacje. 

Wypracowane rekomendacje:

1.     Należało by zapraszać zagranicznych przedstawicieli z podobnych do naszego Komitetu Monitorującego, u których to zdecydowanie lepiej wygląda i proponował by ewentualne zmiany. Oczywiście chodzi tu o państwa, gdzie te Komitety świetnie realizują swoje działanie np. Niemcy.

2.     Powinny się odbywać spotkania/konsultacje odnośnie przygotowywanych dokumentacji do projektów. W obecnej sytuacji nie mamy praktycznie żadnego wpływu na zmiany w tych dokumentacjach. W obecnej sytuacji brak realnej możliwości wpływania na dokumenty.

3.     Powinny się odbyć dodatkowe szkolenia dla członków i zastępców Komitetu Monitorującego dla organizacji pozarządowych.

4.     Mniejsza ilość, sporadycznie podejmowanie uchwał i innych dokumentów w trybie obiegowym.

5.     Częścią środków powinni zarządzać partnerzy społeczni.

6.     Organizacja kompleksowego szkolenia z zakresu funduszy europejskich dla członków Komitetów Monitorujących i ich zastępców

7.     Wprowadzenie do dokumentów programowych zapisów podkreślających znaczącą rolę związku zawodowego w realizacji programów outplacementowych

8.     Dążenie do wyszczególnienia w działaniach w regionalnych programach operacyjnych w ramach typów projektu: kształcenie ustawiczne członków związków zawodowych

9.     Wprowadzenie do działań dotyczących kształcenia ustawicznego i zawodowego pracowników związków zawodowych, jako jednej z priorytetowych grup wsparcia

10.  Dążenie do wyszczególnienia w działaniach w regionalnych pogromach operacyjnych w ramach typów projektu – szkoleń w zakresie bezpieczeństwa pracy  

11.  Wprowadzenie do działań dotyczących kształcenia ustawicznego i zawodowego pracowników migracyjnych, jako jednej z priorytetowych grup wsparcia

12.  Poszerzenie listy działań wpisanych do regionalnych programów operacyjnych o wprowadzone nowe działanie nakierowane na rozwój potencjału partnerów społecznych

Seminaria informacyjne:

Odbyło się 5 seminariów informacyjnych: 06.12.2016 w Warszawie, 15.12.2016 w Opolu, 16.12.2016 w Zielonej Górze, 23.03.201 w Szklarskiej Porębie, 04.05.2017 w Krakowie. W każdym seminarium udział wzięło 30 osób. Podczas seminariów przedstawiciele związków zawodnych zapoznali się z rolą Komitetów Monitorujących oraz możliwościami wykorzystania środków unijnych w obszarze rynku pracy i edukacji dorosłych.  

Ekspertyza:

W ramach projektu opracowano ekspertyzy, które dotyczą roli związków zawodowych we wdrażaniu działań dotyczących rynku pracy i edukacji osób dorosłych w ramach 5 Programów Operacyjnych. Ekspertyzy opisują możliwy wpływ przedstawicieli związków zawodowych, w tym członków i zastępców Komitetów Monitorujących  na wybór kryteriów konkursów, a także rodzaje projektów, w których mogą wziąć udział w związki zawodowe. Dokonano bieżącej analizy sytuacji, a także wskazano rekomendacje i możliwości zwiększenia aktywności związków zawodowych we wdrażaniu Programów Operacyjnych. 


Broszura informacyjna:

Broszura informacyjne skierowana jest do organizacji związkowych i przedstawia zadania Komitetów Monitorujących, rolę członków i zastępców Komitetów Monitorujących oraz możliwości wpływu Komitetów Monitorujących na kształt ogłaszanych konkursów. Dzięki broszurze przedstawiciele związków zawodowych mają okazję dowiedzieć się czym są Komitety Monitorujące oraz jaka jest rola członków i zastępców KM i jak związki zawodowe mogą wpływać poprzez swoich przedstawicieli na wdrażanie poszczególnych Programów Operacyjnych.