“T.R.U.S.T - Together for Raising awareness of trade Unionists and Strengthening Transnational co-operation in respect of employee involvement in aviation industry”

APPLICANT:FEDERAZIONE AUTONOMA DEI SINDICATI DEI TRASPORTI (FAST CONFSAL) - Włochy

CO-APPLICANT: OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH (OPZZ) - Polska

PARTNERZY:

ZWIĄZKI ZAWODOWE:

LITHUANIAN SERVICE WORKERS TRADE UNION - Litwa

SINDICATUL NATIONAL TEHNIC TAROM - Rumunia

TRADE UNION FOR TRANSPORT AND COMMUNICATIONS - Macedonia

ORGANIZACJE PRACODAWCÓW:

ASOCIACIÓN INDUSTRIAL TÉCNICA Y DE COMERCIO - Hiszpania

ZWIĄZEK PRACODAWCÓW DOLNEGO ŚLĄSKA - Polska

BUSSINESS CONFEDERATION OF MACEDONIA - Macedonia

GŁÓWNE CELE

- Wzmocnienie współpracy między europejskimi związkami zawodowymi reprezentującymi pracowników spółek przemysłu lotniczego

- Podnoszenie świadomości pracowników, pracodawców i ich przedstawicieli na temat znaczenia i zaangażowania pracowników w obliczu zmian gospodarczych (restrukturyzacja, fuzje, przejęcia i relokacje)
- Doskonalenie wiedzy związkowej i umiejętności komunikacyjnych w celu prowadzenia skutecznych konsultacji z pracodawcami

- Opracowanie strategii współpracy związków zawodowych z branży lotniczej w zakresie poprawy zaangażowania pracowników na poziomie ponadnarodowym oraz praktycznych aspektów tworzenia i funkcjonowania organów informacyjnych, konsultacyjnych i partycypacyjnych

DZIAŁANIA PODCZAS PROJEKTU

09.02.2017 RZYM - POSIEDZENIE KOMITETU KIEROWNICTWA

Do udziału w spotkaniu zostaną zaproszeni 2 przedstawiciele każdej organizacji partnerskiej

Na początku, głównym celem posiedzenia Komitetu Sterującego będzie poznanie się, ze względu na to, że jest to pierwszy wspólny projekt partnerskich związków zawodowych. Podczas spotkania odbędzie się prezentacja o strukturze każdej organizacji, jej doświadczeniu w negocjacjach na poziomie krajowym i europejskim oraz zostanie przeprowadzona dyskusja o poziomie implementacji dyrektyw UE. Partnerzy wyrażą swoje oczekiwania dotyczące projektu i ustalą harmonogram dalszych wydarzeń.

Kwiecień 2017 WARSZAWA – PIERWSZE WARSZTATY NARODOWE

CZERWIEC 2017 MADRYD – DRUGIE WARSZATY NARODOWE

Zaproszonych zostanie 4 przedstawicieli każdej organizacji partnerskiej

Dwie edycje międzynarodowych warsztatów, które odbędą się w Polsce i Hiszpanii, będą skoncentrowane na: relacjach pracodawca-pracownik w miejscu pracy, sposobie negocjowania ze związkami zawodowymi oraz z poszczególnymi pracownikami w kwestiach związanych z pracą, konsultacji jako ważnego aspektu każdego rodzaju zmiany, o wprowadzeniu których myślą menedżerowie, przedstawienie nowego trendu- odejścia od starego "powiedz i czyń" do zarządzania "angażowaniem i konsultowaniem", analiza case studies z negocjacji prowadzonych codziennie w miejscu pracy nad wynagrodzeniem i warunkami oraz o nowych praktykach roboczych. Zewnętrzni eksperci, specjalista w dziedzinie negocjacji i konsultacji, którzy mają doświadczenie w relacjach pracownik - pracodawca będą zaangażowani w warsztaty.
Głównymi założeniami szkolenia będą:
- Określenie różnicy między konsultacjami, negocjacjami i wspólnym rozwiązywaniem problemów
- Określenie korzyści wynikających z konsultacji
- Zrozumienie teorii negocjacji i podstawowych umiejętności negocjacyjnych
- Określenie różnicy między negocjacjami opartymi na pozycjach a oprocentowaniem
- Zrozumienie różnych etapów negocjacji
- Ustalenie, jak indywidualne zachowania wpływają na proces negocjacyjny
- Z jakimi problemami można się konsultować w firmie
- Jakie rodzaje problemów mogą być negocjowane w miejscu pracy
- Jakie problemy powstają przy rozróżnianiu konsultacji i negocjacji

OPRACOWANIE WSPÓLNEJ STRATEGII

Strategia zostanie opracowana przez grupę ekspertów. Określi ona środki umożliwiające partnerom społecznym i podmiotom społecznym na poziomie przedsiębiorstwa zapoznanie się z prawem UE i politykami w zakresie zaangażowania pracowników, a także wykonywanie ich praw i obowiązków w tym zakresie oraz wzmocnienie współpracy ponadnarodowej między przedstawicielami pracowników i pracodawców w odniesieniu do zaangażowania pracowników.

Styczeń- Maj 2018 – KRAJOWY OKRĄGŁY STÓŁ

W okrągłych stołach weźmie udział 20 osób w każdym kraju - przedstawiciele pracowników i pracodawców. Przewidzieliśmy zwrot kosztów podróży z miejsca ich wyjazdu na miejsce spotkania

Zorganizowanie krągłego stołu- jako praktyczne ćwiczenia do wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych podczas warsztatów.
20 osób w każdym kraju, w tym pracownicy i pracodawcy oraz przedstawiciel Komitetu Sterującego jako recenzent.

CZERWIEC 2018 RZYM – KONFERENCJA KOŃCOWA

Zaproszonych zostanie 5 przedstawicieli każdej organizacji partnerskiej. Podsumowanie projektu, jego wyników, przedstawienie wspólnej strategii i perspektywy dla przemysłu lotniczego w Europie.