13 stycznia 2023 r.  Pani Wiesława Janczak, przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego uczestniczyła w posiedzeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Rada OPZZ Województwa Lubelskiego

W czasie obrad ustalono, że na najbliższym Posiedzeniu plenarnym zostanie omówiony temat „Interpelacji odpowiedzi Minister Klimatu i Środowiska na Stanowisko nr 9/2022 WRDS WL w sprawie szczególnych  rozwiązań służących ochronie odbiorców paliw  gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu i jej konsekwencje dla mieszkańców budynków wielolokalowych i przedsiębiorców” oraz omówiony zostanie wniosek złożony przez NSZZ Solidarność w PGE Dystrybucja S.A dotyczący  istotnej kwestii społeczno-gospodarczej dla województwa lubelskiego.

Po zakończonym posiedzeniu odbyło się spotkanie, na które zaproszeni zostali przedstawiciele Departamentu Zarządzania programami Regionalnymi UM WL, Wojewódzkiego urzędu Pracy w Lublinie oraz członkowie WRDS WL. Celem spotkania było przedstawienie priorytetów, celów szczegółowych i instrumentów dostępnych dla partnerów społecznych w zbliżających się naborach do programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

zdjęcie: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie/www.lubelskie.pl