Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Świat

13 czerwca 2024

Globalny Indeks Praw ITUC 2024

Globalny Indeks Praw ITUC 2024 to trudna lektura - wyraźny i pilny sygnał ostrzegawczy, że demokratyczne wartości i podstawowe prawa uzgodnione przez większość krajów na szczeblu międzynarodowym rozpadają się. Globalny Indeks Praw Pracowniczych ITUC to kompleksowy przegląd praw pracowniczych w 151 krajach na podstawie listy 97 wskaźników pochodzących z konwencji MOP i orzecznictwa, i jako taki jest jedyną bazą danych tego rodzaju. Ocenia ona kraje w skali od 1 do 5+ w oparciu o stopień poszanowania praw pracowniczych. 10 najgorszych krajów dla pracowników to: Bangladesz, Białoruś, Ekwador, Egipt, Eswatini, Gwatemala, Myanmar, Filipiny, Tunezja i Turcija. - Dwudziestu dwóch związkowców zostało zabitych w sześciu krajach: Bangladeszu, Kolumbii, Gwatemali, Hondurasie, Filipinach i Republice Korei. - Warunki w 12 krajach są tak złe z powodu załamania rządów prawa, że otrzymały one ocenę 5+. - 87% krajów naruszyło prawo do strajku. - 79% krajów naruszyło prawo do rokowań zbiorowych. - 75% krajów pozbawiało pracowników prawa do zakładania związków zawodowych lub wstępowania do nich. - 74% krajów utrudniało rejestrację związków zawodowych. - W 65% krajów pracownicy nie mieli dostępu do wymiaru sprawiedliwości lub dostęp ten był ograniczony. - 43% krajów ograniczyło wolność słowa i zgromadzeń. - Pracownicy byli aresztowani i zatrzymywani w 74 krajach. - Pracownicy doświadczyli przemocy w 44 krajach. Średnia ocena w Europie wynosi 2,73, co oznacza spadek z 2,56 w 2023 r. i kontynuację gwałtownego spadku z 1,84 w 2014 r. - największego spadku odnotowanego w jakimkolwiek regionie na świecie w ciągu ostatnich 10 lat. Ogólny obraz, jaki wyłania się z raportu, to nieustanny atak na swobody obywatelskie, prawa pracownicze i interesy ludzi pracy. Należy pamiętać, że pod liczbami kryją się ludzie, ludzie i ich historia, historia klasy robotniczej, matek, ojców, synów, córek, którzy stawiają czoła zagrożeniom, aby bronić praw demokratycznym i poprawić życie przyszłość dla nas wszystkich, ponieważ  nie ma praw związkowych bez demokracji  i demokracji bez praw związkowych.

Czytaj więcej

11 czerwca 2024

VI Międzysektorowy Okrągły Stół na Rzecz Wsparcia Integracji Migrantów i Uchodźców w Polsce „Polityka Integracyjna Polski”

11 czerwca odbyło się szóste spotkanie Międzysektorowego Okrągłego Stołu na rzecz wsparcia integracji migrantów i uchodźców: „Polityka integracyjna Polski”, zorganizowane przez IOM we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych reprezentowała Natalia Kolesnik, specjalistka wydziału międzynarodowego OPZZ, zajmująca się problematyką migrantów i uchodźców. Przez kilka lat pracy w OPZZ z cudzoziemcami i migrantami Natalia zdobyła dużo doświadczenia w różnych obszarach oraz wyzwaniach stojących przed uchodźcami i migrantami. Również rozumiemy sytuacje, w jakich znajdują się osoby migrujące, a także jaką pomoc możemy im zaoferować i w jakie najlepsze sposoby rozwiązać problemy. Pierwsza część spotkania obejmowała prezentacje na temat „Wyzwania, priorytety, cele i strategie polityki integracyjnej na poziomie krajowym”, które przedstawili: - Dr Karolina Podgórska (Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego) - Janina Owczarek, koordynatorka Programu Migracji Pracowniczych i Inkluzji Społecznej (IOM Polska) - Bartłomiej Potocki, Dyrektor Departamentu Integracji Społecznej (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) Integracja jest jednym z kluczowych elementów udanej adaptacji migrantów w polskim społeczeństwie. Obejmuje naukę języka, zapoznanie się z kulturą, zatrudnienie, zapewnienie dostępu do edukacji i usług socjalnych, a także wspieranie aktywnego udziału w życiu społecznym. Podkreślono, że integracja musi być definiowana jako proces dwustronny, którego celem jest spójność społeczna. Spójne społeczeństwo tworzy poczucie przynależności, promuje zaufanie. Kompleksowe programy integracyjne obejmują: - Wspieranie społeczeństw przyjmujących: budowanie kompetencji międzykulturowych, wsparcie instytucjonalne, opracowywanie mechanizmów skierowań, ułatwianie nawiązywania pozytywnych relacji, promowanie pozytywnej narracji, przeciwdziałanie ksenofobii i dyskryminacji, wspieranie procesów konsultacyjnych. - Umożliwianie migrantom poruszania się w społeczeństwie przyjmującym: wsparcie w orientacji przed przyjazdem i po przyjeździe. - Ułatwianie integracji społecznej i gospodarczej migrantów: nauka języka, uznawanie umiejętności i kwalifikacji, wsparcie w podjęciu legalnego zatrudnienia, szkolenia zawodowe. Plan działania Komisji Europejskiej na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021-2027 zakłada: - Promowanie edukacji i szkoleń włączających na wszystkich poziomach edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem ułatwiania uznawania kwalifikacji, ustawicznej nauki języków i zarządzania różnorodnością. - Poprawę możliwości zatrudnienia i uznawania umiejętności w celu promowania integracji migrantów na rynku pracy. - Promowanie dostępu do usług zdrowotnych, w tym opieki psychiatrycznej i zdrowia reprodukcyjnego. - Promowanie dostępu do odpowiednich i niedrogich mieszkań oraz wspieranie wymiany doświadczeń na poziomie lokalnym i regionalnym w zakresie zwalczania dyskryminacji i segregacji na rynku mieszkaniowym. - Aktywny udział i włączenie w procesach kształtowania polityki. W drugiej części spotkania omówiono diagnozę wyzwań oraz wypracowano rekomendacje w zakresie polityki integracyjnej w wybranych obszarach: - Podnoszenie kompetencji językowych migrantów i uchodźców jako kluczowego narzędzia integracji społecznej i zawodowej - Budowanie dialogu międzykulturowego i spójności społecznej - Od integracji do partycypacji społecznej i politycznej - Wspieranie lokalnych aktorów procesu integracyjnego oraz wzmocnienie współpracy międzysektorowej Spotkanie zakończyło się podsumowaniem całodniowych dyskusji i wniosków. Nataliia Kolesnik, Wydział Międzynarodowy 

Czytaj więcej

11 czerwca 2024

112 Sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie

Trwa 112 Sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie. Jak co rok, w obradach uczestniczy delegacja Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. W tym roku delegatem strony pracowniczej z Polski jest Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. OPZZ reprezentuje w trakcie obrad także Jacek Dubiński, Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Zachodniopomorskiego i Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków. Poniżej treść wystąpienia Przewodniczącego OPZZ w imieniu grupy pracowniczej z Polski podczas plenarnego posiedzenia Konferencji w trakcie dyskusji nad Raportem Dyrektora-Generalnego Międzynarodowej Organizacji Pracy.  Piotr OstrowskiDelegat pracowników, PolskaGenewa, 11 czerwca 2024 r. Szanowny Panie Przewodniczący!Szanowni Delegaci, Mam zaszczyt i przywilej przemawiać w imieniu delegacji pracowników z Polski, która składa się z przedstawicieli trzech związków zawodowych: Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" oraz Forum Związków Zawodowych. Raport Dyrektora Generalnego koncentruje się na umowie społecznej jako instytucyjnym instrumencie zapewniającym sprawiedliwość społeczną poprzez godną pracę dla wszystkich. Dokument nie odnosi się do umowy społecznej jako takiej, ale idzie dalej, proponując ideę jej odnowienia, która ma być z powodzeniem realizowana przez MOP, biorąc pod uwagę obecne i przyszłe wyzwania. Zgadzamy się, że nie możemy odnowić umowy społecznej bez środków instytucjonalnych, którymi dysponują trójstronni partnerzy. Jednak samo istnienie organów dialogu społecznego nie wystarczy. Pytanie brzmi, czy trójstronni partnerzy uznają dialog społeczny za ważną instytucję współkształtowania polityki społeczno-gospodarczej i czy mają pełne zaufanie do siebie i swojej roli w dialogu. Naszym zdaniem jakość praktyki trójstronności jest jednym z kluczowych wyzwań dla Polski. Brak zaufania przyczynia się do polaryzacji, przez co kompromis, konsensus i kreatywne rozwiązywanie problemów wydają się niemożliwe. Zasada MOP, że praca nie jest towarem, pozostaje jak zawsze aktualna, podobnie jak zrozumienie, że trójstronność i dialog społeczny są najbardziej skutecznymi i uzasadnionymi narzędziami kształtowania uniwersalnych standardów minimalnych. Należy położyć nacisk na potrzebę spójności i współpracy, która ma kluczowe znaczenie dla budowania zaufania. Aby odnieść sukces w tym procesie, wszyscy partnerzy, w szczególności związki zawodowe, muszą być włączeni i szanowani. W tym kontekście z zadowoleniem przyjmujemy deklaracje obecnego polskiego rządu, a w szczególności Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, że dialog społeczny z partnerami społecznymi będzie podstawowym elementem wszystkich polityk. Wierzymy, że opinie związków zawodowych będą uważane za ważne przez obecny rząd. Z zadowoleniem przyjmujemy również zapowiedź polskiego rządu o przystąpieniu do Globalnej Koalicji na rzecz Sprawiedliwości Społecznej. Szanowni Państwo! Układy zbiorowe pracy i procedury negocjacji zbiorowych na wszystkich szczeblach pozostają kluczowym elementem dialogu społecznego, promowanym i chronionym także przez MOP. Niestety, Polska należy do krajów europejskich o najniższym poziomie objęcia układami zbiorowymi pracy i najniższej ich liczbie, w szczególności na poziomie branżowym. Co więcej, otrzymujemy niepokojące i niedopuszczalne informacje, że istniejące układy zbiorowe pracy mają zostać wypowiedziane. Tak jest na przykład w przypadku Poczty Polskiej, firmy zatrudniającej ponad 60 000 pracowników. Zamiast osłabiania potrzebujemy wzmocnienia układów zbiorowych i dialogu społecznego. Zamiast wypowiadać istniejące układy, potrzebujemy ich dalszego przyjmowania, w szczególności w sektorze publicznym. Dlatego wzywamy polski rząd do wzmocnienia narzędzi skutecznych układów zbiorowych, zgodnie z zaleceniami związków zawodowych, wykorzystując nie tylko dyrektywy UE, ale także ramy prawne MOP. Sprawiedliwość społeczna nie może być uznana bez dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach pracowniczych. Dlatego wzywamy państwo polskie do zapewnienia skutecznego egzekwowania i przestrzegania prawa krajowego oraz poszanowania podstawowych zasad i praw w pracy. Państwo ma do odegrania rolę w zapewnieniu odpowiednich i dobrze funkcjonujących mechanizmów rozwiązywania sporów i procedur rozpatrywania skarg. Z jednej strony poprzez dostępne i skuteczne sądy pracy, z drugiej - poprzez dobrze finansowaną i skuteczną inspekcję pracy, wyposażoną w odpowiednie narzędzia sankcji i egzekucji. Integracja i zdolność do budowania mostów umożliwiają realizację umowy społecznej. Integracyjne zarządzanie oparte na dialogu społecznym na wszystkich szczeblach ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia naszych współczesnych celów społecznych i gospodarczych.

Czytaj więcej

27 maja 2024

Stanowisko Prezydium OPZZ w sprawie najważniejszych priorytetów, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2024 r.

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego OPZZ przesłało do szefów sztabów wyborczych Stanowisko Prezydium OPZZ w sprawie najważniejszych priorytetów, w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. ( stanowisko znajdziecie TUTAJ) W piśmie tym, za ich pośrednictwem zwróciliśmy  się do przyszłych europarlamentarzystek i europarlamentarzystów, aby wsłuchali się w głosy milionów pracownic i pracowników. Ludzi, którzy pragną, aby Europa, stała się miejscem, w którym każdy może żyć i pracować z szacunkiem i godnością, bezpiecznie, w pokoju, bez obaw przed ubóstwem, dyskryminacją, uciskiem, przemocą i wojną, aby uczynić ją silną społecznie. Podkreśliliśmy, że gwarantem silnej społecznie Europy jest postęp społeczny, który można osiągnąć poprzez gwarancje i skuteczną ochronę praw pracowniczych. Wskazaliśmy też że  jest istotne, aby polityka unijna w większym stopniu promowała europejski model społeczny, pokój, demokrację, chroniła praw człowieka, w tym prawa pracownicze oraz globalną sprawiedliwość gospodarczą. W związku z powyższym, przesłaliśmy postulat, aby w nowej kadencji europarlamentarzystki i europarlamentarzyści aktywniej uczestniczyli w inicjatywach unijnych na rzecz wspierania priorytetów pracownic i pracowników z jednoczesnym apelem o ich poparcie i uwzględnienie w swoich przyszłych pracach. Mając powyższe na uwadze  również pragniemy zaapelować do wszystkich ludzi pracy o wzięcie udziału w wyborach w dn. 9 czerwca oraz głosowanie na kandydatów gwarantujących wsparcie działań na rzecz ludzi pracy.

Czytaj więcej

27 maja 2024

Posiedzenie zespołu problemowego OPZZ ds. ERZ - 27 maja 2024 r.

Podczas spotkania mieliśmy możliwość przypomnienia przepisów zawartych w dyrektywie w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), miedzy innymi jakiej wielkości firmy będą przedstawiać w swoim sprawozdaniu z działalności informacje na temat: kwestii środowiskowych, społecznych i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego, oraz według jakich standardów sprawozdawczości. Dyskutowano również o roli związków zawodowych jako interesariuszy wewnętrznych,  niezbędności brania przez nich udziału w analizie istotności i w kształcie tego raportu oraz wpływu na dane przedstawiane w raportach. Podczas dyskusji również mieliśmy okazję analizy  z postępów we wdrażaniu w firmach kwestii związanych z CSRD. Podczas obrad kolejną istotną kwestią była dyskusja dotycząca projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych, jako implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2022/2523 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii Europejskiej.  Po przedstawieniu zapisów projektu rozpoczęła się dyskusja, która dotyczyła tego, czy wprowadzenie podatku, czyli  zwiększenia obciążenia firm o charakterze ponadnarodowym, w których uczestnicy spotkania działają w ramach swoich europejskich rad zakładowych  będzie miało/może mieć  wpływ na pracowników w zakresie warunków płacowych oraz dalsze kroki w ramach zespołu związane z projektem. Chcielibyśmy podziękować członkom naszego zespołu OPZZ ds. ERZ za rzeczową i konstruktywną debatę i jednocześnie zachęcić wszystkie osoby zrzeszone w OPZZ, działające w europejskich radach zakładowych do dołączenia do naszego zespołu! W kwestii dołączenia do nas proszę pisać na adres email: chojnowska@opzz.org.pl

Czytaj więcej

26 marca 2024

Wesprzyj Towarzystwo Przyjaciół Ukrainy!

W ostatnim czasie mieliśmy niezwykłą przyjemność gościć Weronikę Marczuk, Przewodniczącą TPU, podczas spotkania naszego zespołu ds. równości OPZZ. W trakcie spotkania Weronika Marczuk dzieliła się z nami działaniami jej organizacji na rzecz osób najbardziej potrzebujących: kobiet, dzieci, rodzin, wszystkich dotkniętych wojną trwającą na Ukrainie. Jako zespół ds. równości OPZZ zwracamy się do Was z gorącym apelem o wsparcie TPU poprzez przekazanie 1,5% podatku. Każda złotówka może przynieść ulgę i wsparcie dla tych, którzy potrzebują naszej pomocy najbardziej. Wesprzyjmy razem! Dzielmy się dobrocią i pomagajmy tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Zespół ds. równości OPZZ

Czytaj więcej

13 marca 2024

W trosce o Sprawiedliwy Ład dla Ludzi Pracy

Przedstawiciele zespołu problemowego OPZZ ds. Europejskich Rad Zakładowych spotkali się w dniu 7 marca 2024 r. z posłem do Parlamentu Europejskiego, panem Markiem Baltem, z  Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów. Rozmawiano o sprawach związanych z procedowaniem dossierów w Unii Europejskiej i ich uchwalaniem oraz ich wdrażaniem i stosowaniem na poziomie krajowym, jak również dialogiem społecznym, niskim poziomem układów zbiorowych oraz aktualnej sytuacji związanej z zielonym ładem. Po rozmowach został przesłany manifest EKZZ przed wyborami do Europarlamentu pod tytułem:  W trosce o Sprawiedliwy Ład dla Ludzi Pracy Manifest na wybory do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku.

Czytaj więcej

13 marca 2024

Konferencja Europejskiego Centrum Kompetencji Partycypacji Pracowniczej (EWPCC) 2024: Partycypacja pracownicza 20 lat po rozszerzeniu UE na wschód.

Dokładnie 20lat temu Unia Europejska rozszerzyła się na Wschód o 10 nowych krajów członkowskich. Było to największe jednorazowe poszerzenie UE w całej historii, historyczne wydarzenie, jakim było powitanie w sumie 11 nowych członków z Europy Środkowej i Wschodniej oraz symboliczne ponowne zjednoczenie Europy po dziesięcioleciach podziałów. Jednakże, jeśli spojrzymy na stan partycypacji pracowników, wciąż możemy mówić o ostrym podziale między Wschodem a Zachodem. Podkreślono znaczenie, jakie przystąpienie do UE miało dla Europy Środkowej, zarówno pod względem postępu legislacyjnego na poziomie krajowym dotyczącego praw pracowniczych, dialogu społecznego i demokracji w miejscu pracy, jak i legislacji unijnej odnoszącej się do informacji i konsultacji, zwłaszcza w kontekście Europejskich Rad Zakładowych. Współpraca z Zarządem Centralnym, Radą Pracowniczą/Pracowników, a także związkami zawodowymi i pracownikami, stanowiła istotny element tego procesu. Podczas Konferencji uczestnicy dzielą się swoimi doświadczeniami z zakresu informacji, konsultacji i partycypacji pracowników w ostatnich 20 latach w krajach członkowskich UE z Europy Środkowej i Wschodniej. Dyskusje dotyczące demokracji w miejscu pracy, prowadzone z perspektywy przedstawicieli pracowników i związków zawodowych, skłoniły do wniosku, że nadal oczekuje się zrównania płac na zasadzie wzajemnego zaufania i poczucia bezpieczeństwa pracy. Poruszono także kwestię potrzeby wzmocnienia współpracy międzynarodowej w celu podjęcia działań mających na celu wzmocnienie demokracji w pracy na terenie całej Unii Europejskiej. Okrągły stół przedstawicieli pracowników i związków zawodowych z krajów członkowskich Europy Środkowej i Wschodniej stanowił szczegółowy przegląd sytuacji prawnej i praktycznej demokracji w pracy, a także platformę do refleksji i wymiany doświadczeń. Podczas konferencji przedstawiciele OPZZ wzięli udział. Marcin Grzybowski, panelista z OPZZ, przedstawił sytuację polskiego dialogu społecznego oraz jego funkcjonowanie w ostatnich latach na forum Rady Dialogu Społecznego oraz w Wojewódzkich Radach Dialogu Społecznego. Magda Chojnowska,  Wydział Międzynarodowy OPZZ

Czytaj więcej

12 marca 2024

Wspólnie z ETUI o BHP i młodych związkowcach

Regionalne Forum BHP na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia w pracy jest cenną inicjatywą organizowaną przez Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI), od kilkunastu lat kierowaną do przedstawicieli i przedstawicielek związkowych krajów Europy Bałtyckiej i Krajów Grupy Wyszehradzkiej. W dniach 7 – 8 marca br. OPZZ było gospodarzem międzynarodowego spotkania ETUI. OPZZ od kilkunastu lat bierze udział w spotkaniach poświęconych wymianie doświadczeń i dobrych praktyk oraz działań związków zawodowych w obszarze bezpieczeństwa pracy. Tegoroczne forum bezpieczeństwa pracy, z udziałem związkowców i związkowczyń z Polski, Węgier, Ukrainy, Czech, Estonii, Litwy poszerzono o problematykę działań wspierających zainteresowanie BHP wśród młodych związkowców i rozpowszechniających ich wiedzę o BHP, motywując młodych pracowników do wstępowania w szeregi związkowe.  OPZZ przedstawiło związkowy punkt widzenia w obszarze priorytetów bezpieczeństwa pracy oraz transformacji klimatycznej i wyzwań dla związków zawodowych. Część związaną z bezpieczeństwem pracy i polski punkt widzenia zaprezentowały wspólnie: Renata Górna i przedstawicielka NSZZ ,,S” Paulina Barańska podkreślając polskie, związkowe priorytety krajowe w tym obszarze. Wskazałyśmy m.in. na wyzwania związane z branżą budowlaną, pracownikami ukraińskimi i tymczasowymi w kontekście niepracowniczych form zatrudnienia, a także zagadnienia dot. zdrowia psychicznego w pracy i roli dialogu społecznego w obszarze bezpieczeństwa pracy. Z kolei ekspert OPZZ ds. polityki klimatycznej Maciej Zaboronek przedstawił obecne i nadchodzące zmiany na rynku pracy obejmujące m.in. przemiany energetyczne, ale także inne sfery gospodarki, na które mają one wpływ. Zwracał m.in. uwagę na bardzo szybki wzrost zatrudnienia w nowych branżach, takich jak fabryki baterii czy obsługa branży fotowoltaicznej i związane z tym nasilenie nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników (kontakt z chemikaliami, praca na wysokości). Dodatkowo, perspektywę pracowników migracyjnych oraz działań związanych z pomocą uchodźcom ukraińskim przedstawiła przedstawicielka OPZZ w komisji ds. migracji Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) Milena Kłoczkowska. Spotkanie poświęcono także praktycznym warsztatom skierowanym do młodych na temat motywowania i zachęcania ich do wstępowania do związków zawodowych i szerzenia wiedzy o prawach pracowniczych, w tym o bezpieczeństwie w pracy. Warsztaty poprowadziła trenerka związkowa Ola Latocha. RG/ MZ/ DP

Czytaj więcej

28 lutego 2024

Spotkanie z Enrico Lettą

27 lutego w godz. 16 – 17:30 w siedzibie Konfederacji Lewiatan zostały przedstawione ramy  raportu dla Rady Europejskiej na temat przyszłości jednolitego rynku UE, którego autorem jest Enrico Letta. Enrico Letta, były premier Włoch obecnie kierujący instytutem Jacques`a Delorsa, został przez Radę Europejską poproszony o przygotowanie raportu dotyczącego jednolitego rynku Unii Europejskiej. Raport Letty zostanie zaprezentowany w marcu i ma stanowić inspirację dla unijnych instytucji w zakresie kierunków rozwoju unijnego rynku wewnętrznego. W tym celu odwiedza on państwa członkowskie i spotyka się z przedstawicielami rządów, biznesu, związków zawodowych oraz organizacji pozarządowych Raport będzie nawiązywał  między innymi do fragmentaryzacji regulacji rynku wewnętrznego, rozszerzenia polityki przemysłowej, zmniejszeniem obciążeń administracyjnych. Istotną kwestią będzie refleksja nad jednolitym rynkiem w kontekście agendy geopolitycznej. E. Letta skomentował: „Do tej pory mieliśmy wrażenie, że jednolity rynek jest sposobem na uregulowanie stosunków między krajami europejskimi, więc nawet konkurencja, którą zdecydowaliśmy się zastosować, była pomysłem na uratowanie fuzji, firm, ale nigdy nie mieliśmy pomysłu na agendę geopolityczną wokół nas, co powinno być punktem kluczowym”. Nas spotkaniu OPZZ reprezentowała Magdalena Chojnowska z Wydziału Międzynarodowego OPZZ, która zwróciła  uwagę na kwestie społeczne regulacji rynku wewnętrznego, mianowicie na pracowników którzy go tworzą w kontekście praw pracowniczych i godnej pracy. Raport Letty Będzie również ważnym dokumentem w kontekście polskiej prezydencji w Radzie UE w pierwszej połowie 2025 roku.

Czytaj więcej