Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Świat

14 lutego 2024

Cele klimatyczne bez sprawiedliwej transformacji to „recepta na protesty” – apel EKZZ

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) nawołuje do utworzenia specjalnej unijnej dyrektywy w sprawie sprawiedliwej transformacji. EKZZ popiera działania na rzecz klimatu, ale uważa, że obecnie Europejski Zielony Ład nie uwzględnia wystarczająco społecznych i pracowniczych skutków prowadzonych reform. Apel jest związany z ostatnią propozycją Komisji Europejskiej by kolejnym celem Unii było ograniczenie emisji gazów cieplarnianych względem 1990 r. o 90% do roku 2040 (obecnym celem na 2030 r. jest ograniczenie o 55%). Zdaniem EKZZ obecny mechanizm Funduszy na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest zbyt wąski. Dotyczy tylko regionów wygaszających wydobycie węgla, torfu i łupków bitumicznych, a przy tym nie jest wystarczająco finansowany. Tymczasem produkcja przemysłowa w Europie spada, a konkurencja nie śpi. Stany Zjednoczone wprowadziły ogromny pakiet inwestycji w tzw. Inflation Reduction Act (IRA), który stymuluje tamtejszą zieloną transformację. Rządowe wsparcie jest jednak powiązane z warunkami pracy – firmy mają m.in. obowiązek organizowania płatnych praktyk, wspierania zrzeszania się w związkach zawodowych i wypłacania godziwych wynagrodzeń. Tymczasem w akcie mającym być odpowiedzią na amerykański IRA – unijnym Net Zero Industry Act, zapisy o godnej pracy i płatnych praktykach nie zostały umieszczone, ku niezadowoleniu europejskich związków. Efektywna polityka klimatyczna musi uwzględniać wyzwania społeczne, pracownicze i przemysłowe. Miejsca pracy w Europie muszą zapewniać godne zarobki i dobre standardy a tutejszy przemysł musi pozostać konkurencyjny względem innych. Nie możemy dopuścić do przenoszenia kluczowych branż poza Wspólnotę. Można to osiągnąć tylko przy dużych inwestycjach uwzględniających wysokie standardy zatrudnienia dla wykwalifikowanych pracowników. Na spotkaniu z wiceprzewodniczącym wykonawczym ds. Europejskiego Zielonego Ładu Marošem Šefčovičem i komisarzem ds. zatrudnienia i praw socjalnych Nicolasem Schmitem w poniedziałek 5 lutego, sekretarz EKZZ Ludovic Voet podkreślił, że istniejące cele klimatyczne na 2030 r. są społecznie nieodpowiednie do redukcji emisji CO2 o 55%. Zwiększenie ambicji w tym zakresie nie jest możliwe bez ram politycznych sprawiedliwej transformacji, które uwzględniałyby wszystkie dotknięte nią społeczności. "Potrzebujemy specjalnej unijnej dyrektywy w sprawie sprawiedliwej transformacji, aby przewidywać zmiany i zarządzać nimi w sposób, który nie pozostawi nikogo w tyle. Odpowiednie finansowanie, wysokiej jakości polityka przemysłowa bogata w miejsca pracy, uwarunkowania społeczne i zabezpieczenie praw pracowniczych w okresie transformacji muszą być podstawowymi elementami nowego podejścia UE" - podsumował Ludovic Voet. MZ

Czytaj więcej

14 lutego 2024

Fair European Labour Mobility 2

Aktualnie trwa FELM2: Fair European Labour Mobility 2, międzynarodowy projekt powołany przez UE, we współpracy z związkami zawodowymi i ośrodkami związanymi ze związkami zawodowymi w Austrii, Rumunii, Polsce, Słowenii, Bułgarii, Serbii, Niemczech i na Węgrzech, z głównym naciskiem na sektor opieki domowej. Projekt obejmuje kwestie pracowników delegowanych przed, w trakcie i po ich oddelegowaniu, uwzględniając obywateli państw europejskich oraz obywateli krajów trzecich, którzy są delegowani. Centra doradcze ścisłą współpracują i wymieniają informacje z różnych organów krajowych, takich jak inspektoraty pracy, organy BHP, instytucje zabezpieczenia społecznego, ELA itp. Jeśli planujesz rozpocząć pracę w Niemczech jako opiekun/ka osoby starszej (czy to jako obecny pracownik czy po zakończeniu współpracy), i potrzebujesz porady, napisz do nas na adres opzz@opieka.pl. Pomożemy! Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

12 lutego 2024

Sztuczna inteligencja – nowy rozdział dla rynku pracy?

W dniu 1 lutego br. odbyła się w Madrycie konferencja zorganizowana przez Europejski Urząd ds. Pracy pod tytułem „Sztuczna inteligencja – nowy rozdział dla rynku pracy?”. Wydarzenie skupiło się na roli sztucznej inteligencji (AI) w kształtowaniu rynku pracy oraz mobilności pracowników.Podczas całodniowego spotkania uczestnicy skupiali się na tematach związanych ze sztuczną inteligencją oraz możliwościami jej zastosowania w celu lepszego zrozumienia rynku pracy i ochrony praw pracowników. W ramach tematycznych paneli dyskusyjnych poruszano kwestie dotyczące współpracy przy tworzeniu zasad sztucznej inteligencji na rynku pracy, podkreślając konieczność bliskiego współdziałania wszystkich zainteresowanych stron, w tym partnerów społecznych. W kontekście wzmocnienia konkurencyjności gospodarczej Europy podkreślono potrzebę wprowadzania technologicznych innowacji i rozwiązań, z równoczesnym zapewnieniem właściwej ochrony pracowników. Zaznaczono, że istotne jest ustalenie adekwatnych zasad kontroli nad sztuczną inteligencją, która w ostatnich latach znacząco rozszerzyła swoje oddziaływanie. W trakcie dyskusji uczestnicy konferencji wyrazili obawy pracowników związane z nowymi technologiami, jednak zgodzili się, że rynek pracy dynamicznie ewoluuje, generując nowe wymagania i wyzwania kompetencyjne. W kontekście zmieniających się potrzeb zaznaczono, że kluczowym elementem sukcesu będzie zdolność adaptacji i ciągłego rozwoju umiejętności, umożliwiających dostosowanie się do zmieniającego się środowiska pracy. Przedstawiciele firm poszukujących pracowników podkreślali korzyści płynące z wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji w dziedzinie dopasowywania stanowisk pracy do umiejętności pracowników. W ramach paneli dyskusyjnych poruszano także kwestie zdalnego oceniania umiejętności pracowników przy użyciu algorytmów oraz analizowania profili kandydatów w celu dopasowania ich do konkretnych stanowisk. Wartościowym elementem konferencji było przedstawienie przypadku wcześniejszego sprawdzenia poziomu umiejętności migrujących pracowników budowlanych z Dalekiego Wschodu przed ich przybyciem do kraju pracy. Niewątpliwie sztuczna inteligencja przyczynia się do automatyzacji wielu procesów, co może prowadzić do znaczących zmian w strukturze zatrudnienia. Obejmuje to pozytywne aspekty, takie jak zwiększenie satysfakcji z pracy, poprawa zdrowia pracowników, ułatwienie pracy i zwiększenie jej efektywności, ale również niesie zagrożenia, takie jak redukcja etatów, naruszenia danych osobowych oraz możliwość dyskryminacji. Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślili, że konieczne jest wspólne podejście do wyzwań związanych z wdrożeniem sztucznej inteligencji, która staje się coraz bardziej "ludzka". Jednakże jednoznacznie wskazano na potrzebę wspólnej kontroli tego procesu, aby zapobiec nadużyciom w zatrudnieniu i wykonywaniu pracy. Paweł Śmigielski, dyrektor wydziału prawno-interwencyjnego OPZZ, reprezentował organizację na konferencji.

Czytaj więcej

06 lutego 2024

Panel dyskusyjny JDG

W dniu 5 lutego w siedzibie OPZZ odbył się panel dyskusyjny pt. „Otwieranie działalności gospodarczej w Polsce: rekomendacje prawno-podatkowe”. Wydarzenie zgromadziło specjalistów z różnych dziedzin, w tym Natalię Kolesnik, specjalistki Wydziału Międzynarodowego OPZZ zajmującej się problematyką migrantów i uchodźców, oraz przedstawicieli fundacji Prawo do ochrony Polska (Right to Protection Poland) i Microfinance Centre (MFC). Podczas dyskusji ekspertów poruszono kluczowe kwestie związane z zakładaniem firmy w Polsce oraz wsparciem w prowadzeniu własnego biznesu. Omówiono między innymi: ✔️Prawne aspekty rozpoczęcia działalności gospodarczej w Polsce. ✔️ Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawczość finansową. ✔️Zasady rejestracji i obowiązki podatkowe. ✔️ Główne aspekty systemu podatkowego w Polsce oraz poszczególne obowiązki podatkowe przedsiębiorców. ✔️  Przykłady praktyczne bazujące na doświadczeniu ekspertów ✔️ „Gotowość psychologiczna” do prowadzenia firmy, wyzwania psycho-emocjonalne oraz stabilność emocjonalną przedsiębiorców. Warto zauważyć, że w 2023 roku Ukraińcy zarejestrowali ponad 30 tysięcy nowych prywatnych przedsiębiorstw w Polsce, co stanowi wzrost o ponad 67% w porównaniu do roku 2022. Dane CEIDG wskazują, że większość z tych firm działa w branży budowlanej (ponad 20%), a także w sektorze informatycznym, usługowym i handlowym. Szczególnie widoczny udział ukraińskich JDG zarejestrowanych jest w województwach Mazowieckim, Dolnośląskim, Małopolskim i Pomorskim.

Czytaj więcej

24 stycznia 2024

OPZZ na szkoleniu 'Zielone kompetencja dla związkowców i związkowczyń'

Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI) we współpracy z OPZZ zorganizował w Brukseli szkolenie „Zielone kompetencja dla związkowców i związkowczyń”. Wydarzenie prowadzone w dniach 16-19.01 miało na celu wykształcenie kompetencji, które będą wzmacniały udział pracowników w kreowaniu zrównoważonych środowiskowo miejsc pracy. Zmiana klimatu i rosnący wpływ człowieka na środowisko prowadzi nie tylko do zmian w przyrodzie ale wpływa też na prawodawstwo poszczególnych państw, działania firm oraz los pracowników. ETUI podejmuje próbę związkowej odpowiedzi na te wyzwania. Jesienią 2023 pod redakcją Franklina Kimbimbi opublikowany został podręcznik „Green competences for trade unionists: a case-based approach” (Zielone kompetencje dla związkowców – podejście oparte na konkretnych przypadkach). Publikacja identyfikuje pięć wzajemnie powiązanych kompetencji obejmujących wiedzę, umiejętności, wartości i postawy niezbędne do rozwoju i wspierania społeczeństwa, które będzie minimalizować wpływ działalności człowieka na środowisko. Ma na celu wyposażenie związkowców w niezbędne kompetencje w zakresie zrównoważonego rozwoju w sektorach takich jak edukacja, górnictwo, transport, budownictwo, rolnictwo i wiele innych. W treningu współprowadzonym przez Dominikę Pyzowską z działu szkoleń OPZZ wzięło udział pięcioro reprezentantów naszej konfederacji: Weronika Lorek ze Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego w Nitroerg, Dorota Aniszewska-Koniecka ze Związku Nauczycielstwa Polskiego w Garwolinie, Sebastian Dereń z MZZ Odkrywka KWB Bełchatów, Krystian Kacuga z MZZ Celsa Huta Ostrowiec oraz Maciej Zaboronek zajmujący się polityką klimatyczną w OPZZ. Dodatkową wartością szkolenia była okazja do wzajemnej wymiany wiedzy między uczestnikami oraz interesujących porównań międzybranżowych i międzynarodowych. Zachęcamy do zapoznania się z podręcznikiem – na razie dostępnym w języku angielskim, ale niebawem planowane jest tłumaczenia na polski. Link: TUTAJ Wartościowe materiały ETUI dotyczące sprawiedliwej transformacji dostępne też TUTAJ (język angielski).

Czytaj więcej

12 grudnia 2023

Eurodemonstracja w Brukseli: przeciwko planom rozpoczęcia programu oszczędnościowego 2.0

Tysiące pracowników z całej Europy demonstrowało dziś przed budynkami instytucji europejskich w Brukseli w proteście przeciwko planom rozpoczęcia od przyszłego roku programu oszczędnościowego 2.0. Na Eurodemonstracji europejskich związkowców nie zabrakło Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych - wziął w niej udział Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. Demonstracja zorganizowana przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych (EKZZ/ETUC) to część szerszej kampanii na rzecz „sprawiedliwego porozumienia dla ludzi pracy. Odbywa się w czasie, gdy ministrowie i eurodeputowani prowadzą negocjacje w sprawie reformy unijnych zasad zarządzania gospodarczego. Zgodnie z obecnym projektem propozycji, tylko w przyszłym roku 14 państw członkowskich będzie zmuszonych obciąć swoje budżety o 45 miliardów euro - wynika z obliczeń EKZZ opartych na danych Komisji Europejskiej. Polska także jest na tej liście. Dla naszego kraju może to oznaczać cięcia w wysokości 3,2 mld euro. To dokładnie tyle, ile kosztuje zatrudnienie ponad 180 tysięcy pielęgniarek lub ponad 400 tysięcy nauczycieli! Reforma następuje po zawieszeniu poprzednich przepisów w 2020 r. w drodze uruchomienia „ogólnej klauzuli wyjścia” zawartej w unijnym Pakcie Stabilności i Wzrostu, aby zaradzić skutkom gospodarczym pandemii. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2024, ale jak dotąd nie osiągnięto porozumienia co do tego, jakie powinny być. Zgodnie z obecną propozycją państwa członkowskie z deficytem powyżej 3% PKB będą musiały co roku redukować deficyt budżetowy o minimum 0,5% PKB. Doprowadziłoby to do mniejszej liczby miejsc pracy, niższych wynagrodzeń, kurczenia się usług publicznych i uniemożliwiłoby większości państw członkowskich UE dokonanie inwestycji niezbędnych do osiągnięcia własnych celów społecznych i klimatycznych UE. Nowe badania dotyczące politycznych kosztów polityki oszczędnościowej pokazują również, że głównym beneficjentem proponowanego rodzaju polityki fiskalnej jest skrajna prawica. EKZZ i jej organizacje członkowskie, w tym OPZZ w czasie dzisiejszej demonstracji wzywają do: Zasady zarządzania gospodarczego, które stawiają dobrostan ludzi i planety ponad arbitralne granice, w tym poprzez „złotą zasadę” dotyczącą inwestycji publicznych, która wyłącza inwestycje na rzecz celów społecznych i klimatycznych UE oraz sprawiedliwej transformacji z limitów wydatków. Utrzymanie skutecznych unijnych mechanizmów solidarności wprowadzonych podczas pandemii, takich jak Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, które powinny mieć charakter trwały, aby zapewnić równe warunki działania w zakresie inwestycji. Dalsze przedłużenie o rok „ogólnej klauzuli wyjścia” Paktu Stabilności i Wzrostu, aby zapewnić odpowiedni czas na osiągnięcie trwałej reformy zasad zarządzania gospodarczego. Konieczności dla inicjatyw zapewniających sprawiedliwe warunki pracy dla pracowników, w tym lepsze miejsca pracy i wyższe płace, wsparcie dla rokowań zbiorowych, lepsze warunki pracy i położenie kresu niepewnemu zatrudnieniu. fot. ETUC

Czytaj więcej

11 grudnia 2023

Oświadczenie o solidarności z pracownikami TESLA

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) reprezentująca ponad 45 milionów pracowników, 93 konfederacje związków zawodowych i 10 europejskich federacji związków zawodowych w Europie zaoferowała pełne wsparcie szwedzkiemu związkowi zawodowemu IF Metall, domagającemu się sprawiedliwych warunków pracy poprzez układ zbiorowy dla pracowników Tesli w Szwecji. W dniu 6 grudnia podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego liderzy reprezentatywnych krajowych związków zawodowych przyjęli oświadczenie o solidarności z pracownikami TESLA (oświadczenie znajdziesz TUTAJ) IF Metall od dłuższego czasu prowadzi negocjacje z Teslą. Ta odmówiła jednak podpisania układu zbiorowego, naruszając tym samym podstawowe zasady szwedzkiego rynku pracy, zmuszając tym samym pracowników do rozpoczęcia strajku. Układy zbiorowe są podstawą szwedzkiego i skandynawskiego modelu rynku pracy. Oznacza to, że związki zawodowe i organizacje pracodawców określają zasady gry na rynku pracy. Nieuczciwa konkurencja przynosi jedynie szkody i niepewne warunki pracy. Model skandynawski opiera się na wzajemnym szacunku. Dlatego ten konflikt dotyczy podstaw dla całego rynku pracy. Aby wesprzeć IF Metall i bronić prawa do układów zbiorowych, kilka szwedzkich i nordyckich związków zawodowych ogłosiło akcje solidarnościowe. Tesla jest globalnym aktorem, lecz solidarność związkowa jest równie silna. To nie tylko walka o pracowników Tesli w Szwecji, ale także kluczowa walka o prawo do strajku i prawo do układów zbiorowych. Europejski ruch związkowy jest zjednoczony tymi zasadami i jednoznacznie stoi po stronie pracowników Tesli. Razem z całym międzynarodowym środowiskiem wzywamy Teslę do poszanowania podstawowych praw pracowników i szwedzkiego modelu rynku pracy. Nadszedł czas na podpisanie układu zbiorowego.

Czytaj więcej

09 grudnia 2023

Spotkanie ekspertów programowych ETUC, KVPU, FPU, OPZZ, CFDT i ACV-CSC

W dniu 8 grudnia, w Brukseli odbyło się spotkanie programowe europejskich i ukraińskich ekspertów ETUC, KVPU, FPU, OPZZ, CFDT i ACV-CSC  w sprawie działań  związkowych w zakresie związanym ze strategicznymi rami Unii Europejskiej dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa na lata 2021-2027. Na początku spotkania rzecznik pracowników w ACV-CSC zaprezentował wyzwania z perspektywy pracowników oraz rolę Europejskiej Rady Doradczej ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia oraz przedstawił proces dialogu społecznego na temat zdrowia i bezpieczeństwa na szczeblu UE . Kolejno zostały zaprezentowane doświadczenia: belgijskich związków zawodowych  w kontekście dialogu społecznego i działań związków zawodowych w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Koncentracja została skupiona na poziomie miejsca pracy, a tematem przewodnim były  - substancje chemiczne i niebezpieczne jako zagrożenia biologiczne; francuskich związków zawodowych – w kontekście dialogu społecznego i działań związków zawodowych na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa. Koncentracja została skupiona na Koncentracja na poziomie miejsca pracy, a tematem przewodnim  były - zagrożenia dla zdrowia psychicznego oraz przemoc i nękanie w miejscu pracy; polskich związków zawodowych - Dialog społeczny i działania związków zawodowych na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa. Koncentracja jak powyżej została skupiona na poziomie miejsca pracy a tematem przewodnim były  wypadki przy pracy. Po wymianie doświadczeń rozgorzała dyskusja nad wyzwaniami dla Ukrainy, które są  związane z jej przejściem na unijne normy BHP i ramy strategiczne. Na koniec Ignacio Doreste Hernandez, doradca ds. BHP Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) przedstawił stanowiska i działania EKZZ w zakresie promowania bezpieczeństwa i higieny pracy w przestrzeni UE we współpracy ze Stałą Komisją BHP. OPZZ reprezentowała Magdalena Chojnowska z wydziału międzynarodowego OPZZ

Czytaj więcej

07 grudnia 2023

Spotkanie programowe EKZZ, KVPU, FPU, OPZZ, CFDT i ACV-CSC w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE

7 grudnia w Brukseli odbyło się spotkanie programowe EKZZ, KVPU, FPU, OPZZ, CFDT i ACV-CSC w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE. Dyskusja koncentrowała się na dialogu społecznym oraz prawach socjalnych i pracowniczych. Aktywność OPZZ w obszarze wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej to przede wszystkim poparcie i wsparcie dla obywateli Ukrainy.  8 listopada Komisja Europejska (KE) przedstawiła raport o stanie  przygotowań do wejścia do UE. EKZZ wystosowała pismo do władz UE i Ukrainy z prośbą o podjęcie działań następczych, podkreślając potrzebę zwołania szczytu partnerów społecznych wysokiego szczebla przed kolejnym szczytem UE-Ukraina oraz znaczenie wzmocnienia dialogu społecznego i wspierania związków zawodowych i partnerów społecznych. Dzięki presji wywieranej przez EKZZ raport zawiera kilka jasnych zaleceń dotyczących między innymi dialogu społecznego. Raport stwierdza między innymi, że: "Ukraina pozostaje na wczesnym etapie przygotowań w zakresie polityki społecznej i zatrudnienia. [...] Ukraina powinna w szczególności: [...] zapewnić sprzyjające środowisko dla dwustronnego i trójstronnego dialogu społecznego oraz wzmocnić potencjał partnerów społecznych; [...]". Wciąż jest wiele kwestii, które wymagają znacznej poprawy "tu i teraz".  Podczas wymiany poglądów z przedstawicielem Komisji Europejskiej Nicolasem Schmitem - Europejskim Komisarzem ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Wyrównywania Szans, liderzy dwóch ukraińskich reprezentatywnych na poziomie krajowym związków zawodowych podkreślili potrzebę lepszego stanowienia prawa. Zwrócili też uwagę na brak dialogu ze strony rządu Ukrainy, który próbuje zastąpić dialog społeczny dialogiem obywatelskim, co jest bardzo ryzykowne. Skupiono się również nad scenariuszami wobec tego, jak będzie wyglądał rynek pracy po zakończonej wojnie i jakie kroki należy podjąć już teraz, aby wzmocnić odbudowę Ukrainy. W spotkaniu programowym w Brukseli wzięli udział Tea Jarc - sekretarz  ETUC, Marie Helene Ska - prezydent AcV-CSC i Lorenzo Repetti - doradca ETUC. OPZZ reprezentowała Magdalena Chojnowska z Wydziału Międzynarodowego OPZZ.

Czytaj więcej

05 grudnia 2023

Seminarium: Migracja zarobkowa w kontekście odbudowy powojennej Ukrainy a rola związków zawodowych

5 grudnia odbyło się międzynarodowe Seminarium dotyczące migracji zarobkowej. Wzięli w nim udział przedstawiciele związków zawodowych z krajów europejskich, w tym przedstawiciele OPZZ. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych reprezentowała Natalia Kolesnik z Wydziału Międzynarodowego OPZZ i Punktu Informacji i Konsultacji dla migrantów. Nataliia opowiedziała o obecnej pracy OPZZ w zakresie migracji zarobkowej i sytuacji migrantów w Polsce i na rynku pracy oraz o swoich doświadczeniach i wyzwaniach, przed którymi stoją migranci i uchodźcy. Ukraińcy na polskim rynku pracy Polska jest krajem, który aktywnie włącza Ukraińców do swojego społeczeństwa i gospodarki, zapewniając wiele możliwości legalnego pobytu, pracy, edukacji i atrakcji kulturalnych. Dziś Polska jest drugim krajem pod względem liczby uchodźców przyjętych przez Ukrainę. Aktualnie w Polsce przebywa ok. 960 tys. uchodźców. W ostatnich latach gospodarka Polski znacznie się rozwinęła. Swój udział w tym procesie mieli także ukraińscy pracownicy. Coraz więcej obcokrajowców płaci składki do ZUS, a liczba ubezpieczonych cudzoziemców w październiku 2023 r. wyniosła prawie 1 mln 125 tys. Największą grupę wśród nich stanowią obywatele Ukrainy i Białorusi. Co dalej z ukraińskimi pracownikami po zakończeniu wojny na Ukrainie? Natalia mówiła także o powrocie Ukraińców po zakończeniu wojny. Dokładną wielkość powrotów Ukraińców po zakończeniu wojny trudno jest przewidzieć ze względu na wiele czynników. Jednak według wyników  okazało się, że 47% zamierza wrócić na Ukrainę po zakończeniu wojny. Badanie przeprowadzono w Polsce wśród młodych ludzi do 35 roku życia, którzy mieszkają na Ukrainie i przenieśli się do Polski po rozpoczęciu wojny. Młodzi ludzie chcą być na Ukrainie i uczestniczyć w odbudowie kraju. Na decyzję o powrocie wpływa wiele czynników: Stabilność na Ukrainie po wojnie. Jednym z kluczowych czynników jest stan bezpieczeństwa i stabilności na Ukrainie po zakończeniu działań wojennych. Czy Ukraina będzie w stanie zapewnić powracającym uchodźcom nie tylko bezpieczeństwo, ale także warunki do życia i rozwoju? Możliwości ekonomiczne. Ludzie będą rozważać perspektywy gospodarcze Ukrainy w porównaniu z tymi, jakie oferuje kraj, który odwiedzili. Poziom zatrudnienia, możliwości rozwoju biznesu i ogólny klimat gospodarczy będą odgrywać ważną rolę przy ich wyborze. Integracja w nowym kraju. Podczas pobytu w innym kraju uchodźcy mogli znaleźć nowe możliwości, nawiązać więzi społeczne, zdobyć wykształcenie lub zawrzeć związek małżeński. Wiele będzie zależeć od indywidualnej sytuacji każdej osoby - od "okoliczności rodzinnej". Rozumiemy, że przyszły powrót ukraińskich uchodźców z Polski na Ukrainę po zakończeniu wojny jest problemem złożonym i wieloaspektowym. Czynniki takie jak bezpieczeństwo, stabilność, możliwości gospodarcze, integracja i sytuacja osobista będą odgrywać główną rolę w decyzji każdego uchodźcy dotyczącej jego przyszłości. Państwowe i międzynarodowe programy wsparcia mogą odegrać ważną rolę w ułatwianiu ich powrotu i reintegracji na Ukrainie.

Czytaj więcej