Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Świat

22 marca 2023

Strajki portugalskich pracowników

Magdalena Chojnowska, Wydział Międzynarodowy 18 marca portugalscy pracownicy, zorganizowani związkach zawodowych CGTP-IN, zgromadzili się na jednej z głównych ulic Lizbony, Avenida da Liberdade i zażądali zmiany kierunku polityki pracowniczej reprezentowanej przez władze portugalskie. Portugalscy pracownicy odczuwają gwałtowny wzrost kosztów życia. Najbardziej wzrosły ceny mieszkań, podstawowych towarów i produktów, energii i transportu, pomimo rekordowych zysków, które osiągnęły te sektory gospodarki. Jednocześnie zostały utrzymane surowe przepisy prawa pracy, które blokują negocjacje zbiorowe. Utrzymane zostały również długie i nieuregulowane godziny pracy oraz została zwiększona niestabilność pracy, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Poprzez tę demonstrację pracownicy pokazali po raz kolejny, po ogromnych akcjach sektorowych, w szczególności strajku administracji publicznej w dniu 17 marca, że domagają się innej polityki zwalczania inflacji poprzez narzucenie kontroli cen i opodatkowanie zysków. Polityki, która promuje wzrost płac wraz z podniesieniem płacy minimalnej z 760 do 850 euro, ogólną podwyżkę płac o 100 euro minimum 10%, odblokowanie negocjacji zbiorowych, walkę z prekariatem i skrócenie czasu pracy do 35 godzin dla wszystkich pracowników bez utraty wynagrodzenia. Ta liczna demonstracja, w której wzięło udział około 100 tysięcy pracowników, jasno pokazała, że pracownicy żądają odpowiedzi na swoje problemy, dlatego CGTP-IN będzie nadal kontynuować swoją walkę organizując i mobilizując pracowników w każdej firmie, sektorze i miejscu pracy.  Zapowiadają również kolejny protest w dniu 28 marca . Tym razem młodzi pracownicy wyjdą na ulice broniąc swoich praw.

Czytaj więcej

10 marca 2023

Międzynarodowa Organizacja Pracy opublikowała raport Komitetu Ekspertów ds. Stosowania Konwencji i Zaleceń

Komitet Ekspertów ds. Stosowania Konwencji i Zaleceń (CEACR) Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), który jest podstawą systemu nadzoru MOP nad międzynarodowymi standardami pracy, opublikował swój roczny raport. CEACR jest niezależnym organem składającym się z 20 wysokiej rangi krajowych i międzynarodowych ekspertów prawnych, których zadaniem jest badanie stosowania Konwencji, Protokołów i Zaleceń MOP przez Państwa Członkowskie MOP.Członkowie Komitetu są niezależni i bezstronni. Wybierani są ze wszystkich regionów świata, tak aby Komitet miał do dyspozycji bezpośrednie doświadczenia różnych systemów prawnych, gospodarczych i społecznych. W raporcie przedstawiono zakres, w jakim państwa członkowskie MOP wypełniły swoje zobowiązania, wynikające z międzynarodowych standardów pracy.Zawiera on szczegółowy opis zakresu, w jakim ustawodawstwo i praktyka każdego państwa członkowskiego MOP są zgodne z ratyfikowanymi konwencjami MOP. W sprawozdaniu przedstawiono, w jaki sposób państwa członkowskie wypełniły swoje zobowiązania wynikające z postanowień statutowych MOP w odniesieniu do międzynarodowych standardów pracy.Międzynarodowe standardy pracy, na które składają się konwencje, protokoły do konwencji i zalecenia, są uniwersalnymi instrumentami przyjętymi przez społeczność międzynarodową. Odzwierciedlają one wspólne wartości i zasady dotyczące kwestii związanych z pracą. Pomimo że  państwa członkowskie MOP mogą zdecydować, czy chcą ratyfikować Konwencję, Protokół lub Zalecenie MOP, Międzynarodowa Organizacja Pracy śledzi rozwój sytuacji we wszystkich krajach, niezależnie od tego, czy je ratyfikowały.Po ratyfikowaniu przez Konwencji lub Protokołu MOP państwo zobowiązane do regularnego składania sprawozdań na temat środków podjętych w celu ich wdrożenia. Cały raport znajdziesz TUTAJ (MCh)

Czytaj więcej

01 marca 2023

Apel do Członków Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego

W związku z  dzisiejszym głosowaniem w Komisji Spraw Socjalnych i Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego  dotyczącego projektu dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego  rozwoju oraz zmieniającej dyrektywę (UE)2019/1937 (Corporate Sustainability Due Diligence Directive-CSDD) poparliśmy stanowisko Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. OPZZ skierowało też apel do  członków Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego o wysłanie wyraźnego sygnału na rzecz ochrony praw człowieka i uznanie za niezbędne poparcie poprawek włączających pełne zaangażowanie związków zawodowych i przedstawicieli pracowników w proces należytej staranności oraz rozszerzenia listy obowiązujących konwencji praw człowieka o instrumenty europejskie.  Ochrona praw człowieka jest kwestią uniwersalną i nie możemy pozwolić na to, aby rola związków zawodowych oraz przedstawicieli pracowników wraz z ich prawami i uprawnieniami przyznane na mocy międzynarodowych i europejskich przepisów została pominięta. Norbert Kusiak, Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej skomentował: "OPZZ oczekuje uchwalenia ambitnej i skutecznej dyrektywy CSDD. Powinna ona zwiększyć odpowiedzialność i rozliczalność przedsiębiorstw za negatywne skutki prowadzonej przez nie działalności. Musi także poprawić dostęp do środków ochrony prawnej dla pracowników dotkniętych negatywnymi skutkami mającymi wpływ na prawa człowieka. Dlatego negatywnie oceniamy wszelkie próby ograniczenia odpowiedzialności finansowej firm za łamanie praw człowieka, które obserwujemy w procesie legislacyjnym. Stąd nasz apel skierowany do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego o przyjęcie poprawek popieranych przez związki zawodowe". Apel OPZZ znajdziesz TUTAJ (MCh)

Czytaj więcej

20 lutego 2023

ETUC Project the future of the EU funds for cohesion and just transition: with or without workers - warsztaty

8-9 lutego w Bukareszcie odbyły się warsztaty w ramach projektu ETUC „Project the future of the EU funds for cohesion and just transition: with or without workers”. OPZZ reprezentowała Aleksandra Wąsik (ZNP) przedstawicielka w Komitecie EFS+.  Spotkanie było poświęcone zasadzie partnerstwa i sposobu jej realizacji w poszczególnych krajach członkowskich na etapie nowego okresu programowania 21-27 w ramach polityki spójności. Ważną kwestią było też włączenie związków zawodowych w działania związana z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. Aleksandra Wąsik przedstawiła podczas spotkania sposób wypracowania działań dla partnerów społecznych w Polsce, które będą wspierały ich potencjał instytucjonalny z środków europejskich.  Efektem projektu będzie opracowanie przewodnika dotyczącego realizacji zasady partnerstwa dla partnerów społecznych. 

Czytaj więcej

20 lutego 2023

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiada na apel OPZZ ws. poparcia białoruskich działaczy związkowych

17 stycznia 2023 r.,  OPZZ przesłało do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Mazowieckiego pismo z wezwaniem do wyrażenia publicznego poparcia dla niezależnego ruchu związkowego na Białorusi oraz podjęcia wszelkich możliwych kroków aby władze białoruskie natychmiast i bezwarunkowo uwolniły aresztowanych związkowców. Wezwanie to dotyczyło naszego poważnego zaniepokojenia w związku z uwięzieniem i skazaniem przewodniczącego Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych(BKDP), członka Rady Administracyjnej Międzynarodowej Organizacji Pracy Aliaksandra Jaraszuka, wiceprzewodniczącego Siarheia Antusevicha i działaczki związkowej Iryny But-Husaim za rzekome "przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu" związane z pokojowymi demonstracjami i protestami w miejscu pracy przeciwko autorytarnej i anty-pracowniczej polityce. Wezwaliśmy polski rząd do wyrażenia publicznego poparcia dla niezależnego ruchu związkowego na Białorusi oraz podjęcia wszelkich możliwych kroków, aby władze białoruskie natychmiast i bezwarunkowo uwolniły aresztowanych związkowców, a także wszystkich obrońców praw człowieka i więźniów politycznych oraz zaprzestały prześladowań i represji wobec niezależnych związków zawodowych i osób realizujących swoje prawa człowieka, jak również do wysłania na proces apelacyjny obserwatorów spośród polskiego personelu dyplomatycznego w Mińsku. Artykuł wraz z załączonym do niego pismem znajdziesz tutaj Odpowiedź na nasze pismo z Ministerstwa Spraw Zagranicznych wpłynęła w dniu 16 lutego 2023 r. Otrzymaliśmy miedzy innymi informację, że: „Ministerstwo  Spraw Zagranicznych Prowadzi  aktywne i wszechstronne  działania na rzecz uwolnienia więźniów politycznych i pociągnięcia do odpowiedzialności winnych represji. Dzięki Polskiej inicjatywie Rada Praw Człowieka przyjęła rezolucję ustanawiającą mechanizm  badania naruszeń  praw człowieka w Republice Białorusi" „ Polska stanowczo sprzeciwia się trwającym prześladowaniom wszystkich przedstawicieli białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, w tym liderów niezależnych organizacji związkowych. Kwestia ochrony praw człowieka w Republice Białorusi pozostaje priorytetem polskiej polityki zagranicznej na forach prawno-człowieczych . Konsekwentnie zabiegamy o to, aby tematyka ta była stale obecna na forach międzynarodowych”. Co najistotniejsze, otrzymaliśmy zapewnienie, że: „Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie aktywnie działać na rzecz uwolnienia liderów związków zawodowych oraz pozostałych więźniów politycznych w Republice Białorusi, a także pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych represji” Całą odpowiedź z Ministerstwa Spraw Zagranicznych znajdziesz tutaj (M.Ch)

Czytaj więcej

13 lutego 2023

OPZZ wzywa polski rząd do poparcia Projektu Zalecenia Rady ws. Wspierania Dialogu Społecznego

Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski w opinii konsultacyjnej z dnia 10 lutego odniósł się do Komunikatu Komisji, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz projektu Zalecenia Rady Unii Europejskiej w sprawie wzmocnienia dialogu społecznego w UE. Piotr Ostrowski w piśmie wezwał polski rząd do poparcia projektu Zalecenia, które może spowodować poprawę na szczeblu krajowym, w szczególności tam, gdzie związki zawodowe dążą do poprawy dialogu społecznego i rokowań zbiorowych. Dla związków zawodowych to istotna kwestia „Silna Europa społeczna wymaga silnych partnerów społecznych”, zgodnie z programem OPZZ na lata 2022-2027, promowanie i wspieranie dialogu społecznego i jego uczestników jest celem samym w sobie. Komunikat i towarzyszący mu Projekt Zalecenia Rady opierają się na zasadniczych elementach dobrze funkcjonującego dialogu społecznego w Unii Europejskiej: swobodzie zawierania porozumień i autonomii partnerów społecznych, poszanowaniu krajowych tradycji, zasad i praktyk oraz niezależności partnerów społecznych. Za jego poparciem wymienił między innymi : promowanie negocjacji zbiorowych i wspieranie ich zasięgu budowanie potencjału dla partnerów społecznych, w tym wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+) realizację obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie opracowywania i wdrażania polityk gospodarczych, społecznych i zatrudnienia zgodnie z praktykami krajowymi Przewodniczący OPZZ nadmienił również o potrzebie działań w tym zakresie na poziomie krajowym, które w ostatnich latach potwierdziła Rada UE, która w ramach Semestru Europejskiego już czterokrotnie zaleciła Polsce poprawę otoczenia regulacyjnego, w szczególności przez zapewnienie skutecznych konsultacji publicznych i społecznych w procesie legislacyjnym oraz zaangażowania partnerów społecznych w proces kształtowania polityki. Całą opinię znajdziesz TUTAJ (M.Ch)

Czytaj więcej

08 lutego 2023

50-lecie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych „50 Years of Putting Working People First"

Powołana  Brukseli na kongresie założycielskim 8-9 lutego 1973 roku Europejska Konfederacja Związków Zawodowych ETUC obchodzi dziś swoje 50. urodziny. ETUC mówi w imieniu europejskich pracowników, aby mieli oni silniejszy głos w procesie decyzyjnym UE. To jedyny głos związków zawodowych oraz strona dialogu na poziomie europejskim, w którego ramach zawarto szereg porozumień ramowych, które zostały następnie przekształcone w obowiązujące wszystkich członków UE, jak również kluczowy uczestnik europejskiego dialogu społecznego i partner dla Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Bez ETUC nie byłoby wielu postępowych, społecznych i pracowniczych, rozwiązań w naszej europejskiej Wspólnocie. Zjednoczone działania na rzecz Europy Społecznej ETUC dąży do tego, aby UE była nie tylko jednolitym rynkiem towarów i usług, ale także Europą socjalną, w której poprawa dobrobytu pracowników i ich rodzin jest równie ważnym priorytetem. Europejski model społeczny - do czasu nadejścia kryzysu - pomógł Europie stać się zamożnym, konkurencyjnym regionem o wysokim standardzie życia. Dobre miejsca pracy, prawa pracownicze i sprawiedliwe społeczeństwo EKZZ broni podstawowych wartości społecznych, takich jak solidarność, równość, demokracja, sprawiedliwość społeczna i spójność. Walczy o: podwyżki płac dla pracowników pełne wdrożenie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych wysokiej jakości miejsc pracy dla wszystkich wysokiego poziomu ochrony socjalnej równości płci i sprawiedliwego wynagrodzenia zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy swobodny przepływ pracowników europejskich i położenie kresu dumpingowi społecznemu wysokiej jakości usługi publiczne dostępne dla wszystkich europejskie ramy służące podniesieniu standardów krajowego ustawodawstwa socjalnego działania na rzecz zwalczania zmian klimatycznych przy jednoczesnym wspieraniu sprawiedliwych przemian dla pracowników promowanie tych europejskich wartości społecznych w innych częściach świata. Obecnie w jej ramach są stowarzyszone 93 konfederacje związkowe pochodzące z 41 krajów europejskich oraz 10 europejskich federacji branżowych. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od 2006 roku jest jej organizacją członkowską, systematycznie wzmacniając swoją pozycję w naszej wspólnej związkowej europejskiej centrali. Przewodniczący Piotr Ostrowski OPZZ i Wiceprzewodniczący Błażej Mądrzycki są członkami jej Komitetu Wykonawczego.

Czytaj więcej

07 lutego 2023

Rozpoczynamy rekrutację na bezpłatny kurs języka polskiego!

Startuje rekrutacja na bezpłatny kurs języka polskiego dla Ukraińców w Polsce. Celem projektu jest organizowanie kursów językowych wspierających integrację ludności ukraińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy.  Biuro prasowe OPZZ Kurs jest rozwiązaniem nowatorskim, ponieważ przewiduje nauczanie języka polskiego od poziomu A1/A2 oraz nauczanie języka specjalistycznego dotyczącego pracy. Obejmie więc również zagadnienia dotyczące prawa pracy, oferując jednocześnie wsparcie indywidulane w procesie uczenia się. Kursy języka polskiego oferowany przez OPZZ jest bezpłatny dla uczestników spełniających warunki kwalifikacji i skierowane są do osób dorosłych, aktywnych zawodowo lub szukających pracy. To innowacyjne rozwiązanie, odpowiadające na realne potrzeby osób uczących się i wypełnia ważną lukę w integracji Ukraińców w Polsce. OPZZ oferuje połączenie nauki języka z nauką prawa polskiego, polityki społecznej i zdrowotnej, informacjami o rynku pracy, skutecznych sposobach poszukiwania zatrudnienia. Rejestracja telefoniczna lub mailowa:  tel. 572-426-485 pomoc.ukraina@opzz.org.pl

Czytaj więcej

03 lutego 2023

W Berlinie o pracownikach delegowanych

W dniach 30 stycznia - 1 lutego 2023 r. odbyły się w Berlinie II Międzynarodowe Warsztaty doradców struktury Fair European Labour Mobility, zorganizowane przez DGB Bildungswerk. W warsztatach uczestniczyli doradcy projektu FELM, a OPZZ reprezentowała na miejscu Magdalena Kossakowska, radca prawny.  Podczas warsztatów uczestnicy rozwiązywali kazusy związane z sektorem transportu drogowego, branżą opieki, branżą metalową i budowlaną, przedstawiali pozasądowe strategie rozwiązywania problemów prawnych powiązanych z funkcjonowaniem ww. branż, jak również wymieniali się doświadczeniami z udzielanego poradnictwa. Ważnym punktem programu była prezentacja Jana Cremersa pt. "Mobilna siła robocza migrantów - rola ruchu związkowego”, dotycząca kluczowej roli związków zawodowych we wspieraniu pracowników mobilnych.    W dniu 2 lutego, doradcy projektu FELM - z Niemiec (DGB), Austrii (ÖGB), Słowenii (ZSSS), Węgier (VASAS), Polski (OPZZ) oraz Rumunii (BNS) dokonali oceny dotychczasowych osiągnięć projektu oraz zgromadzili rekomendacje dla Komisji Europejskiej dotyczące pracowników delegowanych. W ramach projektu FELM prowadzone są centra informacyjne dla pracowników delegowanych. Doradcy pracujący w centrach informacyjnych udzielają porad pracownikom delegowanym oraz m.in. wymieniają się informacjami na temat obowiązujących regulacji prawnych. Centrum informacyjne OPZZ Magdalena Kossakowska ul. Kopernika 36/40 w Warszawie, II piętro, pok. 238 Tel. +48 572 426 493 E-mail opieka@opzz.org.pl Facebook https://www.facebook.com/delegowanieopieka Internet www.opzz.org.pl/fair-working-conditions

Czytaj więcej

02 lutego 2023

Parlament Europejski podjął ważny krok w kierunku zakończenia fikcyjnego samozatrudnienia i prekariatu na internetowych platformach pracy

Parlament Europejski podjął ważny krok w kierunku zakończenia fikcyjnego samozatrudnienia i prekariatu na internetowych platformach pracy. Dzięki temu internetowe platformy pracy (firmy platformowe) prowadzone przez multimilionerów nie będą wykorzystywały luk w prawie, aby uciec od swoich najbardziej podstawowych zobowiązań wobec pracowników i społeczeństwa. Ukróci to eksplozję fałszywego samozatrudnienia, które zmusiło miliony ludzi aby pracowali dłużej za mniejsze stawki i skrzywdziło przedsiębiorstwa grające „fair play”. Jeśli projekt dyrektywy zostanie zaakceptowany przez Radę, około 28 milionów ludzi w Europie pracujących na platformach cyfrowych będzie mogło z niej skorzystać, w tym między innymi dostawcy (jedzenia), taksówkarze, programiści, inżynierzy, twórcy treści internetowych. Dyrektywa zapewni: prawa pracowników do umowy o pracę, która zapewniłaby im ostatecznie takie prawa, jak płatne zwolnienia lekarskie, płatny urlop i stawki wynagrodzenia zgodne z ustawodawstwem krajowym lub układami zbiorowymi; ochronę na rynku osób rzeczywiście prowadzących działalność na własny rachunek; uczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami, gwarantującą, że te, które przestrzegają prawa, nie znajdą się w niekorzystnej sytuacji. OPZZ od samego początku włączyło się w działania dotyczące poprawy warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych, nie tylko podczas konsultacji społecznych i lobbingu za przyjęciem jak najkorzystniejszej dyrektywy, ale co najistotniejsze organizujemy i działamy. W ramach OPZZ udało się nam, jako pierwszym w kraju ustanowić związek zawodowy skupiający pracowników pyszne.pl. Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych zostało zakończone decyzją o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych z Radą, w wyniku głosowania: 376 głosów za, 212 głosów przeciw, 15 głosów wstrzymujących się. Teraz sukces zależy od Rady Europejskiej. OPZZ wzywa Radę do przyjęcia wniosku, który dorówna ambicjom wykazanym dziś przez Parlament Europejski. (MCh)

Czytaj więcej