Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Aktualności

21 lutego 2024

Posiedzenie Rady OPZZ z udziałem Kierownictwa MRPiPS

Dnia 21 lutego odbyło się posiedzenie Rady OPZZ, podczas którego między innymi spotkaliśmy się z Agnieszką Dziemianowicz-Bąk, Ministrą Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wiceministrem Sebastianem Gajewskim oraz Dyrektorem Generalnym Liwiuszem Laską, aby omówić plany resortu i współpracy z OPZZ. Prezentacja wyników ankiety dotyczącej dodatków wliczanych do płacy minimalnej, informacje o ustawie budżetowej na rok 2024 i jej trybie uchwalenia również były przedmiotem dzisiejszych obrad.

Czytaj więcej

20 lutego 2024

Andrzej Jurga nowym członkiem Prezydium OPZZ

20 lutego 2024 r. odbyło się zebranie delegatów branży OPZZ Usługi Publiczne, które było poświęcone przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Prezydium OPZZ - wybrany został Andrzej Jurga - Przewodniczący Zarządu Województwa Wielkopolskiego Związku Zawodowego Strażaków Florian. Pozostała część obrad była poświęcona głównie dyskusji na temat możliwości systemowego wzrostu wynagrodzeń pracowników szeroko pojętej sfery finansów publicznych, w tym pracowników samorządowych.

Czytaj więcej

19 lutego 2024

Koniec „mrożenia” odpisu na ZFŚS: Pracownicy zyskują!

Po raz pierwszy od 2012 r., odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 r. wzrośnie zgodnie z przepisami ustawowymi, co zakończy praktykę „mrożenia” jego wysokości. Decyzja Sejmu RP przyniosła korzyści nie tylko pracownikom, ale także ich rodzinom i stanowi istotny sukces OPZZ, jak również zwieńczenie podejmowanych przez nas przez wiele lat działań. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej W miniony piątek, 16 lutego br., Główny Urząd Statystyczny ogłosił ważne dane dotyczące przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2023 r. Wynagrodzenie to, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz chorobowe, wyniosło w 2023 r. 6246,13 zł, a w drugim półroczu 2023 r. wzrosło do 6445,71 zł. Kwoty te mają duże znaczenie dla pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów oraz byłych pracowników, którzy korzystają z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Najważniejszą informacją jest fakt, że po raz pierwszy od 2012 r., odpis na ZFŚS w 2024 r. wzrośnie zgodnie z przepisami ustawowymi. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o ZFŚS, podstawą naliczania odpisu jest 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej z roku poprzedniego lub z drugiego półrocza roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu było wyższe. Przypomnijmy, że począwszy od 2012 r., ustawy okołobudżetowe zwierały przepisy, które blokowały naliczanie odpisu w oparciu o wynagrodzenia z roku poprzedniego i ustalały go na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za dużo wcześniejsze lata, czyli „mroziły” jego wysokość. Przywrócenie ustawowych zasad naliczania odpisu oznacza koniec tej niesprawiedliwej praktyki i jest sukcesem OPZZ. W efekcie, odpis na ZFŚS w 2024 r. wyniesie dla pracowników zatrudnionych w tzw. normalnych warunkach pracy 2417,14 zł, co stanowi znaczną podwyżkę w porównaniu z obowiązującym odpisem z II półrocza 2023 r. (1914,34 zł), o kwotę 502,80 zł. Warto zauważyć, że kwestia odmrożenia odpisu na ZFŚS była wielokrotnie poruszana przez OPZZ w trakcie prac Rady Dialogu Społecznego oraz w bezpośrednich rozmowach z ministrem finansów. Decyzja ta ma także istotne znaczenie dla realizacji Programu OPZZ na lata 2022-2027 i stanowi spełnienie postulatu naszej konfederacji. W wyniku odmrożenia odpisu na ZFŚS pracodawcy będą dysponowali większymi kwotami, co umożliwi pracownikom uzyskanie wyższych świadczeń z funduszu. W dobie ciągle wysokiej inflacji, takie wsparcie ma kluczowe znaczenie dla osób, które często nie mają innego wyjścia niż korzystanie z tego rodzaju pomocy. Warto podkreślić, że „mrożenie” od 2012 roku wysokość odpisu przyniosło wymierne oszczędności jedynie pracodawcom. Straty, obok pracowników, odnotował także budżet państwa, który został pozbawiony dodatkowych wpływów z podatków, ponosząc równocześnie wyższe wydatki na przeciwdziałanie biedzie i ubóstwu pracujących w związku z ograniczaniem pomocy finansowanej z funduszu socjalnego, za co zapłacili wszyscy podatnicy. ZFŚS umożliwia finansowanie szerokiej gamy działań socjalnych, włącznie z różnymi formami wypoczynku, działalnością kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną, opieką nad dziećmi oraz pomocą materialną. Odmrożenie odpisu na ZFŚS otwiera nowe możliwości dla pracowników i ich rodzin, zapewniając im lepsze wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych. (nq)

Czytaj więcej

16 lutego 2024

Rozwój, równość, perspektywy: podsumowanie pierwszego posiedzenia RDS 2024

W dniu 15 lutego 2024 roku, w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, odbyło się pierwsze w 2024 r. posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Posiedzeniu przewodniczyła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk – przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej, sekretarz RDS z ramienia OPZZ Posiedzenie miało charakter wyłącznie stacjonarny. Oznacza to odejście od częstej w ostatnim czasie praktyki organizacji posiedzeń hybrydowych, łączących udział online i stacjonarny. Może to oznaczać chęć nadania dialogowi społecznemu przez nową przewodniczącą RDS nowego wymiaru, czego oczekuje Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Porządek obrad obejmował m.in. przedstawienie najważniejszych działań Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz debatę w tym zakresie. Odnosząc się do zaprezentowanego przez resort rodziny i pracy harmonogramu prac, Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ, podkreślił nie tylko konieczność poprawy efektywności publicznych służb zatrudnienia, ale również wskazał na konieczność wzorowania się na rozwiązaniach funkcjonujących w tym zakresie w Europie Zachodniej. Akcentując potrzebę równego traktowania cudzoziemców na rynku pracy, niezależnie od ich pochodzenia, w kontekście godnej pracy i płacy, zaznaczył, że tworzenie równych warunków zatrudnienia jest priorytetem dla OPZZ. Szczególną uwagę przewodniczący OPZZ zwrócił na dyrektywę o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych oraz jej artykuł 4 dotyczący układów zbiorowych pracy. Zaapelował, aby zadbać o właściwą implementację tej dyrektywy, podkreślając jednocześnie, że celem powinno być objęcie układami zbiorowymi jak największej liczby pracowników i osiągnięcie wskaźnika pokrycia układami zbiorowymi pracy na polskim rynku na poziomie 80%. Poza tym, Piotr Ostrowski zidentyfikował potrzebę wprowadzenia nowych regulacji dotyczących zawodu psychologa oraz aktywnego wsparcia rodziców po urodzeniu dziecka, szczególnie kobiet. Ponadto, w kontekście polityki społecznej, zwrócił uwagę na konieczność uwzględnienia praw i oczekiwań osób niepełnosprawnych i w wieku senioralnym. OPZZ poruszyło także tematy związane z emeryturami, rentami oraz wyzwaniami demograficznymi. Podkreśliliśmy konieczność podwyżek wynagrodzeń w sferze budżetowej w celu zapewnienia najwyższej jakości usług publicznych i znaczenie wzmocnienia Państwowej Inspekcji Pracy, nie tylko w wymiarze finansowym. OPZZ zaapelowało również o właściwe wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). W kontekście jednego z wielu kamieni milowych w KPO za pilne uznaliśmy działania mające na celu oskładkowanie umów cywilnoprawnych, co stanowi kluczowy element dbałości o sprawiedliwość społeczną i równość w dostępie do pracy. W trakcie posiedzenia, Rada przyjęła m.in. uchwałę dotyczącą zatwierdzenia programu prac Rady na 2024 r. Wśród tematów, którymi zajmie się Rada w 2024 r. znalazły się: Bezpieczeństwo energetyczne Polski. System kształtowania wynagrodzeń i warunków zatrudnienia grup zawodowych reprezentujących sferę finansów publicznych, w tym państwową sferę budżetową. Wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej, w szczególności wzmocnienie rokowań zbiorowych. Efektywny system ochrony zdrowia – zmiany w zakresie organizacji i finansowania publicznego systemu ochrony zdrowia. Rynek pracy w Polsce, w tym zatrudnianie cudzoziemców. Odporność i konkurencyjność polskiej gospodarki. W posiedzeniu uczestniczyli m.in. Agnieszka Lenartowicz-Łysik, przedstawicielka Prezydenta RP oraz liczne grono ministrów: Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa wyższego; Dariusz Klimczak, minister infrastruktury; Krzysztof Hetman, minister rozwoju i technologii; Marzena Okła-Drewnowicz, ministra ds. polityki senioralnej; Katarzyna Kotula, ministra ds. równości; Joanna Mucha, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej; Hanna Majszczyk, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów; Marcin Kulasek, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych; Monika Sikora, podsekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej; Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia; Sebastian Gajewski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Katarzyna Łażewska-Hrycko, główna inspektor pracy. (nq)

Czytaj więcej

15 lutego 2024

Czas na PIT. Odlicz składkę związkową za 2023 r.

Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom, w ramach systemu Twój e-PIT, wstępnie wypełnione przez Krajową Administrację Podatkową (KAS) rozliczenia podatkowe PIT za 2023 r. Oznacza to, że od dziś możemy wygodnie rozliczyć się z fiskusem, np. online. Należy to zrobić najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r.Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Przypomnijmy, że dzięki podejmowanym przez OPZZ działaniom, od 1 stycznia 2022 r. można odliczyć ulgę z tytułu opłacania składki członkowskiej na rzecz związków zawodowych. Mogą z niej skorzystać wszyscy pracownicy będący członkami związku zawodowego, niezależnie od statusu zatrudnienia, w tym emeryci i osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej. Ulga dostępna jest dla podatników, którzy korzystają z rozliczenia według skali podatkowej (PIT-36, PIT-37) oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28). Nie mogą z niej skorzystać osoby, którzy rozliczają się za pomocą podatku liniowego. Podczas składania rocznej deklaracji podatkowej PIT za 2023 rok można odliczyć faktycznie opłacone składki w wysokości niższej lub równej 840 zł. Jeszcze w roku 2022 była to kwota 500 zł. Składki w kwocie wyższej niż 840 zł nie podlegają odliczaniu. Rozliczenie roczne można wypełnić przez Internet, korzystając z usługi Twój e-PIT lub w formie papierowej. Wówczas dokumenty powinny zostać nadane w placówce pocztowej Poczty Polskiej - najlepiej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru - przed upływem ustawowego terminu na złożenie zeznania. Rozliczając się online przez Twój e-PIT można: zaakceptować rozliczenie przygotowane przez KAS, jeśli wszystkie dane są poprawne; wprowadzić zmiany, jeśli chcemy skorzystać z ulg podatkowych lub doprecyzować niektóre informacje; odrzucić rozliczenie przygotowane przez KAS i rozliczyć się w innej formie, np. papierowej. Warto przy tym pamiętać, że wstępnie wypełnione przez KAS deklaracje podatkowe nie uwzględniają niektórych ulg i odliczeń np. ulgi na rzecz związków zawodowych, ulgi na Internet czy ulgi rehabilitacyjnej, dlatego należy samodzielnie uwzględnić je w rozliczeniu podatkowym. Wysokość składek, które można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym ustala się na podstawie dowodu wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego wynikają co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i data wpłaty, kwota wpłaconych składek. Bez wątpienia należy przyjąć, że jeżeli składka jest wpłacana bezpośrednio do kasy związku zawodowego (druk KP - dowód wpłaty) lub na jego konto (przelew bankowy) możliwe jest udokumentowanie przez podatnika wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego z wyszczególnieniem ww. danych i ich późniejsze samodzielne odliczenie. W sytuacji gdy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są z wynagrodzenia pracownika przez pracodawcę, podatnikowi do udowodnienia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy informacja płatnika (np. pracodawcy) zamieszczona w PIT-11. Pracodawca wykazuje wysokość pobranych z wynagrodzenia składek na rzecz związków zawodowych (na podstawie upoważnienia pracownika) w części G PIT-11, w komórce 123. Następnie, tak ustaloną wysokość składek na rzecz związku zawodowego należy wykazać w załączniku do rocznego zeznania podatkowego (PIT-O). Formularz PIT-O stanowi informację o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku. Uwzględnia się w nim większość popularnych ulg podatkowych, w tym ulgę z tytułu składki członkowskiej na rzecz związku zawodowego (cześć B, wiersz 8, komórka 33-34). PIT/O podatnik powinien złożyć równocześnie z właściwym zeznaniem podatkowym, ponieważ dane wykazane w części B formularza PIT-O trzeba w dalszej kolejności przenieść do odpowiedniej rubryki zeznania PIT np. w przypadku PIT-37 do części F, pozycja 124-125. W związku z nową ulgą warto także pamiętać, że: składki członkowskie odpisywane są od dochodu, a nie od podatku; odliczenie ma charakter limitowany kwotą 840 zł w skali roku. Nadwyżka ponad tękwotę nie będzie zatem podlegać odliczeniu; odliczeniu podlegają składki faktycznie opłacone w danym roku podatkowym i udokumentowane. Składki należne, lecz niezapłacone nie podlegają odliczeniu; podstawę prawną do odliczenia stanowi art. 26 ust. 1 pkt 2c i art. 26 ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2647). (nq)

Czytaj więcej

14 lutego 2024

Cele klimatyczne bez sprawiedliwej transformacji to „recepta na protesty” – apel EKZZ

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) nawołuje do utworzenia specjalnej unijnej dyrektywy w sprawie sprawiedliwej transformacji. EKZZ popiera działania na rzecz klimatu, ale uważa, że obecnie Europejski Zielony Ład nie uwzględnia wystarczająco społecznych i pracowniczych skutków prowadzonych reform. Apel jest związany z ostatnią propozycją Komisji Europejskiej by kolejnym celem Unii było ograniczenie emisji gazów cieplarnianych względem 1990 r. o 90% do roku 2040 (obecnym celem na 2030 r. jest ograniczenie o 55%). Zdaniem EKZZ obecny mechanizm Funduszy na Rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest zbyt wąski. Dotyczy tylko regionów wygaszających wydobycie węgla, torfu i łupków bitumicznych, a przy tym nie jest wystarczająco finansowany. Tymczasem produkcja przemysłowa w Europie spada, a konkurencja nie śpi. Stany Zjednoczone wprowadziły ogromny pakiet inwestycji w tzw. Inflation Reduction Act (IRA), który stymuluje tamtejszą zieloną transformację. Rządowe wsparcie jest jednak powiązane z warunkami pracy – firmy mają m.in. obowiązek organizowania płatnych praktyk, wspierania zrzeszania się w związkach zawodowych i wypłacania godziwych wynagrodzeń. Tymczasem w akcie mającym być odpowiedzią na amerykański IRA – unijnym Net Zero Industry Act, zapisy o godnej pracy i płatnych praktykach nie zostały umieszczone, ku niezadowoleniu europejskich związków. Efektywna polityka klimatyczna musi uwzględniać wyzwania społeczne, pracownicze i przemysłowe. Miejsca pracy w Europie muszą zapewniać godne zarobki i dobre standardy a tutejszy przemysł musi pozostać konkurencyjny względem innych. Nie możemy dopuścić do przenoszenia kluczowych branż poza Wspólnotę. Można to osiągnąć tylko przy dużych inwestycjach uwzględniających wysokie standardy zatrudnienia dla wykwalifikowanych pracowników. Na spotkaniu z wiceprzewodniczącym wykonawczym ds. Europejskiego Zielonego Ładu Marošem Šefčovičem i komisarzem ds. zatrudnienia i praw socjalnych Nicolasem Schmitem w poniedziałek 5 lutego, sekretarz EKZZ Ludovic Voet podkreślił, że istniejące cele klimatyczne na 2030 r. są społecznie nieodpowiednie do redukcji emisji CO2 o 55%. Zwiększenie ambicji w tym zakresie nie jest możliwe bez ram politycznych sprawiedliwej transformacji, które uwzględniałyby wszystkie dotknięte nią społeczności. "Potrzebujemy specjalnej unijnej dyrektywy w sprawie sprawiedliwej transformacji, aby przewidywać zmiany i zarządzać nimi w sposób, który nie pozostawi nikogo w tyle. Odpowiednie finansowanie, wysokiej jakości polityka przemysłowa bogata w miejsca pracy, uwarunkowania społeczne i zabezpieczenie praw pracowniczych w okresie transformacji muszą być podstawowymi elementami nowego podejścia UE" - podsumował Ludovic Voet. MZ

Czytaj więcej

14 lutego 2024

Fair European Labour Mobility 2

Aktualnie trwa FELM2: Fair European Labour Mobility 2, międzynarodowy projekt powołany przez UE, we współpracy z związkami zawodowymi i ośrodkami związanymi ze związkami zawodowymi w Austrii, Rumunii, Polsce, Słowenii, Bułgarii, Serbii, Niemczech i na Węgrzech, z głównym naciskiem na sektor opieki domowej. Projekt obejmuje kwestie pracowników delegowanych przed, w trakcie i po ich oddelegowaniu, uwzględniając obywateli państw europejskich oraz obywateli krajów trzecich, którzy są delegowani. Centra doradcze ścisłą współpracują i wymieniają informacje z różnych organów krajowych, takich jak inspektoraty pracy, organy BHP, instytucje zabezpieczenia społecznego, ELA itp. Jeśli planujesz rozpocząć pracę w Niemczech jako opiekun/ka osoby starszej (czy to jako obecny pracownik czy po zakończeniu współpracy), i potrzebujesz porady, napisz do nas na adres opzz@opieka.pl. Pomożemy! Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

12 lutego 2024

Sztuczna inteligencja – nowy rozdział dla rynku pracy?

W dniu 1 lutego br. odbyła się w Madrycie konferencja zorganizowana przez Europejski Urząd ds. Pracy pod tytułem „Sztuczna inteligencja – nowy rozdział dla rynku pracy?”. Wydarzenie skupiło się na roli sztucznej inteligencji (AI) w kształtowaniu rynku pracy oraz mobilności pracowników.Podczas całodniowego spotkania uczestnicy skupiali się na tematach związanych ze sztuczną inteligencją oraz możliwościami jej zastosowania w celu lepszego zrozumienia rynku pracy i ochrony praw pracowników. W ramach tematycznych paneli dyskusyjnych poruszano kwestie dotyczące współpracy przy tworzeniu zasad sztucznej inteligencji na rynku pracy, podkreślając konieczność bliskiego współdziałania wszystkich zainteresowanych stron, w tym partnerów społecznych. W kontekście wzmocnienia konkurencyjności gospodarczej Europy podkreślono potrzebę wprowadzania technologicznych innowacji i rozwiązań, z równoczesnym zapewnieniem właściwej ochrony pracowników. Zaznaczono, że istotne jest ustalenie adekwatnych zasad kontroli nad sztuczną inteligencją, która w ostatnich latach znacząco rozszerzyła swoje oddziaływanie. W trakcie dyskusji uczestnicy konferencji wyrazili obawy pracowników związane z nowymi technologiami, jednak zgodzili się, że rynek pracy dynamicznie ewoluuje, generując nowe wymagania i wyzwania kompetencyjne. W kontekście zmieniających się potrzeb zaznaczono, że kluczowym elementem sukcesu będzie zdolność adaptacji i ciągłego rozwoju umiejętności, umożliwiających dostosowanie się do zmieniającego się środowiska pracy. Przedstawiciele firm poszukujących pracowników podkreślali korzyści płynące z wykorzystania potencjału sztucznej inteligencji w dziedzinie dopasowywania stanowisk pracy do umiejętności pracowników. W ramach paneli dyskusyjnych poruszano także kwestie zdalnego oceniania umiejętności pracowników przy użyciu algorytmów oraz analizowania profili kandydatów w celu dopasowania ich do konkretnych stanowisk. Wartościowym elementem konferencji było przedstawienie przypadku wcześniejszego sprawdzenia poziomu umiejętności migrujących pracowników budowlanych z Dalekiego Wschodu przed ich przybyciem do kraju pracy. Niewątpliwie sztuczna inteligencja przyczynia się do automatyzacji wielu procesów, co może prowadzić do znaczących zmian w strukturze zatrudnienia. Obejmuje to pozytywne aspekty, takie jak zwiększenie satysfakcji z pracy, poprawa zdrowia pracowników, ułatwienie pracy i zwiększenie jej efektywności, ale również niesie zagrożenia, takie jak redukcja etatów, naruszenia danych osobowych oraz możliwość dyskryminacji. Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślili, że konieczne jest wspólne podejście do wyzwań związanych z wdrożeniem sztucznej inteligencji, która staje się coraz bardziej "ludzka". Jednakże jednoznacznie wskazano na potrzebę wspólnej kontroli tego procesu, aby zapobiec nadużyciom w zatrudnieniu i wykonywaniu pracy. Paweł Śmigielski, dyrektor wydziału prawno-interwencyjnego OPZZ, reprezentował organizację na konferencji.

Czytaj więcej

12 lutego 2024

Nowy zespół ds. sprawiedliwej transformacji – zgłoszenia

Zespół problemowy ds. sprawiedliwej transformacji został powołany przez Prezydium OPZZ na posiedzeniu 16 stycznia 2024. Do 20 lutego potrwają zapisy członków przez formularz zgłoszeniowy przesłany Radom Wojewódzkim i Ogólnokrajowym Organizacjom Członkowskim. Powołanie zespołu jest odpowiedzią OPZZ na widoczną potrzebę wynikającą z coraz większego tempa toczącej się w ostatnich latach w Polsce transformacji klimatyczno-energetycznej. Transformacja ma i będzie miała wpływ także na pracowników, czego już są świadomi przedstawiciele takich branż jak górnictwo, energetyka, przemysł ciężki. Proces dochodzenia do neutralności klimatycznej potrwa jednak kilkadziesiąt lat i prędzej czy później będą w nim uczestniczyć także kolejne grupy zawodowe począwszy od pracowników transportu, budownictwa, czy rolnictwa i wielu innych. Na warunkach zatrudnienia odbija się nie tylko nowe prawodawstwo , ale także jego przyczyna, czyli zmiana klimatu. Już teraz ma ona wpływ na działalność kolejnych sektorów w których warunki atmosferyczne dają o sobie znać np. przez wyższe temperatury (prace na zewnątrz, ale też w budynkach bez klimatyzacji, nowe wyzwania dla ochrony zdrowia), bardziej suchą glebę (rolnictwo, leśnictwo, pożarnictwo), brak śniegu (turystyka) i wiele innych. Najważniejsze jednak by zmiany prawne i gospodarcze zachodziły z udziałem społeczeństwa z uwzględnieniem wymiaru społecznego i sprawiedliwości procesu transformacji. To może się wydarzyć tylko z udziałem nas, pracowników. Dlatego zachęcamy do czynnego udziału w pracach zespołu, który ma być do tego pomocnym i sprawczym narzędziem. Będzie odpowiedzialny za kształtowanie stanowisk i opinii w zakresie transformacji klimatycznej, monitorowanie i ocenę tego procesu oraz wspieranie w nim pracowników. Osoby wyznaczone jako przedstawiciele swoich organizacji mogą zgłaszać się przez formularz dostępny poniżej na adres: sekretariat@opzz.org.pl Formularz zapisów do zespołu TUTAJ Regulamin prac zespołu TUTAJ

Czytaj więcej

09 lutego 2024

Emerytury stażowe: projekt ustawy w sejmie

Dnia 8 lutego miało miejsce pierwsze czytanie poselskiego projektu Lewicy w Sejmie RP dotyczącego emerytur stażowych. To jeden z najważniejszych postulatów programowych Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Mamy nadzieję, że projekt szybko trafi do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i znajdzie szerokie poparcie posłanek i posłów. To projekt ważny, potrzebny i oczekiwany społecznie.

Czytaj więcej