Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Kierownictwo

Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, autor wielu publikacji naukowych i publicystycznych, raportów oraz opinii. Do związków zawodowych przystąpił w 2001 roku, mając 24 lata. Po 1,5 roku pracy, jako szeregowy pracownik ds. sprzedaży, współtworzył organizację związkową OPZZ Konfederacja Pracy w jednym z warszawskich marketów budowlanych. Zwolniony z pracy za działalność związkową po zaledwie 10 dniach od utworzenia związku zawodowego. Sąd wydał korzystny wyrok w tej sprawie po 4 latach i 3 miesiącach. 

Od 2005 roku pracował początkowo jako radca, a później dyrektor Wydziału Międzynarodowego OPZZ. Od 2010 roku, jako przedstawiciel OPZZ Konfederacja Pracy pełnił funkcję członka Prezydium OPZZ i Rady OPZZ.

Z ramienia OPZZ pełnił funkcję członka Zespołu ds. Międzynarodowych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, a po utworzeniu Rady Dialogu Społecznego wchodzi w skład Zespołu Problemowego RDS ds. międzynarodowych. Był także ekspertem OPZZ w Grupie Roboczej RDS ds. europejskiego dialogu społecznego. W latach 2006-2016 pełnił funkcję zastępcy członka Komitetu Wykonawczego EKZZ Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych; od 2006 roku jest zastępcą członka Rady Administracyjnej Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound). 

Wielokrotnie wchodził w skład delegacji polskich pracowników na sesje Międzynarodowej Konferencji Pracy w Genewie. W 2016 roku pełnił funkcję zastępcy, w 2017 roku zastępcy delegata strony pracowników kolejno na 105 i 106 sesji MKP, a w 2013 roku delegata na IX Europejskie Regionalne Spotkanie MOP w Oslo. Dodatkowo z powodzeniem reprezentował OPZZ na kilkudziesięciu konferencjach, seminariach, debatach oraz posiedzeniach w kraju i za granicą. Koordynator i menedżer wielu projektów europejskich z udziałem OPZZ. 

W 2018 roku został wiceprzewodniczącym OPZZ, a do 2019 roku pracę na rzecz OPZZ łączył z pracą naukową w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W listopadzie 2022 roku został wybrany na członka tytularnego Rady Generalnej Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC).


Kompetencje:

 • Wykonywanie obowiązków określonych w Statucie OPZZ i Regulaminach OPZZ.
 • Organizacja pracy OPZZ, w tym pracy kierownictwa, Prezydium i Rady OPZZ.
 • Nadzór nad działalnością Biura OPZZ, w szczególności z uwzględnieniem zagadnień prawnych i gospodarowania majątkiem OPZZ.
 • Dialog społeczny, w tym organizacja prac związanych z udziałem OPZZ w Radzie Dialogu Społecznego oraz współpraca z reprezentantami OPZZ w pracach zespołów problemowych, doraźnych, podzespołów i grup roboczych w ramach Rady Dialogu Społecznego w zakresie swoich kompetencji.
 • Reprezentowanie OPZZ na zewnątrz, w szczególności współpraca z Prezydentem RP, władzami ustawodawczymi, wykonawczymi, sądowniczymi, partiami politycznymi, organizacjami pracodawców i pracowników oraz organizacjami pozarządowymi.
 • Nadzór nad realizacją uchwał organów statutowych OPZZ.
 • Delegowanie przedstawicieli OPZZ do składów komisji, rad, zespołów i komitetów.
 • Udział przedstawicieli OPZZ w organach przedstawicielskich na szczeblu lokalnym.
 • Polityka medialna OPZZ i informacja wewnątrzzwiązkowa.
 • Szkolenia związkowe oraz promowanie rewitalizacji związków zawodowych, metod organizowania pracowników wśród organizacji członkowskich OPZZ oraz wsparcie merytoryczne podejmowanych inicjatyw ukierunkowanych na organizowanie pracowników w związkach zawodowych i zwiększanie ich potencjału.
 • Współpraca międzynarodowa, w tym koordynacja zagadnień związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz udziału OPZZ w pracach Międzynarodowej i Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Związkowej Grupy Wyszehradzkiej i Związkowej Sieci Morza Bałtyckiego BASTUN.
 • Przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie oraz ewaluacja projektów i innych przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich, oraz innych, w których uczestniczy OPZZ.
 • Zagadnienia związane ze statystyką publiczną.
 • Koordynowanie prac Zespołu ds. europejskich rad zakładowych oraz współpraca z Radą OPZZ „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka” oraz „Budownictwo i Przemysł Drzewny”.

Wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

Do związków zawodowych dołączyła w 1988 roku. Karierę zawodową rozpoczęła jako planistka w Zakładzie Remontowo Montażowym przy Hucie Miedzi Legnica. Kolejne lata pracy zawodowej spędziła w Przychodni Międzyzakładowej w Zakładach Górniczych Lubin, a następnie jako specjalistka w MCZ S.A Miedziowym Centrum Medycyny Pracy.  Do wyboru na funkcję wiceprzewodniczącej OPZZ łączyła pracę zawodową z działalnością związkową, co z uwagi na pracę w medycynie pracy umożliwiło jej dobre poznanie środowiska pracy w różnych spółkach i oddziałach KGHM Polskiej Miedzi. Z Działu Organizacji i Analiz Badań Profilaktycznych w MCZ S.A, gdzie zajmowała się szeroko rozumianą medycyną, pracy odeszła do centrali OPZZ.

W 2007 roku została przewodniczącą MZZPPM MCZ S.A.-  Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego przy Miedziowym Centrum Zdrowia S.A., gdzie pełni obecnie funkcję wiceprzewodniczącej. W 2013 roku jako pierwsza kobieta objęła funkcję wiceprzewodniczącej ZZPPM – Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego,  skupiającego 28 zakładowych organizacji działających w KGHM. Tę funkcję pełni do dziś. Od 2010 roku jest członkinią Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego, a od 2018 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącej OPZZ. W  kadencji 2018-2022 była odpowiedzialna za Wydział Organizacji Pracy i Informacji.

Barbara Popielarz posiada wyższe wykształcenie magisterskie - jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr), Dolnośląskiej Szkoły Wyższej (DSW) i Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (AE).

Kompetencje:

 • Gospodarka i finanse, w tym:
  - kształtowanie wynagrodzeń, w tym w państwowej sferze budżetowej 
  oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także świadczeń socjalnych;
  - polityka przemysłowa państwa, w tym sektorowe programy gospodarcze, przekształcenia własnościowe i restrukturyzacja; sprawy dotyczące majątku państwowego w podmiotach gospodarczych;
  - budżet państwa, polityka podatkowa i celna;
  - polityka rolna i ochrona środowiska;
  - polityka regionalna.
 • Organizacja posiedzeń organów statutowych OPZZ.
 • Zagadnienia dotyczące reprezentatywności OPZZ.
 • Nadzór nad przyznawaniem członkostwa w OPZZ.
 • Koordynacja przyznawania odznaczeń i wyróżnień.
 • Sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania struktur branżowych i terytorialnych OPZZ, w tym przygotowywanie niezbędnych dokumentów (regulaminów i uchwał) regulujących działalność tych struktur.
 • Statystyka związkowa.
 • Organizacja manifestacji, pikiet, wieców, akcji protestacyjnych, uroczystości jubileuszowych itp. oraz imprez turystyczno-sportowo-rekreacyjnych organizowanych z udziałem OPZZ.
 • Przygotowanie zgodnie z celami OPZZ projektów rozwiązań prawnych związanych z zakresem kompetencji oraz opinii do przedstawianych do konsultacji projektów aktów prawnych zgodnie z kompetencjami, a także projektów uchwał, stanowisk i apeli oraz dokumentów na posiedzenia organów statutowych OPZZ.
 • Współpraca z reprezentantami OPZZ w pracach zespołów problemowych, doraźnych, podzespołów i grup roboczych w ramach Rady Dialogu Społecznego w zakresie swoich kompetencji.
 • Koordynowanie prac Zespołu ds. równości, Zespołu ds. polityki gospodarczej i finansów publicznych, Zespołu ds. Sprawiedliwej Transformacji oraz współpraca z Radami OPZZ branż „Górnictwo i Energetyka” i „Przemysł”.

Wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych

W 2007 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdzie zajmował się m.in. koordynacją Systemów Zabezpieczenia Społecznego (od 2014r. na urlopie bezpłatnym na czas pełnienia funkcji związkowej). Od początku swojej pracy zawodowej ściśle związany ze Związkiem Zawodowym Pracowników ZUS, w którego opolskim oddziale do dnia dzisiejszego pełni funkcję członka zarządu.

W 2014 roku został wybrany na funkcję Przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Opolskiego. W okresie kierowania Radą skupiał się przede wszystkim na zintegrowaniu środowiska związkowego z terenu Opolszczyzny, poprawie sytuacji bytowej pracowników oraz zwiększeniu obecności OPZZ w mediach.

W 2017 roku kierował pracami Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu (od 2015 r. w Prezydium WRDS w Opolu). Od 2019 roku członek Rady Rynku Pracy. W  2019 roku wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.

Sebastian Koćwin jest absolwentem Uniwersytetu Opolskiego na kierunku historia (mgr). Ukończył również studia podyplomowe z Zarządzania w Administracji Publicznej w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu.


Kompetencje:

 • Uwarunkowania demograficzne, zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu oraz polityka senioralna i migracyjna.
 • System ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe).
 • Pomoc społeczna i zabezpieczenie społeczne, w tym minimum socjalne i kryteria dochodowe.
 • Polityka rodzinna, w tym świadczenia rodzinne
 • Ochrona zdrowia, w tym zatrudnienie, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
 • Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym działalność społecznej i Państwowej Inspekcji Pracy oraz działalność szkoleniowa i prewencyjna w tym obszarze.
 • Przygotowanie zgodnie z celami OPZZ projektów rozwiązań prawnych związanych z zakresem kompetencji oraz opinii do przedstawianych do konsultacji projektów aktów prawnych zgodnie z kompetencjami, a także projektów uchwał, stanowisk i apeli oraz dokumentów na posiedzenia organów statutowych OPZZ.
 • Współpraca z reprezentantami OPZZ w pracach zespołów problemowych, doraźnych, podzespołów i grup roboczych w ramach Rady Dialogu Społecznego oraz zespołów branżowych w zakresie swoich kompetencji.
 • Koordynowanie prac Komisji ds. polityki senioralnej, Zespołu ds. ochrony pracy, Zespołu ds. sfery budżetowej i sfery finansów publicznych oraz współpraca z Radami OPZZ branż „Usługi Publiczne” i „Transport”.

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2009 roku związany z Katedrą Prawa Pracy i Polityki Socjalnej na tym Wydziale. Członek Zespołu Badawczego Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UŚ, mediator współpracujący ze Śląskim Centrum Arbitrażu i Mediacji WPiA UŚ. Autor publikacji z zakresu prawa pracy oraz redaktor naczelny czasopisma naukowego
„Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej”. Wiceprezes Rady Uczelnianej ZNP w Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach oraz rzecznik i koordynator ds. prawnych Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.


Kompetencje:

 • Ochrona praw pracowniczych, w tym prawo pracy, prawo związkowe, prawo administracyjne oraz mediacje i interwencje.
 • Zagadnienia związane z działalnością państwowej i samorządowej sfery budżetowej, w tym sprawy nauki, oświaty oraz szkolnictwa zawodowego i kultury.
 • Przygotowanie zgodnie z celami OPZZ projektów rozwiązań prawnych związanych z zakresem kompetencji oraz opinii do przedstawianych do konsultacji projektów aktów prawnych zgodnie z kompetencjami, a także projektów uchwał, stanowisk i apeli oraz dokumentów na posiedzenia organów statutowych OPZZ.
 • Współpraca z reprezentantami OPZZ w pracach zespołów problemowych, doraźnych, podzespołów i grup roboczych w ramach Rady Dialogu Społecznego w zakresie swoich kompetencji.
 • Wdrażanie i przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (RODO).
 • Współpraca z Radami OPZZ branż „Oświata i Nauka”.
 • Koordynowanie prac Zespołu ds. młodych oraz rozwoju i promocji związków zawodowych i współpraca z Radą OPZZ branży „Oświata i Nauka”.