Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Pracowniku, czy wiesz dlaczego warto przystąpić do związku zawodowego?

 • związek zawodowy uchroni Cię przed utratą pracy
 • związek zawodowy stanie w Twojej obronie
 • pomożemy odzyskać należne Ci świadczenia
 • związek zawodowy pilnuje przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności zasad BHP
 • pomożemy w sprawach prawnych
 • związek zawodowy da Ci wsparcie w awansie


Czy wiesz, o co walczy OPZZ?

 • walczymy o godną pracę, płace i emerytury negocjując w zakładach pracy, z władzami państwowymi, samorządowymi i w strukturach Unii Europejskiej
 • chcemy wyższych wynagrodzeń, rent i emerytur
 • chcemy wprowadzenia 35–godzinnego tygodnia pracy i 35-dniowego urlopu wypoczynkowego
 • domagamy się prawa do emerytury po 35 latach pracy dla kobiet i 40 latach dla mężczyzn, bez względu na wiek
 • dążymy do wyrównywania warunków pracy i płacy na terenie całej Unii Europejskiej w myśl zasady „Równa praca równa płaca”


Jesteśmy skuteczni - to osiągnęliśmy:

 • uzyskanie prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych osób wykonujących pracę na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnionych
 • wzrost minimalnego wynagrodzenia i wyłączenie z niej dodatku stażowego i dodatku za pracę w porze nocnej
 • wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej
 • zwiększenie zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
 • ograniczenie nieprawidłowości związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych
 • przywrócenie prawa do emerytury po osiągnięciu 60. roku życia dla kobiet i 65. - dla mężczyzn
 • wprowadzenie składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń
 • stworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego
 • przyjęcie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych
 • utworzenie pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej związku zawodowego dla pracowników migrującychJak założyć związek zawodowy w 5 krokach?

 

Krok 1: znajdź co najmniej 10 osób mających prawo do tworzenia związku zawodowego

Prawo do tworzenia związku zawodowego mają:

·       pracownicy

·     osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy (np. umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług),   jeżeli nie zatrudnia do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia, oraz ma takie prawa i interesy związane z     wykonywaniem pracy, które mogą być reprezentowane i bronione przez związek zawodowy

Prawa do tworzenia związków zawodowych nie mają: emeryci, renciści, bezrobotni, wolontariusze, stażyści i inne osoby, które świadczą osobiście pracę bez wynagrodzenia. Osoby te mogą jednak przyłączyć się do już istniejącego związku zawodowego (jeżeli statut tego związku przewiduje taką możliwość).

Krok 2: przygotuj zebranie założycielskie związku zawodowego

W ramach organizacji zebrania założycielskiego przygotuj  w szczególności:

·         projekty uchwał o: utworzeniu związku zawodowego, przyjęciu statutu związku zawodowego oraz wyborze komitetu założycielskiego

·         projekt statutu

Wcześniejsze przygotowanie tych dokumentów ułatwi Ci sprawne przeprowadzenie zebrania założycielskiego.

UWAGA: zamiast tworzenia nowego związku zawodowego możesz założyć zakładową (międzyzakładową) organizację związkową w już istniejącym związku zawodowym. Wówczas musisz postępować zgodnie z zasadami zakładania jednostki organizacyjnej i jej rejestracji, określonymi przez ten związek zawodowy. Sprawdź te zasady lub skontaktuj się z osobami z tego związku zawodowego.

Generalnie założenie zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej w ramach już istniejącego związku zawodowego może być łatwiejsze, m.in. z uwagi na brak konieczności opracowania i przyjęcia własnego statutu czy też uniknięcie procesu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Krok 3: przeprowadź zebranie założycielskie związku zawodowego

Zebranie założycielskie może odbyć się praktycznie w każdym miejscu, np. w mieszkaniu, kawiarni czy restauracji.

Jeżeli zebrałeś w określonym miejscu i terminie co najmniej 10 osób mających prawo do tworzenia związku zawodowego, możesz przystąpić do przeprowadzenia zebrania założycielskiego, w ramach którego należy w szczególności:

·         wybrać przewodniczącego spotkania oraz protokolanta

·         sporządzić listę obecności

·         podjąć uchwałę o: 1. utworzeniu związku zawodowego, 2. przyjęciu statutu związku zawodowego oraz 3. wyborze komitetu założycielskiego       (od 3 do 7 osób)

·         sporządzić protokół z przebiegu zebrania założycielskiego

Uchwały można wpisać do protokołu zebrania lub dołączyć jako załączniki do protokołu. Wszystkie uchwały stanowiące załączniki do protokołu zebrania podpisuje przewodniczący zebrania i protokolant.

Krok 4: zarejestruj związek zawodowy w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)

Komitet założycielski musi w terminie 30 dni od dnia założenia związku złożyć w KRS wniosek o rejestrację.

UWAGA: jeżeli nie zostanie dotrzymany powyższy termin, wówczas uchwała o utworzeniu związku traci moc prawną.

Do wniosku o rejestrację dołącz:

·         druk KRS W20

·         druk KRS WF (komitet założycielski)

·         listę obecności

·         uchwały o utworzeniu związku zawodowego, przyjęciu statutu związku zawodowego i wyborze komitetu założycielskiego

·         statut związku zawodowego

·         protokół z zebrania założycielskiego

WAŻNE: do druków KRS należy załączyć oryginały dokumentów utworzonych podczas zebrania założycielskiego.

Postępowanie w sprawach rejestracji  jest wolne od opłat sądowych.

Krok 5: po rejestracji związku zawodowego czas na kolejne działania organizacyjne

W ramach tych działań należy w szczególności:

·         założyć konto, m.in. w celu odprowadzania składek członkowskich

·         wystąpić o NIP i REGON

·         przeprowadzić wybory do zarządu związku  i komisji rewizyjnej


- Ogólnokrajowy Związek zawodowy lub zrzeszenie związków zawodowych może nabyć członkostwo w OPZZ przyjmując, zgodnie ze swoim statutem, uchwałę o woli przystąpienia do OPZZ.

Ww. uchwałę wraz z koniecznymi załącznikami składa się lub przesyła listem poleconym do zespołu organizacji pracy OPZZ.
Skontaktuj się z pracownikami zespołu organizacji pracy OPZZ, którzy przekażą Ci wzory dokumentów, pokierują i udzielą niezbędnej pomocy.

- Zakładowa (międzyzakładowa) organizacja związkowa, która nie należy do zrzeszenia związków zawodowych będącego członkiem OPZZ, może nabyć członkostwo w OPZZ przyjmując, zgodnie ze swoim statutem, uchwałę o woli przystąpienia do OPZZ.

Ww. uchwałę składa się lub przesyła listem poleconym do  Rady wojewódzkiej OPZZ, właściwej ze względu na siedzibę związku składającego uchwałę o woli przystąpienia do OPZZ. 
Skontaktuj się z pracownikami właściwej rady wojewódzkiej OPZZ, którzy przekażą Ci wzory dokumentów, pokierują i udzielą niezbędnej pomocy

Jeżeli Twój związek jest już zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) to powinien on wstąpić w szeregi OPZZ. - Ogólnokrajowy Związek zawodowy lub zrzeszenie związków zawodowych może nabyć członkostwo w OPZZ przyjmując, zgodnie ze swoim statutem, uchwałę o woli przystąpienia do OPZZ. Ww. uchwałę wraz z koniecznymi załącznikami składa się lub przesyła listem poleconym do zespołu organizacji pracy OPZZ.
Skontaktuj się z pracownikami zespołu organizacji pracy OPZZ, którzy przekażą Ci wzory dokumentów, pokierują i udzielą niezbędnej pomocy. - Zakładowa (międzyzakładowa) organizacja związkowa, która nie należy do zrzeszenia związków zawodowych będącego członkiem OPZZ, może nabyć członkostwo w OPZZ przyjmując, zgodnie ze swoim statutem, uchwałę o woli przystąpienia do OPZZ. Ww. uchwałę składa się lub przesyła listem poleconym do  Rady wojewódzkiej OPZZ, właściwej ze względu na siedzibę związku składającego uchwałę o woli przystąpienia do OPZZ. 
Skontaktuj się z pracownikami właściwej rady wojewódzkiej OPZZ, którzy przekażą Ci wzory dokumentów, pokierują i udzielą niezbędnej pomocy

Stwórz związek zawodowy, albo wstąp do niego i zmieniaj swoje miejsce pracy! Razem będziemy skuteczniej walczyć o podwyżki i poprawę warunków pracy! Chcemy, żebyś czuł się spokojny
i bezpieczny w swoim miejscu pracy! 

Dołącz do nas!
Ulotki OPZZ