Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Polityka społeczna

14 listopada 2023

Kultura bezpieczeństwa (psychicznego) w oświacie

Zagrożenia zawodowe w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zdrowia psychicznego w placówkach oświatowych - to temat omawiany w gronie związkowców, nauczycieli i inspektorów pracy konferencji zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Kim jest młodzież z pokolenia Z i jak dotrzeć do dzieci oraz młodych ludzi w szkołach ponadpodstawowych z trudną, a często postrzeganą jako nudną, problematyką bezpieczeństwa pracy oraz jak ją promować i rozpowszechniać? To główne zagadnienia debaty z udziałem dużej reprezentacji związkowców ze Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) i Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego oraz nauczycieli, ekspertów BHP i psychologów.  Dyskusja koncentrowała się wokół nauczania podstaw prawa pracy i bezpieczeństwa pracy w celu przygotowania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Od 2006 roku pomocnym i praktycznym narzędziem stanowiącym podstawę programową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych jest program „Kultura bezpieczeństwa” opracowany Centralny Instytut Ochrony Pracy.  Choć każdego roku kilkadziesiąt tysięcy uczniów uczestniczy w zajęciach poświęconych podstawom najważniejszych zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wciąż jest to zaledwie 10 proc. szkół uczestniczących w programie. Stąd ważne jest rozpowszechnianie nauczania o bezpieczeństwie i ergonomii pracy na wszystkich poziomach edukacji, zwłaszcza, że odpowiednie zawodowe przygotowanie młodych pracowników wchodzących na rynek pracy ma ścisły związek z wypadkowością w tej grupie wiekowej. Niebagatelne znaczenie ma także znajomość przepisów regulujących bezpieczeństwo i higienę pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych oraz stosowanie ich w praktyce, zwłaszcza ze względu na złożoność odpowiedzialności podmiotów za bhp w szkołach. Oprócz zarządzania ryzykiem zawodowym w pracy nauczycieli, szczególną uwagę poświęcono obszarowi zdrowia psychicznego, zarówno uczniów jak i nauczycieli. O praktycznych aspektach i dobrych praktykach  opowiadali eksperci, psychologowie, inspektorzy pracy, związkowcy. Kultura bezpieczeństwa psychicznego to dyskusja o zmianach w postrzeganiu potrzeb młodych ludzi, uwzględnienie zjawiska neuroróżnorodności, anhedonii i stresu cyfrowego w szkołach, jak i właściwe stosowanie w praktyce pierwszej pomocy psychologicznej. Pozytywnie oceniono zapowiedzi polityków o powrocie do szkół psychologa, jak i finansowaniu pomocy psychologicznej ze środków publicznych.  Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie zachęca szkoły i placówki oświatowe do przystępowania do programu ,,Kultura bezpieczeństwa”, celem rozpowszechniania edukacji z obszaru bhp i ergonomii.  Przykładowe materiały i publikacje z zakresu tej tematyki:Rozporządzenie ws. BHP w szkołach Karta Nauczyciela. Praktyczne aspekty BHP/Publikacja PIP Wypadki w szkole/Publikacja PIP (RG)

Czytaj więcej

26 października 2023

Europejski wymiar zdrowia w dialogu trójstronnym

Przygotowanie do Prezydencji Polski w UE w pierwszym półroczu 2025 r. w obszarze ochrony zdrowia było wiodącym tematem posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia  24 października. Strona społeczna przedstawiła swoje oczekiwania w tym obszarze. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Polska Prezydencja w UE przypada w I połowie 2025 r. i trwa 6 miesięcy (od początku stycznia do końca czerwca). Polska jako kraj będzie pierwszym państwem z trio razem z Danią i Cyprem, przejmując przewodnictwo od Węgier. Stąd członkowie Trójstronnego Zespołu przeprowadzili dyskusję na temat priorytetów w obszarze ochrony zdrowia w czasie polskiej prezydencji. W tym też okresie wiodąca rola naszego kraju zbiega się z przewodnictwem w Radzie Wykonawczej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Hasłem Prezydencji Polski w zakresie zdrowia będzie: ,,Budowanie nowoczesnych systemów ochrony zdrowia i zdrowia publicznego w oparciu o dowody’’. W jego ramach zostaną omówione 3 główne priorytety: 1) Cyfrowa transformacja opieki zdrowotnej, 2) Promowanie profilaktyki zdrowotnej, 3) Opieka zdrowotna w kontekście zmian demograficznych. Oprócz tego, w każdym z tych ogólnych obszarów zostanie położony akcent na konkretne działania. I tak, w ramach Priorytetu 1 będą to: rozwój usług transgranicznych w e-zdrowiu, farmakoterapia w opiece geriatrycznej oraz budowa systemu certyfikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa wyrobów medycznych; w ramach Priorytetu 2 działania skupią się na profilaktyce chorób zakaźnych w kontekście transgranicznej wymiany danych oraz budowanie systemu zdrowia publicznego opartego na dowodach naukowych. Z kolei ostatni priorytet związany z demografią ma skupić się na farmakoterapii w opiece geriatrycznej oraz instytucjonalnej opiece nad osobami starszymi. Choć czas przygotowań jest jeszcze długi, etap merytoryczny podejmowania tematów i rekomendacji jest właśnie teraz. Strona społeczna Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia zadeklarowała współpracę na każdym szczeblu tych przygotowań. Zgodnie uznano, że działania wymagają uszczegółowienia i uzupełnienia, choć wpisują się w kontekst potrzeb zdrowotnych omawianych na szczeblu europejskim. Dla OPZZ istotne byłoby uwzględnienie problematyki społecznych nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej, promocji zdrowia w miejscu pracy czy profilaktyki wobec starszych pracowników. Profilaktyka powinna być także wzmocniona w obszarze prewencji chorób cywilizacyjnych oraz działań wokół odbudowy zdrowia psychicznego pracowników. W priorytet demograficzny wpisują się z kolei postulaty OPZZ w zakresie wdrożenia systemowej polityki kształcenia personelu opiekuńczego i konieczności akcentowania działań wokół deficytu kadr medycznych w wielu zawodach i specjalnościach w całej Unii Europejskiej. Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia współprowadzili: przewodniczący Andrzej Mądrala (Pracodawcy RP) oraz wiceminister zdrowia Piotr Bromber. OPZZ reprezentowali członkowie: Tomasz Dybek (OZZ Pracowników Fizjoterapii) i Maria Miklińska (Federacja ZZPOZ i PS) oraz ekspert OPZZ Renata Górna. 

Czytaj więcej

15 września 2023

OPZZ przekazuje PIP związkowy plan działań na 2024 rok

Co roku OPZZ przekazuje do Państwowej Inspekcji Pracy propozycje do Programu działania inspekcji pracy na kolejny rok. To jeden z obszarów prewencyjnej współpracy OPZZ i PIP w konstruowaniu mapy przedsięwzięć kontrolnych i prewencyjnych inspekcji pracy. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Sugestie działań prewencyjnych i kontrolnych zgłoszonych przez OPZZ do PIP są efektem praktycznych doświadczeń organizacji członkowskich zrzeszonych w OPZZ ze współpracy z inspekcją pracy w tym obszarze. Wiele naszych szczegółowych propozycji z powodzeniem może stać się wytycznymi dla inspektorów pracy w postępowaniu kontrolnym w zakładach pracy w konkretnych branżach.  Wciąż prawo związkowe i wzmocnienie współpracy pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy, a związkami zawodowymi poprzez intensyfikację współpracy w organizowaniu szkoleń, wspólnych konferencji, seminariów, akcji promocyjnych i innych inicjatyw mających na celu popularyzację prawa pracy i bezpieczeństwa pracy – są aktualne w naszych propozycjach zgłaszanych do planu pracy PIP. Postulat ten powtarzamy co roku, podobnie jak konieczność częstszych rekontroli realizacji wniosków pokontrolnych, decyzji, wystąpień czy poleceń kierowanych do pracodawców przez inspektorów pracy w toku czynności kontrolnych. Propozycje OPZZ zgłoszone do planu pracy PIP na rok 2024 są fotografią potrzeb organizacji członkowskich OPZZ i są zebrane na podstawie doświadczeń organizacji branżowych przekazanych w ostatnim czasie do OPZZ. Szczegółowo przedstawiliśmy je w piśmie skierowanym do Głównego Inspektora Pracy – do pobrania (TUTAJ).

Czytaj więcej

01 września 2023

O pieniądzach w dialogu trójstronnym ochrony zdrowia

29 sierpnia odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Poświęcono je głównie kwestiom finansowym, w kontekście płacowym, jak i przyszłości wzrostu nakładów na sektor ochrony zdrowia. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Wdrażanie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych to temat, który cyklicznie pojawia się na każdym posiedzeniu Trójstronnego Zespołu. Obecnie trwa etap zbierania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji danych finansowych o wynagrodzeniach za miesiące lipiec i sierpień br., które mają zostać podsumowane pod koniec września br. Informacje będą obejmować wszystkich pracowników, niezależnie od formy zatrudnienia, zaangażowanych w realizację świadczeń finansowanych ze środków publicznych. W dyskusji, Państwowa Inspekcja Pracy przekazała dane o nieprawidłowościach we wdrażaniu ustawy: w okresie od lutego do końca lipca 2023 r. do PIP wpłynęło łącznie (zaledwie) 58 skarg związanych z realizacją przepisów. To znikomy wskaźnik w skali całego kraju, choć znaczącą jest informacja, że najwięcej skarg wpłynęło z terenów woj. świętokrzyskiego i lubelskiego. Najważniejsze nieprawidłowości związane z realizacją ,,ustawy płacowej” w ochronie zdrowia (nowe stawki weszły w życie od 1 lipca br.) dotyczyły m.in. różnicowania stawek wynagrodzeń na tożsamych stanowiskach pracy, nieustalenia sposobu podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, zatrudnionych w podmiocie leczniczym, zgodnie z wymogami ustawy, niepodwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, zatrudnionego w podmiocie leczniczym, w sposób uwzględniający minimum określone w ustawie, nieustalenia zasad podwyższania wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, niewykonującej zawodu medycznego. W dyskusji, członkowie zespołu i eksperci, zarówno ze strony pracodawców jak i związkowej podnosili kwestie min. konieczności wcześniejszego przekazania pieniędzy do podmiotów leczniczych, nadmiernej skali umów cywilnoprawnych w szpitalach, stałego zadłużania szpitali powiatowych, niewystarczających środków finansowych na wynagrodzenia, płac personelu niemedycznego. Omówiono także problematykę finansowania ochrony zdrowia. Zgodnie z informacją Ministerstwa Zdrowia i NFZ, całościowe wydatki na zdrowie w roku 2024 znacznie wrosną: wskaźnik minimalnych nakładów na finansowanie ochrony zdrowia ulegnie podwyższeniu z 6 proc. w 2023 r. do 6,2 proc. Składową tej kwoty są także wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia (niemal 156 mld zł na koszty świadczeń zdrowotnych, co stanowi o ponad 20 mld więcej niż w roku bieżącym). Budżet państwa wnosi do systemu ochrony zdrowia 26,7 mld zł. Pomimo, że łączne nakłady na ochronę zdrowia będą wynosić 190,8 mld zł – dostępność nie uległa znaczącej poprawie i to był jeden ze znaczących wątków dyskusji, po której strona społeczna uznała za konieczne przyjęcie stanowiska w tej sprawie. To także jeden z ważniejszych postulatów programowych OPZZ, o którym stale przypominamy podczas dialogu ze stroną rządową. Na wniosek strony pracodawców omówiono także europejską legislację farmaceutyczną i stan prac nad wdrażaniem dyrektyw europejskich w tym obszarze – temat ma być kontynuowany we wrześniu. Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowano na 28 września br. To czas kiedy znane będą wyniki wdrażanych wynagrodzeń w ochronie zdrowia za lipiec i sierpień br.W posiedzeniu udział brali członek Trójstronnego Zespołu ds. OZ Tomasz Dybek (OZZ Pracowników Fizjoterapii) oraz branżowi eksperci OPZZ. (rg)

Czytaj więcej

31 sierpnia 2023

Dodatkowe pieniądze dla Domów Pomocy Społecznej

W lipcu br. OPZZ skierowało do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pytanie o informację na temat dodatkowych środków finansowych dla sektora pomocy społecznej w roku bieżącym, w szczególności w zakresie dofinansowania wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pracowników domów pomocy społecznej. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Zgodnie z odpowiedzią otrzymaną z Departamentu Pomocy Społecznej i Integracji w MR i PS, wysokość przeznaczonych na powyższe zadanie środków ustalono na poziomie 300 mln zł. Kwota ta jest dedykowana na wypłacenie dodatków/nagród dla osób zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 600 zł miesięcznie na pracownika wraz z pochodnymi. Dofinansowanie zaplanowano od kwietnia do grudnia bieżącego roku. Jednocześnie resort wskazał, że w chwili obecnej trwają prace nad umożliwieniem uruchomienia dodatkowych środków na powyższy cel oraz zwiększeniem budżetów wojewodów, którzy są dysponentem przyznanych środków. To wojewodowie będą dokonywać podziału środków na jednostki samorządu terytorialnego prowadzące bądź zlecające prowadzenie domów pomocy społecznej. Właściwy wojewoda będzie także decydował o sposobie przyznawania środków, w porozumieniu z jednostką samorządu terytorialnego, na podstawie ustaleń dokonanych z kierownictwem poszczególnych domów pomocy społecznej. Nie jest to wprost odpowiedź na pismo OPZZ. Apelowaliśmy bowiem o włączenie organizacji związkowych na tryb sposobu podziału wysokości środków przeznaczonych dla pracowników oraz co istotne – wspólne decydowanie na szczeblu wojewody, czy są to pieniądze zaplanowane tylko dla DPS – ów czy też dla innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z określeniem grup zawodowych pracowników zatrudnionych w sektorze pomocy społecznej.Organizacje związkowe sektora pomocy społecznej zrzeszone w OPZZ sygnalizują, że są w kontakcie z wojewodami i monitorują sytuację w zakresie podziału tych środków. rg

Czytaj więcej

22 sierpnia 2023

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych

16 sierpnia 2023 roku Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych, a także niektórych innych ustaw. Nowelizacja realizuje postulat OPZZ i uchyla wygasający charakter emerytur pomostowych, a także dokonuje korekty w instytucji rekompensaty. Likwidacja wygasającego charakteru emerytur pomostowych Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przez wiele lat walczyło o uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Tylko w ostatnim roku podjęliśmy wiele inicjatyw mających na celu realizację tego postulatu. Między innymi w dniu 19 października 2022 r. OPZZ zorganizowało manifestację, do której dołączyło Forum Związków Zawodowych i wspólnie skierowaliśmy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Petycję domagając się uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych. OPZZ brało także udział w posiedzeniach Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego, podczas których domagało się niewygasającego charakteru emerytur pomostowych. Postulat ten zawarty jest w Programie OPZZ na lata 2022-2027. Podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych, a także niektórych innych ustaw realizuje postulat OPZZ i uchyla wygasający charakter emerytur pomostowych. Zmiany w zakresie rekompensaty Zmianie uległy także przepisy dotyczące instytucji rekompensaty. Rekompensata to odszkodowanie za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze dla osób, które nie nabędą prawa do emerytury pomostowej. Potrzeba zmiany wzięła się z nowelizacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 755), która weszła w życie 20 kwietnia ub.r. Uchyliła ona art. 4 pkt 7, który mówił o konieczności rozwiązania stosunku pracy jako warunku nabycia pomostówki. Po nowelizacji ustawy emerytura pomostowa jest nabywana automatycznie – bez rozwiązania stosunku pracy – i przyznawana na wniosek pracownika. Świadczenie nie jest jednak wypłacane do czasu rozwiązania umowy z dotychczasowym pracodawcą.  Zdaniem ekspertów, te zmiany pozbawiały ubezpieczonych prawa do rekompensaty. Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o emeryturach pomostowych rekompensata przysługuje bowiem tylko takiemu pracownikowi, który nie nabył prawa do pomostówki. Wspomniany przepis został poprawiany i w efekcie rekompensatę otrzymają osoby, które nie mają prawa do pomostówki ustalonego prawomocną decyzją. Z przepisów jasno wynika już, w jakich przypadkach ZUS przyznaje świadczenie. Wejście w życie przepisów Przepisy dotyczące rekompensaty i uchylenia wygaszającego charakteru emerytur pomostowych wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Czytaj więcej

01 sierpnia 2023

Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych

Dnia 28 lipca 2023 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw (druk 3321). Ustawa wprowadza m.in. takie zmiany, jak uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta RP. Najważniejsze przepisy ustawy i kalendarium wejścia w życie : Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 r., m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych, z wyjątkiem:  1) Art. 2 i 6, które wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Art. 2 dotyczą wprowadzenia zasady, że jeśli szczególnie chroniony pracownik zostanie zwolniony i zaskarży decyzję pracodawcy do sądu, to ten ostatni będzie mógł nakazać firmie dalsze zatrudnienie pracownika aż do momentu prawomocnego zakończenia postępowania. Podstawą udzielenia takiego zabezpieczenia będzie jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia (tzn., że zwolnienie było bezprawne). Dzięki takiemu rozwiązaniu w okresie trwania postępowania przed sądem (często przez kilka lat) związkowiec nadal mógłby pracować i zarobkować. 2) Art. 8–11, które wejdą w życie z dniem 1 września 2023 r. OPZZ pozytywnie ocenia wyjście naprzeciw jego oczekiwaniom oraz zamiar realizacji postulatu uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych,  zawartego w Programie OPZZ na lata 2022-2027. OPZZ będzie  zabiegać o dokończenie reformy emerytur pomostowych i dokonanie przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. Przebieg procesu legislacyjnego oraz pełną treść ustawy można sprawdzić TUTAJ .

Czytaj więcej

14 lipca 2023

OPZZ apeluje o dialog zdrowotny w RDS

OPZZ wnioskuje do Rady Dialogu Społecznego  o wznowienie prac Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia, funkcjonującego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS. Pismo w tej sprawie złożył przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Podzespół ds. ochrony zdrowia RDS bardzo intensywnie pracował do grudnia 2020 roku.W trudnym czasie pandemii podjęto decyzję, wyrażoną w Uchwale Nr 46 Rady Dialogu Społecznego z dnia 28 grudnia 2020 r., by prace Podzespołu zostały zastąpione doraźnym Zespołem problemowym ds. ochrony zdrowia RDS. Tym samym, zgodnie z zapisami ww. uchwały prace Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia zostały zawieszone. Zespół doraźny, zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu Prezydium RDS w dniu 16 marca br. zakończył swoje działanie. Jednocześnie od marca br. nie zostały wznowione prace Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Zasadność kontynuacji pracy Podzespołu jest w ocenie OPZZ bezdyskusyjna.Przykładem są agendy posiedzeń Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS z ostatnich miesięcy, zdominowanych przez tematykę ochrony zdrowia w istotnych sprawach sektora. Tym samym, także z tego powodu brakuje przestrzeni do podjęcia dialogu w zakresie szeroko rozumianych problemów sektora usług publicznych, nabrzmiałych społecznie szczególnie w ostatnich miesiącach. Obecnie jedynym forum dialogu jest branżowy Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia działający przy Ministrze Zdrowia, jest on jednak usytuowany poza Radą Dialogu Społecznego. Pomimo wielkiej aktywności merytorycznej Trójstronnego Zespołu, wiele inicjatyw legislacyjnych odbywa się w ramach RDS, stąd w ocenie OPZZ istotne jest, by problematyka ochrony zdrowia w Radzie Dialogu Społecznego znalazła swoje należyte miejsce i była kontynuowana w Podzespole problemowych ds. ochrony zdrowia RDS. Podjęcie inicjatywy w tej sprawie jest w kompetencjach przewodniczącego Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS. Czekamy na dalsze ustalenia i decyzje.  Treść pisma OPZZ TUTAJ 

Czytaj więcej

13 lipca 2023

OPZZ do Ministra Zdrowia: czas na standardy opieki psychiatrycznej

                                                 OPZZ wraz z Radą Branżową Pracowników Psychiatrii Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, organizacji członkowskiej OPZZ, zwróciły do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego z wnioskiem o powołanie zespołu bądź grupy roboczej do spraw określenia norm kwalifikacyjnych i liczbowych personelu zatrudnionego w psychiatrycznej opiece zdrowotnej obejmujących wszystkich pracowników. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Temat ten przy różnych okazjach sygnalizowało nasze środowisko zawodowe.Psychiatra to szczególnie ważna i wrażliwa gałąź medycyny, a praca w tym obszarze jest wyjątkowo oddziaływaniem zespołowym. Pozostaje ona wciąż jedną z nielicznych dziedzin, w której nie zostały określone normy zatrudnienia zawodów pracujących w ochronie zdrowia. Wszystkie osoby zatrudnione w psychiatrii, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i zajmowanego stanowiska wpływają szczególnie bezpośrednio na funkcjonowanie pacjentów. Stąd zasadne wydaje się podjęcie prac i dyskusji nad dookreśleniem zawodów (kwalifikacji i liczby), jakie są potrzebne w stacjonarnej opiece psychiatrycznej. Praktyka pokazuje, jak trudną jest praca w sytuacjach w których nie ma możliwości profesjonalnego podejścia do pacjenta, choćby ze względu na deficyt kadrowy. Przykładowo, w sytuacjach konieczności zastosowania przymusu bezpośredniego, pracownicy - z jednej strony muszą być sprawni fizycznie, z drugiej – mieć zdolności interpersonalne i dojrzałość zawodową, aby nie ulec prowokacjom w przypadkach agresywnych zachowań pacjentów bądź nie nadużyć ponad miarę swoich kompetencji. W składzie klasycznego zespołu terapeutycznego uznaje się obecność lekarza psychiatry, psychologa czy pielęgniarki, ale bardzo pożądane są także inne zawody jak: psychoterapeuta, w tym psychoterapeuta uzależnień, terapeuta środowiskowy, terapeuta zajęciowy, logopeda, pracownik socjalny, opiekun medyczny, salowy/sanitariusz.  Stąd w ocenie OPZZ ważne byłoby, z punktu widzenia organizacyjnego i finansowego ustalenie minimalnych norm kadrowych i kwalifikacyjnych personelu zatrudnionego w psychiatrycznej opiece zdrowotnej dotyczących wszystkich pracowników. To także okazja do otwarcia dyskusji na potrzebę określenia norm kwalifikacyjnych i liczbowych personelu zatrudnionego w innych specjalnościach medycyny.  (rg)

Czytaj więcej

12 lipca 2023

Pytania OPZZ o pieniądze dla pomocy społecznej

                          OPZZ pyta Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej o kompleksową informację na temat dodatkowych środków finansowych skierowanych do sektora pomocy społecznej w roku bieżącym – pismo w tej sprawie złożył do wiceministra Stanisława Szweda wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Problematyka płac pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej to temat narastający od wielu lat. Środowisko związkowe OPZZ od dłuższego czasu domaga się systemowych rozwiązań płacowych dedykowanych pracownikom pomocy społecznej. Z inicjatywy związkowej powstał nawet branżowy Trójstronny Zespół ds. Pomocy Społecznej, jest więc gremium dialogu do podejmowania prac i decyzji ważnych dla tego obszaru. Niestety, co tej pory pomimo wielu wniosków strony związkowej, nie rozpoczęto w ramach zespołu poważnego dialogu na tematy płacowe. Pomysł doraźnego rozwiązania pojawił się w projekcie nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2023 procedowanym obecnie w Parlamencie (druk sejmowy nr 3322) i przyjętym przez rząd 13 czerwca br. Zgodnie z projektem - domy pomocy społecznej prowadzone przez samorząd lub na zlecenie samorządu zostaną dofinansowane w 2023 r. kwotą w wysokości 300 mln zł na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników tych jednostek  z rezerwy celowej. Choć każde pieniądze kierowane do pracowników sektora pomocy społecznej są potrzebne, na tle tej propozycji ustawowej powstaje wiele pytań. Nie wiadomo np. w jakim trybie i na jakich zasadach będzie następowała wypłata tych środków oraz czy dostępną będzie informacja o kwotach, jakimi będą dysponować poszczególni wojewodowe. Dla organizacji związkowych niezwykle ważne jest - czy będą one miały wpływ na podział wysokości środków przeznaczonych dla pracowników i według jakich kryteriów będą ,,dzielone” pieniądze dla pracowników. Wreszcie, czy pieniądze są gwarantowane tylko dla DPS – ów czy też dla innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jakie grupy zawodowe pracowników z nich skorzystają ? Szereg tych pytań jest kierowanych do centrali OPZZ, a narastający niepokój związany z praktyczną realizacją tej regulacji wymaga wyjaśnień. Czekamy na odpowiedź ministerstwa.  (rg)

Czytaj więcej