Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Polityka społeczna

23 maja 2023

Stanowisko Prezydium OPZZ w sprawie wzrostu skali pracy w szarej strefie

16 maja odbyło się posiedzenie Prezydium OPZZ. W jego trakcie przyjęto "Stanowisko w sprawie wzrostu skali zatrudnienia w szarej strefie", które zostanie skierowane do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg.  W przyjętym Stanowisku Prezydium OPZZ wyraża głębokie zaniepokojenie informacjami, że kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazały wzrost skali nielegalnego zatrudnienia na przestrzeni lat 2019-2022. W 2019 roku odsetek podmiotów, u których stwierdzono nielegalne zatrudnienie wyniósł 30,8%, natomiast w 2022 roku już 41,7%. Prezydium OPZZ stanowczo sprzeciwiło się zjawisku zatrudniania w szarej strefie oraz nieuczciwej konkurencji wobec pracodawców stosujących się do obowiązujących przepisów w zakresie prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy. Zwrócono uwagę na fakt, że są to niekorzystne zjawiska dla pracujących, zmniejszające przychody do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia i budżetu państwa. Na straży przepisów w zakresie prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy stoją przede wszystkim takie instytucje publiczne, jak Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Krajowa Administracja Skarbowa, którym należy zagwarantować adekwatne finansowanie. W związku z powyższym Prezydium OPZZ zaapelowało o realizację następujących rozwiązań w celu ograniczenia skali zatrudnienia w szarej strefie: niwelowanie różnic w zakresie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku różnych form zatrudnienia w kierunku ubezpieczenia analogicznego jak w przypadku umów o pracę; wprowadzenie obowiązku zawierania umów cywilnoprawnych w formie pisemnej; skrócenie terminu na dokonanie zgłoszenia pracownika lub współpracownika do ubezpieczeń społecznych (obecnie termin ten wynosi 7 dni od rozpoczęcia pracy lub współpracy); rozszerzenie kręgu podmiotów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji pracy oraz katalogu osób, od których inspektorzy mają prawo żądać ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz informacji w toku prowadzonych kontroli legalności zatrudnienia; wprowadzenie prawnej możliwości prowadzenia wspólnych kontroli PIP z innymi służbami i organami, a także umożliwienie pełnego i bezpośredniego dostępu (online) do baz danych i rejestrów pozostających w dyspozycji innych urzędów, tj. w szczególności do: Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), danych ZUS – w zakresie zgłaszania do ubezpieczenia społecznego; podwyższenie sankcji za powierzenie pracy z naruszeniem obowiązujących przepisów w zakresie obowiązku zawarcia umowy z pracownikiem; w związku ze społecznym przyzwoleniem na „pracę na czarno” w odniesieniu do niektórych usług, takich jak praca opiekunek i opiekunów dzieci, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami świadczona w domach podopiecznych, konieczne jest podnoszenie świadomości osób wykonujących prace poprzez działania edukacyjne na temat skutków osobistych niepodlegania obowiązkowi ubezpieczeniowemu, a także działania edukacyjne skierowane do całego społeczeństwa na temat skutków gospodarczych szarej strefy. KD

Czytaj więcej

19 maja 2023

OPZZ w dialogu o pomocy społecznej

Omówienie planowanych zmian w ustawie o pomocy społecznej oraz bieżące kwestie płacowo – bytowe jednostek organizacyjnych pomocy społecznej to główne tematy poruszane podczas posiedzenia Trójstronnego Branżowego Zespołu ds. Pomocy Społecznej. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Dialog w obszarze pomocy społecznej od roku odbywa się w ramach Trójstronnego Branżowego Zespołu ds. Pomocy Społecznej działającego przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej. W ten sposób Zespół wypełnił lukę braku gremium do rozmów partnerów społecznych i rządu w obszarze spraw systemowych pomocy społecznej. Majowe posiedzenie Zespołu pod przewodnictwem wiceministra Stanisława Szweda koncentrowało się na przyszłości zmian w tym sektorze. Wiceminister poinformował, że projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nowelizacja zawiera m.in. zmiany w zakresie odejścia od obecnie funkcjonującego nazewnictwa mieszkań określonych jako „chronione” i zmianę ich formuły - mieszkania chronione zastąpione zostaną nazwą „mieszkania treningowe i wspomagane”. Inną zmianą jest wprowadzenie do ustawy ram prawnych dla realizacji usługi sąsiedzkiej jako formy realizacji usług opiekuńczych. Proponuje się wprowadzenie regulacji umożliwiającej świadczenie usługi wsparcia krótkoterminowego przez domy pomocy społecznej oraz wprowadzenie rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych. OPZZ przedstawiło opinię do przedmiotowego projektu (opinia OPZZ), przekazaną do ministerstwa w trybie konsultacji społecznych. W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja z udziałem partnerów społecznych w trakcie której poruszono m.in. kwestie pomocy sąsiedzkiej i formy jej realizacji, wprowadzenia usług wsparcia  krótkoterminowego i opieki całodobowej. Zwrócono uwagę na sytuacje pracowników w domach pomocy społecznej w tym zatrudnianie personelu medycznego.  Postulowano rozpoczęcie dyskusji w zakresie zmian systemowych w obszarze pomocy społecznej i zdecydowano o powołaniu zespołu roboczego ds. pomocy społecznej. Strona związkowa OPZZ wystąpiła z postulatem systematyczności organizowania posiedzeń, które zgodnie z Regulaminem prac zespołu powinny się odbywać co najmniej raz na kwartał. Przypomniano także postulat konieczności systemowego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Domów Pomocy Społecznej, zarówno w perspektywie krótko, jak i długofalowej. W posiedzeniu, pod przewodnictwem wiceministra Stanisława Szweda (MR i PS) udział wzięli przedstawiciele ministerstw: zdrowia, finansów oraz rodziny i polityki społecznej. OPZZ reprezentowali: wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin oraz członkowie Zespołu rekomendowani przez OPZZ: Barbara Dors, Anna Dziedziulo i Mateusz Kropidłowski.  (rg)

Czytaj więcej

17 maja 2023

Nie będzie reformy lecznictwa uzdrowiskowego

                       Rząd wycofuje się z reformy lecznictwa uzdrowiskowego – to jedno z ważniejszych rozstrzygnięć,  jakie zapadło na posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia na które czekała branża uzdrowiskowa. Dokonano także wstępnego podsumowania wdrażania znowelizowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Wniosek o informację na temat decyzji strony rządowej co do dalszych losów reformy lecznictwa uzdrowiskowego wniosło OPZZ. Próby wdrażania przez resort nieakceptowanych przez większość środowiska uzdrowiskowego zmian w zakresie kierowania na leczenie uzdrowiskowe podejmowane są od ponad roku. OPZZ aktywnie włączyło się w dialog w tym obszarze, wspólnie ze Związkiem Zawodowym Uzdrowisk Polskich i wieloma organizacjami związkowymi i branżowymi – o wszystkich przedsięwzięciach na bieżąco informowaliśmy. Stąd z zadowoleniem przyjęliśmy informację przekazaną na posiedzeniu Trójstronnego Zespołu przez Ministerstwo Zdrowia, że z uwagi na szeroką krytykę zapowiadanych zmian, resort zdrowia zaniechał prac nad reformą i nie będzie składał projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Jednocześnie wszystkie strony dialogu wyraziły deklarację podjęcia rzetelnego i merytorycznego dialogu w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i wypracowania rozwiązań akceptowanych przez wszystkie strony. W części posiedzenia poświęconej zagadnieniom płacowym dyskutowano o aktualnych pracach nad retaryfikacją świadczeń medycznych, która wejdzie w życie 1 lipca 2023 r. Przedstawiciel Agencji  Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poinformował, że Minister Zdrowia zlecił AOTMiT przygotowanie raportu uwzględniającego zmiany sposobu i poziomu finansowania świadczeń oraz wydania rekomendacji. Na tej podstawie zebrano dane od ponad 20 proc. podmiotów leczniczych mających umowy z NFZ  dotyczące poziomu wynagradzania. Wyniki raportu oraz rekomendacje będą analizowane przez ministerstwo w celu usprawnienia procesu wdrażania znowelizowanej ustawy płacowej w ochronie zdrowia. Na zakończenie dyskutowano o zmianach w Krajowym Planie Odbudowy w zakresie ochrony zdrowia oraz bieżących pracach legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie Zdrowia. OPZZ reprezentowali członkowie i eksperci Trójstronnego Zespołu.   (rg)

Czytaj więcej

09 maja 2023

OPZZ pracuje nad zawodową ustawą zdrowotną

Sejmowa Komisja Zdrowia 9 maja rozpoczęła procedowanie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych. To wyjątkowa regulacja pracownicza, mająca unormować wiele zawodów pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia. OPZZ uczestniczyło w pracach legislacyjnych, zgłaszając poprawki branżowych organizacji członkowskich. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Przypomnijmy, że celem wniesionego przez rząd projektu jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, a także kwestii dotyczących doskonalenia zawodowego, rejestru oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób. Zgodnie z przepisami ma powstać mechanizm zapewniający dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje.  Projekt określa zasady wykonywania 17 zawodów medycznych, takich jak: asystentka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, logopeda, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej czy terapeuta zajęciowy. Podczas pierwszego czytania dyskusja z udziałem strony społecznej koncentrowała się wokół zasadniczych kwestii związanych z zawężeniem bądź poszerzeniem katalogu wskazanych w projekcie profesji. Zdecydowano na wniosek środowisk zawodowych o wykreśleniu z projektu zawodów: logopedy czy dietetyka, które domagają się odrębnej dla siebie regulacji. Dyskutowano także o zawodzie optyka czy instruktora terapii uzależnień.  W opinii OPZZ w katalogu zawodów zabrakło technika analityki medycznej – przedstawiliśmy szereg argumentów, które spotkały się z poparciem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Propozycja OPZZ została przejęta jako poprawka poselska (KP Lewica). Całość opinii OPZZ z pozostałymi propozycjami zmian została przekazana posłom sejmowej Komisji Zdrowia. Kontynuowanie prac legislacyjnych zaplanowano na 23 maja. OPZZ reprezentowała Renata Górna. (rg)

Czytaj więcej

27 kwietnia 2023

OPZZ ocenia Program ,,Poprawa Bezpieczeństwa i Warunków Pracy”

                             Zakończyła się realizacja V etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” (lata 2020 – 2022). Program ten od 2008 r. pełni rolę Krajowej Strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiąc realizację zobowiązań wynikających z ram strategicznych UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. OPZZ będąc członkiem Zespołu Koordynacyjnego w CIOP – PIB uczestniczył w posiedzeniu poświęconemu ocenie rezultatów osiągniętych w ostatnich 2 latach realizacji programu. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Założeniem V etapu programu było opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Cele szczegółowe koncentrowały się wokół: stworzenia podstaw spełnienia wymagań wynikających z nowych dokumentów strategicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postanowień dyrektyw Unii Europejskiej, opracowania rozwiązań umożliwiających rozwój i zachowanie zdolności do pracy w celu zapobiegania wykluczeniu z rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych wiekiem i osób niepełnosprawnych, rozwoju metod i narzędzi do zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w środowisku pracy związanego z dynamicznym rozwojem technologii i procesów pracy, poszerzenia stanu wiedzy o przyczynach oraz skutkach wypadków przy pracy i chorób związanych z pracą oraz o opłacalności ekonomicznej działań prewencyjnych na poziomie państwa i przedsiębiorstwa, kształtowania i promocji kultury bezpieczeństwa przez doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, rozwoju nowoczesnego systemu edukacji i informacji społeczeństwa w obszarze bhp. OPZZ uczestniczy od wielu lat w konsultowaniu i opiniowaniu programu oraz upowszechnianiu jego rezultatów wśród organizacji związkowych. Od bieżącego roku stanie się to jeszcze bardziej realne dzięki zacieśnieniu współpracy OPZZ i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w wielu obszarach naszej wspólnej aktywności. Oceniając V etap programu podkreśliliśmy rolę interdyscyplinarności programu i szerokie upowszechnianie wiedzy i praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, także poprzez informacyjne kampanie społeczne oraz działalność wydawniczą. Istotną rolę w ostatnim roku odegrała krajowa edycja europejskiej kampanii ,,Dźwigaj z głową” oraz problematyka i badania w zakresie nowych form pracy i zagrożeń z nią związanych. Istotny jest także rozwój elektronicznych baz wiedzy i aplikacji interaktywnych z dziedziny bhp będących nowoczesnymi formami przekazu wiedzy. Program zainicjował także opracowanie programu interwencji zwiększającej kapitał psychologiczny pracowników 50 + oraz badania w obszarze psychospołecznych warunków pracy, w tym zaburzeń depresyjnych wśród pracujących Polaków. Od 2023 r. realizowany będzie VI etap programu wieloletniego pn. ,,Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy na czas realizacji: lata 2023–2025".OPZZ reprezentowała na posiedzeniu Zespołu Koordynacyjnego Renata Górna. (rg)

Czytaj więcej

13 kwietnia 2023

Wypadkowość w pracy maleje

Najmniej wypadków śmiertelnych w pracy od 10 lat! To najnowsze dane, wstępne ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny odnośnie wypadkowości w pracy w 2022 roku. Choć brzmi to optymistycznie, warto pamiętać, że w roku ubiegłym wypadkom śmiertelnym w pracy uległo 180 osób. Oznacza to, że co drugi dzień jedna osoba straciła życie w pracy. Dla OPZZ to wciąż nieakceptowalna i smutna statystyka. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Na przestrzeni ostatnich 10 lat wypadkowość w pracy kształtowała się różnie: pod względem liczby wypadków śmiertelnych najgorzej było w roku 2015 – aż 303 osoby zginęły w pracy. Rekordowym rokiem pod względem liczby poszkodowanych ogółem w wypadkach przy pracy był rok 2017 – aż 88,3 tys. osób ucierpiało na skutek złych warunków w pracy. Obecnie tych wypadków jest niemal 20 tys. mniej – w 2022 roku zgłoszono 66 606 osób poszkodowanych (3,2 proc. mniej niż w 2021 r.). Zmniejszyła się również liczba poszkodowanych pracowników przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 5,10 do 4,66. Jest lepiej, ale nie idealnie Choć systematyczna poprawa warunków pracy jest widoczna, wciąż polskie warunki pracy są niezadowalające. Nadal w warunkach zagrożenia pracuje ponad pół miliona zatrudnionych (547,2 tys.), w tym niemal aż 62 proc. - w narażeniu na różne czynniki związane ze środowiskiem pracy. Niekorzystne warunki pracy są także powodem wzrastającej, aż o ponad 27 proc. liczby chorób zawodowych – w 2022 roku stwierdzono ponad 2,5 tys. takich przypadków. Najbardziej martwi fakt, że wciąż dominującą przyczyną wypadków przy pracy (61, 1 proc.) są nieprawidłowe zachowania pracowników i co jest zaskakujące - ten trend utrzymuje się niezmiennie od wielu lat. Wskaźniki wypadkowości to tylko liczby, ale pod nimi kryją się ludzkie dramaty, choroby, cierpienie poszkodowanych i ich rodzin. Dla OPZZ to zawsze okazja do przypominania o roli związków zawodowych odnośnie odpowiedzialności za społeczny nadzór nad warunkami pracy. Od naszej aktywności w dużym stopniu zależą losy przyszłych pokoleń pracowników i standardy pracy, w jakich będą pracować. Praktyka wskazuje, że w zakładach pracy, gdzie aktywnie działają związki zawodowe i społeczna inspekcja pracy – bezpieczeństwo pracy ma wyższe standardy, a pracownicy są lepiej chronieni.  Związkowy Tydzień Bezpieczeństwa Pracy OPZZ Dlatego już wkrótce OPZZ rozpocznie związkowy Tydzień Bezpieczeństwa Pracy (24 – 28 kwietnia), promujący hasło Międzynarodowej Organizacji Pracy tegorocznych obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (corocznie 28 kwietnia): "Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy jest podstawową zasadą i prawem w pracy". Opracowanie: GUS ,, Wypadki przy pracy w 2022 r. – dane wstępne.

Czytaj więcej

31 marca 2023

Nowa tablica dalszego średniego trwania życia GUS

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 27 marca 2023 r. opublikował nową tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Katarzyna Duda, Wydział Polityki Społecznej Tablica ta będzie podstawą do przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego. Emerytura stanowić będzie równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny. Główny Urząd Statystyczny opublikował nową tablice średniego dalszego trwania życia na podstawie danych o śmiertelności za 2022 rok. W ubiegłym roku odnotowano 447 tys. zgonów, czyli o 72 tys. mniej niż w 2021 roku i o 39 tys. mniej niż w 2020 roku. Zgonów było jednak o 39 tys. więcej niż w 2019 roku, czyli ostatnim przed pandemią. Różnice pomiędzy nową, a  opublikowaną w 2022 r. tablicą są duże i mogą znacząco wpłynąć na wysokość świadczenia. Kobieta, która w ubiegłym roku przeszłaby na emeryturę w wieku 60 lat, miałaby przed sobą – zgodnie z tabelą – 238,9 miesiąca dalszego średniego trwania życia. W roku 2023 kobieta przechodząca na emeryturę w wieku 60 lat będzie miała przed sobą – na podstawie nowej tabeli – aż 254,3 miesiąca dalszego trwania życia. Ta różnica wynosi aż 15,4 miesiąca. W przypadku mężczyzny, który zdecyduje się na emeryturę w momencie ukończenia 65. roku życia podczas wyliczania wysokości emerytury w 2022 r. jego kapitał emerytalny ZUS dzielił przez 196,2 miesiąca, a w 2023 r. podzieli już przez 210 miesięcy. Różnica wynosi 13,8 miesiąca. Oznacza to, że dla przykładu 60-latka z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w kwocie 1966,18 zł, czyli mniejszej o ok. 127 zł (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 254,3 zamiast 238,9 miesięcy). Natomiast 65-latek z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w kwocie 2380,95 zł, czyli mniejszej o ok. 167 zł (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 210,0 zamiast 196,2 miesięcy).  Jak jednak zauważa Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska nowa tablica pozwala jednak na obliczenie wciąż wyższej emerytury niż przed pandemią o 2,8 proc. dla 60-latki oraz 3,6 proc. dla 65-latka. 60-letnia kobieta z kapitałem 500 tys. zł może otrzymać więcej o ok. 54 zł niż na podstawie tablicy z 2020 r. (kapitał dzielony przez 254,3 zamiast 261,5 miesięcy), a 65-letni mężczyzna z tym samym kapitałem – więcej o ok. 83 zł (kapitał dzielony przez 210,0 zamiast 217,6 miesięcy).

Czytaj więcej

30 marca 2023

Obradowała Rada Pomocy Społecznej

                                           Zmiana ustawy o pomocy społecznej to wiodący temat posiedzenia Rady Pomocy Społecznej, organu opiniodawczo – doradczego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawach pomocy społecznej. Renata Górna, Wydział Polityki Społecznej OPZZ OPZZ w trybie konsultacji społecznych złożyło opinię do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Podczas posiedzenia Rady omówiono najważniejsze aspekty w zakresie organizacji i funkcjonowania mieszkań wspomaganych i treningowych oraz cały zakres zagadnień obejmujących Domy Pomocy Społecznej. Dyskusja koncentrowała się na zasadach wprowadzania rejestru zdarzeń nagłych w placówkach opieki długoterminowej oraz wytchnieniowej opieki krótkoterminowej, zarówno w placówkach całodobowych, jak i dziennego wsparcia. Odnośnie zakresu proponowanych zmian odnoszących się do pracowników socjalnych są one związane z bezpieczeństwem pracy tej grupy zawodowej np. obowiązkiem objęcia opieką prawną przez pracodawcę pracownika, który brał udział w niebezpiecznym zdarzeniu z udziałem klienta - podopiecznego. Nawiązano także do obecnej, dramatycznej i wielokrotnie postulowanej do zmiany sytuacji płacowej zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej. Przedstawiciele Departamentu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zapowiedzieli decyzję rządu o doraźnym wsparciu finansowym z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników DPS. Decyzje i szczegóły oraz zasady i kryteria podziału środków będą zapadać w najbliższych dniach. Przypomnijmy, że OPZZ już ponad 3 tygodnie temu zwróciło się w wnioskiem do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o zwołanie w możliwe pilnym terminie posiedzenia Trójstronnego Branżowego Zespołu ds. Pomocy Społecznej poświęconego wynagrodzeniom pracowników (OPZZ wnioskuje o dialog w pomocy społecznej | Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych). Ostatnie informacje wskazują, że spotkanie Zespołu ma odbyć się po świętach. OPZZ w posiedzeniach Rady Pomocy Społecznej IX kadencji reprezentuje Pan Krzysztof Tomasik, przewodniczący Międzyzakładowego  Związku Zawodowego Pracowników MOPS i Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie (członek Federacji ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej). (rg)

Czytaj więcej

10 marca 2023

OPZZ wnioskuje o dialog w pomocy społecznej

OPZZ zwróciło się w wnioskiem do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o zwołanie w możliwe pilnym terminie posiedzenia Trójstronnego Branżowego Zespołu ds. Pomocy Społecznej. Tematyka posiedzenia została uzgodniona wśród członków Zespołu rekomendowanych przez OPZZ na zdalnym posiedzeniu w dniu 9 marca br. Renata Górna, Wydział Polityki Społecznej OPZZ Przypomnijmy, że Zespół został powołany Uchwałą nr 107 strony pracowników i strony pracodawców Rady Dialogu Społecznego z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie powołania zespołu dla prowadzenia branżowego dialogu społecznego do spraw pomocy społecznej. Zrealizowany został w ten sposób wieloletni postulat organizacji związkowych OPZZ reprezentujących obszar pomocy społecznej, jak i pozostałych partnerów społecznych RDS, by powstało gremium dialogu dla rozpatrywania bieżących spraw z tego zakresu. Członkami zespołu ze strony OPZZ są kol. Anna Dziedziulo (Federacja ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej), kol. Barbara Dors (OPZZ Konfederacja Pracy) i kol. Mateusz Kropidłowski (Rada OPZZ woj. łódzkiego). Ostatnie posiedzenie Trójstronnego Branżowego Zespołu ds. Pomocy Społecznej odbyło się w październiku ubiegłego roku. Od tamtego czasu, pomimo wciąż nabrzmiałych problemów pracowników tego sektora – dialog utknął a posiedzenia nie są zwoływane. W zaproponowanym przez OPZZ porządku obrad najbliższego posiedzenia wnioskowaliśmy o: przedstawienie informacji o stanie negocjacji i wypracowanych postulatach pomiędzy stroną rządową a NSZZ ,,S” w kwestiach wynagrodzeń pracowników sektora pomocy społecznej i włączenie Zespołu w wypracowanie porozumienia płacowego oraz przedstawienie przez stronę rządową założeń do systemowego uregulowania zasad wynagradzania pracowników pomocy społecznej wraz z rozpoczęciem prac Zespołu w tym obszarze. Czekamy na reakcję Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. (rg)

Czytaj więcej

08 marca 2023

Wzmacniajmy bezpieczeństwo pracy kobiet

Aby życie zawodowe kobiet było zdrowsze, wydajniejsze i przede wszystkim bezpieczniejsze, konieczne jest uwzględnienie problematyki płci w polityce zarządzania BHP w miejscu pracy. Oznacza to identyfikowanie zagrożeń występujących w środowisku pracy wobec kobiet i mężczyzn, jak i uwzględniania różnic wykonywania pracy, wynikających z ich uwarunkowań fizjologicznych. Renata Górna, Wydział Polityki Społecznej OPZZ W Polsce jest około 63 proc. aktywnych zawodowo kobiet, pomiędzy 15. a 64. rokiem życia. Polskie środowisko pracy nie zawsze sprzyja ich zdrowiu – kobiety leczą się o ponad jedną piątą częściej niż mężczyźni, są też częściej hospitalizowane (głównie z przyczyn takich jak: choroby układu krążenia, urazy i zatrucia, nowotwory, choroby układu trawiennego). Częściej, subiektywnie oceniają swoje zdrowie jako stale pogarszające się.  W odczuciu społecznym kobiety są często mylnie postrzegane jako wykonujące prace łatwiejsze i bezpieczniejsze, jednak to właśnie kobiety są bardziej narażone na zagrożenia wynikające z obciążenia pracą czy narażenia na stres w miejscu pracy. Świadczy to tym, chociażby, zapadalność na choroby zawodowe, spośród tych typowych dla kobiet są nimi: przewlekłe choroby narządu głosu, choroby skóry, przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego, ostre uogólnione reakcje alergiczne, zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym. Pamiętajmy, że prawo chroni kobiety – pracownice! WARTO WIEDZIEĆ... Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobietkarmiących dziecko piersią (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r.) : prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym prace w narażeniu na hałas lub drgania prace narażające na działanie pola elektromagnetycznego i promieniowania jonizującego; prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi Warto też mieć świadomość, że dla zminimalizowania niewłaściwych warunków pracy i uczynienia pracy bezpieczniejszej dla kobiet pracodawcy powinni: uwzględniać kwestie płci w ocenie ryzyka zawodowego przeanalizować rzeczywiście wykonywaną pracę i unikać założeń dotyczących tego, kto i dlaczego jest zagrożony ryzykiem zapewnić elastyczne godziny pracy zaangażować kobiety w proces podejmowania decyzji BHP Więcej informacji:Portal CIOP - Ochrona pracy kobiet (www.ciop.pl) Ulotka PIP – Ochrona pracy kobiet i młodocianychWykaz prac wzbronionych kobietom (rg, na podstawie: CIOP -PIB, IMP, EU – OSHA)

Czytaj więcej