Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Polityka społeczna

29 maja 2024

Początek negocjacji w RDS ws. świadczeń społecznych

                              Pierwsze posiedzenie negocjacyjne poświęcone zmianie wysokości kryteriów dochodowych w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych, odbyło się w Zespole problemowym ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS w dniu 28 maja br., pod przewodnictwem przewodniczącego Leszka Miętka Jest duża szansa na wypracowanie wspólnego stanowiska strony społecznej zespołu i przedstawienie pod obrady Rady Dialogu Społecznego. Renata Górna, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Weryfikacja świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej to istotny moment dla beneficjentów obu rodzajów świadczeń. Obecny rok 2024 to czas przeprowadzenia kolejnej, po roku 2021, weryfikacji kryteriów dochodowych w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych. Świadczenia są zmieniane lub nie i podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej i wsparcia dochodowego rodzin, przeprowadzanych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Rada Dialogu Społecznego uzgadnia kryteria dochodowe w obu kategoriach, w terminie do 15 czerwca, a w sytuacji braku uzgodnień – ruch należy do Rady Ministrów, która ustala je w drodze rozporządzenia do dnia 15 lipca br. Nowe progi dochodowe kryteriów obowiązują do 2027 roku, czyli do czasu kolejnej weryfikacji. Podczas posiedzenia – strona rządowa przedstawiła propozycje, nad którymi odbyła się dyskusja. Propozycja strony rządowej wysokości kryteriów dochodowych w POMOCY SPOŁECZNEJ to: dla osoby samotnie gospodarującej: 1010 zł (obecnie 776 zł), dla osoby w rodzinie: 823 zł (obecnie 600 zł). Wskazane kryteria mają wpływ na wysokość pozostałych świadczeń pieniężnych w pomocy społecznej, zależnych od progów dochodowych, w szczególności na maksymalną kwotę zasiłku stałego, który ma wzrastać do 1229 zł (obecnie 1000 zł). Propozycja strony rządowej kwot kryteriów dochodowych w świadczeniach rodzinnych skupia się na ,,zamrożeniu” tych progów (ostatni wzrost był w 2015 roku !) tj. pozostawienia ich na obecnym poziomie, jak dotychczas tj.: kryterium dochodowe ogólne – 674 zł oraz kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł. W dyskusji strona związkowa przedstawiła swoje propozycje oraz otwartość na dalsze negocjacje. Chęć dalszych prób wypracowania stanowiska wyraziła także strona pracodawców. OPZZ podczas dyskusji przedstawiło argumenty za koniecznością wzrostu kryteriów dochodowych w obu obszarach, głównie w świadczeniach rodzinnych, zasiłków i dodatków do zasiłków rodzinnych, które pozostają niezmienne od 2015 roku. Przy podwyższaniu nowych kryteriów dochodowych istotne jest uwzględnianie pełnych progów interwencji socjalnej i wsparcia dochodowego rodzin, rekomendowanych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warto także uwzględniać perspektywę prognoz inflacyjnych w kolejnych 3 latach, tj. do 2027 obowiązywania progów dochodowych w obu typach świadczeń. Ustalono harmonogram dalszych prac: do 5 czerwca br. strona związkowa uzgodni wspólne stanowisko i przedstawi stronie pracodawców do 7 czerwca br. Jeśli uda się uzgodnić stanowisko strony społecznej, będzie ono przedmiotem głosowania (około 11 czerwca br.) przez członków Zespołu, a następnie przedstawione Radzie Dialogu Społecznego (czas uzgodnień w RDS mija 15 czerwca br. Stronę rządową reprezentował wiceminister Sebastian Gajewski, wskazując, iż przedstawi propozycje strony społecznej do dalszych decyzji w ramach prac rządu. W posiedzeniu ze strony OPZZ w negocjacjach brała udział Renata Górna.(rg)

Czytaj więcej

23 maja 2024

Renta wdowia – wznowienie prac w sejmowej komisji

                                                         Obywatelski projekt ustawy wprowadzający przepisy o rencie wdowiej był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w dniu 22 maja 2024 r. Prace nad projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej będą kontynuowane. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Posiedzenie komisji, pod przewodnictwem Katarzyny Ueberhan, poświęcone było dyskusji nad projektem, którego pierwsze czytanie odbyło się na sali plenarnej 9 lutego br. Intencję zmian wprowadzenia nowej reguły zbiegu prawa do nabytej renty rodzinnej z tytułu bycia wdową lub wdowcem z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi przypomniał wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin jako przedstawiciel Inicjatywy Ustawodawczej projektu. Istotną częścią posiedzenia było odniesienie się do przepisów projektu przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – stanowisko przedstawili: ministra Agnieszka Dziemianowicz - Bąk i wiceminister Sebastian Gajewski. Uwagi koncentrowały się na doprecyzowaniu i uzupełnieniu niektórych kwestii formalno – prawnych i technicznych, a dotyczyły np. specyzowania szczegółowych zasad stosowania zasady zbiegu świadczeń (w jakiej kolejności, z jakiego systemu – powszechnego, rolniczego czy ,,mundurowego’’), ustalenia kolejności uznawania świadczeń w zbiegu, określenia zasad i zadań prac organów emerytalno – rentowych w zbiegu, form i zasad składania wniosków o ustalenie prawa do renty wdowiej, konieczności zbudowania systemu informatycznego z wymianą danych pomiędzy wszystkimi organami emerytalno – rentowymi w systemie ZUS, KRUS oraz mundurowym (najkrótszy czas na przygotowanie systemu to ok. 6 miesięcy), określenia szczegółowych przepisów przejściowych itp.Dla OPZZ najważniejsze jest zachowanie zasadniczego kształtu i intencji ustawy, bez jej zmian merytorycznych tj. przyjęcia zasady, że w przypadku śmierci współmałżonka pozostała przy życiu osoba mogłaby zachować świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 proc. swojego świadczenia. Obecnie renta rodzinna - w przypadku, gdy umrze jeden ze współmałżonków wynosi 85 proc. wyższego świadczenia. Po krótkiej dyskusji ustalono, że prace będą kontynuowane po przygotowaniu poprawek w zakresach wskazanych przez resort pracy. OPZZ reprezentowali w posiedzeniu: wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin i dyr. Renata Górna.  (RG)

Czytaj więcej

21 maja 2024

Tyle wyniosą płace minimalne w ochronie zdrowia od 1 lipca 2024 r.

                                       W roku bieżącym, od 1 lipca 2024 nastąpi kolejna rewaloryzacja najniższych wynagrodzeń zasadniczych w ochronie zdrowia, wynikająca z obowiązującej ustawy dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Tegoroczne wzrosty gwarantowanych poziomów płac wynikają z ustawowego mechanizmu waloryzacyjnego, którego waga na rok bieżący będzie wynosić 12,75 proc. Podstawa wyliczeń jest wyższa niż w roku ubiegłym (12,07 proc.), z uwagi na wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz zrealizowane obecnie od lipca 2023 r. podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Obecnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowuje rekomendacje oszacowania skutków finansowych tegorocznej podwyżki – będą one znane po 24 maja br., a następnie przekazane do dalszych decyzji Ministra Zdrowia. Najniższe wynagrodzenia zasadnicze (rewaloryzacja) w poszczególnych grupach zawodowych pracujących w ochronie zdrowia od 1 lipca 2024 r. wyniosą (brutto); Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją (współczynnik pracy 1,45) – 10375,45 zł (wzrost o 1173,53 zł); Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (współczynnik pracy 1,29) -  9230,57 zł (wzrost o 1044,04zł) Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji (współczynnik pracy 1,19) - 8515,02 zł (wzrost o 963,10 zł); Stażysta (współczynnik pracy 0,95) - 6797,71 zł (wzrost o 768,87 zł); Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1−4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją (współczynnik pracy 1,02) - 7298,59 zł (wzrost o 825,52 zł); Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (współczynnik pracy 0,94) - 6726,15 zł (wzrost o 760, 77 zł) Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny (współczynnik pracy 0,86) - 6153,71 zł (wzrost o 631,27 zł); Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym (współczynnik pracy 1) - 7155,48 zł (wzrost o 809,33 zł); Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim (współczynnik pracy 0,78) - 5581,27 zł (wzrost o 631,27 zł); Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego (współczynnik pracy 0,65) - 4651,06 zł (wzrost o 526,06 zł) Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Czytaj więcej

17 maja 2024

Prace Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych RDS

Automatyzacja usług komorniczych oraz dyskusja nad kierunkiem dalszych prac w obszarze emerytur pomostowych były głównymi tematami posiedzenia Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego w dniu 16 maja br. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Koncepcja automatyzacji procesu egzekucji w zakładzie Ubezpieczeń Społecznych to temat, którego założenia przedłożyli na posiedzeniu zespołu przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z propozycją, komornicy sądowi będą mogli egzekwować wierzytelności online w ZUS, zamiast tradycyjnie wysyłać tytuł egzekucyjny listem poleconym. Projekt ma usprawnić także kolejność dokonywania zajęć komorniczych świadczeń wypłacanych dłużnikom przez ZUS, szczególnie świadczeń alimentacyjnych. Wprowadzenie automatyzacji nie wpłynie na redukcję zatrudnienia czy likwidację stanowisk pracy, o co pytaliśmy podczas dyskusji. Regulacja ma być przygotowywana przez resorty: sprawiedliwości oraz rodziny pracy i polityki społecznej, a sama koncepcja została przychylnie oceniona przez stronę społeczną. Ważną częścią dyskusji była praca nad projektem Stanowiska strony pracowników i strony pracodawców zespołu w sprawie: określenia kierunku rozwiazywania problemu w zakresie emerytur pomostowych. Stanowisko wynika z podsumowania prac Grupy roboczej ds. emerytur pomostowych działającej w ramach Zespołu problemowego, jak również z prac Grupy Roboczej działającej w ramach MRP i PS w sprawie niewygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazu prac o szczególnym charakterze. Stanowisko, po uwagach OPZZ będzie przedmiotem głosowania w najbliższym czasie. Uzgodniono także katalog tematów zgłoszonych przez stronę pracowników i pracodawców, jakie będą omawiane na kolejnych posiedzeniach, wśród nich tematy zgłoszone przez OPZZ, a dotyczące: 1) przeglądu systemu emerytalnego, m.in. w celu zahamowania spadającej stopy zastąpienia; 2) rozszerzenia obowiązku ubezpieczeniowego, m.in. poprzez zagwarantowanie, że składki na ubezpieczenia społeczne będą odprowadzane od wszystkich umów zleceń i od pełnej kwoty, a nie tylko do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę; 3) wypracowania propozycji rozwiązań problemu tzw. „emerytur groszowych” wynoszących poniżej emerytury minimalnej; ) rozpatrzenia problemu zaliczania do okresu pracy górniczej dni zwolnienia z pracy w związku z honorowym oddawaniem krwi. Kolejne spotkanie zaplanowane na 20 czerwca br.W posiedzeniu zespołu uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski, a OPZZ reprezentował członek zespołu Sławomir Łukasiewicz i Renata Górna, w charakterze eksperta.(RG)

Czytaj więcej

16 maja 2024

Brak uzgodnień w Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia

                                                   Dyskusja na temat wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdrowia oraz realizacja ustawy o niektórych zawodach medycznych to wiodące tematy omawiane podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 14 maja br. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia jest stałym obszarem podejmowanym w ramach dialogu społecznego. Temat jest zdeterminowany corocznymi waloryzacjami podwyżek realizowanymi od lipca każdego roku, ale także trwającą od kilku miesięcy dyskusją płacową, wynikającą ze złożonego w Sejmie w ub. roku obywatelskiego projektu ustawy nowelizującego przepisy o wzroście płac w ochronie zdrowia (złożonego przez środowisko zawodowe pielęgniarek i położnych, druk nr 33). W roku bieżącym, od 1 lipca 2024 nastąpi rewaloryzacja najniższych wynagrodzeń zasadniczych w ochronie zdrowia, wynikająca z obowiązującej ustawy dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Tegoroczne wzrosty gwarantowanych poziomów płac wynikają z ustawowego mechanizmu waloryzacyjnego, którego waga na rok bieżący będzie wynosić 12,75 proc. Podstawa wyliczeń jest wyższa niż w roku ubiegłym (12,07 proc.), z uwagi na wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz zrealizowane obecnie od lipca 2023 r. podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Obecnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowuje rekomendacje oszacowania skutków finansowych tegorocznej podwyżki – będą one znane po 24 maja br., a następnie przekazane do dalszych decyzji Ministra Zdrowia. Niezależnie od corocznej, lipcowej waloryzacji – w tle toczą się prace parlamentarne w sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej nad wzrostem współczynników pracy proponowane w projekcie obywatelskim, złożonym przez środowisko zawodowe pielęgniarek i położnych. Opinia OPZZ do inicjatywy obywatelskiej była negatywna, a naszym fundamentalnym zastrzeżeniem było objęcie wzrostem wskaźników wynagrodzeń wybranych grup zawodowych, a nie wszystkich objętych w tabeli ustawy. Prace nad projektem obywatelskim są obecnie na etapie Podkomisji, do której Ministerstwo Zdrowia przekazało stanowisko. Zostało ono zaprezentowane także na posiedzeniu Trójstronnego Zespołu, jednak na zasadzie informacji, a nie uzgodnień ze stroną społeczną zespołu. Resort zaproponował wzrost wynagrodzeń – dodatkowo, oprócz lipcowej waloryzacji, wyłącznie w 2 grupach - 5 i 6, na kolejne 2 lata: od 1 stycznia 2025 r.: grupa 5 wskaźnik 1,1 oraz grupa 6 wskaźnik 1,02 i od 1 stycznia 2026 r: grupa 5 wskaźnik 1,15 i grupa 6 wskaźnik 1,08. Pozostałe 8 grup w tabeli oraz pracownicy niemedyczni nie będą objęci dodatkowym wzrostem płac w 2025 i 2026 – jeśli stanowisko Ministerstwa Zdrowia zostanie utrzymane i przyjęte w czasie prac sejmowych. OPZZ negatywnie odniosło się zarówno do braku możliwości uzgodnień w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, jak i zawartości merytorycznej stanowiska MZ tj. nie objęcia dodatkowym wzrostem płac (w kolejnych 2 latach) wszystkich grup zawodowych. Propozycja resortu zamraża na 2 lata płace w 8 grupach zawodowych, nie wspominając już o pracownikach niemedycznych, dla których nie ma żadnej dodatkowej propozycji. Dalsze prace nad propozycją Ministerstwa Zdrowia zostaną przeniesione do dyskusji w sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej, gdyż strona rządowa Trójstronnego Zespołu zamknęła jakiekolwiek negocjacje i uzgodnienia w ramach dialogu społecznego w zespole. Organizacje członkowskie OPZZ w branży ochrony zdrowia będą podejmować decyzje w sprawie dalszego trybu pracy nad propozycją Ministra Zdrowia. Dialog w Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia w obszarze wzrostu płac zmienił więc charakter z dotychczasowego trybu uzgodnień, jak było dotychczas - na etap informacji strony rządowej. W dalszej części posiedzenia omówiono realizację ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych, wskazując na wiele nieścisłości związanych z rejestracją w Centralnym Rejestrze Osób Uprawnionych, a wymaganiami kwalifikacyjnymi pracowników 15 nowych zawodów medycznych. Ustawa w tym obszarze będzie monitorowana. Na zakończenie strona społeczna wniosła o przegląd i podsumowanie prac Podzespołów działających w ramach Trójstronnego Zespołu w obszarze ratownictwa medycznego, uzdrowisk, inspekcji sanitarnej i krwiodawstwa. OPZZ reprezentowali na posiedzeniu członkowie Trójstronnego Zespołu: dr Tomasz Dybek i Maria Miklińska oraz Renata Górna (w charakterze eksperta), a także przedstawiciele organizacji członkowskich OPZZ reprezentujących diagnostów laboratoryjnych, psychologów i branżę uzdrowiskową.  (RG)

Czytaj więcej

07 maja 2024

Zagrożone negocjacje waloryzacji świadczeń emerytalnych w RDS

                                          Rząd przygotował projekt zmian ustawowych wprowadzających dodatkową waloryzację świadczeń emerytalno – rentowych. Proponowane rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom OPZZ, choć przy okazji wprowadzono przepisy ograniczające negocjacje dodatkowej waloryzacji emerytur i rent w ramach Rady Dialogu Społecznego w latach 2024 – 2025. Dla OPZZ zamknięcie dialogu społecznego w tym obszarze jest nie do zaakceptowania. Nowelizacja zmieniająca ustawę o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadzająca tzw. dodatkową waloryzację świadczeń emerytalno - rentowych jest w końcowej fazie konsultacji społecznych. Dodatkowa waloryzacja ma obowiązywać od dnia 1 września w sytuacji, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu danego roku przekroczy 105 proc.  OPZZ oceniając pomysł podkreśliło, że pomimo słusznej idei, dodatkowa waloryzacja nie zmienia trwale podstawy dla kolejnych waloryzacji świadczeń, jest jedynie przyspieszoną wypłatą części ich podwyżki, analogicznie jak w przypadku 13 czy 14 emerytury. Te trzy kategorie świadczeń emerytalnych nie wchodzą trwale w skład podstawy wymiaru świadczenia, są niejako obok niego – co jest jedną z krytycznych uwag systemowych OPZZ także wobec dodatkowej waloryzacji świadczenia emerytalnego. Znacznie poważniejsze zmiany ustawowe proponowane przy okazji projektu dodatkowej waloryzacji negatywnie ocenione przez OPZZ odnoszą się do: zamrożenia możliwości odbycia negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego w 2024 i 2025 roku wobec dodatkowej waloryzacji świadczeń emerytalno - rentowych w zakresie uzgodnień wysokości wskaźnika realnego wzrostu płac, oraz powiązania obu waloryzacji – rocznej i dodatkowej, jednakowym wskaźnikiem realnego wzrostu wynagrodzeń na poziomie 20 proc. w 2024 i 2025 oraz na poziomie co najmniej 20 proc. w kolejnych latach Przypomnijmy, że od lat strona związkowa prezentuje w corocznych czerwcowych negocjacjach w Radzie Dialogu Społecznego inne niż strona rządowa stanowisko odnośnie wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Jednogłośnie związki zgadzają się, że powinien on wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w roku poprzednim (lub w I kwartale roku obowiązującego – jak w przypadku dodatkowej emerytury), ale zwiększony o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę, a nie jak od lat proponuje strona rządowa – na minimalnym poziomie, co najmniej 20 proc. (lub 20 proc. w 2024 – 2025r.). Obecne propozycje ustawy to wprost zamknięcie tegorocznych i przyszłorocznych negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego w zakresie dodatkowej waloryzacji emerytury. Czekamy na najbliższe posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, by ostatecznie wyjaśnić te kwestie. (RG)

Czytaj więcej

03 kwietnia 2024

Nowe wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe

                             Co trzy lata zmieniają się wysokości składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Od 1 kwietnia 2024 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 25 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Rozporządzenie określa nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki. W stosunku do obowiązującej regulacji tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki zachowało 31 grup działalności. Wzrost stopy procentowej składki dotyczy 1 grupy, natomiast w przypadku 32 grup efektem zmiany kategorii ryzyka jest obniżenie składki na ubezpieczenie wypadkowe. Najniższe i najwyższa stopa procentowe składki wynosić będą: 0,67 proc. – najniższa oraz 3,33 proc. najwyższa. Wzrost składki na ubezpieczenie wypadkowe odnosi się do działalności ,,Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)” stanowiąc podwyższenie do 3, 33 proc. z obowiązującej 3,06 proc. OPZZ na etapie konsultacji społecznych, jak też w ramach prac Rady Dialogu Społecznego interweniowało w tej sprawie, wyrażając negatywne stanowisko. OPZZ wspólnie ze Związkiem Zawodowym Górników w Polsce prezentowało postulat utrzymania składki na ubezpieczenie wypadkowe w sektorze górniczym na dotychczasowym poziomie (3,06 proc.). Wskazywaliśmy m.in. na społeczne, finansowe i pracownicze skutki wzrostu składki wypadkowej. Pomimo braku akceptacji naszego postulatu, resort zobowiązał się m.in. do analizy statystycznej i porównawczej wskaźników wpływających na ustalanie kategorii ryzyka dla działalności związanej z wydobywaniem węgla kamiennego i brunatnego (obie kategorie są traktowane tak samo jako jedna grupa działalności) i powrotu do dyskusji na ten temat w przyszłości. Ministerstwo przyjęło także, do dalszych prac i analiz uwagę OPZZ, by rozważyć określanie innego niż dotychczas mechanizmu ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek (pracodawców) zatrudniających do 9 osób. Byłby to znaczący krok naprzód w diagnozie warunków pracy w mikroprzedsiębiorstwach, w których warunki pracy, wypadkowość, zagrożenia związane z uciążliwością pracy są w nich odmienne od tych, jakie występują w większych przedsiębiorstwach (powyżej 10 zatrudnionych). To także postulat OPZZ wnoszony do GUS o rozpoczęcie badań warunków pracy u pracodawców zatrudniających do 9 osób, co może przełożyć się na konstrukcję składki wypadkowej dla tej grupy przedsiębiorców w przyszłości. W kontekście opiniowanego projektu rozporządzenia warto zauważyć pozytywny trend związany z warunkami pracy, będący wyrazem spadku wypadków śmiertelnych i ciężkich wpływających na konstrukcję i wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. OPZZ wniosło także o wprowadzenie zalecenia dla pracodawców, by oszczędności z tytułu obniżenia wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe przeznaczane były na dalszą poprawę warunków pracy w zakładach pracy. Treść rozporządzenia - do pobrania (RG)

Czytaj więcej

02 kwietnia 2024

Okno transferowe ponownie otwarte

Katarzyna Duda, Wydział Polityki Społecznej OPZZ Od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r. ZUS otwiera tzw. okno transferowe. Oznacza to, że ubezpieczeni mogą zdecydować, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej – na indywidualne subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Okno transferowe w ZUS otwierane jest co cztery lata. W tym roku mamy jednak pierwsze okno od ośmiu lat, ponieważ przypadające na 2020 rok okno zostało pominięte z uwagi na pandemię. Składka emerytalna wynosi 19,52% podstawy wymiaru (wynagrodzenia). W czasie tzw. okna transferowego ubezpieczeni mogą zdecydować, na co przeznaczyć 7,3% ich wynagrodzenia. Ta cześć może być albo w całości zapisywana na subkoncie w ZUS, albo na subkonto będzie trafiało tylko 4,38% płacy, a na rachunek w OFE 2,92%. W sytuacji zapisania składki na subkoncie w ZUS. Grafika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych W sytuacji przekazania na jej rachunek w otwartym funduszu emerytalnym. Grafika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gdzie złożyć oświadczenie? W celu podjęcia decyzji o tym, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej należy wypełnić „Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych” ZUS-US-OFE-03. Składanie oświadczenia nie obowiązuje osoby, która nie chce zmieniać decyzji, którą podjęła w poprzednim oknie transferowym lub osiągnie powszechny wiek emerytalny za 10 lat lub wcześniej. Formularz o symbolu ZUS-US-OFE-03 udostępniony jest: na portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, na stronie internetowej www.zus.pl, w każdej placówce ZUS na sali obsługi klientów. Oświadczenie można złożyć: elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, osobiście – w każdej placówce ZUS na sali obsługi klientów, pocztą – na adres dowolnego oddziału ZUS.

Czytaj więcej

27 lutego 2024

OPZZ z Bankiem Światowym o opiece długoterminowej

     Przegląd różnych form opieki długoterminowej, wypracowanie rekomendacji w tym obszarze oraz możliwości ich wdrożenia – to cel spotkania konsultacyjnego, do którego OPZZ zostało zaproszone przez zespół ekspertów Banku Światowego. Reforma rozwoju opieki długoterminowej w Polsce jeden z istotnych kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Raport przygotowywany przez Bank Światowy jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w dużej mierze opiera się konsultacjach społecznych z wieloma środowiskami zaangażowanymi w problematykę ochrony zdrowia i opieki długoterminowej. Dziś prognozy demograficzne wskazują, że kluczowym wyzwaniem przyszłości staje się odpowiedzialne zarządzanie polityką społeczną, w tym zadbanie o rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne i opiekę starzejącego się społeczeństwa. Obecnie w Polsce osoby powyżej 65 roku życia stanowią około 16 proc. mieszkańców, w 2025 r. będzie to już 22 proc. ludności, a w 2050 r.- 33 proc. Wskaźniki te determinują wyzwania społeczne, zdrowotne i finansowe polityki państwa dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych i opiekuńczych seniorów. Podczas spotkania dyskusja koncentrowała się na najpilniejszych obszarach wymagających wzmocnienia, jak np. zarządzanie, finansowanie, jakość czy kadry. Rozmowa miała charakter wymiany poglądów na temat m.in. analizy zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, skali finansowania różnych form wsparcia i opieki, różnic regionalnych, orzecznictwa i systemów prawnych, jakości świadczonych usług, skali opieki formalnej i nieformalnej, wykorzystania nowych technologii i wielu innych.  Rekomendacje wypracowane podczas dyskusji znajdą się w końcowym raporcie dostępnym w kwietniu br.. Będzie to wiodący dokument stanowiący podwaliny do przyszłych rozwiązań prawnych i systemowych.  W konsultacjach ze strony OPZZ udział brała Renata Górna, dyr. Wydziału Polityki Społecznej OPZZ. (RG)

Czytaj więcej

22 lutego 2024

Niesprawiedliwy wzrost płac w ochronie zdrowia

                      Na nowelizację ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia przedłożoną w obywatelskim projekcie ustawy - nie ma zgody OPZZ. Regulacja ma zasadniczą wadę: wybiórczo traktuje grupy zawodowe, w konsekwencji utrwalając jeszcze bardziej dysproporcje płacowe. To prosta droga do branżowej presji na wzrost płac pozostałych grup zawodowych, nieobjętych propozycjami nowych wskaźników. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych powstał z inicjatywy środowiska pielęgniarek i położnych. W specjalnie powołanej sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej, która zebrała się po raz pierwszy 20 lutego br., osobiście uczestniczyła Minister Zdrowia Izabela Leszczyna wraz ze współpracownikami. Jedną z istotniejszych propozycji ustawy jest wzrost wskaźników płac w 4 pozycjach z 10 obecnie istniejących grup zawodowych (grupy 3 - 6), nieuzgodnionych na żadnym etapie konsultacji społecznych czy w Trójstronnym Zespole. Trudno doszukać się uzasadnienia czy metodologii tej propozycji. Nowelizacja nie zmienia więc całej tabeli płac dla wszystkich, ale dla wybranych grup pracowników, w szczególności pielęgniarek i położnych. Projekt dodatkowo dzieli pracowników medycznych oraz pracowników działalności podstawowej w uznawaniu ich kwalifikacji (część pracowników ma mieć uznawane kwalifikacje posiadane, część wymagane). Pozostawia także po raz kolejny na marginesie pracowników niemedycznych, bez dalszego wzmocnienia ich gwarancji płacowych. Na takie nierówności płacowe nie ma zgody organizacji branżowych sektora ochrony zdrowia OPZZ – podkreśliliśmy to jednoznacznie prezentując stanowisko na Podkomisji. Wzrosty współczynników płac powinny one dotyczyć każdego zawodu medycznego jak i niemedycznego zatrudnionego w podmiocie leczniczym, co było pierwotną ideą ustawy. OPZZ podkreśli, że miejscem dialogu w obszarze kwestii płacowych powinien być Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia -w tym gremium, co istotne – z udziałem pracodawców, na bieżąco monitorujemy ustawę, zgłaszamy postulaty zmian, nie ograniczające się wyłącznie wskaźników wzrostu płac. OPZZ wskazuje na wciąż nierozwiązane problemy systemowe związane z wynagrodzeniami i finansami w ochronie zdrowia – dziś największe wyzwania do podejmowania w dialogu społecznym. Są nimi niewątpliwie: regulacje wobec pracowników niewykonujących zawodu medycznego, zatrważająca skala umów cywilnoprawnych czy wycena procedur medycznych wpływająca na koszt pracy najniższych wynagrodzeń. Minister Zdrowia po wysłuchaniu debaty zapewniła o możliwości wypracowania kompromisowego rozwiązania, dodając ,,cyt: (…) Mamy tu i teraz tę ustawę i z pewnością nie będzie łatwo znaleźć rozwiązania, które usatysfakcjonują wszystkich. Środowisko medyczne jest bardzo zróżnicowane, trudno o wspólne stanowisko’’. Resort zdrowia na następnym posiedzeniu Podkomisji ma przedstawić różne warianty wyliczeń współczynników pracy będących bazą wzrostu płac, choć niejasne jest czy wyliczenia będą obejmować wszystkie współczynniki. Obecnie szacowany koszt obywatelskiej ustawy to około 9,5 mld zł rocznie. Niezależnie od przyszłości prac nad projektem obywatelskim - przypomnijmy, że 1 lipca 2024 r. i tak następuje kolejna ustawowa rewaloryzacja wynagrodzeń w ochronie zdrowia, wynikająca z obecnej ustawy o najniższych wynagrodzeniach. Zgodnie z ustawową waloryzacją, najniższa, zasadnicza płaca minimalna w ochronie zdrowia będzie wynosić 4651,06 zł (w grupie 10 dla pracowników działalności podstawowej innych niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - wzrost wobec aktualnego o 526,06 zł), a najwyższa: 10375,45 zł (w grupie 1 dla lekarzy i lekarzy dentystów ze specjalizacją - wzrost wobec aktualnego o 1173,53 zł). OPZZ na Podkomisji reprezentowane było przez przedstawicieli branży: Federację ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Ogólnopolski ZZ Pracowników Fizjoterapii, Ogólnopolski ZZ Psychologów, Krajowy ZZ Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, ZZ Uzdrowisk Polskich, OMZZ Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia oraz dyr. R. Górną z Biura OPZZ. (RG)

Czytaj więcej