Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Polityka społeczna

03 kwietnia 2024

Nowe wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe

                             Co trzy lata zmieniają się wysokości składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Od 1 kwietnia 2024 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 25 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Rozporządzenie określa nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki. W stosunku do obowiązującej regulacji tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki zachowało 31 grup działalności. Wzrost stopy procentowej składki dotyczy 1 grupy, natomiast w przypadku 32 grup efektem zmiany kategorii ryzyka jest obniżenie składki na ubezpieczenie wypadkowe. Najniższe i najwyższa stopa procentowe składki wynosić będą: 0,67 proc. – najniższa oraz 3,33 proc. najwyższa. Wzrost składki na ubezpieczenie wypadkowe odnosi się do działalności ,,Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)” stanowiąc podwyższenie do 3, 33 proc. z obowiązującej 3,06 proc. OPZZ na etapie konsultacji społecznych, jak też w ramach prac Rady Dialogu Społecznego interweniowało w tej sprawie, wyrażając negatywne stanowisko. OPZZ wspólnie ze Związkiem Zawodowym Górników w Polsce prezentowało postulat utrzymania składki na ubezpieczenie wypadkowe w sektorze górniczym na dotychczasowym poziomie (3,06 proc.). Wskazywaliśmy m.in. na społeczne, finansowe i pracownicze skutki wzrostu składki wypadkowej. Pomimo braku akceptacji naszego postulatu, resort zobowiązał się m.in. do analizy statystycznej i porównawczej wskaźników wpływających na ustalanie kategorii ryzyka dla działalności związanej z wydobywaniem węgla kamiennego i brunatnego (obie kategorie są traktowane tak samo jako jedna grupa działalności) i powrotu do dyskusji na ten temat w przyszłości. Ministerstwo przyjęło także, do dalszych prac i analiz uwagę OPZZ, by rozważyć określanie innego niż dotychczas mechanizmu ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek (pracodawców) zatrudniających do 9 osób. Byłby to znaczący krok naprzód w diagnozie warunków pracy w mikroprzedsiębiorstwach, w których warunki pracy, wypadkowość, zagrożenia związane z uciążliwością pracy są w nich odmienne od tych, jakie występują w większych przedsiębiorstwach (powyżej 10 zatrudnionych). To także postulat OPZZ wnoszony do GUS o rozpoczęcie badań warunków pracy u pracodawców zatrudniających do 9 osób, co może przełożyć się na konstrukcję składki wypadkowej dla tej grupy przedsiębiorców w przyszłości. W kontekście opiniowanego projektu rozporządzenia warto zauważyć pozytywny trend związany z warunkami pracy, będący wyrazem spadku wypadków śmiertelnych i ciężkich wpływających na konstrukcję i wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. OPZZ wniosło także o wprowadzenie zalecenia dla pracodawców, by oszczędności z tytułu obniżenia wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe przeznaczane były na dalszą poprawę warunków pracy w zakładach pracy. Treść rozporządzenia - do pobrania (RG)

Czytaj więcej

02 kwietnia 2024

Okno transferowe ponownie otwarte

Katarzyna Duda, Wydział Polityki Społecznej OPZZ Od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r. ZUS otwiera tzw. okno transferowe. Oznacza to, że ubezpieczeni mogą zdecydować, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej – na indywidualne subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych czy do Otwartych Funduszy Emerytalnych. Okno transferowe w ZUS otwierane jest co cztery lata. W tym roku mamy jednak pierwsze okno od ośmiu lat, ponieważ przypadające na 2020 rok okno zostało pominięte z uwagi na pandemię. Składka emerytalna wynosi 19,52% podstawy wymiaru (wynagrodzenia). W czasie tzw. okna transferowego ubezpieczeni mogą zdecydować, na co przeznaczyć 7,3% ich wynagrodzenia. Ta cześć może być albo w całości zapisywana na subkoncie w ZUS, albo na subkonto będzie trafiało tylko 4,38% płacy, a na rachunek w OFE 2,92%. W sytuacji zapisania składki na subkoncie w ZUS. Grafika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych W sytuacji przekazania na jej rachunek w otwartym funduszu emerytalnym. Grafika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gdzie złożyć oświadczenie? W celu podjęcia decyzji o tym, gdzie ma trafiać część składki emerytalnej należy wypełnić „Oświadczenie o przekazywaniu składki do otwartego funduszu emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych” ZUS-US-OFE-03. Składanie oświadczenia nie obowiązuje osoby, która nie chce zmieniać decyzji, którą podjęła w poprzednim oknie transferowym lub osiągnie powszechny wiek emerytalny za 10 lat lub wcześniej. Formularz o symbolu ZUS-US-OFE-03 udostępniony jest: na portalu Platforma Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, na stronie internetowej www.zus.pl, w każdej placówce ZUS na sali obsługi klientów. Oświadczenie można złożyć: elektronicznie – przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, osobiście – w każdej placówce ZUS na sali obsługi klientów, pocztą – na adres dowolnego oddziału ZUS.

Czytaj więcej

27 lutego 2024

OPZZ z Bankiem Światowym o opiece długoterminowej

     Przegląd różnych form opieki długoterminowej, wypracowanie rekomendacji w tym obszarze oraz możliwości ich wdrożenia – to cel spotkania konsultacyjnego, do którego OPZZ zostało zaproszone przez zespół ekspertów Banku Światowego. Reforma rozwoju opieki długoterminowej w Polsce jeden z istotnych kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Raport przygotowywany przez Bank Światowy jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Rozwoju Regionalnego we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w dużej mierze opiera się konsultacjach społecznych z wieloma środowiskami zaangażowanymi w problematykę ochrony zdrowia i opieki długoterminowej. Dziś prognozy demograficzne wskazują, że kluczowym wyzwaniem przyszłości staje się odpowiedzialne zarządzanie polityką społeczną, w tym zadbanie o rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo zdrowotne i opiekę starzejącego się społeczeństwa. Obecnie w Polsce osoby powyżej 65 roku życia stanowią około 16 proc. mieszkańców, w 2025 r. będzie to już 22 proc. ludności, a w 2050 r.- 33 proc. Wskaźniki te determinują wyzwania społeczne, zdrowotne i finansowe polityki państwa dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych i opiekuńczych seniorów. Podczas spotkania dyskusja koncentrowała się na najpilniejszych obszarach wymagających wzmocnienia, jak np. zarządzanie, finansowanie, jakość czy kadry. Rozmowa miała charakter wymiany poglądów na temat m.in. analizy zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, skali finansowania różnych form wsparcia i opieki, różnic regionalnych, orzecznictwa i systemów prawnych, jakości świadczonych usług, skali opieki formalnej i nieformalnej, wykorzystania nowych technologii i wielu innych.  Rekomendacje wypracowane podczas dyskusji znajdą się w końcowym raporcie dostępnym w kwietniu br.. Będzie to wiodący dokument stanowiący podwaliny do przyszłych rozwiązań prawnych i systemowych.  W konsultacjach ze strony OPZZ udział brała Renata Górna, dyr. Wydziału Polityki Społecznej OPZZ. (RG)

Czytaj więcej

22 lutego 2024

Niesprawiedliwy wzrost płac w ochronie zdrowia

                      Na nowelizację ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia przedłożoną w obywatelskim projekcie ustawy - nie ma zgody OPZZ. Regulacja ma zasadniczą wadę: wybiórczo traktuje grupy zawodowe, w konsekwencji utrwalając jeszcze bardziej dysproporcje płacowe. To prosta droga do branżowej presji na wzrost płac pozostałych grup zawodowych, nieobjętych propozycjami nowych wskaźników. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych powstał z inicjatywy środowiska pielęgniarek i położnych. W specjalnie powołanej sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej, która zebrała się po raz pierwszy 20 lutego br., osobiście uczestniczyła Minister Zdrowia Izabela Leszczyna wraz ze współpracownikami. Jedną z istotniejszych propozycji ustawy jest wzrost wskaźników płac w 4 pozycjach z 10 obecnie istniejących grup zawodowych (grupy 3 - 6), nieuzgodnionych na żadnym etapie konsultacji społecznych czy w Trójstronnym Zespole. Trudno doszukać się uzasadnienia czy metodologii tej propozycji. Nowelizacja nie zmienia więc całej tabeli płac dla wszystkich, ale dla wybranych grup pracowników, w szczególności pielęgniarek i położnych. Projekt dodatkowo dzieli pracowników medycznych oraz pracowników działalności podstawowej w uznawaniu ich kwalifikacji (część pracowników ma mieć uznawane kwalifikacje posiadane, część wymagane). Pozostawia także po raz kolejny na marginesie pracowników niemedycznych, bez dalszego wzmocnienia ich gwarancji płacowych. Na takie nierówności płacowe nie ma zgody organizacji branżowych sektora ochrony zdrowia OPZZ – podkreśliliśmy to jednoznacznie prezentując stanowisko na Podkomisji. Wzrosty współczynników płac powinny one dotyczyć każdego zawodu medycznego jak i niemedycznego zatrudnionego w podmiocie leczniczym, co było pierwotną ideą ustawy. OPZZ podkreśli, że miejscem dialogu w obszarze kwestii płacowych powinien być Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia -w tym gremium, co istotne – z udziałem pracodawców, na bieżąco monitorujemy ustawę, zgłaszamy postulaty zmian, nie ograniczające się wyłącznie wskaźników wzrostu płac. OPZZ wskazuje na wciąż nierozwiązane problemy systemowe związane z wynagrodzeniami i finansami w ochronie zdrowia – dziś największe wyzwania do podejmowania w dialogu społecznym. Są nimi niewątpliwie: regulacje wobec pracowników niewykonujących zawodu medycznego, zatrważająca skala umów cywilnoprawnych czy wycena procedur medycznych wpływająca na koszt pracy najniższych wynagrodzeń. Minister Zdrowia po wysłuchaniu debaty zapewniła o możliwości wypracowania kompromisowego rozwiązania, dodając ,,cyt: (…) Mamy tu i teraz tę ustawę i z pewnością nie będzie łatwo znaleźć rozwiązania, które usatysfakcjonują wszystkich. Środowisko medyczne jest bardzo zróżnicowane, trudno o wspólne stanowisko’’. Resort zdrowia na następnym posiedzeniu Podkomisji ma przedstawić różne warianty wyliczeń współczynników pracy będących bazą wzrostu płac, choć niejasne jest czy wyliczenia będą obejmować wszystkie współczynniki. Obecnie szacowany koszt obywatelskiej ustawy to około 9,5 mld zł rocznie. Niezależnie od przyszłości prac nad projektem obywatelskim - przypomnijmy, że 1 lipca 2024 r. i tak następuje kolejna ustawowa rewaloryzacja wynagrodzeń w ochronie zdrowia, wynikająca z obecnej ustawy o najniższych wynagrodzeniach. Zgodnie z ustawową waloryzacją, najniższa, zasadnicza płaca minimalna w ochronie zdrowia będzie wynosić 4651,06 zł (w grupie 10 dla pracowników działalności podstawowej innych niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - wzrost wobec aktualnego o 526,06 zł), a najwyższa: 10375,45 zł (w grupie 1 dla lekarzy i lekarzy dentystów ze specjalizacją - wzrost wobec aktualnego o 1173,53 zł). OPZZ na Podkomisji reprezentowane było przez przedstawicieli branży: Federację ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Ogólnopolski ZZ Pracowników Fizjoterapii, Ogólnopolski ZZ Psychologów, Krajowy ZZ Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, ZZ Uzdrowisk Polskich, OMZZ Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia oraz dyr. R. Górną z Biura OPZZ. (RG)

Czytaj więcej

16 lutego 2024

Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia wznawia prace

                              Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia pod przewodnictwem nowego wiceministra zdrowia odpowiedzialnego za dialog społeczny Marka Kosa odbyło się 13 lutego br. Finansowanie systemu i wynagrodzenia pracowników zdominowały tematykę spotkania. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Perspektywa finansowania ochrony zdrowia w latach 2024-27 oraz priorytety w obszarze ochrony zdrowia Prezydencji Polski w UE w pierwszym półroczu 2025 r.,  to kontynuacja dyskusji z poprzednich spotkań. Nadal aktualnym hasłem Prezydencji Polski pozostaje ,,Budowanie nowoczesnych systemów ochrony zdrowia i zdrowia publicznego w oparciu o dowody’’. Przypomniano, że rok 2024 jest kolejnym rokiem wzrostu nakładów na opiekę zdrowotną – zgodnie z ustawą wskaźnik minimalnych nakładów na opiekę zdrowotną (proc. PKB) ulega podwyższeniu z 6 proc (2023) do 6,2 proc. w roku bieżącym., co nominalnie oznacza ponad 195 mld zł publicznych wydatków na ochronę zdrowia. W dyskusji w tej części partnerzy społeczni wskazywali jednak na potrzebę większej przejrzystości w przekazywaniu informacji o wydatkach publicznych na zdrowie i ich strukturze w kolejnych latach oraz roli edukacji zdrowotnej pacjentów w ponoszonych wydatkach na leczenie. Omawiając perspektywę wdrażania ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych w roku bieżącym poruszano kwestie konieczności zapewnienia zbieżności terminów wydawania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wycen świadczeń zdrowotnych gwarantujących podjęcie ustawowych negocjacji płacowych przed kolejną, lipcową podwyżką wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Rozmawialiśmy także o kondycji finansowej szpitali, skali umów cywilnoprawnych, outsourcingu usług w ochronie zdrowia. Państwowa Inspekcja Pracy przekazała informację o skali skarg pracowniczych w realizacji ustawy płacowej; liczba nieprawidłowości nie wzrasta w stosunku do roku poprzedniego (95 skarg w skali całego kraju), a ich zakres dotyczy najczęściej niewłaściwej kwalifikacji pracowników do poszczególnych grup wzrostu współczynników pracy, różnicowania wynagrodzeń na tych samych stanowiskach czy nieuznawania kwalifikacji pracowników związanych z posiadanym wykształceniem. Każda z organizacji zgłosiła tematy do planu pracy Zespołu na najbliższe miesiące. Dla OPZZ wciąż aktualne i nierozwiązane zostają obszary problemowe dotyczące m.in. pracowników niewykonujących zawodu medycznego, pracowników medycznych w systemie pomocy społecznej, kondycji lecznictwa uzdrowiskowego w systemie ochrony zdrowia czy zachodzących zmian demograficznych w zakresie opieki nad osobami starszymi. W posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia brali udział członkowie rekomendowani przez OPZZ: Tomasz Dybek (Ogólnopolski ZZ Pracowników Fizjoterapii), Maria Miklińska (Federacja ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej), eksperci branżowi i Renata Górna z Biura OPZZ. (RG)

Czytaj więcej

12 lutego 2024

Pracownicy niemedyczni muszą być docenieni

                           O sytuacji płacowej i warunkach pracy pracowników technicznych pracujących w podmiotach leczniczych dyskutowano podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Personelu Niemedycznego Ochrony Zdrowia 9 lutego br., pod przewodnictwem posłanki Marceliny Zawiszy. Pojawił się także postulat zrównania uprawnienia pracowników medycznych i niemedycznych do dodatków za pracę w nocy i w święta. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Parlamentarny Zespół już po raz drugi zebrał się w tej kadencji Sejmu. W poprzedniej kadencji pracy Zespołu poruszano problematykę outsourcingu usług personelu niemedycznego, niewystarczającej liczby salowych, sanitariuszy i osób sprzątających w polskich szpitalach czy omijania przepisów ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia wobec personelu niemedycznego. Wszystkie te kwestie są bliskie i zbieżne z postulatami OPZZ, podnoszonymi od rozpoczęcia prac nad ustawą o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia od 2017 roku. Kolejne etapy wdrażania ustawy, choć doprecyzowały zasady podwyższania wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym niewykonujących zawodu medycznego – w praktyce potwierdziły ,,nieostrość” przepisu art. 5 regulującego zasady wynagrodzeń pracowników niemedycznych. Po raz kolejny dyskusja przypomniała o aktualności wznowienia dialogu w kwestii większych gwarancji płacowych dla tej grupy zawodów zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Takie też stanowisko prezentowało OPZZ w dyskusji na posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego, wskazując, że jej miejscem jest przede wszystkim Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia działający przy Ministrze Zdrowia. Pojawił się także postulat powrotu do projektu zakładającego przyznanie dodatków za pracę w nocy oraz w niedziele i święta dla pracowników niemedycznych, złożonego w poprzedniej kadencji przez Lewicę. Już ponad rok temu OPZZ wyraziło pozytywną opinię w tej sprawie, podkreślając, że praca w systemie zmianowym oddziałuje tak samo na personel medyczny, jak i niemedyczny. Oznacza to, że wszyscy zatrudnieni w tym systemie pracy powinni być objęci dodatkiem wynikającym z zapisu art. 99 ustawy o działalności leczniczej. Na trudne warunki pracy i sytuację płacową pracowników technicznych w szpitalach wskazywał przedstawiciel Ogólnopolskiej Inicjatywy ,,Techniczni w Szpitalu’’. Podkreślał nie tylko znaczące różnice rynkowe, ale i coraz powszechniejszy brak kadry. Problemem są także bezpieczne warunki pracy zapewniające bezpieczny sprzęt, odzież ochronną dostosowaną do potrzeb pracowników czy różnego rodzaju obowiązki pracodawcy wynikające z Kodeksu pracy. Pracownicy techniczni są w każdym szpitalu, to m.in. konserwatorzy, hydraulicy, ślusarze, informatycy, technicy czy aparatury medycznej. W posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Personelu Niemedycznego Ochrony Zdrowia udział brali: Maria Miklińska i Marek Pyzara (Federacja ZZPOZ i PS) oraz Renata Górna (OPZZ). (rg)

Czytaj więcej

26 stycznia 2024

Fundusz Medyczny pod lupą sejmowej Komisji Zdrowia

                Sejmowa Komisja Zdrowia krytycznie oceniła funkcjonowanie Funduszu Medycznego w latach 2020 – 2023, w szczególności stan realizacji inwestycji infrastrukturalnych finansowanych ze środków publicznych. Krytyka wydatkowania środków finansowych i ich ,,zamrażanie” oraz nierealizowanie zadań ustawowych – to główna linia zarzutów pod adresem funduszu. Potwierdziła się także negatywna ocena tej instytucji wyrażona w opinii OPZZ na etapie konsultacji społecznych. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Fundusz Medyczny to mechanizm finansowy wdrożony ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym, który powstał z inicjatywy Prezydenta RP. Jego celem miała być poprawa zdrowia i jakości życia Polaków. Fundusz finansuje (ze środków NFZ i budżetu państwa) wiele zadań, częściowo przeniesionych z NFZ m.in.: opiekę zdrowotną dl dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż., infrastrukturę strategicznych podmiotów ochrony zdrowia, ratunkowy dostęp pacjentów do technologii lekowych, programy profilaktyczne, opiekę zdrowotną dla pacjentów za granicą. OPZZ od początku negatywnie odnosiło się do idei powstania Funduszu Medycznego, krytycznie oceniając nie tylko celowość powstania funduszu, ale także jego gospodarkę finansową i zakres finansowanych zadań (szczegóły: https://www.archiwum.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/polityka-spoleczna/opzz-krytycznie-o-funduszu-medycznym), przedstawiając negatywną opinię w czasie konsultacji społecznych w 2020 r. (opinia OPZZ do projektu ustawy o Funduszu Medycznym). Nie kwestionując słuszności finansowania zadań określonych w ustawie opowiadaliśmy się za przekazywaniem dodatkowych pieniędzy na ich realizację, a nie ich przesuwaniem z już istniejących źródeł (budżet, NFZ). Dyskusja na sejmowej Komisji Zdrowia, z udziałem strony społecznej koncentrowała się wokół 3 - letniej oceny funkcjonowania funduszu i stanu realizacji jego zadań, głównie trybów konkursowych. Główne zarzuty to niewydatkowanie i ,,zamrażanie’’ środków finansowych na realizację zadań (obecnie na koncie FM pozostaje 7,4 mld zł, a przykładowo, na duże inwestycje szpitalne wydano kilkadziesiąt milionów zł), nierealizowanie zadań ustawowych, opóźnienia konkursowe i ich nieobiektywne kryteria, brak wdrożenia zasad zarządzania środkami Funduszu, nieokreślenie sposobu inwestowania, ,,podwójne” finansowanie świadczeń wcześniej realizowanych przez NFZ (,,Fundusz w Funduszu’’). Podobne zastrzeżenia zgłaszała NIK w 2022 roku.Pomimo obrony Funduszu przez posłów PIS, Komisja Zdrowia będzie kontynuowała ten temat. Ministerstwo Zdrowia rozważa nowelizację ustawy, zgłaszano także pytania o zasadność dalszego funkcjonowania Funduszu Medycznego. OPZZ reprezentowały na posiedzeniu: Maria Miklińska (przewodnicząca Federacji ZZ POZ i PS) oraz Renata Górna. Obecny był także dr Tomasz Dybek wraz z współpracownikami, reprezentujący samorząd i związek zawodowy fizjoterapeutów. (rg)

Czytaj więcej

24 stycznia 2024

OPZZ apeluje o zmiany ustawy o emeryturach pomostowych

OPZZ skierowało apel do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk o uzupełnienie istniejących przepisów ustawy o emeryturach pomostowych o możliwość skorzystania z rekompensaty dla osób, które nie skorzystają z prawa do emerytury pomostowej. Dnia 28 lipca 2023 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Na mocy tej ustawy w dniu 1 stycznia 2024 r. wszedł w życie m.in. przepis uchylający wygasający charakter emerytur pomostowych. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat walczyło od uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych i pozytywnie ocenia realizację postulatu, zawartego w Programie OPZZ na lata 2022-2027.  Zauważamy, że ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych przewiduje przyznanie rekompensaty dla osób, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, ale nie nabyły z tego tytułu prawa do wcześniejszej emerytury. OPZZ apeluje o uzupełnienie istniejących przepisów ustawy o emeryturach pomostowych o możliwość skorzystania z rekompensaty, która nie będzie odszkodowaniem za utratę możliwości nabycia prawa do wcześniejszej emerytury, lecz będzie rekompensatą dla osób, które nie skorzystają z prawa do emerytury pomostowej. Osoba spełniająca wszystkie warunki do uzyskania emerytury pomostowej będzie mogła zdecydować, czy skorzysta z prawa do emerytury pomostowej, czy też przepracuje do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, dzięki czemu nabędzie prawo do rekompensaty. Takie uregulowanie stworzy ubezpieczonym możliwość wyboru i promować będzie pracę do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Powyższe wymagałoby wprowadzenia dodatkowej definicji rekompensaty, obowiązującej poza rekompensatą opisaną w art. 2 pkt. 5 i art. 21 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych. Rekompensata taka przysługiwać powinna każdemu ubezpieczonemu, który mógł przejść na emeryturę pomostową, jednak z przywileju tego nie skorzystał i pracował do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalne go. KD

Czytaj więcej

23 stycznia 2024

Seminarium podsumowujące projekt SIDA 2.0.

W dniu 22 stycznia 2024 r. odbyło się seminarium podsumowujące projekt "SIDA 2.0 – Sustainable, Inclusive and Decent Work  for Ukrainian Refugees". Projekt był realizowany przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od 1 grudnia 2022 roku wspólnie z partnerami: Norweską Konfederacją Związków Zawodowych (LO) oraz Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej (SIP). Celem projektu było promowanie sprawiedliwych i godnych warunków pracy dla migrantów z Ukrainy przede wszystkim poprzez: broszurę informacyjną dla ukraińskich uchodźców: "Bądź świadomy swoich praw", kampanię billboardową skierowaną do uchodźców z Ukrainy: "Bądź świadomy swoich praw", wsparcie szkoleń z zakresu godnej pracy poprzez seminarium online w grupie fokusowej, mające na celu identyfikację kluczowych ryzyk, na jakie narażeni są ukraińscy uchodźcy na polskim rynku pracy, a także przygotowanie raportu na ten temat, warsztaty robocze dla związkowców dotyczące kwestii migracyjnych i uchodźczych (w celu zwiększenia potencjału związkowców w zakresie podejmowania wyzwań i problemów związanych z napływem uchodźców z Ukrainy w zakresie godnej pracy), opracowanie narzędzia szkoleniowego online dla uchodźców z Ukrainy na temat praw i obowiązków uchodźców jako pracowników oraz praca radcy prawnego i doradcy ds. godnej pracy i polityki migracyjnej. Na wstępie Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski oraz Yanina Unnli reprezentująca LO dokonali podsumowania wyżej wymienionych działań. Prezeska SIP Katarzyna Słubik podsumowała warsztaty ze związkowcami przeprowadzone w wielu miastach w Polsce. W seminarium udział wzięli także przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy, przybliżając informacje o tym, jak pracują z migrantami, a także przedstawiając wnioski i rekomendacje na przyszłość. Natalia Kolesnik z OPZZ i Valentina Mundur z ZNP omówiły obecną sytuację uchodźców na rynku pracy, a Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ oraz Katarzyna Duda, specjalistka ds. polityki społecznej w Wydziale Polityki Społecznej OPZZ, zaprezentowały praktyczne narzędzie on-line wspierające migrantów m.in. w poszukiwaniu pracy i pomocy w razie naruszenia praw pracowniczych, a także podnoszące świadomość uchodźców na temat przysługujących im praw. Spotkanie moderowała Anna Fastyn z OPZZ. KD

Czytaj więcej

18 stycznia 2024

Początek dialogu o nowej polityce senioralnej

                                          Informacja o sytuacji osób starszych w 2022 r. była przedmiotem posiedzenia połączonych sejmowych Komisji: Polityki Społecznej i Rodziny i Senioralnej w dniu 16 stycznia br. Prace nad strategią w obszarze polityki senioralnej są obecnie jednym z wyzwań rządu: ,,Zbudujemy najambitniejszy i najnowocześniejszy w Europie system aktywnej opieki nad seniorami” – to zapowiedź zawarta w grudniowym expose premiera w tym obszarze polityki społecznej. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Corocznie w Sejmie i Senacie przedstawiane są informacje o sytuacji seniorów w kolejnych latach. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych. Tym razem analizowano rok 2022 - dość ogólne rekomendacje przedstawione w informacji rządu nawiązują w szczególności do ,,Strategii Polityki Społecznej wobec osób starszych 2030: Bezpieczeństwo-Uczestnictwo-Solidarność’’. Zaprezentowano dane opisujące sytuację społeczno-ekonomiczną oraz sprawozdanie z realizacji działań wobec osób starszych na szczeblu centralnym i regionalnym. Debata koncentrowała się głównie na przyszłości i wyzwaniach, jak i wskazywaniu kierunków działań mogących stanowić podwaliny kompleksowej, ponadresortowej polityki senioralnej. Polityka senioralna powinna być klamrą spinającą wszystkie polityki branżowe i taki też cel stawia sobie obecna na posiedzeniu minister do spraw polityki senioralnej Marzena Okła – Drewnowicz. W najbliższym czasie zostanie powołana nowa Rada Polityki Senioralnej jako najważniejsze gremium konsultacyjne i doradcze dla minister – w jej składzie będzie też obecny przedstawiciel OPZZ. Obecność w Radzie to dobra okazja do prezentowania działań na rzecz seniorów, w kontekście wyzwań zdrowotnych, demograficznych, kadrowych i finansowych zawartych w Programie OPZZ. Praktyczne problemy wskazywane podczas posiedzenia w dyskusji to m.in.: brak dostatecznej liczby przychodni geriatrycznych i deficyty w obszarze opieki długoterminowej, trudności w uzyskaniu instytucjonalnej pomocy w codziennych czynnościach, całokształt organizacji opieki nad osobami cierpiącymi na choroby demencyjne, wysokości świadczeń dla emerytów – opiekunów dorosłych niepełnosprawnych, finansowanie działań na rzecz osób starszych, kondycja ekonomiczna gospodarstw domowych. Uczestnicząca w posiedzeniu komisji minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz - Bąk wraz podtrzymała, że wszystkie dotychczas realizowane programy na rzecz seniorów będą realizowane (np. Senior +, Aktywni +), podobnie jak zapowiadane postulaty drugiej waloryzacji czy wdrożenie renty wdowiej.W posiedzeniu ze strony OPZZ udział wzięli wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin oraz Renata Górna i Katarzyna Duda z Wydziału Polityki Społecznej OPZZ. (RG)

Czytaj więcej