Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Polityka społeczna

12 stycznia 2024

Komitet Sterujący Ochrony Zdrowia o planach na 2024 rok

                       Czwarte posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia poświęcone było omówieniu i przyjęciu Planów Działań w sektorze zdrowia na rok 2024 oraz Strategii Centrum e-Zdrowia na lata 2023 - 2027, ze szczególnym uwzględnieniem roku 2024. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Warto przypomnieć, że Komitet Sterujący do spraw koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia posiada status Podkomitetu działającego w ramach Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa i jest głównym organem koordynującym wykorzystywanie środków Unii Europejskiej w obszarze ochrony zdrowia. Komitet działa pod przewodnictwem ministra właściwego do spraw zdrowia – jako OPZZ z rekomendacji Rady Dialogu Społecznego reprezentujemy w nim stronę pracowników. Omawiając Strategię Centrum e-Zdrowia na lata 2023 - 2027 skoncentrowano się w szczególności na korzyściach z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych. W przyszłych projektowanych rozwiązaniach podkreślano korzyści dla pacjentów w trakcie procesu ich leczenia i dostępności do danych medycznych. Planuje się, że kolejnym krokiem cyfryzacji w tym sektorze będzie dla pacjentów możliwość otrzymywania alertów, przypomnień i powiadomień związanych z ich leczeniem, które mają pomóc w samodzielnej realizacji zaleceń oraz wytycznych w procesie leczniczym. Perspektywy strategii e – zdrowia w 2024 roku w zakresie usług dla pacjenta będą koncentrować się na nowych rozwiązaniach dotyczących Narodowego Portalu Onkologicznego, elektronicznych powiadomień w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego oraz usług profilaktycznych. Komitet przyjął także Plany działań w zakresie wykorzystania środków europejskich na 2024 r. Będą one głównie skierowane na wzmocnienie systemu Państwowego Ratownictwa, wsparcie infrastrukturalne Centrów Zdrowia Psychicznego dla dorosłych oraz ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, a także n działania w obszarze bezpieczeństwa danych pacjenta w systemie ochrony zdrowia, szkolenia specjalizacyjne dla ratowników medycznych i  pielęgniarek oraz programy szkoleniowe z zakresu usług cyfrowych dla pracowników ochrony zdrowia. OPZZ pozytywnie zaopiniował wskazane kierunki. Rozwój usług cyfrowych niwelujących bariery informacyjne dla pacjentów i stwarzających możliwości lepszej identyfikacji ich potrzeb zdrowotnych, koordynacji procesu leczenia i przeciwdziałanie marnotrawstwu zasobów w ochronie zdrowia (np. w wyniku niestawienia się pacjenta na umówioną wizytę) – to jeden z postulatów OPZZ skierowanych do Ministra Zdrowia. OPZZ reprezentuje w Komitecie Renata Górna, jako przedstawiciel strony pracowników Rady Dialogu Społecznego. (rg)

Czytaj więcej

11 stycznia 2024

Automatyczne podniesienie świadczenia 500+ do 800+ od 1 stycznia 2024 r.

Od 1 stycznia 2024 r. obowiązuje wyższa kwota świadczenia wychowawczego na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Została ona podniesiona z 500 zł do 800 zł. Wysokość świadczenia zmieni się z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Program „Rodzina 500+”, który zaczął funkcjonować z dniem 1 kwietnia 2016 r. na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadził do polskiego systemu prawnego nowe świadczenie – świadczenie wychowawcze, zwane powszechnie „świadczeniem 500+”. W trakcie ponad 7 lat obowiązywania ustawy wprowadzono zmiany w zakresie warunków przyznawania świadczenia wychowawczego. Od 1 lipca 2019 r. nastąpiło nadanie programowi powszechnego charakteru poprzez zniesienie kryterium dochodowego na pierwsze dziecko. Efektem tego działania było rozszerzenie kręgu osób pobierających świadczenie. Sejm na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2023 r. przyjął ustawę zwiększającą wysokość świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie do poziomu 800 zł. Sejm odrzucił wówczas wszystkie zgłoszone poprawki, m.in przewidujące wypłatę świadczenia 800+ jeszcze w 2023 r., czy systemowej waloryzacji świadczenia o wysokość inflacji. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych pozytywnie oceniło intencję rozwiązania zaproponowanego w projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, którą jest „dostosowanie wysokości świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie do obecnych potrzeb polskich rodzin” i podwyższenie tej kwoty do 800 zł miesięcznie. OPZZ zwróciło jednak uwagę na fakt, że od momentu wejścia w życie Programu „Rodzina 500 plus” tj. w dniu 1 kwietnia 2016 r., w konsekwencji niezwiększania przez 7 lat wysokości świadczenia wychowawczego jego wartość nabywcza istotnie zmalała – zwłaszcza podczas ostatniego roku wysokiej inflacji. Stąd nalażało zgodzić się, że zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązanie wychodzi naprzeciw społecznej potrzebie pilnej interwencji w celu dostosowania wysokości świadczenia do nowych realiów gospodarczych. Pozytywnie oceniając intencję projektodawcy, zgłoszono natomiast zasadnicze zastrzeżenie odnośnie projektowanego rozwiązania, a dotyczące braku propozycji mechanizmu corocznej waloryzacji świadczenia wychowawczego przewidzianego ustawą. Dodatkowo, w związku z przedłożonym projektem OPZZ za niedopuszczalną uznało powtarzaną od lat przez stronę rządową retorykę uzasadniającą brak przeprowadzania częściej niż co trzy lata weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych w pomocy społecznej, a co się z tym wiąże – utrzymywanie zbyt niskiej wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń rodzinnych, zasiłków i dodatków do zasiłków rodzinnych funkcjonujących w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Rażąco niski poziom ustawowo regulowanych świadczeń obowiązujących w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych nie może być wciąż uzasadniany wprowadzeniem Programu „Rodzina 500 plus”. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wypłaca świadczenie wychowawcze, sam podniesie jego wysokość. Obejmie to wszystkich, którzy według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia w okresie świadczeniowym, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. KD

Czytaj więcej

02 stycznia 2024

Emerytury pomostowe - zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2024 r.

Dnia 28 lipca 2023 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Na mocy tej ustawy w dniu 1 stycznia 2024 r. wszedł w życie przepis uchylający wygaszający charakter emerytur pomostowych. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od lat walczyło od uchylenie wygasającego charakteru emerytur pomostowych. Tylko w 2022 roku podjęliśmy wiele inicjatyw mających na celu realizację tego postulatu. Między innymi w dniu 19 października 2022 r. OPZZ zorganizowało manifestację, do której dołączyło Forum Związków Zawodowych i wspólnie skierowaliśmy do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Petycję domagając się uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych. OPZZ brało także udział w posiedzeniach Zespołu ds. Ubezpieczeń Społecznych Rady Dialogu Społecznego, podczas których domagało się niewygasającego charakteru emerytur pomostowych. Postulat ten zawarty jest w Programie OPZZ na lata 2022-2027.OPZZ pozytywnie ocenia realizację postulatu uchylenia wygasającego charakteru emerytur pomostowych, zawartego w Programie OPZZ na lata 2022-2027.  OPZZ będzie  zabiegać o dokończenie reformy emerytur pomostowych i dokonanie przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. OPZZ zgłosiło następujące uwagi do skierowanego do konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych: wniosek o dokonanie przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazów prac w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze. OPZZ wnosi o rozszerzeniekatalogu prac w szczególnychwarunkach i o szczególnym charakterze, m.in. o prace wykonywane przez: Operatorów Kontroli Bezpieczeństwa (akceptacja wniosku ze strony Ministerstwa), Automatyków PKP, Dróżników Przejazdowych, Strażników Miejskich (Gminnych), Inspektorów Transportu Drogowego, Kuratorów Sądowych, Listonoszy, przeróbkarzy węgla, pracowników spalarni odpadów, pracownikach branży chemicznej i gumowej, tancerzy zawodowych (postulujemy obniżenie wieku uprawniającego do emerytury pomostowej do co najmniej 40 lat dla kobiet i co najmniej 45lat dla mężczyzn - dotychczas objęci ustawowym wiekiem 55 lat dla kobiet i 60dla mężczyzn), solistów wokalistów oraz muzyków grających na instrumentach dętych oraz muzyków grających na instrumentach strunowych, perkusyjnych i klawiszowych (postulujemy ustalenie wieku uprawniającego do emerytury pomostowej co najmniej 50 lat dla kobiet i co najmniej 55 lat dla mężczyzn - dotychczas grupa ta pozostawała bez prawa do emerytur pomostowych), a także artystów chóru. Powyższe grupy zwróciły się do nas z wnioskiem o rozpatrzenie ich wniosków o uwzględnienie w powyższych katalogach, ale prace nadal trwają, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby również inne grupy złożyły tego typu wnioski – na pewno jeśli zostaną odpowiednio uargumentowane zostaną rozpatrzone. Ostateczną decyzję podejmuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. wniosek o rozważenie opracowania strategii sektorowej dotyczącej wspierania zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób wykonujących przez co najmniej 15 lat prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze; wniosek o wprowadzenie do ustawy rekompensaty, która będzie rekompensatą dla osób, które nie skorzystają z prawa do emerytury pomostowej. KD

Czytaj więcej

02 stycznia 2024

Optymistyczny budżet na zdrowie w 2024 roku

                    Wydatki na zdrowie ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 będą aż o 193 proc. wyższe od planu wydatków roku ubiegłego, wynosząc 27, 3 mld zł. Łącznie ze środkami będącymi w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia (156, 5 mld zł) oraz pieniędzmi zagwarantowanymi w projekcie ustawy okołobudżetowej (3 mld zł) - publiczne nakłady na ochronę zdrowia w roku 2024 wyniosą ponad 195 mld zł. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2024 r. w części, której dysponentem jest minister właściwy ds. zdrowia, wydając pozytywną rekomendację dla zaplanowanych wydatków. Priorytety i kierunki finansowania działań w obszarze ochrony zdrowia przedstawiła obecna na posiedzeniu komisji minister Izabela Leszczyna. Wzrost wydatków o ponad 30 mld zł w stosunku do roku ubiegłego pozwoli w szczególności na: zwiększenie funkcjonowania oraz wycen zespołów ratownictwa medycznego (do poziomu ogółem 4 mld zł) wprowadzenie nowych priorytetów: sfinansowanie procedury in vitro z budżetu państwa (500 mln) oraz zabezpieczenie środków na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (10 mln) zwiększenie kosztów realizacji szkoleń specjalizacyjnych (do poziomu 5, 7 mld zł) zaplanowanie dotacji podmiotowej dla NFZ (do poziomu 8,7 mld zł) zwiększenie wydatków na szkolnictwo wyższe i naukę (do kwoty 3,1 mld zł) zwiększenie finansowania programów wieloletnich (o 962, 3 mln zł), m.in.: Narodowej Strategii Onkologicznej, Narodowego Programu Transplantacyjnego i Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, jak i kontynuacja programu wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży (75 mln zł) zakupy inwestycyjne dla podmiotów leczniczych i bezpieczeństwo informatyczne (odpowiednio: 854,4 mln zł i 408 mln zł) wzrost budżetu wojewodów na ochronę zdrowia (o kwotę 818, 2 mln zł) zwiększanie planów finansowych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw zdrowia: Agencji Oceny Technologii medycznych i Taryfikacji (o ponad 150 proc.) czy Agencji Badań Medycznych (o 134, 6 proc.) Podczas posiedzenia komisji dyskutowano także o: zadłużeniu szpitali, świadczeniach ponadlimitowych, wzroście wynagrodzeń dla pracowników NFZ (w kontekście podwyżek dla pracowników sfery budżetowej), problemach lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie zaliczkowania 1/12 środków na świadczenia zdrowotne, dostępności do świadczeń zdrowotnych. Szczególnie ostatni wątek jest ważny dla OPZZ, przedstawiony także w naszym piśmie kierowanym do premiera. Wyrażamy oczekiwanie, że wzrost nakładów na ochronę zdrowia przełoży się na zmniejszenie kolejek pacjentów szczególnie do specjalistów, niestety rosnących w ostatnim roku niemal we wszystkich zakresach. Minister Zdrowia zadeklarowała także dialog w ramach branżowego Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. OPZZ w posiedzeniu komisji reprezentowała Renata Górna (Wydział Polityki Społecznej OPZZ). (rg)

Czytaj więcej

29 grudnia 2023

Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o budżecie na 2024 rok

    27 grudnia 2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny poświęcone rozpatrzeniu i zaopiniowaniu dla Komisji Finansów Publicznych projektu ustawy budżetowej na rok 2024 (druk nr 125). W posiedzeniu ze strony OPZZ udział wzięli: Sebastian Koćwin - wiceprzewodniczący OPZZ, Renata Górna - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ, Katarzyna Duda - specjalistka ds. polityki społecznej w Wydziale Polityki Społecznej OPZZ oraz Katarzyna Pietrzak z Biura OPZZ. Katarzyna Duda - specjalistka ds. polityki społecznej, Wydział Polityki Społecznej OPZZ Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin negatywnie ocenił utrzymanie na 2024 rok obniżonej wysokości obowiązkowej składki na Fundusz Pracy w wysokości 1% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, określonej w art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Utrzymywanie tak niskiej podstawy wymiaru składek na Fundusz Pracy, który służy przeciwdziałaniu bezrobociu i łagodzeniu jego skutków, nie jest zrozumiałe w kontekście rażąco niskiej wysokości zasiłków dla bezrobotnych, która wymaga podniesienia. Postulat OPZZ dotyczy przywrócenia składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, przy jednoczesnym niepodwyższaniu obciążeń składkowych pracowników. Kwestia ta była przez Wiceprzewodniczącego OPZZ poruszana wielokrotnie podczas posiedzeń centralnej Rady Rynku Pracy, której był Przewodniczącym.  Następnymi kwestiami poruszonymi przez Wiceprzewodniczącego OPZZ było nieujęcie w projektu budżetu państwa na 2024 rok wydatków na realizację renty wdowiej, mimo że w umowie koalicyjnej ugrupowań tworzących rząd zaplanowano poprawę sytuacji seniorów po śmierci małżonka oraz emerytur stażowych. Padło również pytanie o dodatkową waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych w sytuacji wysokiej inflacji w pierwszej połowie 2024 roku. Przedstawiciele rządu poinformowali, że budżet państwa uwzględnia postulat dotyczących drugiej w roku waloryzacji rent i emerytur. Wyjaśniono ponadto, że w projekcie budżetu państwa na przyszły rok zabezpieczono wydatki na realizację programu tzw. babciowego zakładającego wsparcie finansowe dla rodzin w celu ułatwienia kobietom powrotu na rynek pracy po urodzeniu dziecka. W obszarze pomocy społecznej OPZZ złożyło wniosek o wzrost wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej np. miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej, jak i w szczególności dla pracujących w domach pomocy społecznej. To grupa zawodowa której nie można pomijać w kontekście  podwyżek dla pracowników jednostek budżetowych, a dla której OPZZ od dłuższego czasu zabiega o systemowe rozwiązania płacowe. Zdecydowana większość pracowników otrzymuje wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej - w roku bieżącym zapewniono jedynie doraźny jednorazowy dodatek do wynagrodzeń pracowników DPS, będący efektem protestów i nacisków związkowych. OPZZ wskazał, że pieniądze na płace na przyszły rok mogłyby być zagwarantowane w budżetach wojewodów, zwłaszcza, że w roku 2024, zwłaszcza, że wojewodowe w obszarze pomocy społecznej mają zaplanowane środki w wysokości 4,8 mld zł. Otrzymaliśmy także deklarację aktywnego dialogu w tym obszarze od Pani Minister Agnieszki Dziemianowicz–Bąk, między innymi  w ramach branżowego Trójstronnego Zespołu ds. Pomocy Społecznej. W najbliższym czasie OPZZ złoży wniosek i wznowienie prac Zespołu, który powinien pilnie zająć się także pracownikami medycznymi zatrudnionymi w DPS-ach. Jednym z tematów były ponadto wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w części budżetowej Praca. OPZZ przedstawiło stanowisko w sprawie planowanych wydatków na wynagrodzenia pracowników w państwowych jednostkach budżetowych oraz generalnie, pracowników zatrudnionych w szeroko pojętej sferze finansów publicznych w 2024 r. Przede wszystkim wskazaliśmy na konieczność wyższego wzrostu wynagrodzeń w kolejnym roku aniżeli zaplanowany w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 przyjętej w grudniu br. Wskazaliśmy, że płace w sferze budżetowej powinny wzrosnąć jeszcze w tym roku o co najmniej 20% a w kolejnym roku o co najmniej 24%. Biorąc pod uwagę wysoką inflację w ostatnich latach oraz dotychczasowe niekorzystne dla pracowników decyzje w sprawie wzrostu ich wynagrodzeń, uznaliśmy ustalenie zmianę wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na rok 2024 z 106,6% (wrzesień 2023 r.) na 120% (grudzień 2023 r.) za ważną odpowiedź na postulaty pracowników sfery budżetowej ale jednak niewystarczającą. Istnieją bowiem duże obawy, że dużą część nakładów na wzrost wynagrodzeń w 2024 r. przewidzianych w projekcie budżetu zostanie skonsumowany przez konieczność podniesienia płac pracowników do wysokości ustawowego wynagrodzenia za pracę oraz dodatkowe zatrudnienie pracowników w sferze budżetowej. Konieczny jest zatem wyższy wzrost płac w sferze finansów publicznych, zgodny z postulatem OPZZ. KD

Czytaj więcej

14 listopada 2023

Kultura bezpieczeństwa (psychicznego) w oświacie

Zagrożenia zawodowe w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zdrowia psychicznego w placówkach oświatowych - to temat omawiany w gronie związkowców, nauczycieli i inspektorów pracy konferencji zorganizowanej przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Kim jest młodzież z pokolenia Z i jak dotrzeć do dzieci oraz młodych ludzi w szkołach ponadpodstawowych z trudną, a często postrzeganą jako nudną, problematyką bezpieczeństwa pracy oraz jak ją promować i rozpowszechniać? To główne zagadnienia debaty z udziałem dużej reprezentacji związkowców ze Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) i Rady OPZZ Województwa Mazowieckiego oraz nauczycieli, ekspertów BHP i psychologów.  Dyskusja koncentrowała się wokół nauczania podstaw prawa pracy i bezpieczeństwa pracy w celu przygotowania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Od 2006 roku pomocnym i praktycznym narzędziem stanowiącym podstawę programową dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych jest program „Kultura bezpieczeństwa” opracowany Centralny Instytut Ochrony Pracy.  Choć każdego roku kilkadziesiąt tysięcy uczniów uczestniczy w zajęciach poświęconych podstawom najważniejszych zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wciąż jest to zaledwie 10 proc. szkół uczestniczących w programie. Stąd ważne jest rozpowszechnianie nauczania o bezpieczeństwie i ergonomii pracy na wszystkich poziomach edukacji, zwłaszcza, że odpowiednie zawodowe przygotowanie młodych pracowników wchodzących na rynek pracy ma ścisły związek z wypadkowością w tej grupie wiekowej. Niebagatelne znaczenie ma także znajomość przepisów regulujących bezpieczeństwo i higienę pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oświatowych oraz stosowanie ich w praktyce, zwłaszcza ze względu na złożoność odpowiedzialności podmiotów za bhp w szkołach. Oprócz zarządzania ryzykiem zawodowym w pracy nauczycieli, szczególną uwagę poświęcono obszarowi zdrowia psychicznego, zarówno uczniów jak i nauczycieli. O praktycznych aspektach i dobrych praktykach  opowiadali eksperci, psychologowie, inspektorzy pracy, związkowcy. Kultura bezpieczeństwa psychicznego to dyskusja o zmianach w postrzeganiu potrzeb młodych ludzi, uwzględnienie zjawiska neuroróżnorodności, anhedonii i stresu cyfrowego w szkołach, jak i właściwe stosowanie w praktyce pierwszej pomocy psychologicznej. Pozytywnie oceniono zapowiedzi polityków o powrocie do szkół psychologa, jak i finansowaniu pomocy psychologicznej ze środków publicznych.  Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie zachęca szkoły i placówki oświatowe do przystępowania do programu ,,Kultura bezpieczeństwa”, celem rozpowszechniania edukacji z obszaru bhp i ergonomii.  Przykładowe materiały i publikacje z zakresu tej tematyki:Rozporządzenie ws. BHP w szkołach Karta Nauczyciela. Praktyczne aspekty BHP/Publikacja PIP Wypadki w szkole/Publikacja PIP (RG)

Czytaj więcej

26 października 2023

Europejski wymiar zdrowia w dialogu trójstronnym

Przygotowanie do Prezydencji Polski w UE w pierwszym półroczu 2025 r. w obszarze ochrony zdrowia było wiodącym tematem posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia  24 października. Strona społeczna przedstawiła swoje oczekiwania w tym obszarze. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Polska Prezydencja w UE przypada w I połowie 2025 r. i trwa 6 miesięcy (od początku stycznia do końca czerwca). Polska jako kraj będzie pierwszym państwem z trio razem z Danią i Cyprem, przejmując przewodnictwo od Węgier. Stąd członkowie Trójstronnego Zespołu przeprowadzili dyskusję na temat priorytetów w obszarze ochrony zdrowia w czasie polskiej prezydencji. W tym też okresie wiodąca rola naszego kraju zbiega się z przewodnictwem w Radzie Wykonawczej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Hasłem Prezydencji Polski w zakresie zdrowia będzie: ,,Budowanie nowoczesnych systemów ochrony zdrowia i zdrowia publicznego w oparciu o dowody’’. W jego ramach zostaną omówione 3 główne priorytety: 1) Cyfrowa transformacja opieki zdrowotnej, 2) Promowanie profilaktyki zdrowotnej, 3) Opieka zdrowotna w kontekście zmian demograficznych. Oprócz tego, w każdym z tych ogólnych obszarów zostanie położony akcent na konkretne działania. I tak, w ramach Priorytetu 1 będą to: rozwój usług transgranicznych w e-zdrowiu, farmakoterapia w opiece geriatrycznej oraz budowa systemu certyfikacji w zakresie cyberbezpieczeństwa wyrobów medycznych; w ramach Priorytetu 2 działania skupią się na profilaktyce chorób zakaźnych w kontekście transgranicznej wymiany danych oraz budowanie systemu zdrowia publicznego opartego na dowodach naukowych. Z kolei ostatni priorytet związany z demografią ma skupić się na farmakoterapii w opiece geriatrycznej oraz instytucjonalnej opiece nad osobami starszymi. Choć czas przygotowań jest jeszcze długi, etap merytoryczny podejmowania tematów i rekomendacji jest właśnie teraz. Strona społeczna Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia zadeklarowała współpracę na każdym szczeblu tych przygotowań. Zgodnie uznano, że działania wymagają uszczegółowienia i uzupełnienia, choć wpisują się w kontekst potrzeb zdrowotnych omawianych na szczeblu europejskim. Dla OPZZ istotne byłoby uwzględnienie problematyki społecznych nierówności w dostępie do opieki zdrowotnej, promocji zdrowia w miejscu pracy czy profilaktyki wobec starszych pracowników. Profilaktyka powinna być także wzmocniona w obszarze prewencji chorób cywilizacyjnych oraz działań wokół odbudowy zdrowia psychicznego pracowników. W priorytet demograficzny wpisują się z kolei postulaty OPZZ w zakresie wdrożenia systemowej polityki kształcenia personelu opiekuńczego i konieczności akcentowania działań wokół deficytu kadr medycznych w wielu zawodach i specjalnościach w całej Unii Europejskiej. Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia współprowadzili: przewodniczący Andrzej Mądrala (Pracodawcy RP) oraz wiceminister zdrowia Piotr Bromber. OPZZ reprezentowali członkowie: Tomasz Dybek (OZZ Pracowników Fizjoterapii) i Maria Miklińska (Federacja ZZPOZ i PS) oraz ekspert OPZZ Renata Górna. 

Czytaj więcej

15 września 2023

OPZZ przekazuje PIP związkowy plan działań na 2024 rok

Co roku OPZZ przekazuje do Państwowej Inspekcji Pracy propozycje do Programu działania inspekcji pracy na kolejny rok. To jeden z obszarów prewencyjnej współpracy OPZZ i PIP w konstruowaniu mapy przedsięwzięć kontrolnych i prewencyjnych inspekcji pracy. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Sugestie działań prewencyjnych i kontrolnych zgłoszonych przez OPZZ do PIP są efektem praktycznych doświadczeń organizacji członkowskich zrzeszonych w OPZZ ze współpracy z inspekcją pracy w tym obszarze. Wiele naszych szczegółowych propozycji z powodzeniem może stać się wytycznymi dla inspektorów pracy w postępowaniu kontrolnym w zakładach pracy w konkretnych branżach.  Wciąż prawo związkowe i wzmocnienie współpracy pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy, a związkami zawodowymi poprzez intensyfikację współpracy w organizowaniu szkoleń, wspólnych konferencji, seminariów, akcji promocyjnych i innych inicjatyw mających na celu popularyzację prawa pracy i bezpieczeństwa pracy – są aktualne w naszych propozycjach zgłaszanych do planu pracy PIP. Postulat ten powtarzamy co roku, podobnie jak konieczność częstszych rekontroli realizacji wniosków pokontrolnych, decyzji, wystąpień czy poleceń kierowanych do pracodawców przez inspektorów pracy w toku czynności kontrolnych. Propozycje OPZZ zgłoszone do planu pracy PIP na rok 2024 są fotografią potrzeb organizacji członkowskich OPZZ i są zebrane na podstawie doświadczeń organizacji branżowych przekazanych w ostatnim czasie do OPZZ. Szczegółowo przedstawiliśmy je w piśmie skierowanym do Głównego Inspektora Pracy – do pobrania (TUTAJ).

Czytaj więcej

01 września 2023

O pieniądzach w dialogu trójstronnym ochrony zdrowia

29 sierpnia odbyło się posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Poświęcono je głównie kwestiom finansowym, w kontekście płacowym, jak i przyszłości wzrostu nakładów na sektor ochrony zdrowia. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Wdrażanie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych to temat, który cyklicznie pojawia się na każdym posiedzeniu Trójstronnego Zespołu. Obecnie trwa etap zbierania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji danych finansowych o wynagrodzeniach za miesiące lipiec i sierpień br., które mają zostać podsumowane pod koniec września br. Informacje będą obejmować wszystkich pracowników, niezależnie od formy zatrudnienia, zaangażowanych w realizację świadczeń finansowanych ze środków publicznych. W dyskusji, Państwowa Inspekcja Pracy przekazała dane o nieprawidłowościach we wdrażaniu ustawy: w okresie od lutego do końca lipca 2023 r. do PIP wpłynęło łącznie (zaledwie) 58 skarg związanych z realizacją przepisów. To znikomy wskaźnik w skali całego kraju, choć znaczącą jest informacja, że najwięcej skarg wpłynęło z terenów woj. świętokrzyskiego i lubelskiego. Najważniejsze nieprawidłowości związane z realizacją ,,ustawy płacowej” w ochronie zdrowia (nowe stawki weszły w życie od 1 lipca br.) dotyczyły m.in. różnicowania stawek wynagrodzeń na tożsamych stanowiskach pracy, nieustalenia sposobu podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne, zatrudnionych w podmiocie leczniczym, zgodnie z wymogami ustawy, niepodwyższenia wynagrodzenia zasadniczego pracownika działalności podstawowej, innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, zatrudnionego w podmiocie leczniczym, w sposób uwzględniający minimum określone w ustawie, nieustalenia zasad podwyższania wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, niewykonującej zawodu medycznego. W dyskusji, członkowie zespołu i eksperci, zarówno ze strony pracodawców jak i związkowej podnosili kwestie min. konieczności wcześniejszego przekazania pieniędzy do podmiotów leczniczych, nadmiernej skali umów cywilnoprawnych w szpitalach, stałego zadłużania szpitali powiatowych, niewystarczających środków finansowych na wynagrodzenia, płac personelu niemedycznego. Omówiono także problematykę finansowania ochrony zdrowia. Zgodnie z informacją Ministerstwa Zdrowia i NFZ, całościowe wydatki na zdrowie w roku 2024 znacznie wrosną: wskaźnik minimalnych nakładów na finansowanie ochrony zdrowia ulegnie podwyższeniu z 6 proc. w 2023 r. do 6,2 proc. Składową tej kwoty są także wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia (niemal 156 mld zł na koszty świadczeń zdrowotnych, co stanowi o ponad 20 mld więcej niż w roku bieżącym). Budżet państwa wnosi do systemu ochrony zdrowia 26,7 mld zł. Pomimo, że łączne nakłady na ochronę zdrowia będą wynosić 190,8 mld zł – dostępność nie uległa znaczącej poprawie i to był jeden ze znaczących wątków dyskusji, po której strona społeczna uznała za konieczne przyjęcie stanowiska w tej sprawie. To także jeden z ważniejszych postulatów programowych OPZZ, o którym stale przypominamy podczas dialogu ze stroną rządową. Na wniosek strony pracodawców omówiono także europejską legislację farmaceutyczną i stan prac nad wdrażaniem dyrektyw europejskich w tym obszarze – temat ma być kontynuowany we wrześniu. Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowano na 28 września br. To czas kiedy znane będą wyniki wdrażanych wynagrodzeń w ochronie zdrowia za lipiec i sierpień br.W posiedzeniu udział brali członek Trójstronnego Zespołu ds. OZ Tomasz Dybek (OZZ Pracowników Fizjoterapii) oraz branżowi eksperci OPZZ. (rg)

Czytaj więcej

31 sierpnia 2023

Dodatkowe pieniądze dla Domów Pomocy Społecznej

W lipcu br. OPZZ skierowało do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pytanie o informację na temat dodatkowych środków finansowych dla sektora pomocy społecznej w roku bieżącym, w szczególności w zakresie dofinansowania wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pracowników domów pomocy społecznej. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Zgodnie z odpowiedzią otrzymaną z Departamentu Pomocy Społecznej i Integracji w MR i PS, wysokość przeznaczonych na powyższe zadanie środków ustalono na poziomie 300 mln zł. Kwota ta jest dedykowana na wypłacenie dodatków/nagród dla osób zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 600 zł miesięcznie na pracownika wraz z pochodnymi. Dofinansowanie zaplanowano od kwietnia do grudnia bieżącego roku. Jednocześnie resort wskazał, że w chwili obecnej trwają prace nad umożliwieniem uruchomienia dodatkowych środków na powyższy cel oraz zwiększeniem budżetów wojewodów, którzy są dysponentem przyznanych środków. To wojewodowie będą dokonywać podziału środków na jednostki samorządu terytorialnego prowadzące bądź zlecające prowadzenie domów pomocy społecznej. Właściwy wojewoda będzie także decydował o sposobie przyznawania środków, w porozumieniu z jednostką samorządu terytorialnego, na podstawie ustaleń dokonanych z kierownictwem poszczególnych domów pomocy społecznej. Nie jest to wprost odpowiedź na pismo OPZZ. Apelowaliśmy bowiem o włączenie organizacji związkowych na tryb sposobu podziału wysokości środków przeznaczonych dla pracowników oraz co istotne – wspólne decydowanie na szczeblu wojewody, czy są to pieniądze zaplanowane tylko dla DPS – ów czy też dla innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z określeniem grup zawodowych pracowników zatrudnionych w sektorze pomocy społecznej.Organizacje związkowe sektora pomocy społecznej zrzeszone w OPZZ sygnalizują, że są w kontakcie z wojewodami i monitorują sytuację w zakresie podziału tych środków. rg

Czytaj więcej