Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Władze

Organami OPZZ są Kongres, Rada, Prezydium oraz Komisja Rewizyjna


Kadencja organów OPZZ trwa cztery lata. Najwyższym organem stanowiącym OPZZ jest Kongres. Do jego kompetencji należy m.in. określanie programu OPZZ, wybór przewodniczącego OPZZ oraz Komisji Rewizyjnej. Kongres odpowiedzialny jest również za przyjmowanie sprawozdań z działalności Rady i Komisji Rewizyjnej za okres kadencji oraz udzielanie absolutorium Prezydium.


Rada jest naczelnym organem stanowiącym OPZZ. Do jej kompetencji należy m.in. określanie głównych kierunków działania OPZZ w okresie kadencji, podejmowanie uchwał w sprawach przystąpienia OPZZ do krajowych lub międzynarodowych zrzeszeń związkowych albo innych organizacji oraz wystąpienia OPZZ z tych zrzeszeń albo organizacji, dokonywanie wykładni Statutu , uchwalanie regulaminu pracy Rady.


Prezydium to organ stanowiący oraz wykonawczy OPZZ. Do jego kompetencji należy podejmowanie uchwał i decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych Statutem do kompetencji innego organu OPZZ. Prezydium zajmuje się m.in. przyjmowaniem stanowisk w sprawach związanych z celem i zadaniami OPZZ, podejmowaniem decyzji w sprawach sporów zbiorowych, strajków i innych form protestu, jak również współpracą z Komisją Rewizyjną oraz rozpatrywanie jej wniosków, uwag i zaleceń.


Komisja Rewizyjna to organ kontrolny OPZZ. Jest ona instancją nadrzędną dla wojewódzkich komisji rewizyjnych, podległym wyłącznie Kongresowi. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy m.in. kontrola merytoryczna, finansowa, gospodarcza i majątkowa działalności OPZZ, jego organów, struktur branżowych, komisji i zespołów, agend, biur, placówek naukowo-szkoleniowych i badawczych oraz innych jednostek organizacyjnych OPZZ, dokonywanie oceny działalności Rady, Prezydium, przewodniczącego OPZZ, wiceprzewodniczących OPZZ oraz przedstawianie wniosków i uwag z tej oceny do rozpatrzenia właściwemu organowi. Komisja Rewizyjna zajmuje się również kontrolą przestrzegania postanowień Statutu oraz realizacji uchwał i decyzji organów OPZZ.Kierownictwo
W skład kierownictwa OPZZ wchodzą przewodniczący oraz wiceprzewodniczący OPZZ.  Od 15 grudnia 2022 roku funkcję przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych sprawuje Piotr Ostrowski. Od 2005 roku pracował jako radca, a następnie dyrektor Wydziału Międzynarodowego OPZZ. Od 2010 roku przez dwie kadencje pełnił funkcje członka Prezydium OPZZ i Rady OPZZ. W 2018 roku jest wiceprzewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, a w listopadzie 2022 roku został wybrany na członka tytularnego Rady Generalnej Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych (ITUC).Obecnie funkcje wiceprzewodniczących OPZZ pełnią:


Barbara Popielarz 

Do związków zawodowych dołączyła w 1988 roku. W 2007 roku została przewodniczącą Międzyzakładowej Organizacji Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego przy Miedziowym Centrum Zdrowia S.A. W 2013 roku jako pierwsza kobieta objęła funkcję wiceprzewodniczącej związku skupiającego 28 zakładowych organizacji działających w KGHM. Od 2010 roku jest członkinią Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego, a od 2018 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącej OPZZ. W Centrali OPZZ była odpowiedzialna za Wydział Organizacji Pracy i Informacji.


Sebastian Koćwin  

Od początku pracy zawodowej związany ze Związkiem Zawodowym Pracowników ZUS – w jego opolskim oddziale do dziś pełni funkcję członka zarządu. W 2014 roku wybrany na przewodniczącego Rady OPZZ Województwa Opolskiego. W czasie kierowania Radą skupiał się przede wszystkim na integrowaniu środowiska związkowego z terenu Opolszczyzny, poprawie sytuacji bytowej pracowników oraz zwiększeniu obecności OPZZ w mediach. W 2019 roku został wiceprzewodniczącym OPZZ, pełniąc tę funkcję był odpowiedzialny za Wydział Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia. Obecnie pełni też funkcję przewodniczącego Rady Rynku Pracy i zasiada w zespole RDS ds. ubezpieczeń społecznych.


Błażej Mądrzycki 

Doktor nauk prawnych, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Od 2009 roku związany z Katedrą Prawa Pracy i Polityki Socjalnej na tym Wydziale. Członek Zespołu Badawczego Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA UŚ, mediator współpracujący ze Śląskim Centrum Arbitrażu i Mediacji WPiA UŚ. Autor publikacji z zakresu prawa pracy oraz redaktor naczelny czasopisma naukowego „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej”. Wiceprezes Rady Uczelnianej ZNP w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz rzecznik i koordynator ds. prawnych Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.