Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Kim jesteśmy?

Jesteśmy największą centralą związkową w Polsce


Działamy od połowy lat 80. XX wieku — byliśmy wiec aktywnymi uczestnikami najważniejszych wydarzeń okresu transformacji społecznej i gospodarczej. Fundamentami naszych działań są: wolność, równość, demokracja, tolerancja, równouprawnienie i solidaryzm społeczny, a naszym priorytetem — obrona praw i interesów pracowniczych.


Naszym celem jest zwiększenie płac pracowników w Polsce, a w rezultacie:

• poprawa warunków życia pracowników i ich rodzin

• lepsze warunki pracy oraz wzrost liczby nowych miejsc pracy

• poprawa finansowania usług publicznych, przede wszystkim ochrony zdrowia i edukacji

• wyższe emerytury

• wyrównywanie warunków pracy i płacy w całej Unii Europejskiej w myśl zasady: równa praca — równa płaca


Chcemy, aby dzięki naszym działaniom pracownicy osiągnęli równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym oraz mieli prawo do emerytury po 35 latach pracy w przypadku kobiet i 40 w przypadku mężczyzn.

W naszych działaniach skupiamy się na realizacji fundamentalnej zasady: godnej pracy i godnego życia dla wszystkich. Nie zgadzamy się, aby władze i instytucje publiczne pozostawiały obywateli samym sobie z ich problemami i potrzebami. Sprzeciwiamy się pogłębianiu nierównowagi w relacjach pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Uważamy, że związki zawodowe odgrywają kluczową rolę dla budowania partnerskich relacji w miejscach pracy.