Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Zapytania ofertowe

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego nr OPZZ/P/1691/2020/IDS w ramach projektu  POWR.02.20.00-00-0005/18-00

Informujemy, że zostało rozstrzygnięte zapytanie ofertowe w ramach projektu: Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce” o numerze OPZZ/P/1691/2020/IDS, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Oferenci wybrani do realizacji zamówienia:

 • UpHOTEL sp. z o.o., ul. Solna 4, 58-500 Jelenia Góra, 20 355,00 zł (łączna kwota na I i III część zamówienia), data wpływu oferty: 03.09.2020
 • V HOTEL Sp. z o. o., ul. Wał Miedzeszyński 630, 03-994 Warszawa, 8 656,00 zł (II część zamówienia), data wpływu oferty: 31.08.2020 r.

Termin na składanie ofert: do 4 września 2020 r. do godziny 23.59.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych informuje o przedłużeniu terminu  składania ofert o 8 dni dot. postępowania nr OPZZ/P/1691/IDS w ramach projektu: Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce” POWR 02-20-00-00-0005/18, współfinansowanego ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na dostarczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i wynajmu sal.

Zaproszenie do składania ofert na usługi w ramach projektu „Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce”

W związku z realizacją projektu: „Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce” współfinansowanego ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zaprasza do udziału w konkursie ofert na dostarczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i wynajmu sal.

WSPÓLNY SŁOWNIK CPV

55000000-0 – Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

55120000-7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 – hotelarskie usługi noclegów

TRYB ZAMÓWIENIA

 • Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dalej „Wytyczne”.
 • Termin na składanie ofert: do 27 sierpnia 2020 r.
 • Rozstrzygnięcie ofert, które wpłynęły na zapytanie ofertowe nastąpi: 28 sierpnia 2020 r.
 • Termin związania ofertą Zamawiający ustala na 30 dni.
 • Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Pełna treść ogłoszenia w Załączniku.
 • Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Anna Czerkies, tel.797 556 883, e-mail: czerkies@opzz.org.pl

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert na usługi w ramach projektu „Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce”

W związku z realizacją projektu: 

„Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce” 

współfinansowanego ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zaprasza do udziału w konkursie ofert na dostarczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i wynajmu sal.

WSPÓLNY SŁOWNIK CPV

55120000-7 – usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

 55300000-3 – usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

55110000-4 – hotelarskie usługi noclegów

TRYB ZAMÓWIENIA

 • Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności w oparciu o aktualne Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 obowiązujące w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dalej „Wytyczne”.
 • Termin na składanie ofert: do 16 marca 2020 r.
 • Rozstrzygnięcie ofert, które wpłynęły na zapytanie ofertowe nastąpi: 17 marca 2020 r.
 • Termin związania ofertą Zamawiający ustala na 30 dni.
 • Zapytanie ofertowe zostało umieszczone na stronie bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 • Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • Pełna treść ogłoszenia w Załączniku.
 • Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia: Anna Czerkies, tel.797 556 883, e-mail: czerkies@opzz.org.pl.

Załącznik 1 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 3 - Oświadczenie o spełnieniu klauzuli społecznej

Załącznik 4 - Formularz oferty 

 


Unieważnienie zapytania ofertowego NR OPZZ/P/630/2020/IDS

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych informuje o unieważnieniu postępowania nr OPZZ/03/2020/ IDS w ramach projektu: „Wsparcie dla przedstawicieli pracowników w instytucjach dialogu społecznego kluczem wzmocnienia potencjału kluczowych partnerów społecznych w Polsce” POWR 02-20-00-00-0005/18, współfinansowanego ze środków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na dostarczenie usług hotelarskich, gastronomicznych i wynajmu sal.

1.     ZAMAWIAJĄCY

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (w skrócie -OPZZ)

ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

NIP: 5260251339

REGON: 001133016

2.     ZAMAWIAJĄCY – PARTNER PROJEKTU

Federacja Związków Zawodowych i Hutników w Polsce ( w skrócie -FZZM)

ul. Długa 29, 00-238 Warszawa

NIP: 5260251575

REGON: 001081992

UZASADNIENIE

Postępowanie zostało unieważnione zgodnie z punktem VIII ust. 4.” Zapytanie może zostać unieważnione przez Zamawiającego bez podania przyczyny”.

Unieważnienie nastąpiło w związku z koniecznością zmian w przedmiocie zamówienia i harmonogramie realizacji przedsięwzięcia z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne.