Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Kraj

11 grudnia 2023

Ankieta na temat płacy minimalnej

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od wielu lat podejmuje skuteczne działania na rzecz wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia za pracę wszystkich dodatków wliczanych przez pracodawców do tego wynagrodzenia. Postulat ten jest zapisany w Programie OPZZ na lata 2022-2027. Dzięki naszej aktywności, kilka lat temu, udało się wyłączyć z płacy minimalnej dodatek stażowy oraz dodatek za pracę w porze nocnej. Już niedługo, bo od 1 stycznia 2024 r., z płacy minimalnej zostanie wyłączony kolejny dodatek tj. dodatek za szczególne warunki pracy. Rozwiązanie to jednak tylko w części przybliża nas do sytuacji, w której płaca minimalna stanie się wynagrodzeniem zasadniczym, jednoskładnikowym. Aby w pełni zrealizować postulat programowy OPZZ, konieczne są dalsze działania i jeszcze większa determinacja wszystkich członków OPZZ. W związku z tym, planując kolejne kroki, przygotowaliśmy ankietę, o wypełnienie której prosimy. O co pytamy w ankiecie? Chcemy poznać Waszą opinię na temat tego, jakie działania należy podjąć, aby minimalne wynagrodzenie za pracę stało się faktycznie wynagrodzeniem zasadniczym, jednoskładnikowym. W szczególności interesuje nas, jakie dodatki do wynagrodzenia pracodawcy wliczają do płacy minimalnej. Wyniki, które otrzymamy pozwolą nam lepiej zrozumieć sytuację na rynku pracy i zaplanować dalsze działania. Do kogo skierowana jest ankieta? Ankieta jest skierowana do organizacji związkowych szczebla zakładowego prowadzących działalność w przedsiębiorstwach oraz w jednostkach sektora finansów publicznych. Kto wypełnia ankietę? Prosimy, aby ankietę wypełniła przewodnicząca/przewodniczący organizacji związkowej. Ile czasu potrzeba na wypełnienie ankiety? Wypełnienie ankiety zajmie kilka minut. Prosimy o udzielenie dokładnych i wyczerpujących odpowiedzi. Chcemy zapewnić, że gwarantujemy pełną anonimowość a uzyskane odpowiedzi wykorzystamy jedynie w zbiorczych zestawieniach statystycznych, na użytek wewnętrzny OPZZ.   Wypełnienie ankiety polega głównie na oznaczeniu pól przy właściwych odpowiedziach („TAK” lub „NIE”). W punktach wymaganych podania szczegółowych informacji konieczny jest krótki opis w miejscach do tego przeznaczonych. Do kiedy można wypełnić ankietę? Ankietę można wypełnić do 31 grudnia 2023 r. Kogo mogę poprosić o pomoc w wypełnieniu ankiety? W przypadku potrzeby dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści lub sposobu wypełniania ankiety prosimy o wiadomość na adres e-mail: kusiak@opzz.org.pl. Link do ankiety: www.ankietaopzz.j.pl

Czytaj więcej

05 grudnia 2023

Piotr Ostrowski wiceprzewodniczącym Pan-Europejskiej Rady Generalnej (PERC)

Piotr Ostrowski został wiceprzewodniczącym Pan-Europejskiej Rady Generalnej (PERC). Wybór przewodniczącego Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych to docenienie zaangażowania i roli OPZZ na arenie międzynarodowej. Biuro prasowe OPZZ 5 grudnia Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski został wybrany wiceprzewodniczącym Pan-Europejskiej Rady Generalnej (PERC). PERC jest regionalną, europejską strukturą Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych ITUC. ITUC PERC – Pan-European Regional Council – składa się z 90 krajowych ośrodków stowarzyszonych z ITUC. W jego skład wchodzą: Zgromadzenie Ogólne, Komitet Wykonawczy, Komitet Sterujący i Sekretariat. Poprzez tworzenie sieci kontaktów PERC zapewnia wymianę doświadczeń i przyczynia się do podnoszenia potencjału różnych ekspertów związkowych w Europie i subregionach. Europa to nie tylko Unia Europejska. Musimy promować pokój, minimalne standardy pracy, zabezpieczenie społeczne i dialog społeczny na całym kontynencie. Musimy przy tym ściśle współpracować z Międzynarodową Organizacją Pracy!

Czytaj więcej

04 grudnia 2023

Panel dyskusyjny

4 grudnia w siedzibie OPZZ odbył się panel dyskusyjny "Zatrudnienie: droga do kariery w nowym kraju". W spotkaniu uczestniczyli: Nataliia Kolesnik - specjalistka Wydziału Międzynarodowego OPZZ, zajmująca się problemami migrantów i uchodźców oraz Alina Hrystai z Job Coach & Onboarding Associate for Upwardly Global oraz psycholog Olena Liashenko, Prawo do ochrony Polska. Przedmiotem dyskusji na panelu były kwestie związane z poszukiwaniem pracy w Polsce. W trakcie spotkania omówiono: jak skutecznie szukać pracy i zdobywać ją rolę związków zawodowych: jak pomagają chronić prawa i interesów pracowników główne etapy zatrudnienia: co jest ważne podczas rozpoczynania nowego etapu kariery wymagane umiejętności: jak skutecznie szukać pracy i jakie umiejętności są potrzebne do odniesienia sukcesu zawodowego jak opracować plan działania w poszukiwaniu pracy i zrealizować go w praktyce co jest ważne przy wyborze oferty pracy samoocenę przyszłego pracownika: jakie pytania zadać sobie, aby zrozumieć gotowość do pracy Praca w Polsce otwiera wiele możliwości rozwoju kariery dla obywateli Ukrainy. Polska jest krajem z rozwiniętą gospodarką i szerokim spektrum branż. Jednak jeśli chcą odnieść sukces na polskim rynku pracy muszą odpowiednio się przygotować, aktywnie poszukiwać oraz adaptować się do nowych warunków. Znajomość języka, kontekstu kulturowego i ścieżek zawodowych to podstawa do osiągnięcia sukcesu zawodowego w tym wspaniałym kraju.

Czytaj więcej

30 listopada 2023

OPZZ podpisało porozumienie z PZPN

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych podpisało dziś porozumienie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej w sprawie wzajemnej współpracy w promocji piłki nożnej. Biuro Prasowe OPZZ Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, Piotr Ostrowski, wraz z Prezesem PZPN, Cezarym Kuleszą, przyjęli porozumienie, które zakłada wspólną organizację wydarzeń piłkarskich dedykowanych członkom OPZZ, a także podejmowanie inicjatyw informacyjno-promocyjnych związanych z futbolem. Treść podpisanego dokumentu obejmuje współpracę w organizacji amatorskich zawodów sportowych, zajęć sportowych dla pracowników, rozgrywek piłkarskich dla członków związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ, konsultacji i szkoleń oraz informowania organizacji członkowskich OPZZ o rozgrywkach, turniejach, wydarzeniach i innych inicjatywach prowadzonych przez PZPN. OPZZ jest pełne entuzjazmu co do perspektyw tej współpracy i wierzy, że owocne działania obu organizacji przyczynią się do rozwoju piłki nożnej w Polsce oraz promocji aktywnego trybu życia wśród społeczności zawodowej.

Czytaj więcej

23 listopada 2023

Nagrody Głównego Inspektora Pracy dla OPZZ

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Głównego Inspektora Pracy.  Wśród nagrodzonych są przedstawiciele organizacji zrzeszonych w OPZZ. Biuro prasowe OPZZ 22 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Głównego Inspektora Pracy. Rozstrzygnięto dwa konkursy - "Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” i ,,Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”, a także przyznano Nagrodę Głównego Inspektora im. Haliny Krahelskiej oraz Nagrodę im. Romana Giedrojcia. Wśród nagrodzonych, jak co roku, są przedstawiciele organizacji zrzeszonych w OPZZ. Nagrody Głównego Inspektora Pracy dla członków organizacji zrzeszonych w OPZZ Piotr Dubrownik, MZZ Rewidentów Taboru laureat Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej Jest przewodniczącym Międzyzakładowego Związku Zawodowego Rewidentów Taboru. Od 2002 roku działa w Ogólnopolskim  Porozumienia Związków Zawodowych, m.in. uczestnicząc w realizowanych przez centralę związkową oraz struktury branżowe OPZZ w inicjatywach krajowych i międzynarodowych na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy branży kolejowej.  Organizator cyklu warsztatów praktycznych z zakresu prewencji wypadkowej w kolejnictwie oraz konferencji branżowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy. Odpowiada za działania związane z koordynacją przestrzegania prawa pracy i poprawy warunków pracy w zakładach na terenie całego kraju, w których organizuje szkolenia z tego zakresu.  Jako przedstawiciel OPZZ, biorąc aktywny udział w inicjatywach zmierzających do zwiększenia świadomości w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku pracy, pozostaje cennym partnerem w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Pracy. Piotr Dubrownik miał realny wpływ na udoskonalenie rozwiązań organizacyjno-prawnych, które przyczyniły się do poprawy warunków pracy na kolei. Jest osobą zasługującą na najwyższe uznanie. Jego postawa, wysokie standardy etyki oraz całokształt działalności zawodowej i związkowej czynią go niekwestionowanym wzorem do naśladowania. Piotr Ostrowski, przewodniczący OPZZ Sławomir Mitrus, laureat konkursu "Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy" Zakładowy społeczny inspektor pracy w zakładzie Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. w Puchaczowie. Wiceprzewodniczący prac komisji ds. BHP oraz członek dwóch komisji ds. wynagradzania oraz konkursowej wiedzy BHP. Z jego inicjatywy systematycznie wprowadzano środki ochrony indywidualnej, ograniczające skutki doznanych urazów i zmniejszające prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Kierował  pracą 40 oddziałowych społecznych inspektorów pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa. Od lat jest aktywny w działaniach na rzecz współudziału partnerów społecznych w zakresie BHP i uprawnień pracowniczych. Mirosław Pawlak, laureat konkursu "Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy" Od 2021 roku pełni funkcję społecznego inspektora pracy w "Tramwajach Warszawskich Sp. z o.o. w Warszawie. Brał udział w corocznych przeglądach warunków pracy, obejmujących kontrolę stanu budynków i pomieszczeń oraz warunków na stanowiskach pracy. Od lat wyróżnia się wyjątkowym zaangażowaniem, a w 2022 roku jego działania doprowadziły do poprawy warunków pracy na wielu stanowiskach. Dzięki jego inicjatywie wytoczono ciągi komunikacyjne w warsztacie mechanicznym tak, aby uniknąć kolizji podczas wykonywania prac tokarskich i szlifierskich oraz wyznaczono przejścia dla pieszych na terenie zajezdni.

Czytaj więcej

22 listopada 2023

Gorąco w firmie Termika: nie zgadzamy się na zwolnienia związkowców!

Spółka Termika z Dolnego Śląska znalazła sposób na cofnięcie się w czasie, jednego dnia zwalniając cały zarząd związku zawodowego, który powstał  zaledwie kilka tygodni temu.  OPZZ Konfederacja Pracy interweniuje i upomina pracodawcę, że stosowanie praktyk z lat 90., kiedy zwolnienia związkowców były na porządku dziennym, to już przeszłość. Biuro prasowe OPZZ Termika Spółka z.o.o działająca w branży sprzedaży detalicznej pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych w ciągu zaledwie jednego dnia zwolniła cały zarząd organizacji związkowej. Związek zawodowy działający w ramach OPZZ Konfederacja Pracy działał w firmie zaledwie od kilku tygodni.  Nowopowstała organizacja zawodowa w spółce Termika Spółka z.o.o wystąpiła do pracodawcy o uregulowanie podstawowych kwestii, takich jak chociażby wewnętrzne regulaminy pracy. Pracodawca nie podjął nawet próby rozmowy z związkiem zawodowym, początkowo obniżając wynagrodzenia, by ostatecznie dyscyplinarnie zwolnić cały zarząd organizacji. To złamanie prawa i podła praktyka, którą na porządku dziennym stosowano 25-30 lat temu. Michał Lewandowski, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy alarmuje, że dziś polski pracownik jest już w zupełnie innym miejscu. Istnieją rozwiązanie prawne, które zabezpieczają związkowców w takich sytuacjach.  Nie ma naszej zgody na takie traktowanie pracowników w XXI wieku! Komentarz Michała Lewandowskiego:

Czytaj więcej

22 listopada 2023

Uzdrowiska zmuszone do zapłaty za pandemię COVID-19

OPZZ protestuje przeciw pomijaniu uzdrowisk w możliwości przedłużenia o rok rozliczenia finansowego za gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego w czasie pandemii Covid – 19. Negatywną opinię w tej sprawie OPZZ skierowało do Ministerstwa Zdrowia wspólnie ze Związkiem Zawodowym Uzdrowisk Polskich. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej skierowany do konsultacji społecznych jest w dużym stopniu odpowiedzią na apel wielu świadczeniodawców udzielających tych świadczeń w czasie pandemii. Chodzi o wprowadzenie przedłużenia możliwości rozliczenia środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia w formie zaliczki na świadczenia zdrowotne - obecne przepisy stawiają graniczną datę do końca br. Dla OPZZ i organizacji związkowych reprezentujących sektor sanatoryjno – uzdrowiskowy, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego są szczególnie istotne. Należy pamiętać, że uzdrowiska nie świadczyły żadnych usług leczniczych z powodów nie leżących po ich stronie. Lecznictwo uzdrowiskowe było przez z 9 - miesięcy zamrożone, w związku z czym podmioty nie powinny być obciążane finansowo i zobowiązane do zwrotu środków finansowych, często niemożliwych do odpracowania. Zawsze prezentowaliśmy pogląd, że finansowanie w części, przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wysokości 1/12 wypłacanych zaliczek, powinno być traktowane jako zapłata za gotowość realizacji podpisanych kontraktów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, a nie jako zaliczka.  Zaproponowane przepisy nowelizacji rozporządzenia zupełnie pomijają uzdrowiska. Jest to niezrozumiałe, bo resort zdrowia doskonale zna problem, choćby dzięki wielokrotnym apelom i wnioskom naszego środowiska uzdrowiskowego, przekazywanym zwłaszcza w ostatnim roku. Sprawa rozliczenia ww. zaliczek pobranych przez świadczeniodawców uzdrowiskowych w czasie pandemii Covid – 19, była omawiana na wniosek strony społecznej jako pilna interwencja podczas wrześniowego posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Kwota do zwrotu jest niebagatelna - zgodnie z informacją NFZ świadczeniodawcom uzdrowiskowym pozostało do spłaty (w ramach pobranych zaliczek ryczałtowych) ponad 161 mln zł.Do dnia dzisiejszego połowa uzdrowisk nie spłaciła swoich zobowiązań.Mamy nadzieję na zmianę stanowiska resortu zdrowia w tej kwestii. (rg)

Czytaj więcej

17 listopada 2023

OPZZ interweniuje ws. stanowisk z wieloma monitorami ekranowymi

17 listopada weszły w życie znowelizowane przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 2367). W ocenie OPZZ wciąż wiele stanowisk pracy pozostanie poza nawiasem regulacji ustawowych. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem regulacji zmienia się wiele przepisów obowiązujących od ponad 20 lat m.in. rozumienie stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe, zapewnienie pracownikowi oprócz okularów także szkieł kontaktowych korygujących wzrok, zmiana definicji systemu komputerowego, uwzględnienie systemów przenośnych (np. laptopów) do wykonywania pracy. O zmianach pisaliśmy więcej TUTAJ - Zmiany w prawie pracy: monitor stacjonarny i szkła kontaktowe dla pracownika Pomimo wielu zasadnych zmian dostosowujących prawo do aktualnych warunków pracy wykonywanych na stanowiskach pracy z wykorzystaniem monitorów ekranowych, jako związkowcy z OPZZ ubolewamy, że przepisy odnośnie pracy na stanowiskach z wieloma monitorami  ekranowymi wciąż pozostają poza regulacjami prawnymi. W trakcie konsultacji społecznych organizacje branżowe OPZZ zwracały uwagę na ten problem - obecny zwłaszcza w branżach z szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym, transporcie, centrach sterowania ruchem kolejowym itp. Niestety, przepisy znowelizowanego rozporządzenia niestety, nie zauważyły tych stanowisk. Nadal będziemy postulować zmiany prawne regulujące pracę na stanowiskach pracy z wieloma monitorami, zwracając się w najbliższym czasie do właściwego resortu. Pomimo wciąż braku regulacji prawnych w tym obszarze, OPZZ zwróciło się do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy i Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi o rozwiązania oparte na badaniach naukowych i dotychczasowej praktyce prowadzonej przez obie jednostki, by wesprzeć pracowników zarówno w perspektywie krótkofalowej – proponując już gotowe rozwiązania, jak i długofalowej – kontynuując badania odnośnie ergonomii pracy na tych stanowiskach. Istotne obecnie dla organizacji związkowych OPZZ są m.in.: dobre praktyki i wytyczne dla pracodawców odnośnie rozpowszechnienia do stosowania przez pracodawców narzędzia pomiarowego, jakim jest okulograf stosowany do oceny obciążenia (zmęczenia) narządu wzroku pracownika, badania naukowe w zakresie maksymalnej liczby monitorów ekranowych różnego przeznaczenia, które mogą być przypisane pojedynczemu pracownikowi do obsługi, obserwacji czy też nadzoru, uznawanie przez pracodawców prawa pracownika do uzyskania okularów korygujących wzrok na stanowiskach pracy z wieloma monitorami, badania naukowe w zakresie uwarunkowań medycznych i sprawności psychofizycznej pracownika oraz możliwych konsekwencji wynikających z nadmiernego obciążenia ludzkiej percepcji, na stanowiskach pracy z wieloma monitorami ekranowymi. Załączniki:Pismo OPZZ do Dyrektora CIOPPismo OPZZ do Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy

Czytaj więcej

16 listopada 2023

Zmiany w prawie pracy: monitor stacjonarny i szkła kontaktowe dla pracownika

17 listopada - 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Ustaw - wejdzie w życie rozporządzenie ministra rodziny i polityki społecznej z 18 października 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 2367). Co się zmienia? Dodatkowy monitor dla pracownika pracującego na laptopie Już w najbliższy piątek wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.  Pracownik pracujący na laptopie będzie mieć prawo domagać się od pracodawcy wyposażenia stanowiska pracy w monitor stacjonarny. Może więc zwiększyć komfort pracy, podpinając swojego laptopa do monitora. Takie ułatwienie dotyczy także pracowników pracujących zdalnie - w taki sam sposób będzie można dostosować stanowisko pracy w domu.  Z nowelizacji załącznika do rozporządzenia wynika jednak, że w przypadku stosowania urządzeń przenośnych na danym stanowisku pracy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, powinno być ono wyposażone w: stacjonarny monitor ekranowy lub podstawkę zapewniającą ustawienie ekranu tak, aby jego górna krawędź znajdowała się na wysokości oczu pracownika, a także w dodatkową klawiaturę i mysz. Co to oznacza w praktyce? Pracownik korzystający z laptopa nie może więc zmusić swojego pracodawcy do zapewnienia mu dodatkowego monitora stacjonarnego. Pracodawca może  dostosować stanowisko pracy na dwa sposoby i wybrać mniej kosztowne rozwiązanie w postaci podstawki. Co więcej, takie doposażenie stanowiska pracy w praktyce umożliwiłoby pracownikowi tanio odkupić od pracodawcy monitor, na przykład po kilku latach użytkowania. Szkła kontaktowe dla pracownika: możliwa refundacja Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom nie tylko refundację okularów, ale także szkieł kontaktowych  - jeśli wyniki badań okulistycznych wykażą taką potrzebę noszenia ich w trakcie pracy przed monitorem. Obecnie pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom zwrot kosztu zakupu okularów, jeżeli podczas badania lekarz medycyny pracy zaświadczy konieczność pracy w okularach. po nowelizacji refundacją zostaną objęte również soczewki kontaktowe. Co ważne, refundacja zarówno ich, jak i okularów przysługuje pracownikom, którzy pracują przed komputerem co najmniej przez cztery godziny dziennie.(JZ)

Czytaj więcej

14 listopada 2023

Dialog społeczny w okresie pandemii COVID-19: wnioski na przyszłość

OPZZ zakończyło realizację projektu finansowanego ze środków unijnych Rola dialogu społecznego w odbudowie i zwiększaniu odporności na lokalnych rynkach pracy w kontekście COVID-19. Jego celem była analiza kondycji dialogu społecznego w okresie pandemii COVID-19 oraz ocena wpływu działań antykryzysowych, w tym wprowadzonych przepisów tzw. tarcz antykryzysowych, na utrzymanie miejsc pracy w Polsce. Projekt umożliwił pogłębioną dyskusję o doświadczeniach związkowców, pracodawców i pracowników instytucji publicznych w obszarze działań na rzecz utrzymania aktywności firm, zachowania miejsc pracy oraz zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy w okresie pandemii COVID-19. Zasadna była analiza praktyk w tym okresie celem wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Efektywne wypełnienie zadań projektu nie byłoby możliwe bez zaangażowania 16 Rad Wojewódzkich OPZZ, które zorganizowały w tym celu seminaria regionalne. Patronat nad realizacją projektu sprawował wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin a nadzór logistyczny Hanna Galec. Eksperci projektu: Krzysztof Stradomski, Katarzyna Pietrzak i Błażej Mądrzycki dyskutowali z uczestnikami seminariów o realiach stosowania przepisów tarcz antykryzysowych oraz prowadzenia dialogu społecznego na poziomie zakładowym, regionalnym i krajowym w okresie pandemii. Spojrzenie związkowców z sektora przedsiębiorstw oraz usług publicznych, a także przedstawicieli urzędów publicznych na ten okres pozwoliło na uzyskanie przekrojowego obrazu dialogu społecznego w poszczególnych regionach kraju. Pozwoliło to na zdiagnozowanie wyzwań w obszarze dialogu społecznego, w tym jego barier prawnych i faktycznych. Interesujące dyskusje z uczestnikami seminariów pomogły ekspertom wypracować rekomendacje służące poprawie kondycji dialogu społecznego Polsce i wzmocnienia potencjału partnerów społecznych celem zwiększenia ich wpływu na kształtowanie polityki państwa, szczególnie w okresie przyszłych, potencjalnych kryzysów.  Z publikacją podsumowującą realizację projektu opartą o przemyślenia interesariuszy dialogu społecznego dotyczące okresu pandemii zebrane w ramach projektu wraz z zaleceniami wzmacniającymi dialog społeczny można zapoznać się TUTAJ. (KP) 

Czytaj więcej