Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Kraj

21 maja 2024

Czas na podwyżki w 2025 r. Konkretne propozycje central związkowych!

W 2025 roku pracownicy sektora publicznego powinni spodziewać się znacznych podwyżek wynagrodzeń. W obliczu rosnących kosztów życia i wysokiej inflacji, trzy największe centrale związkowe w Polsce: Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność” przedłożyły stronie rządowej konkretne propozycje w tym zakresie. Wnioski dotyczą zarówno podwyżek wynagrodzeń w gospodarce narodowej i sferze budżetowej, jak i minimalnego wynagrodzenia oraz emerytur i rent. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału polityki gospodarczej OPZZ Sektor finansów publicznych, obejmujący m.in. pracowników administracji publicznej i samorządowej, edukacji, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego oraz innych kluczowych sektorów, stanowi fundament funkcjonowania państwa. Mimo to kwestia wynagrodzeń pracowników tego sektora i spłaszczenia wynagrodzeń często pozostaje w cieniu debaty publicznej. W obliczu rosnących kosztów życia, inflacji i wysokich wymagań wobec pracowników sfery budżetowej, potrzeba podniesienia ich płac staje się nie tylko kwestią sprawiedliwości społecznej, ale i koniecznością ekonomiczną. Wciąż wysoka inflacja i rosnące ceny podstawowych dóbr konsumpcyjnych sprawiają, że realna wartość wynagrodzeń nie rekompensuje strat, które ponieśli pracownicy w poprzednich latach. Osoby pracujące w państwowej sferze budżetowej, często zarabiający poniżej średniej krajowej, odczuwają to na własnej skórze. Podniesienie płac jest zatem konieczne, aby pracownicy mogli godnie żyć i należycie wywiązywać się ze swoich obowiązków. Niskie wynagrodzenia skutkują odpływem wykwalifikowanych pracowników do sektora prywatnego. Bez odpowiednich wynagrodzeń państwo traci doświadczonych specjalistów, co obniża jakość świadczonych usług publicznych. Prowadzi do dalszego pogorszenia sytuacji i skutkuje trudnościami w rekrutacji nowych pracowników, a także zwiększeniem rotacji kadr. Dlatego podwyżki płac w sferze finansów publicznych są niezbędne nie tylko dla poprawy sytuacji finansowej samych pracowników, ale również dla zachowania stabilności i jakości usług publicznych. Państwo, dbając o swoich pracowników, inwestuje w lepszą przyszłość wszystkich obywateli. Czas na realne zmiany i docenienie tych, którzy codziennie pracują na rzecz społeczeństwa. W obliczu rosnących kosztów życia niezbędne jest także podniesienie płacy minimalnej. Pracownicy zarabiający płacę minimalną (ponad 3,6 mln osób) często żyją na granicy ubóstwa, dlatego zwiększenie wysokości płacy minimalnej jest konieczne, aby mogli oni godnie pracować i zaspokajać podstawowe potrzeby bytowe. Pamiętajmy, że niska płaca minimalna przyczynia się do pogłębiania nierówności społecznych. Podniesienie jej wysokości może pomóc w zmniejszeniu dystansu między najbogatszymi a najbiedniejszymi, co sprzyja budowie bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. OPZZ uważa, że podwyżki płac są niezbędne nie tylko dla poprawy sytuacji finansowej samych pracowników, ale również dla budowy stabilnej i sprawiedliwej gospodarki. W ten sposób państwo inwestuje w lepszą przyszłość wszystkich obywateli. Mając to na uwadze strona pracowników, reprezentowana przez Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przedłożyła stronie rządowej wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2025 roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na następującym poziomie: wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 9,44%; wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 15%; wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić w 2025 roku nie mniej niż 8,14% (o 350 zł); wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2024 roku, o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1251), zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2024. Strona pracowników zastrzega sobie prawo korekty zaproponowanych wzrostów wynagrodzeń oraz emerytur i rent m.in. w przypadku zmiany przez stronę rządową prognozowanych wskaźników makroekonomicznych stanowiących podstawę do prac nad projektem ustawy budżetowej na 2025 rok lub innych zdarzeń wpływających negatywnie na dochody pracowników.

Czytaj więcej

16 maja 2024

Ogólnopolski strajk ostrzegawczy pocztowców

16 maja br., w godzinach od 8:00 do 10:00, pracownicy Poczty Polskiej przeprowadzili ogólnopolski strajk ostrzegawczy! Ich celem jest walka o godne wynagrodzenia oraz stabilność miejsc pracy dla wszystkich pocztowców. Zatrważające jest to, że aż 80% pocztowców, czyli około 50 000 pracowników, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze na umowę o pracę na pełny etat w wysokości 4 023 zł, co jest poniżej minimalnego wynagrodzenia w Polsce. Ta sytuacja nie może dłużej trwać!  Pod budynkiem Poczty Głównej w Warszawie, w trakcie godzin strajku ostrzegawczego, odbyła się również pikieta informacyjna.  Jako OPZZ, jesteśmy z Wami! Domagamy się godnej płacy za pracę pocztowców!

Czytaj więcej

15 maja 2024

Dyskusja w OPZZ o płacach w 2025 r.

W dniu 15 maja br. przeprowadzono na forum Zespołu ds. polityki gospodarczej i finansów publicznych dyskusję dotyczącą wynagrodzeń w 2025 r. w związku z przedstawieniem przez Radę Ministrów wskaźników makroekonomicznych na kolejny rok w dokumencie pn. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027. Partnerzy społeczni mają bowiem prawo przedstawić, w oparciu m.in. o ten dokument, propozycję wzrostu wynagrodzeń w kolejnym roku, w tym płacy minimalnej i wskaźnika wynagrodzeń w sferze budżetowej. Zespół pełni funkcję opiniodawczo-doradczą dla OPZZ. Do zadań Zespołu należy kształtowanie stanowisk i opinii OPZZ w zakresie polityki gospodarczej państwa, w tym wynagrodzeń, polityki budżetowej, finansowej, fiskalnej, pieniężnej i handlowej oraz polityki przemysłowej. Wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz oraz przewodniczący Zespołu, Zygmunt Mierzejewski przedstawili informację na temat ustawowych terminów negocjacji wynagrodzeń w 2025 r. wynikających z ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Następnie Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej w OPZZ przedstawił bieżącą i prognozowaną sytuację gospodarczą kraju oraz finansów publicznych a także stan negocjacji w sprawie propozycji wzrostu płac w 2025 r. realizowanych na forum RDS. OPZZ przy kształtowaniu propozycji płacowych na kolejny rok bierze pod uwagę dogłębnie przeprowadzoną analizę danych makroekonomicznych, aktualny i prognozowany poziom wynagrodzeń w sektorze prywatnym i publicznym oraz sygnały płynące od związków zawodowych należących do OPZZ w sprawie wzrostu płac. Dyskusja na forum Zespołu ds. polityki gospodarczej i finansów publicznych była zatem cenną przestrzenią do wymiany informacji w ww. sprawie. (KP)

Czytaj więcej

10 maja 2024

Posiedzenie zespołu problemowego ds. sprawiedliwej transformacji OPZZ

Wczoraj odbyło się posiedzenie zespołu problemowego ds. sprawiedliwej transformacji OPZZ. Gościem w naszej siedzibie był przedstawiciel Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Główny Geolog Kraju pan Krzysztof Galos. Maciej Zaboronek – ekspert ds. polityki klimatycznej OPZZ Oddziaływanie polityk klimatycznych tworzonych na poziomie krajowym i unijnym budzi żywe zainteresowanie i uzasadnione obawy wśród pracowników licznych branż zrzeszonych w OPZZ czego wyrazem jest ich bogata reprezentacja w zespole. W spotkaniu 9 maja uczestniczyli przedstawicielki i przedstawiciele m.in. sektorów górnictwa, energetyki, transportu, hutnictwa czy przemysłu samochodowego. W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący OPZZ – Piotr Ostrowski, wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz oraz przewodniczący zespołu Artur Wilk. Gościem spotkania, Krzysztof Galos, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, odpowiedzialny m.in. za koncesje na wydobycie surowców energetycznych, który odpowiadał na pytania dotyczące tego zakresu, szczególnie kopalń Turów i Bełchatów, Bogdanka. Członkowie zespołu zwracali ministrowi uwagę na istotność dialogu ze stroną pracowników zarówno przy tworzeniu dokumentów strategicznych, jak i bieżącej pracy resortów oferując chęć pomocy w sprawach, przy których jednak nieraz ze strony rządu takiej woli współpracy jest za mało. Na spotkaniu omawiana była sytuacja w branżowych zespołach trójstronnych przy ministerstwach. Część z nich w ostatnim czasie spotkała się pierwszy raz od nawet półtora roku, niektóre nie spotykają się od lat, mimo, że powinno to mieć miejsce dużo częściej i o to nasze organizacje apelują regularnie. Strona rządowa wciąż ma problem by w tym zakresie sprostać standardom normalnego dialogu społecznego. Jednym z ważnych tematów posiedzenia był projekt aktualizacji Krajowego Planu Energii i Klimatu. Odnosił się do niego także minister Galos, podkreślając tu chęć dialogu ze stroną społeczną w tym zakresie. Zwracał także uwagę na wagę bezpieczeństwa energetycznego kraju opartego na surowcach dostępnych w Polsce, choć zaznaczał, że ich wykorzystanie w obecnych warunkach prawnych będzie na dłuższą metę trudne ze względów ekonomicznych. W spotkaniu, ze względu na równoległe obrady Sejmu, nie mogła uczestniczyć odpowiedzialna za KPEiK wiceminister Urszula Zielińska. Zapowiedziała jednak otwartość na spotkanie i rozmowy z przedstawicielami zespołu w najbliższym czasie.

Czytaj więcej

07 maja 2024

Bez porozumienia w RDS

Na posiedzeniu Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych nie osiągnięto porozumienia w kwestii Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2024-2027 oraz podwyżek wynagrodzeń, rent i emerytur na rok 2025. Przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych nie mogli dojść do konsensusu.  Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału polityki gospodarczej OPZZ Dnia 6 maja br. Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego pod przewodnictwem Leszka Miętka z OPZZ omówił przedstawione przez stronę rządową wskaźniki makroekonomiczne stanowiące podstawę prac nad projektem budżetu państwa na rok 2025. Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2024-2027 oparto o optymistyczne założenie wzrostu gospodarczego (3,7%) i spadku inflacji (4,1%), dlatego OPZZ oczekuje, że na poprawie sytuacji ekonomicznej skorzystają nie tylko firmy, ale przede wszystkim pracujący. Muszą zatem wzrosnąć płace a także renty i emerytury. OPZZ na posiedzeniu przedstawiło ocenę Wieloletniego Planu Finansowego Państwa wskazując na potrzebę wzrostu płac i kontunuowania działań osłonowych.  Według OPZZ dużą niewiadomą jest poziom wzrostu cen w 2025 roku. Rząd zakłada, że ceny w przyszłym roku wzrosną o 4,1%. Warto jednak zauważyć, że zagrożenie zwiększoną inflacją nadal istnieje. W najbliższych miesiącach spodziewany jest wzrost cen, co wynika z powrotu stawki VAT na żywność z 0% do 5%. Ponadto niepewne jest, jak będą kształtować się ceny energii i gazu w drugiej połowie 2024 roku po odmrożeniu cen nośników energetycznych. Nie wiemy także, czy zapowiedziany przez rząd program osłonowy będzie skutecznie chronił rodziny przed ubóstwem energetycznym. Dalszy rozwój sytuacji wojennej w Ukrainie oraz jej wpływ na ceny surowców energetycznych i żywności będą kluczowe dla kształtowania się inflacji w 2025 r. Rząd może zatem w kolejnych miesiącach zmienić szacunek inflacji i PKB.  OPZZ opowiada się ponadto za dalszym podnoszeniem płacy minimalnej i wynagrodzeń w sferze budżetowej. Oczekuje mocnego odbicia płac w sektorze publicznym w roku 2025 i zrekompensowania pracownikom strat, które ponieśli w minionych latach. Musi wzrosnąć także minimalne wynagrodzenie a bazę do jego wzrostu powinno stanowić obowiązujące od lipca br. wynagrodzenie w wysokości 4300 zł. Zgodnie z ustawowym trybem uzgodnień, na podstawie rządowych wskaźników, strona pracowników i strona pracodawców RDS, powinna przedstawić wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2025 roku:  1)   wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę,  2)   emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Rozbieżne oczekiwania pracodawców i związkowców uniemożliwiły zawarcie porozumienia. Teraz każda strona ma pięć dni na przygotowanie własnego stanowiska. Jeśli dalsze negocjacje nie przyniosą rezultatu, każda z organizacji tworzących RDS będzie mogła przedstawić własne propozycje, które zostaną rozpatrzone przez rząd. OPZZ na posiedzeniu reprezentował: Norbert Kusiak, ekspert OPZZ. (nq)

Czytaj więcej

01 maja 2024

Chcemy Europy Socjalnej - Święto Pracy 2024

Dziękujemy wszystkim za wspólne obchody Święta Pracy! To był wyjątkowy dzień: solidarności ludzi pracy oraz 20-lecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przed nami dużo wyzwań, ale w dni jak ten możemy być dumni ze wspólnych sukcesów!

Czytaj więcej

29 kwietnia 2024

Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych 2024

29 kwietnia o godz. 12:00 z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych pod siedzibą Centrali OPZZ w Warszawie, przy ul. Kopernika 36/40 zapłonęło 168 zniczy. Jest to hołd złożony ofiarom wypadków w pracy - właśnie tyle osób zginęło przy pracy w 2023 roku według danych Głównego Urzędu Statystycznego. W tym roku w sposób szczególny akcentujemy wpływ zmian klimatycznych na zdrowie człowieka w środowisku pracy i jego bezpieczeństwo. Hasło to jest promowane zarówno przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP): „Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w zmieniającym się klimacie", jak i Międzynarodową Konfederację Związków Zawodowych (ITUC): „Zmiany klimatyczne stwarzają niebezpieczne warunki dla pracowników”. Według Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2023 r. liczba poszkodowanych pracowników w wypadkach przy pracy oraz wskaźnik wypadkowości wzrosły, w porównaniu z rokiem 2022: wskaźnik wypadkowości (liczba poszkodowanych na 1000 pracujących) wzrósł z 4,66 do 4,90, a liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy sięgnęła 68 663 osób (o 3,1 proc. więcej niż w 2022 r.). Spadła natomiast liczba poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych - do 168 osób oraz ciężkich - do 322 osób (odpowiednio spadek w skali roku o 6,7 proc. i o 11,8 proc.). Wobec smutnych statystyk wciąż aktualne pozostaje hasło kampanii Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych "Zero zgonów w pracy", wzywającej do podejmowania działań na rzecz eliminacji wypadkowości w pracy, a nawet dążenia do osiągnięcia zerowej liczby ofiar śmiertelnych w pracy. W tym względzie OPZZ przypomina o znaczeniu rzetelności i skuteczności sprawozdawczości stanu warunków pracy – zwłaszcza włączenia do statystyk publicznych danych o warunkach pracy w mikroprzedsiębiorstwach, których obecne statystyki nie ujmują.

Czytaj więcej

24 kwietnia 2024

Uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy

W ramach obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy w sejmowej Sali Kolumnowej odbyła się uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy. Posiedzenie otworzyła przewodnicząca ROP poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Tegoroczna sesja ROP została zwołana pod hasłem „Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jako kontynuacja krajowej strategii bhp w kontekście zmian w świecie pracy”. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski w swoim przemówieniu podkreślał jak ważne dla milionów pracowników jest bezpieczeństwo w pracy oraz to, że celem jest całkowite wyeliminowanie sytuacji zagrażających zdrowiu jak i życiu podczas wykonywania czynności służbowych: 28 kwietnia przypada „Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy” oraz „Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy”. Z tej okazji Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, zapala symboliczne znicze dla wszystkich ofiar wypadów przy pracy oraz przypomina jak ważne jest bezpieczeństwo podczas wykonywania czynności zawodowych. Wystąpienie Przewodniczącego OPZZna uroczystej sesji Rady Ochrony Pracy, 23 kwietnia 2024 r. Od ponad 20 lat, corocznie 28 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Dzień proklamowany przez Międzynarodową Organizację Pracy. W tym roku w sposób szczególny akcentujemy wpływ zmian klimatycznych na zdrowie człowieka w środowisku pracy i jego bezpieczeństwo. OPZZ uważa, że reakcją na zmiany klimatyczne w kontekście bezpieczeństwa pracy powinno być w szczególności: rozważenie ustanowienia w polskim prawie maksymalnych temperatur w miejscu pracy wzmocnienie znaczenia oceny ryzyka zawodowego i egzekwowanie wymagań wobec pracodawców do jego przeprowadzania, w związku ze skutkami zmian klimatycznych zwiększenie roli służb medycyny pracy w regularnym nadzorze medycznym zdrowia pracowników Od ponad 20 lat, corocznie 28 kwietnia pamiętamy w OPZZ o pracownicach i pracownikach, którzy stracili życie podczas swojej pracy. Wg GUS w roku 2023 r., w porównaniu do roku poprzedniego, liczba poszkodowanych pracowników w wypadkach przy pracy oraz wskaźnik wypadkowości wzrosły. Spadła natomiast, co cieszy, liczba poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych - do 168 osób oraz ciężkich - do 322 osób. Widać jednak wyraźnie, że wciąż jest wiele do poprawy. Warto w tym miejscu przypomnieć hasło kampanii Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych "Zero wypadków śmiertelnych w pracy", wzywającej do podejmowania działań na rzecz całkowitej eliminacji wypadkowości w pracy. Naszym celem jest zatem „zero”. Dzisiejsze spotkanie koncentruje się przede wszystkim na Rządowym Programie Poprawy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Programu, który za cel stawia sobie opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych pozwalających nam w sposób rzeczywisty wpływać m.in. na te, nadal niezadowalające, dane dotyczące wypadkowości. VI etap Programu – na lata 2023-2025 akcentuje ważne dla związków zawodowych kwestie związane np. z nowymi formami pracy, transformacją cyfrową, zmianami demograficznymi, narastającymi zjawiskami wykluczenia społecznego, algorytmami Sztucznej Inteligencji oraz pracą platformową. Widzimy to na co dzień. Nowa cyfrowa rzeczywistość wkracza także do świata pracy, stawiając wyzwania rynkowi pracy i jego instytucjom, partnerom społecznym, legislatorom, władzy publicznej, także inspekcji pracy. Pozostawienie samymi sobie pracowników zatrudnianych w tej cyfrowej rzeczywistości lub poddawanych wpływom cyfrowej aranżacji i kontroli ich pracy będzie miało negatywne konsekwencje na jakość ich pracy, na warunki ich pracy a także na bezpieczeństwo i higienę pracy. Wszyscy tu obecni, w tym Rada Ochrony Pracy, musimy być tego świadomymi i być przygotowanymi na związane z tym wyzwania. Bo przyszłość jest dziś.

Czytaj więcej

23 kwietnia 2024

RDS o wyzwaniach dla polityki senioralnej i sprawiedliwiej transformacji

W trakcie wczorajszego (22 kwietnia br.) posiedzenia plenarnego Rady Dialogu Społecznego skupiono się głównie na omówieniu aktualnych inicjatyw Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, strategii dotyczącej osób starszych oraz aktualizacji Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 roku. W posiedzeniu, obok przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, uczestniczyli: wiceminister Łukasz Krasoń, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych oraz wiceminister Sebastian Gajewski. Wiceminister Łukasz Krasoń poinformował, że w trosce o aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami udało się rządowi wygospodarować 770 mln zł na rok 2024 i kolejny, aby dofinansowania do wynagrodzeń dla pracowników z niepełnosprawnościami wzrosły o 15 proc. Następnie przewodnicząca RDS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk przedstawiła informacje dotyczące inicjatyw i działań ministerstwa, które aktualnie są objęte wykazem prac legislacyjnych Rady Ministrów. Szefowa ministerstwa rodziny dodatkowo zaznaczyła, że obecnie trwają prace nad zmianami w Kodeksie Pracy, które zakładają uwzględnienie do okresów zatrudniania prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, ministerstwo pracuje nad implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczącej adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w UE. Minister Marzena Okła-Drewnowicz, odpowiedzialna za politykę senioralną, omówiła z kolei wyzwania stojące przed rynkiem usług wspierających osoby starsze w Polsce oraz proponowane przez rząd rozwiązania mające na celu ich wsparcie. Zwróciła uwagę na perspektywę demograficzną i starzenie się społeczeństwa. Realnym do wprowadzenia rozwiązaniem systemowym w obszarze opieki nad osobami starszymi, ale i wymagającymi opieki oraz niesamodzielnymi będzie bon senioralny czyli świadczenie pozwalające na sfinansowanie usługi wsparcia o charakterze opiekuńczym w miejscu zamieszkania seniora. Minister przedstawiła także konieczność zmian w sektorze opieki, zwłaszcza w systemie kształcenia kadr, uprządkowania bazy placówek i ich finansowania. Szczegóły rozwiązań będą znane w III kwartale br. Przedstawiciele OPZZ oraz członkowie RDS, wraz z przewodniczącym OPZZ, zwrócili uwagę na konieczność powrotu do dyskusji w ramach zespołów problemowych RDS odnośnie rozwiązań zawartych w Porozumieniu strony społecznej RDS na rzecz aktywnego starzenia się z 8 czerwca 2020 r., zasadność ponad resortowej dyskusji na temat polityki senioralnej państwa, otwartość na dialog w obszarze pomocy społecznej i opieki z wykorzystaniem dotychczasowych prac Trójstronnego Branżowego Zespołu ds. Pomocy Społecznej.  W ocenie OPZZ niezbędne jest także uporządkowanie systemu opieki długoterminowej w Polsce. Następnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprezentowało informację na temat aktualizacji Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu do 2030 roku (KPEiK). Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski, oceniając Krajowy Plan Energii i Klimatu, wskazał, że pierwsza część aktualizacji KPEiK została przesłana Komisji Europejskiej bez konsultacji ze stroną społeczną, co należy ocenić negatywnie. O istnieniu KPEiK OPZZ dowiedziało się od Komisji Europejskiej a nie od przedstawicieli polskiego rządu. W związku z tym całą sytuację uważamy za naganną. KPEiK budzi wiele pytań i wątpliwości, zwłaszcza w kontekście drastycznych zmian planowanych w sektorze energetycznym. Przejście z udziału węgla w produkcji energii na poziomie 61% w 2023 roku do zaledwie 29% w ciągu zaledwie 6 lat, zwłaszcza poprzez szybki spadek udziału węgla brunatnego już od 2025 roku, jest wyzwaniem o ogromnej skali. Dodatkowo, liczba pracowników zatrudnionych w wydobyciu węgla oraz w elektrowniach i branżach zależnych sięgająca kilkuset tysięcy osób, sprawiają, że planowane zmiany wywołują uzasadnione obawy o los tych pracowników. Planowane działania są gwałtowne i znacznie różnią się od dotychczas obowiązujących zapisów Polityki Energetycznej Polski do roku 2040. Budzą też uzasadnione obawy o los setek tysięcy pracowników, tym bardziej, że dedykowane wsparcie dla regionów węglowych ujmuje tylko obszary objęte unijnymi Funduszami Sprawiedliwej Transformacji, a nie obejmuje pozostałych jak choćby rejon Bogatyni czy Zagłębia Lubelskiego. Piotr Ostrowski podkreślił, że rosnące ceny uprawnień do emisji oraz zaplanowane rozszerzenie systemu ETS na kolejne branże jak transport czy budownictwo, jak również wprowadzanie w życie mechanizmu CBAM wiążą się z rosnącymi kosztami dla przemysłów emisyjnych np. hutnictwa, produkcji chemicznej czy cementowej. Stanowi to zagrożenia dla funkcjonowania przemysłu w Polsce, który w naszym kraju odpowiada za większą część PKB niż średnia unijna i generuje 27% wszystkich miejsc pracy w kraju. W tej sytuacji rozsądnym byłoby połączenie planowania polityk klimatyczno-energetycznych z polityką przemysłową państwa. Polityka przemysłowa Polski niestety nie istnieje, a my jako OPZZ od lat wnioskujemy o jej stworzenie i zwiększenie roli państwa i strony społecznej w planowaniu strategii w tym zakresie. Inną kwestią budzącą obawy OPZZ jest m.in. niemal dwukrotny wzrost ilości produkcji energii z gazu planowany na rok 2030 względem stanu na rok 2023 (z 16,5 na 31,9 TWh). Rodzi to pytania o dostępność surowca, którego nie mamy w takich ilościach na terenie kraju, a możliwości jego sprowadzania oraz ceny stały się znacznie mniej pewne po napaści Rosji na Ukrainę w 2022 roku. OPZZ oczekuje, że dalszy proces tworzenia KPEiK będzie transparentny i prowadzony z udziałem związków zawodowych. Leży to bowiem w interesie strony rządowej, ponieważ jak pokazuje historia, żaden strategiczny plan państwa bez uzyskania akceptacji strony społecznej nie ma szans na pełną realizację.

Czytaj więcej

22 kwietnia 2024

Wypracowanie polityki przemysłowej jest koniecznością!

Zmiany geopolityczne, konieczność dostosowania działalności gospodarczej do wymagań wynikających z zobowiązań klimatycznych kraju oraz postępująca cyfryzacja to procesy wymagające od przedsiębiorstw przemysłowych dynamicznych dostosowań o dużej skali. Trwający proces transformacji klimatycznej i cyfrowej powinien służyć wzmocnieniu potencjału gospodarczego państwa, konkurencyjności i tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy w przemyśle. Niestety ww. procesy w coraz większym stopniu utrudniają działalność firm zamiast stanowić katalizator ich rozwoju. Sygnalizują to związki zawodowe zrzeszone w OPZZ działające w przedsiębiorstwach sektora przemysłowego. Ze względu na nieskuteczną ochronę jednolitego rynku przez Unię Europejską, przemysł mierzy się także z nierówną rywalizacją z przedsiębiorstwami z państw trzecich, które nie przestrzegają norm środowiskowych oraz praw pracowniczych. Powyższe, stwarza duże ryzyko trwałej utraty konkurencji krajowych przedsiębiorstw przemysłowych oraz miejsc pracy w tym sektorze gospodarki. Dlatego wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz zwróciła się w imieniu OPZZ do premiera, Donalda Tuska o wypracowanie przez Radę Ministrów polityki przemysłowej państwa obejmującej średnioterminową perspektywę. W ocenie OPZZ, obecna sytuacja wymaga rewizji podejścia państwa do swojej roli w kształtowaniu polityki gospodarczej i wyznaczenia kierunku rozwoju krajowego przemysłu poprzez wypracowanie przez Radę Ministrów strategii przemysłowej. Jest to niezbędne, aby odpowiedzieć na dynamicznie zamieniające się warunki rynkowe i oczekiwania społeczne. Kluczowym krokiem w tym procesie powinna być współpraca z partnerami społecznymi. Tylko poprzez dialog społeczny i otwartą dyskusję można stworzyć plan działania, który uwzględni różnorodne potrzeby i perspektywy wszystkich zainteresowanych stron. Dzięki temu możliwy będzie rozwój gospodarczy kraju oraz stworzenie warunków sprzyjających budowie przewagi konkurencyjnej na arenie międzynarodowej. Na poziomie unijnym, strategię przemysłową przyjęto w 2020 roku, jednak jak wynika z analiz, jest ona realizowana w sposób nieskuteczny, bowiem UE traci konkurencyjność wobec innych aktorów na światowym rynku, zwłaszcza w obszarze przemysłu. Analiza Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych wskazuje, że Unia Europejska straciła prawie milion miejsc pracy w przemyśle w ciągu zaledwie czterech ostatnich lat. Najwięcej strat w pracy odnotowano w Polsce (278 tys.), Niemczech (129 tys.) i Rumunii (14 tys.). W Chorwacji i Słowenii utracone miejsca pracy w przemyśle stanowiły 14% całej siły roboczej w przemyśle wytwórczym, w Bułgarii (13%) a w Czechach (11%). Tym większe znaczenie ma w zatem przygotowanie przez Polskę strategii, której celem będzie powstrzymanie procesu deindustrializacji, wzmocnienie potencjału oraz konkurencyjności krajowego przemysłu. Strategia przemysłowa powinna wspierać potencjał rozwojowy rodzimych przedsiębiorstw, uwzględniać wykorzystanie krajowych surowców oraz stwarzać warunki do wzrostu nakładów inwestycyjnych firm na nowe technologie, innowacje i umiejętności pracowników oraz dokonania zmian organizacyjnych celem zwiększenia wydajności produkcji. Konieczne jest stworzenie bodźców do odejścia od konkurowania kosztami pracy na rzecz większej specjalizacji i skali działalności gospodarczej. OPZZ uważa, że konieczne jest przewidywanie i zarządzanie przez państwo zmianami wynikającymi z ww. wyzwań, wykorzystując dialog społeczny i rokowania zbiorowe jako instrumenty sprawiedliwej transformacji w przemyśle. Strategia przemysłowa powinna zapewnić warunki ramowe dla procesu dostosowania przemysłu do zmian strukturalnych, w tym ochrony i tworzenia wysokiej jakości i dobrze płatnych miejsc pracy. Przewidywalność i długoterminowe sygnały dla podmiotów gospodarczych i pracowników wynikające ze strategii przemysłowej państwa pozwolą kształtować aktywność przemysłową. To z kolei przysłuży się dalszemu rozwojowi gospodarczemu kraju oraz budowie przewag konkurencyjnych, i umożliwi przesunięcie się polskiej gospodarki w górę łańcuchów wartości. Posiadanie silnego i zrównoważonego przemysłu jest wspólnym interesem pracowników, pracodawców i rządu. Przemysł jest kluczowym motorem wzrostu gospodarczego kraju, stanowi bazę dla tworzenia konkurencyjności gospodarki poprzez potencjał do inwestycji, kreowania innowacji oraz absorbcji efektów prac sektora nauki oraz badań i rozwoju, jest gwarancją rozwoju sektora usług. Silna baza produkcyjna wspiera niezależność gospodarczą oraz przeciwdziała wzrostowi cen oraz uzależnieniu się od eksportu, budując w ten sposób bezpieczeństwo gospodarcze państwa. Dlatego należy uznać za uzasadniony wniosek OPZZ o przygotowanie przez rząd polityki przemysłowej państwa. (KP)

Czytaj więcej