Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Kraj

09 lutego 2023

OPZZ na inauguracji rozdania środków europejskich na lata 2021-2027

W środę 8 lutego na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja nowego rozdania środków europejskich na lata 2021-2027. W wydarzeniu wziął udział m.in. premier Mateusz Morawiecki. Zygmunt Mierzejewski, Zespół do ds. Szkoleń i Funduszy Strukturalnych| Biuro prasowe OPZZ W uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie wzięli udział także: komisarz Unii Europejskiej ds. spójności i reform Elisa Ferreira, komisarz ds. miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit, wicepremier oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, a także minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. Pod koniec 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła wszystkie polskie programy finansowe z polityki spójności na lata 2021-2027. Nasz kraj otrzyma 76 mld euro, czyli prawie 350 mld zł. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na ochronę zdrowia, infrastrukturę, poprawę klimatu czy zwiększenie konkurencyjności naszej gospodarki. Pierwsze zaliczki z nowego budżetu UE zostały już wypłacone – do Polski trafiło już blisko 5,2 mld zł. W uroczystości uczestniczył Zygmunt Mierzejewski z Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ. Marszałkowie województw otrzymali symboliczne akty nominacyjne. Nadmienić należy, że swoją cząstkę do tego sukcesu dołożyło także OPZZ. To ponad dwuletnia praca naszych ekspertów, wielogodzinne uzgadnianie tekstu programów i dążenie do wypełnienia zapisów programu OPZZ doprowadziło do akceptacji Komisji Europejskiej oraz poparcia wielu środowisk. zdjęcie: KPRM

Czytaj więcej

08 lutego 2023

Posiedzenie Rady Ochrony Pracy (ROP)

W dniach 3, 6 i 7 lutego obradowała Rada Ochrony Pracy  - odbyły się posiedzenia Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy, a także posiedzenie plenarne oraz zebranie Zespołu ds. Skarg. Rada przyjęła Stanowisko w sprawie Strategii prewencji wypadków i chorób zawodowych w rolnictwie (do przeczytania TUTAJ) oraz Sprawozdanie z działalności Rady Ochrony Pracy w 2022 r. zgodne z załączonym projektem. Członkowie ROP zapoznali się z tematyką bezpieczeństwa i higieną pracy w leśnictwie (m.in. oceną ryzyka zawodowego oraz organizacją stanowiska pracy na podstawie materiałów przygotowanych przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska), a także analizą przyczyn wypadków przy pracy w branży telekomunikacyjnej i energetyce wiatrowej. Przedstawiono również propozycje zapobiegania im, w tym przez zastosowanie środków ochrony indywidualnej wg materiału Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Michał Lewandowski  reprezentujący OPZZ w Radzie Ochrony Pracy mówił o istotnej społecznie pracy, jaką wykonują członkinie i członkowie tego organu, zwracając jednocześnie uwagę na brak jej przełożenia na szeroką informację kierowaną do partnerów społecznych. Przedstawiciele związków zawodowych zderzają się z brakiem odpowiedniej komunikacji i przekazu działań, wniosków oraz stanowisk ROP. W jego ocenie to obszar, który powinien działać sprawniej - konieczne są zmiany, bo wiedza na temat prac ROP jest w stosunkowo niewielka i niewłaściwie wykorzystywana. Michał Lewandowski zwrócił też uwagę na istotne dla OPZZ działania i cele, możliwe do osiągnięcia w oparciu o działalność Rady. ROP - podobnie jak OPZZ - jest istotnym głosem w sprawie skutecznego wzmocnienia i zapewniania odpowiedniego finansowania Państwowej Inspekcji Pracy. OPZZ widzi w Radzie Ochrony Pracy także aktywny głos w sprawie dynamiki zmian, jakie dotykają pracowników na rynku pracy. Są to, chociażby zmiany i niepewność powodowane m.in. pracą platformową oraz nienadążającymi za nimi przepisy prawa pracy itd. W ocenie OPZZ Rada Ochrony Pracy powinna jeszcze bardziej wypełniać rolę swoistego wyznacznika istotnych tematyk w tym zakresie.

Czytaj więcej

07 lutego 2023

Eksperci mają zastrzeżenia do rządowej propozycji zmian w kodeksie pracy

Nowelizacja kodeksu pracy uwzględniająca m.in. przepisy unijnej dyrektywy work-life balance to propozycja dobra, jednak wymagająca pewnego doprecyzowania. Partnerzy społeczni domagają się uściślenia przepisów dotyczących m.in. dodatkowego urlopu opiekuńczego czy wydłużenia urlopu rodzicielskiego bez możliwości przeniesienia go na drugiego rodzica. Szansa na wniesienie poprawek do rządowej propozycji zmian w kodeksie pracy była - na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (PSR) w poniedziałek 6 lutego. Pracowano też nad projektem nowelizacji kodeksu pracy oraz godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych. Wszystkie propozycje poprawek zostały jednak odrzucone. Biuro prasowe OPZZ Rządowa propozycja zmian w kodeksie pracy: problemem bezpłatne urlopy Partnerzy społeczni zwracają uwagę na dodatkowe dni wolne od pracy, w tym pięciodniowy urlop opiekuńczy. Jak zauważa Paweł Śmigielski, dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ, problemem jest bezpłatność pięciodniowego urlopu opiekuńczego. (…) pięciodniowy urlop opiekuńczy będzie bezpłatny, co z pewnością mocno ograniczy popularność tego rozwiązania. W efekcie jeden z celów dyrektywy work-life-balance nie zostanie spełniony. Paweł Śmigielski, dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ dla Rzeczpospolitej (wyd. 6.02.2023, nr 30) OPZZ zabiega, aby pięciodniowy urlop opiekuńczy był odpłatny. Jak dodaje Paweł Śmigielski, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jest gotowe do dyskusji, czy ma to być prawo do wynagrodzenia za zasadach jak za urlop wypoczynkowy, czy według reguł stosowanych do świadczeń z ZUS. Wydłużenie urlopu rodzicielskiego bez możliwości przeniesienia na drugiego rodzica też budzi zastrzeżenia Zastrzeżenia według OPZZ budzi też wydłużenie urlopu rodzicielskiego o dwa miesiące bez możliwości przeniesienia go na drugiego rodzica. Jeśli rodzic nie wykorzysta go w pełni, pozostałe dni wolne przepadną. Zdarzają się przypadki, że drugiego rodzica nie ma – nie żyje, nie jest możliwe jego zidentyfikowanie lub nie ma władzy rodzicielskiej. Chcemy, aby w przepisach uwzględniono takie sytuacje. Będziemy zabiegać o możliwość przeniesienia dodatkowego urlopu rodzicielskiego na drugiego rodzica – dodaje Paweł Śmigielski. OPZZ chce też, aby uregulowano prawo pracownika do bycia offline. W poniedziałek 6 lutego na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (PSR) zgłoszono o wniesienie zmian do rządowej propozycji zmian w kodeksie pracy. Wszystkie zostały jednak odrzucone.

Czytaj więcej

07 lutego 2023

Nowelizacja kodeksu pracy dot. pracy zdalnej i kontroli trzeźwości opublikowana w Dzienniku Ustaw

6 lutego 2023 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw (pozycja 240) ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ta nowelizacja kodeksu pracy wprowadza (od 7 kwietnia 2023 r.) przepisy dotyczące pracy zdalnej i hybrydowej. Co się zmienia i co to oznacza dla pracowników? W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja kodeksu pracy, która wprowadza pracę zdalną oraz możliwość kontrolowania trzeźwości pracowników (ustawa z 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2023 r. poz. 240). Biuro prasowe OPZZ Nowelizacja kodeksu pracy: praca zdalna Znowelizowany kodeks pracy wprowadza możliwość wykonywania pracy zdalnej - z regulacją zasad świadczenia pracy z innego miejsca, niż siedziba firmy. Oznacza to, że praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, ale uzgodnionym wcześniej z pracodawcą. Pracownik będzie mógł np. wykonywać pracę w miejscu zamieszkania wykorzystując środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość w formie pracy zdalnej. Praca zdalna może być wykonywana za zgodą pracodawcy i pracownika. Pracodawca może też polecić wykonywanie pracy zdalnej, ale może to zrobić tylko w jasno określonych przypadkach. Są to m.in. stan nadzwyczajny, stan zagrożenia epidemicznego czy stan epidemii. Takie polecenie może wydać także, gdy firma nie jest w stanie zapewnić pracownikowi BHP. Uwaga: nowelizacja kodeksu pracy zakłada, że pracownik będzie miał prawo wykonywać pracę zdalną okazjonalnie - w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Nowelizacja kodeksu pracy: pracodawca z możliwością sprawdzenia trzeźwości pracownika Nowelizacja kodeksu pracy daje pracodawcy możliwość sprawdzenia, czy pracownik nie pojawia się w pracy po spożyciu alkoholu. Zgodnie z art. 22(1c) par. 1 kodeksu pracy: Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób lub ochrony mienia, pracodawca może wprowadzić kontrolę trzeźwości pracowników. Nowelizacja kodeksu pracy ws. pracy zdalnej i kontroli trzeźwości: kiedy przepisy wchodzą w życie?  21 lutego 2023 będzie pierwszym dniem obowiązywania nowych przepisów dotyczących kontroli trzeźwości. Z kolei przepisy dotyczące pracy zdalnej wejdą w życie za dwa miesiące, tj. 7 kwietnia 2023.

Czytaj więcej

06 lutego 2023

Cykl seminariów edukacyjnych o cyfryzacji związków zawodowych - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na seminaria edukacyjne o cyfryzacji związków zawodowych, które rozpoczną się 15 lutego! Opowiemy o aplikacji związkowej, która może usprawnić funkcjonowanie organizacji związkowej oraz o chatbocie doradczym „Nadzieja”. Seminaria poprowadzi zespół CoopTech Hub, czyli centrum technologii spółdzielczych, który współpracuje z OPZZ przy wdrażaniu etycznych i propracowniczych technologii. Celem aplikacji związkowej jest usprawnienie zarządzania związkami zawodowymi – komunikacji, głosowania, płatności, organizowania się i współpracy. Platforma jest połączeniem aplikacji społecznościowej z cyfrową przestrzenią wymiany, którą najprościej można porównać do wirtualnej tablicy związkowej. Organizacje, korzystając z aplikacji, mogą łatwo dodawać wydarzenia, rozdzielać zadania i sprawdzać statusy ich wykonania. Dzięki aplikacji działania związku mogą stać się zdecydowanie efektywniejsze i skuteczniejsze, a obowiązki są równiej rozłożone między działaczy. Nadzieja to bot konwersacyjny, którego celem jest zapewnienie pracownicom i pracownikom szybkiej odpowiedzi na pytania o prawa pracownicze, a także uzyskania pomocy. Nadzieja odpowiada na setki pytań zrozumiale i w trzech językach (polskim, ukraińskim i rosyjskim) na podstawie kilkuset stron analiz prawnych i ekspertyzy doświadczonych związkowców. Seminaria odbędą się w następujących terminach: 15.02 godz. 17:00 dla woj. śląskiego i świętokrzyskiego 16.02 godz. 17:00 dla woj. małopolskiego i podkarpackiego 22.02 godz. 17:00 dla woj. podlaskiego i lubelskiego 23.02 godz. 17:00 dla woj. warmińsko-mazurskiego i pomorskiego 01.03 godz. 17:00 dla woj. kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego 02.03 godz. 17:00 dla woj. łódzkiego i wielkopolskiego 08.03 godz. 17:00 dla woj. opolskiego i mazowieckiego 09.03 godz. 17:00 dla woj. lubuskiego i dolnośląskiego Plan każdego seminarium: Wprowadzenie - Piotr Ostrowski, Przewodniczący OPZZ Dlaczego związki zawodowe muszą się cyfryzować? - Jan Zygmuntowski, dyrektor CoopTech Hub PracujGodnie.pl i chatbot Nadzieja Aplikacja dla organizacji związkowych Pytania   Link do seminariów (link jest stały): https://meet.google.com/nju-gphu-thi Seminaria potrwają około 1,5 h i odbędą się online.  Na seminaria edukacyjne online o cyfryzacji związków zawodowych zaprasza przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski.

Czytaj więcej

06 lutego 2023

Zarząd ZZNPL wszedł w Spór Zbiorowy z Pracodawcą

Zarząd ZZNPL - Związku Zawodowego Naziemnego Personelu Lotniczego - poinformował, że 1 lutego  wszedł w Spór Zbiorowy z Pracodawcą. Domaga się m.in. niezwłocznego podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego wszystkim pracownikom etatowym oraz wprowadzenia systemu urealniania płac.  Biuro prasowe OPZZ Zarząd ZZNPL żąda niezwłocznego podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego wszystkim pracownikom etatowym oraz wprowadzenia systemu urealniania płac oraz wprowadzenia dodatku w wysokości 50% indywidualnego zaszeregowania pracownika jako odpowiedniego za pracę świadczoną przez niego w porze nocnej. Domaga się również równego traktowania pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę oraz osób współpracujących z LOT AMS Sp. z o.o. w ramach kontraktów B2B i innych umów cywilnoprawnych. oraz uzgadniania z ZZNPL zamiaru powierzania przez LOT AMS Sp. z o. o. wykonywania pracy tymczasowej pracownikom agencji pracy tymczasowej oraz żądanie zaprzestania nadużywania przez pracodawcę usług świadczonych przez agencje zatrudnienia tymczasowego.  Wśród żądań ZZNPL są także utworenie w funkcjonującym hangarze 4 pomieszczenia socjalnego dostosowanego do wymogów określonych przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wprowadzenie systemu wydawania posiłków przez stołówkę pracowniczą we wszystkich godzinach pracy personelu. Ogłoszenie o wejściu w spór zbiorowy Zarządu ZZNPL z Pracodawcą TUTAJ

Czytaj więcej

06 lutego 2023

Stanowisko Partnerów społecznych w RDS w sprawie zatrzymania Prezesa Pracodawców RP i wiceprzewodniczącego RDS Rafała Baniaka

Partnerzy społeczni będący w składzie Rady Dialogu Społecznego zdecydowanie potępiają sposób zatrzymania Prezesa Pracodawców RP i wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Rafała Baniaka. Stanowczo sprzeciwiamy się takim działaniom organów ściągania w Polsce. Treść stanowiska partnerów społecznych będących w składzie Rady Dialogu Społecznego TUTAJ

Czytaj więcej

02 lutego 2023

Odpowiedź Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na stanowisko Rady OPZZ ws. pogarszającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej odpowiedziało na stanowisko Rady OPZZ ws. pogarszającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej w kraju. Rada OPZZ w listopadzie 2022 r. wystąpiła do rządu z apelem o podjęcie stanowczych działań, które zahamowałyby dalszy wzrost kosztów życia i zapobiegłyby dalszemu ubożeniu społeczeństwa. Podczas posiedzenia 23 listopada Rada OPZZ przyjęła stanowisko w sprawie pogarszającej się sytuacji społeczno-gospodarczej kraju i zaalarmowała do rządzących o podjęcie stanowczych działań, które zahamowałyby dalszy wzrost kosztów życia, a tym samym zapobiegłyby ubożeniu Polek i Polaków. Dzień później ówczesny przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski skierował pismo do Ministra Finansów ws. pogarszającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej w kraju. W czwartek 2 lutego OPZZ otrzymało odpowiedź na pismo ws. pogarszającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej w kraju. Sekretarz Stanu Stanisław Szwed z upoważnienia Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg przekazał, że rząd podejmuje działania mające zapobiec pogarszaniu się sytuacji finansowej oraz bytowej Polek i Polaków. W odpowiedzi wskazano m.in. na to, że od 1 marca 2023 r. najniższa emerytura, renta socjalna i renta rodzinna wzrosną z 1338,44 zł do 1588,44 zł, tj. o 18,68%. Wzrośnie także – między innymi - kwota świadczenia przedemerytalnego do 1600,70 zł miesięcznie oraz miesięczny próg wysokości świadczeń uprawniający do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500+ dla niepełnosprawnych) do 2157,80 zł. Poinformowano również, że obecnie trwają prace nad przygotowaniem rozwiązań mających na celu wprowadzenie corocznej wypłaty tzw. 14. emerytury, tj. kolejnego – obok 13. emerytury - dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów. Dodano, że jednym z najważniejszych obszarów działania obecnego rządu jest pomoc dla rodzin z dziećmi. Wskazano, że w 2022 r. wprowadzono nowe instrumenty finansowe wsparcia rodzin w postaci rodzinnego kapitału opiekuńczego oraz dofinansowania do pobytu dziecka w instytucji opieki dla dzieci do lat 3. Rodzinny kapitał opiekuńczy jest świadczeniem wypłacanym rodzicom na pokrycie kosztów opieki nad drugim dzieckiem w okresie od 12. miesiąca życia tego dziecka do końca miesiąca, w którym dziecko to kończy 35. miesiąc życia. W sumie to 12 tys. zł wsparcia, a rodzice sami wybierają czy chcą otrzymywać po 1 tys. zł miesięcznie przez rok, czy po 500 zł miesięcznie przez dwa lata. Poinformowano ponadto, że zwiększanie dostępności terytorialnej miejsc opieki nad dziećmi jest kluczowym elementem obecnie realizowanej polityki rodzinnej i na przestrzeni ostatnich lat jest obserwowany wyraźny wzrost liczby instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w 2015 r. odsetek dzieci objętych opieką wynosił 12,4 % a w 2021 r. system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 obejmował już 28,8 % dzieci w skali kraju. Dlatego też uzupełnieniem rodzinnego kapitału opiekuńczego jest dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Dofinansowanie wynosi 400 zł miesięcznie na dziecko, które uczęszcza do instytucji opieki i nie korzysta z rodzinnego kapitału opiekuńczego. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2022 r. To rozwiązanie ma w znacznej mierze odciążyć finansowo rodziców, którzy wybrali dla swoich dzieci instytucjonalną opiekę. Dodatkowymi działaniami jest również rządowa inicjatywa dla rodzin wielodzietnych, czyli Karta Dużej Rodziny, która zapewnia zniżki i dodatkowe uprawnienia dla rodzin z co najmniej trójką dzieci zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych. Treść odpowiedzi Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na stanowisko Rady OPZZ ws. pogarszającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej TUTAJ

Czytaj więcej

01 lutego 2023

CIOP-PIB wspiera KGHM w poprawie komfortu cieplnego pracowników

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) stworzył innowacyjną odzież ochronną z funkcją  aktywnego chłodzenia, którą przetestują pracownicy KGHM Polska Miedź S.A. 18 stycznia przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – PIB odwiedzili Zakłady Górnicze „Rudna”, aby rozpocząć wdrażanie w KGHM Polska Miedź S.A. odzieży ochronnej z funkcją aktywnego chłodzenia opracowanej w Instytucie. Odzież ochronna z funkcją  aktywnego chłodzenia: innowacja i wsparcie dla KGHM To innowacyjne rozwiązanie powstało w ramach V etapu programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, finansowanego w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (projekt nr III.PB.09) we współpracy z Katedrą Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej oraz PW Krystian sp. z o.o. Przy jej konstrukcji zostały uwzględnione wymagania zgłoszone przez potencjalnych docelowych użytkowników. Odzież ma formę lekkich, ważących mniej niż 1 kg), dopasowanych do ciała elastycznych szelek, wykonanych z materiałów o bardzo dobrych właściwościach biofizycznych. Za funkcję chłodzącą odpowiada 6 zintegrowanych elastycznych modułów termoelektrycznych.  „W ramach zakończonego w ubiegłym roku projektu badawczego stworzyliśmy prototyp odzieży ochronnej w funkcją aktywnego chłodzenia, który może stanowić odpowiedź na potrzeby osób pracujących w mikroklimacie gorącym. Tworząc prototyp uwzględniliśmy wymagania i oczekiwania pracowników uczestniczących w badaniach laboratoryjnych i terenowych”– podkreśla jedna z autorek rozwiązania, dr inż. Anna Dąbrowska, Kierownik Pracowni Odzieży Ochronnej w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – PIB. Przeprowadzone badania pokazały, że to innowacyjne rozwiązanie umożliwia odebranie z ciała człowieka ok. 50 W/m2. Taką ilość można porównać ze zmianą poziomu metabolizmu towarzyszącą zmianie pracy o ciężkości średniej na lekką. Trzeba też podkreślić, że chłodzenie na tym poziomie utrzymuje się przez co najmniej 5 godzin. W rezultacie odzież umożliwia obniżenie lokalnej temperatury skóry nawet o 4 ºC. Przeprowadzone w laboratorium badania z udziałem grupy ochotników wykazały również pozytywny wpływ zastosowanego chłodzenia na ograniczenie wzrostu lokalnej temperatury skóry w miejscach, które nie były bezpośrednio chłodzone. Innowacyjna odzież ochronna z funkcją  aktywnego chłodzenia: ruszają testy KGHM Polska Miedź S.A. Ostateczna postać odzieży dla pracowników KGHM Polska Miedź S.A. będzie uwzględniać wymagania oraz uwagi zgłoszone podczas spotkania roboczego w Zakładach Górniczych „Rudna”. „Ze względu na występujące w podziemnych wyrobiskach górniczych KGHM Polska Miedź S.A. zagrożenia klimatyczne, istnieje stała konieczność poszukiwania nowoczesnych rozwiązań w zakresie poprawy warunków pracy. Liczymy, że dzięki tej wizycie i kolejnym konsultacjom, naukowcy będą mogli dostosować swój pomysł do naszych wymagań, dzięki którym kamizelki będą użyteczne dla naszych pracowników” – mówi dyrektor departamentu BHP i ryzyka Zawodowego, Adam Chyliński.  Opracowana w Instytucie odzież ochronna z funkcją aktywnego chłodzenia wpływa nie tylko na komfort pracy, ale także na bezpieczeństwo pracy i zdrowie wykorzystujących ją osób. Obecnie Centralny Instytut Ochrony Pracy – PIB rozpoczął rozmowy na temat opracowania wersji odzieży dopracowanej do specyfiki pracy w kopalniach i hutach KGHM Polska Miedź S.A. Jednak opracowane rozwiązanie może trafić także do hutników, piekarzy czy pracowników zajmujących się wypalaniem ceramiki budowlanej, gdzie wydzielanie ciepła wynika z procesu produkcyjnego. A gdy przyjdą letnie upały niejedna osoba pracująca w nieklimatyzowanych zakładach pracy czy obiektach użyteczności publicznej zamarzy o estetycznych elementach odzieży roboczej zaopatrzonych w funkcję aktywnego chłodzenia. materiały prasowe: CIOP-PIB

Czytaj więcej

30 stycznia 2023

OPZZ na uroczystości Jubileuszu służby BHP

OPZZ uczestniczyło w uroczystości Jubileuszu 30-lecia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP. Z tej okazji przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski skierował do członków Stowarzyszenia uroczysty list, gratulacje i podziękowania za współpracę od wszystkich związkowców i Społecznych Inspektorów Pracy zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP zostało utworzone 7 stycznia 1993 r. i działa nieprzerwanie od 30 lat, zrzeszając pracowników służby BHP z całego kraju. Od wielu lat wspólnie, jako związki zawodowe i Społeczni Inspektorzy Pracy jesteśmy aktywnymi uczestnikami dialogu w obszarze bezpieczeństwa pracy. Pracownicy służby BHP, podobnie jak związki zawodowe, to naturalni partnerzy odpowiadający za stan warunków pracy na najtrudniejszym poziomie zakładowym. Przewodniczący OPZZ w liście gratulacyjnym podkreślił, że szerokie uprawnienia pracowników służby BHP na rzecz poprawy warunków pracy są w wielu zakresach zbieżne ze związkowymi, ale mamy jeden, wspólny cel: działamy na rzecz ochrony Człowieka w środowisku pracy. To często od naszej współpracy i wzajemnej komunikacji zależy skuteczność tej ochrony. Szczególnie dziś, w dobie nowoczesnych technologii stoi przed nami wiele wyzwań w obszarze bezpieczeństwa pracy. Stąd, konstruktywna i efektywna współpraca pracowników służby BHP, związków zawodowych i Społecznych Inspektorów Pracy wzmacnia poprawę warunków pracy. W imieniu OPZZ list oraz pamiątkowy grawer podkreślający współpracę OPZZ i Stowarzyszenia na ręce Prezes Elżbiety Bożejewicz złożyła Renata Górna. List OPZZ z okazji Jubileuszu BHP TUTAJ (RG)

Czytaj więcej