Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Kraj

20 lutego 2023

Informacja o działalności RDS z kadencji pod przewodnictwem OPZZ

W piątek, 17 lutego odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, podczas którego nastąpiło rozpatrzenie Informacji o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres pod przewodnictwem OPZZ. Biuro prasowe OPZZ Rada Dialogu Społecznego (RDS) to najważniejsza instytucja krajowego dialogu społecznego w Polsce. Stanowi forum dialogu trójstronnego w Polsce i współpracy strony pracowników, strony pracodawców oraz strony rządowej, funkcjonujące na poziomie centralnym. 23 października 2021 r. przewodnictwo na roczną kadencję Rady Dialogu Społecznego przejął Andrzej Radzikowski, ówczesny przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.  17 lutego na posiedzeniu Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej miało miejsce rozpatrzenie Informacji o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres pod przewodnictwem OPZZ. Podczas posiedzenia senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych jako jedyne reprezentowało partnerów społecznych Rady Dialogu Społecznego. Andrzej Radzikowski przedstawił informację o działalności Rady Dialogu Społecznego za okres swojego przewodnictwa w RDS. OPZZ reprezentowali także: Piotr Ostrowski - przewodniczący OPZZ, Elżbieta Aleksandrowicz - przewodnicząca Branży "Usługi Publiczne", oraz Michał Lewandowski - przewodniczący Branży „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka”, którzy wchodzą też w skład Rady Dialogu Społecznego. Treść całego Sprawozdania do pobrania TUTAJ

Czytaj więcej

17 lutego 2023

CIT-8: termin na złożenie zostanie przedłużony

Termin złożenia zeznania i zapłaty należnego podatku dla podatników CIT ma zostać wydłużony - przewiduje projekt rozporządzenia, który minister finansów przekazał OPZZ do konsultacji. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ Potwierdziły się nasze informacje, że minister finansów rozpoczął prace mające na celu wprowadzenie dla podatników rozwiązań ułatwiających wywiązywanie się z ustawowego obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego CIT. Wczoraj OPZZ otrzymało w ramach prowadzonych konsultacji społecznych projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Przypomnijmy, że obecnie, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy tego podatku są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie podatkowe do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny. „W aktualnie dynamicznie zmieniającej się sytuacji makroekonomicznej, jak również wpływu na sytuację gospodarczą agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zasadne jest wprowadzenie dla podatników rozwiązań ułatwiających wywiązywanie się z ustawowego obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego” – wskazano w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. Dlatego projektowana w rozporządzeniu regulacja wydłuża termin złożenia zeznania CIT-8 i wpłaty należnego podatku do końca czerwca 2023 r. Według projektu, zmiana ma znaleźć zastosowanie do wszystkich podatników, których rok podatkowy zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r. Będą oni mieli wydłużony termin do złożenia zeznania i zapłaty podatku. Projekt niestety nie wskazuje, czy nastąpi przedłużenie terminów dotyczących innych obowiązków, w tym dotyczących sprawozdań finansowych. Z treścią projektu rozporządzenia można zapoznać się TUTAJ Ewentualne uwagi proszę kierować do dnia 21 lutego br. na adres: kusiak@opzz.org.pl (nq)

Czytaj więcej

17 lutego 2023

Inflacja zjadła nasze płace

Inflacja w Polsce w styczniu 2023 roku znów wzrosła i osiągnęła poziom 17,2 proc. rok do roku – podał niedawno Główny Urząd Statystyczny (GUS). Natomiast w ujęciu miesięcznym ceny wzrosły aż o 2,4 proc. Za inflacją wciąż nie nadąża wzrost naszych wynagrodzeń. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ Jeszcze w grudniu 2022 r. mieliśmy inflację na poziomie 16,6 proc. Wszystko wskazuje jednak na to, że szczyt inflacji dopiero przed nami. Kolejny miesiąc może przynieść dalszy wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Jak podał GUS, żywność i napoje bezalkoholowe w styczniu 2023 r. zdrożały o 20,7 proc. rok do roku, a wydatki na mieszkanie – 22,3 proc., w tym nośniki energii – aż 34 proc. Podrożały także transport o 16 proc. i paliwa – o 18,7 proc. Przyspieszenie inflacji wynikało przede wszystkim z wyższych cen energii, w tym z podniesienia stawki VAT z 5 do 23 proc. Dane GUS dotyczące inflacji za styczeń br. mają charakter wstępny i będą podlegać jeszcze rewizji. Ostateczne dane poznamy 15 marca br., ale ewentualne różnice w odczycie nie będą znaczne. Najbardziej jednak niepokoją informacje o wynagrodzeniach, których wzrost nie nadąża za inflacją. Średnioroczna inflacja w 2022 r. wyniosła 14,4 proc. Przypomnijmy, że w  ustawie  budżetowej na rok 2022 przyjęto inflację na absurdalnie niskim poziomie (3,3 proc.), co bez wątpienia wpłynęło na skalę podwyżek wynagrodzeń np. w sferze budżetowej. W tym samym okresie płace w gospodarce narodowej wzrosły nominalnie tylko o 11,6 proc. do poziomu 6346,15 zł. Ich siłę nabywczą zmniejszyła blisko piętnastoprocentowa inflacja. Dlatego płace, po uwzględnieniu inflacji, zmniejszyły się w 2022 r. o 2,1 proc.! Warto w tym miejscu zauważyć, że ostatni raz spadek płac realnych GUS odnotował w 1993 r. czyli 29 lat temu! Nie mieli zatem racji ci wszyscy, którzy przekonywali, że należy hamować wzrost płac w gospodarce, ponieważ przyczynia się on do spirali płacowo-cenowej. Prawda jest zupełnie inna. Aby zapewnić zrównoważony wzrost gospodarczy i rozwój przedsiębiorstw wszyscy potrzebujemy wyższych płac. (nq)

Czytaj więcej

16 lutego 2023

OPZZ: nowe władze, nowe kompetencje

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych rozpoczęło nową pięcioletnią kadencję nowym rozdaniem kompetencji wśród kierownictwa OPZZ.  Biuro prasowe OPZZ OPZZ: nowe władze, nowe kompetencje Na podstawie § 4 uchwały Prezydium z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie określenia kompetencji kierownictwa OPZZ, określono kompetencje poszczególnych członków kierownictwa OPZZ, do których 8 lutego 2023 roku należy: Piotr Ostrowski – przewodniczący OPZZ Wykonywanie obowiązków określonych w Statucie OPZZ i Regulaminach OPZZ. Organizacja pracy OPZZ, w tym pracy kierownictwa, Prezydium i Rady OPZZ. Nadzór nad działalnością Biura OPZZ, w szczególności z uwzględnieniem zagadnień prawnych i gospodarowania majątkiem OPZZ. Dialog społeczny, w tym organizacja prac związanych z udziałem OPZZ w Radzie Dialogu Społecznego oraz współpraca z reprezentantami OPZZ w pracach zespołów problemowych, doraźnych, podzespołów i grup roboczych w ramach Rady Dialogu Społecznego w zakresie swoich kompetencji. Reprezentowanie OPZZ na zewnątrz, w szczególności współpraca z Prezydentem RP, władzami ustawodawczymi, wykonawczymi, sądowniczymi, partiami politycznymi, organizacjami pracodawców i pracowników oraz organizacjami pozarządowymi. Nadzór nad realizacją uchwał organów statutowych OPZZ. Delegowanie przedstawicieli OPZZ do składów komisji, rad, zespołów i komitetów. Udział przedstawicieli OPZZ w organach przedstawicielskich na szczeblu lokalnym. Polityka medialna OPZZ i informacja wewnątrzzwiązkowa. Szkolenia związkowe oraz promowanie rewitalizacji związków zawodowych, metod organizowania pracowników wśród organizacji członkowskich OPZZ oraz wsparcie merytoryczne podejmowanych inicjatyw ukierunkowanych na organizowanie pracowników w związkach zawodowych i zwiększanie ich potencjału. Współpraca międzynarodowa, w tym koordynacja zagadnień związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej oraz udziału OPZZ w pracach Międzynarodowej i Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, Związkowej Grupy Wyszehradzkiej i Związkowej Sieci Morza Bałtyckiego BASTUN. Przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie oraz ewaluacja projektów i innych przedsięwzięć finansowanych z funduszy europejskich, oraz innych, w których uczestniczy OPZZ. Zagadnienia związane ze statystyką publiczną. Koordynowanie prac Zespołu ds. europejskich rad zakładowych oraz współpraca z Radą OPZZ „Handel, Usługi, Kultura i Sztuka” oraz „Budownictwo i Przemysł Drzewny”. Barbara Popielarz – wiceprzewodnicząca OPZZ Gospodarka i finanse, w tym: - kształtowanie wynagrodzeń, w tym w państwowej sferze budżetowej  oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę, a także świadczeń socjalnych; - polityka przemysłowa państwa, w tym sektorowe programy gospodarcze, przekształcenia własnościowe i restrukturyzacja; sprawy dotyczące majątku państwowego w podmiotach gospodarczych; - budżet państwa, polityka podatkowa i celna; - polityka rolna i ochrona środowiska; - polityka regionalna. Organizacja posiedzeń organów statutowych OPZZ. Zagadnienia dotyczące reprezentatywności OPZZ. Nadzór nad przyznawaniem członkostwa w OPZZ. Koordynacja przyznawania odznaczeń i wyróżnień. Sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania struktur branżowych i terytorialnych OPZZ, w tym przygotowywanie niezbędnych dokumentów (regulaminów i uchwał) regulujących działalność tych struktur. Statystyka związkowa. Organizacja manifestacji, pikiet, wieców, akcji protestacyjnych, uroczystości jubileuszowych itp. oraz imprez turystyczno-sportowo-rekreacyjnych organizowanych z udziałem OPZZ. Przygotowanie zgodnie z celami OPZZ projektów rozwiązań prawnych związanych z zakresem kompetencji oraz opinii do przedstawianych do konsultacji projektów aktów prawnych zgodnie z kompetencjami, a także projektów uchwał, stanowisk i apeli oraz dokumentów na posiedzenia organów statutowych OPZZ. Współpraca z reprezentantami OPZZ w pracach zespołów problemowych, doraźnych, podzespołów i grup roboczych w ramach Rady Dialogu Społecznego w zakresie swoich kompetencji. Koordynowanie prac Zespołu ds. równości, Zespołu ds. polityki gospodarczej i finansów publicznych oraz współpraca z Radami OPZZ branż „Górnictwo i Energetyka” i „Przemysł”. Sebastian Koćwin – wiceprzewodniczący OPZZ Uwarunkowania demograficzne, zatrudnienie i przeciwdziałanie bezrobociu oraz polityka senioralna i migracyjna. System ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe). Pomoc społeczna i zabezpieczenie społeczne, w tym minimum socjalne i kryteria dochodowe. Polityka rodzinna, w tym świadczenia rodzinne Ochrona zdrowia, w tym zatrudnienie, rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym działalność społecznej i Państwowej Inspekcji Pracy oraz działalność szkoleniowa i prewencyjna w tym obszarze. Przygotowanie zgodnie z celami OPZZ projektów rozwiązań prawnych związanych z zakresem kompetencji oraz opinii do przedstawianych do konsultacji projektów aktów prawnych zgodnie z kompetencjami, a także projektów uchwał, stanowisk i apeli oraz dokumentów na posiedzenia organów statutowych OPZZ. Współpraca z reprezentantami OPZZ w pracach zespołów problemowych, doraźnych, podzespołów i grup roboczych w ramach Rady Dialogu Społecznego oraz zespołów branżowych w zakresie swoich kompetencji. Koordynowanie prac Zespołu ds. polityki senioralnej, Zespołu ds. ochrony pracy, Zespołu ds. sfery budżetowej i sfery finansów publicznych oraz współpraca z Radami OPZZ branż „Usługi Publiczne” i „Transport”. Błażej Mądrzycki – wiceprzewodniczący OPZZ Ochrona praw pracowniczych, w tym prawo pracy, prawo związkowe, prawo administracyjne oraz mediacje i interwencje. Zagadnienia związane z działalnością państwowej i samorządowej sfery budżetowej, w tym sprawy nauki, oświaty oraz szkolnictwa zawodowego i kultury. Przygotowanie zgodnie z celami OPZZ projektów rozwiązań prawnych związanych z zakresem kompetencji oraz opinii do przedstawianych do konsultacji projektów aktów prawnych zgodnie z kompetencjami, a także projektów uchwał, stanowisk i apeli oraz dokumentów na posiedzenia organów statutowych OPZZ. Współpraca z reprezentantami OPZZ w pracach zespołów problemowych, doraźnych, podzespołów i grup roboczych w ramach Rady Dialogu Społecznego w zakresie swoich kompetencji. Wdrażanie i przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych (RODO). Współpraca z Radami OPZZ branż „Oświata i Nauka”. Koordynowanie prac Zespołu ds. młodych oraz rozwoju i promocji związków zawodowych i współpraca z Radą OPZZ branży „Oświata i Nauka”. Nowa struktura organizacyjna Centrali OPZZ 14 lutego na posiedzeniu Prezydium OPZZ przyjęto nową strukturę organizacyjną Biura OPZZ. Uwaga: w związku z tym część dotychczasowych adresów e-mailowych i numerów telefonicznych uległa zmianie lub likwidacji.  Struktura organizacyjna Centrali OPZZ do pobrania TUTAJ Prezydium OPZZ podjęło również uchwałę w sprawie powołania Zespołów Problemowych OPZZ na kadencję 2022-2027.  Zespoły Problemowe OPZZ w kadencję 2022-2027:  zespół ds. równości,  zespół ds. polityki senioralnej,  zespół ds. polityki gospodarczej i finansów publicznych,  zespół ds. ochrony pracy,  zespół ds. europejskich rad zakładowych,  zespół ds. młodych oraz rozwoju i promocji związków zawodowych, zespół ds. sfery budżetowej i sfery finansów publicznych OPZZ. Regulaminy powołanych Zespołów Problemowych znajdują się TUTAJ

Czytaj więcej

16 lutego 2023

Podwyżki w ochronie zdrowia: kolejny wzrost płac w lipcu

Gwarantowane kwoty najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych oraz pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie umowy o pracę wzrosną od 1 lipca 2023 r. średnio o ponad 713 zł. Renata Górna, Wydział Polityki Społecznej OPZZ Wzrost płac pracowników ochrony zdrowia zatrudnionych w podmiotach leczniczych to efekt działania tzw. ,,indeksacji” wynagrodzeń, na mocy uchwalonej w roku ubiegłym nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.  Oznacza to, że corocznie na dzień 1 lipca najniższe wynagrodzenia zasadnicze pracowników medycznych oraz pracowników tzw. działalności podstawowej zatrudnionych w podmiotach leczniczych będą automatycznie wzrastać, według ustalonego ustawowego mechanizmu. Mechanizm ten to iloczyn współczynnika pracy określony w załączniku do ustawy (dla poszczególnych grup zawodowych) i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 9 lutego br. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 r. wyniosło 6346,15 zł). Oznacza to, że w 2023 r. najniższe płace obowiązujące od 1 lipca br. dla poszczególnych grup zawodowych w ochronie zdrowia będą wynosiły: Przypomnijmy także, iż zgodnie z ustawą: sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustalają, w drodze porozumienia, strony uprawnione w danym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy porozumienie zawiera się corocznie do dnia 31 maja jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala corocznie do dnia 15 czerwca, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia kierownik podmiotu leczniczego Negocjacje otwierają drogę do wypracowania porozumień wz. podwyższania wynagrodzeń także dla pracowników niewykonujących zawodu medycznego. Wzrost płac zasadniczych tej grupy powiązano ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym. grafika: Ministerstwo Zdrowia

Czytaj więcej

15 lutego 2023

Waloryzacja emerytur i rent w 2023 roku

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku wynosi 114,8 proc. Od 1 marca świadczenia wzrosną o ustawowy wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o 250 zł. Katarzyna Duda, Wydział Polityki Społecznej OPZZ Ustawowy wskaźnik waloryzacji świadczeń to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym w gospodarstwach emeryckich zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.  W tym roku zasady waloryzacji są zmodyfikowane, w związku z czym świadczenia będą podwyższane o wskaźnik waloryzacji, jednak nie mniej niż o kwotę 250 zł. Ogłoszony przez Prezesa GUS wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku wynosi 114,8 proc. W konsekwencji świadczenia wypłacane w kwocie do 1689,19 zł miesięcznie będą podwyższone w stopniu większym, niż gdyby przeprowadzono waloryzację według obecnie funkcjonujących zasad. Wysokość wybranych świadczeń od 1 marca 2023 r.: 1588,44 zł - najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna 1191,33 zł - najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 1600,70 zł - świadczenie przedemerytalne 294,39 zł - dodatek pielęgnacyjny, za tajne nauczanie, dodatek kombatancki 2157,80 zł - kwota miesięczna uprawniająca do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji Łączny koszt waloryzacji w 2023 r. to ok. 44,15 mld zł . Rząd zdecydował się na ustalenie wskaźnika tegorocznej waloryzacji emerytur i rent przy uwzględnieniu 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym w związku z czym wskaźnik waloryzacji wyniesie 14,8 proc. W ocenie OPZZ jest to wskaźnik niezadowalający. Wskaźnik ten byłby wyższy, gdyby rząd zastosował do jego ustalenia rekomendowane przez nas co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Ponadto, OPZZ opowiada się za wprowadzeniem do systemu emerytalnego mechanizmu drugiej, warunkowej waloryzacji świadczeń emerytalnych. W przypadku wysokiej inflacji w pierwszej połowie tego roku i w kolejnych latach powinna zostać przeprowadzana kolejna waloryzacja świadczeń emerytalnych od dnia 1 września danego roku. Proponujemy zastosowanie mechanizmu, zgodnie z którym wskaźnik dodatkowej waloryzacji to średni wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych sześciu miesiącach roku, w którym ma być przeprowadzona druga waloryzacja, zwiększony o co najmniej 10 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku. Zagwarantuje to gospodarstwom emerytów utrzymanie realnej wartości świadczeń w obliczu wysokiej inflacji.

Czytaj więcej

15 lutego 2023

Posiedzenie Prezydium OPZZ: 14.02.2023

14 lutego odbyło się Prezydium OPZZ, na którym przyjęto ustalenia Prezydium OPZZ z 26 stycznia, podjęto uchwałę w sprawie powołania Zespołów Problemowych OPZZ na kadencję 2022-2027 i omawiano bieżące prace legislacyjne. Biuro prasowe OPZZ Tuż po godzinie 11:00 przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski rozpoczął posiedzenie Prezydium, po czym zaprezentowano i przedstawiono do zatwierdzenia projektu porządku obrad.  Na posiedzeniu przyjęto ustalenia Prezydium OPZZ z 26 stycznia oraz podjęto uchwałę w sprawie powołania Zespołów Problemowych OPZZ na kadencję 2022-2027: ds. równości, ds. polityki senioralnej, ds. polityki gospodarczej i finansów publicznych, ds. ochrony pracy, ds. europejskich rad zakładowych, ds. młodych oraz rozwoju i promocji związków zawodowych oraz ds. sfery budżetowej i sfery finansów publicznych OPZZ. Podjęto również uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminów pracy Zespołów Problemowych OPZZ. Prezydium przyjęło informację przewodniczącego OPZZ o kompetencjach kierownictwa OPZZ. Podjęto uchwałę Prezydium OPZZ w sprawie zmiany załącznika do uchwały Prezydium ws. powołania Biura OPZZ. Na posiedzeniu omówiono też plany kierownictwa związane z realizacją Programu OPZZ oraz omawiano sprawy bieżące i aktualne prace legislacyjne.  Prezydium podjęło również uchwałę w sprawie zawarcia umowy na realizację projektu pt. „Effective trade unions in the new digital world of work” nr 101101579, dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej. Ponadto szef OPZZ Piotr Ostrowski poinformował  o zmianie przedstawicieli OPZZ w składzie Komitetu Wykonawczego EKZZ oraz powiadomił członków o planowanym na 22-26 maja XV Kongresie EKZZ w Berlinie.

Czytaj więcej

10 lutego 2023

Nowy termin CIT-8?

Ministerstwo Finansów rozważa przedłużenie terminu na złożenie zeznań rocznych CIT-8 i zapłatę tego podatku. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ W ubiegłym roku terminy sprawozdawcze związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego i CIT-8 za 2022 r. zostały wydłużone z uwagi na pandemię COVID-19. Wszystko wskazuje na to, że podobnie będzie w 2023 roku. Ministerstwo Finansów poinformowało, że prowadzi prace mające na celu wydanie rozporządzenia przesuwającego o 3 miesiące (czyli do 30 czerwca br.) termin składania CIT-8 i zapłaty podatku za 2022 r. wykazanego w zeznaniu rocznym. W konsekwencji powinny zostać wydłużone terminy sprawozdawcze za 2022 r.  Wydłużenie terminu dla składania zeznań podatkowych w CIT za 2022 r. ma dotyczyć wszystkich podatników. Termin zostanie wydłużony na: złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym; wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w najbliższych tygodniach. (nq)

Czytaj więcej

10 lutego 2023

Paweł Śmigielski, OPZZ dla Dziennika Gazeta Prawna: kwestia kontroli trzeźwości zatrudnionych jest niezwykle ważna, bo dotyczy każdego z nas

Już od 21 lutego będą obowiązywać przepisy nowelizacji Kodeksu pracy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników. W czwartkowym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej (dodatek Kadry i płace) ukazała się debata nad rewolucyjnymi zmianami, które mogą okazać się nie lada wyzwaniem dla pracodawców. Czy pracodawcy mogą mieć problem w ustalaniu, jak stosować nowe przepisy o badaniach trzeźwości pracowników? Głos w sprawie zabrał Paweł Śmigielski, dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ. Biuro prasowe OPZZ Za niespełna dwa tygodnie wejdą w życie przepisy, które umożliwiają przeprowadzenie prewencyjnych badań trzeźwości i narkotestów wśród pracowników. Pracodawcy nie będą musieli pytać ich o zgodę, a wątpliwości budzi m.in. fakt, że nowe przepisy wymagają określenia częstotliwości badania. Co więcej, pracownicy mają też 14 dni na zapoznanie się z zasadami kontrolowania w miejscu pracy, które muszą być ogłoszone w obwieszczeniach lub wprowadzone w drodze negocjacji z pracownikami do regulaminów pracy. Ogłoszenie zmian w przepisach wewnętrznych firm będzie mogło nastąpić dopiero po wejściu nowelizacji w życie. Nasuwa się więc pytanie, czy po wejściu nowych przepisów w życie, zanim jeszcze zaczną obowiązywać przepisy wewnętrzne dotyczące przeprowadzania takich badań, może wystąpić "dwutygodniowa luka"? Obecnie ma możliwości wykonania prewencyjnego badania trzeźwości. Marcin Stanecki, dyrektor departamentu prawa pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, na łamach DGP zapewnia, że taka luka nie powstanie. Po zmianach pracodawca będzie zobowiązany do tego, aby nie dopuścić pracownika do pracy, jeśli istnieje podejrzenie, że zjawił się w miejscu pracy po spożyciu alkoholu. Paweł Śmigielski dla Dziennika Gazety Prawnej: mamy wątpliwość, czy pracodawca będzie mógł samodzielnie przeprowadzić kontrolę Wątpliwości budzi również kwestia, czy pracodawca będzie miał możliwość przebadania alkomatem  pracownika z objawami nietrzeźwości, biorąc pod uwagę fakt, że nowe przepisy pozwalają na to m.in. wtedy, gdy pracodawca ustali czas i częstotliwość takiego badania. Czy nowelizacja kodeksu pracy umożliwi badanie widocznie nietrzeźwych pracowników, czego nie sposób wcześniej zaplanować? Paweł Śmigielski, dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ na łamach Dziennika Gazety Prawnej zauważa, że jest to dość dyskusyjna kwestia. - Mamy wątpliwość co do tego, czy w ramach prewencyjnej kontroli trzeźwości, której zasady muszą być jasno określone - m.in. grupa lub grupy pracowników objętych kontrolą, jej czas i częstotliwość - pracodawca będzie mógł samodzielnie przeprowadzić kontrolę w stosunku do "podejrzanego pracownika", czy też będzie musiał wezwać do przeprowadzenia tego badania organ powołany do ochrony porządku publicznego.  Obowiązek zachowania trzeźwości w pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracowniczych. Od tego nie ma wyjątków.  Warto jednak pamiętać, że nowa regulacja mówi o niezbędności prewencyjnej kontroli trzeźwości dla ochrony określonych dóbr. Dodatkowo przepisy stanowią o procedurze niedopuszczenia przez pracodawcę do pracy pracownika wobec którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on pod wpływem alkoholu. W kodeksie pracy pojawiły się zatem odpowiednie regulacje, ale należy z nich racjonalnie korzystać .Tezy o tym, że ktoś w zakładzie pracy chce dać większą swobodę w możliwości spożywania alkoholu czy narkotyków uważam za absurdalne. Kwestia kontroli trzeźwości zatrudnionych jest niezwykle ważna, gdyż dotyczy bezpieczeństwa każdego z nas - dodaje. Z uwagą będziemy przyglądać się procesowi interpretowania nowych przepisów i określania, kto i na jakich zasadach będzie mógł być kontrolowany. Moim zdaniem można wyodrębnić w tym obszarze trzy przypadki. Pierwszy, i chyba najłatwiejszy do oceny, to prewencyjna kontrola trzeźwości ustalonej grupy pracowników, np. przeprowadzana przed przystąpieniem pracowników do pracy. Drugi przypadek będzie dotyczył pracownika, który może być prewencyjnie skontrolowany, ale już po czasie tego badania - w trakcie wykonywania pracy - powstanie uzasadnione podejrzenie co do jego trzeźwości. W ostatniej sytuacji możemy mówić o pracowniku, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie co do jego trzeźwości, ale nie należy on do grupy pracowników, względem której układ zbiorowy pracy, regulamin pracy albo obwieszczenie dopuszcza możliwość przeprowadzenia kontroli trzeźwości - mówi Paweł Śmigielski. Dodaje też, że w myśl nowelizacji  kodeksu pracy kontrola trzeźwości pracowników będzie mogła być wprowadzona tylko wtedy, gdy jest ono niezbędne do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników lub innych osób czy ochrony mienia. Zakładam, że pracodawcy podejdą racjonalnie do tej regulacji i w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi w sposób jasny i zrozumiały ustalą sytuacje, w których omawiana "niezbędność" będzie zachodziła. Powstaje obawa, aby w wyniku „szerokich” interpretacji nowych przepisów, w myśl których pracodawca będzie mógł elastycznie ustalać grupy pracowników, częstotliwość i czas kontroli trzeźwości nie doszło do sytuacji, w której każdego dnia w zakładzie pracy będzie się odbywało „polowanie na czarownice”. Dopuszczenie powyższej możliwości może bowiem stworzyć pole do nadużyć dla pracodawcy, np. dyskryminowanie wybranych pracowników poprzez częste nękanie ich kontrolami trzeźwości. Dlatego będziemy obserwowali proces stosowania przepisów, tak by w zakładach pracy nie dochodziło do niewłaściwych praktyk. Pracodawcy nie powinni mieć tu pełnej swobody - podkreśla Paweł Śmigielski, dyrektor Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ na łamach Dziennika Gazety Prawnej. źródło: www.gazetaprawna.pl

Czytaj więcej

09 lutego 2023

Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy

W środę 8 lutego Sejm przyjął nowelizację Kodeksu pracy. Wprowadza ona m.in dłuższy urlop rodzicielski oraz nowy urlop opiekuńczy. Za głosowało 439 posłów, przeciwko było sześciu posłów i tylu samo też wstrzymało się od głosu.  Biuro prasowe OPZZ Nowelizacja Kodeksu pracy ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw dotyczących tzw. work-life balance. Chodzi o dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i o tzw. dyrektywę rodzicielską. "To kolejna nowelizacja, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pracowników, rodziców i pracodawców. Przyjęte przez Sejm przepisy m.in. wydłużają urlop rodzicielski oraz umożliwiają elastyczny czas pracy, co ułatwi godzenie ról zawodowych i rodzinnych" - powiedziała minister Marlena Maląg. Najważniejsza zmiana dotycząca urlopu rodzicielskiego dotyczy tego, że pracownicy i pracownice będą mieli do niego indywidualne prawo. Wprowadzona zostanie również w ramach urlopu rodzicielskiego nieprzenoszalna część urlopu w wymiarze do 9 tygodni dla każdego z rodziców. Dla obojga rodziców będzie też wprowadzony 70% zasiłek macierzyński za cały okres urlopu. Pracownik będzie mógł skorzystać z pięciu dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego. Będzie go można wykorzystać, aby zapewnić opiekę na członka rodziny bądź krewnego, który wymaga opieki lub wsparcia ze względów medycznych. Nie będzie jednak przysługiwało za niego wynagrodzenie.  Nowelizacja Kodeksu pracy obejmuje też urlop "z powodu działania siły wyższej" i elastyczną organizację pracy. W ciągu roku pracownik będzie mógł skorzystać ze zwolnienia od pracy "z powodu działania siły wyższej". Będzie można z niego skorzystać w pilnych sprawach rodzinnych w wymiarze dwóch dni albo 16 godzin. Za ten rodzaj zwolnienia pracownik będzie mógł zachować prawo do połowy swojego wynagrodzenia. Nowe przepisy uwzględniają też dodatkowe przerwy wliczane do czasu pracy. Jeżeli dobowy wymiar pracy jest dłuższy niż 9 godzin, pracownik będzie miał prawo do drugiej przerwy trwającej co najmniej 15 minut. Trzecia przerwa trwająca co najmniej 15 minut dotyczy wymiaru dobowego pracy pracownika, który jest dłuższy niż 16 godzin.  Pracownicy i pracownice będą mogli skorzystać też z elastycznej organizacji pracy: pracę zdalną czy elastyczny rozkład czasu pracy. Zmiany dotyczą również umów o pracę - np. wykonując pracę przez pół roku pracownik będzie mógł wystąpić z prośbą o zmianę rodzaju umowy na np. czas nieokreślony lub o bardziej przewidywalne i bezpieczne warunki pracy. Ponadto nowelizacja wprowadza zakaz zabraniania pracownikowi jednoczesnego pozostawania w stosunku pracy z innym pracodawcą. Będzie też zakaz poddawania pracownika niekorzystnemu traktowaniu z tego powodu.  Pracownik będzie miał też prawo do nieodpłatnego i wliczanego w czas pracy szkolenia, jeśli jest ono niezbędne do wykonywania określonego rodzaju pracy. 

Czytaj więcej