Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Kraj

26 marca 2024

Stop zmianom w składce zdrowotnej!

OPZZ skierowało do minister zdrowia i ministra finansów stanowisko w sprawie rządowej propozycji zmian finasowania składki na ubezpieczenie zdrowotne, jednoznacznie negatywnie oceniając rządową propozycję. Apelujemy do rządu o wycofanie się z tej propozycji i rozpoczęcie debaty publicznej na temat systemowych zasad opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zapowiedziane zmiany w składce zdrowotnej dla przedsiębiorców stanowią realizację wcześniejszych zapowiedzi Koalicji Obywatelskiej dotyczących redukcji obciążeń prawno- składkowych i są kolejnym gestem rządu w kierunku tej grupy społecznej. W tym kontekście trudno o pozytywną ocenę rządowej propozycji. Jest ona jednostronnie skupiona na korzyściach dla przedsiębiorców i ignoruje kompletnie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, którzy już niedługo będą musieli stawić czoła wyższym podatkom. Od 1 kwietnia br. wzrośnie bowiem stawka podatku VAT na żywność z 0 proc. do 5 proc., a od 1 lipca br. ceny energii elektrycznej zwiększą się nawet o 20 proc. Decyzje te zwiększą wydatki pracowników i negatywnie wpłyną na poziom ubóstwa. Stan ten wywołuje zdecydowany sprzeciw OPZZ. W naszym stanowisku pytamy minister zdrowia i ministra finansów, czy sprawiedliwą społecznie jest sytuacja, w której pracownik otrzymujący minimalne wynagrodzenie (4242 zł brutto), każdego miesiąca płaci składkę zdrowotną w wysokości 329 zł, podczas gdy przedsiębiorca rozliczający się według skali podatkowej i osiągający dochód w wysokości np. 50 tys. zł miesięcznie, który stanowi ponad 12-krotność płacy minimalnej, zapłaci miesięczną składkę w wysokości 286 zł tj. o 43 zł mniej (o 13 proc.)?Pytamy także ,dlaczego pracownik, którego wynagrodzenie kształtuje się na poziomie przeciętnej płacy (7155 zł brutto w 2023 r.), będzie musiał odprowadzić składkę zdrowotną w wysokości 556 zł a przedsiębiorca osiągający dochód w tej samej wysokości, rozliczający się liniowym podatkiem PIT w wysokości 19 proc., zapłaci o 270 zł, czyli 49 proc. mniej? Dziś system opieki zdrowotnej utrzymują przede wszystkim pracownicy. Pracujący, z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, finansują świadczenia zdrowotne w 51 proc., podczas gdy przedsiębiorcy wpłacają do systemu 15 proc. składek, a pozostali, w tym ubezpieczeni w KRUS, jeszcze mniej, bo zaledwie 10 proc. Jeśli proponowane przepisy wejdą w życie nierówne traktowanie różnych grup ubezpieczonych stanie się faktem. W naszej ocenie nieuzasadnione jest jakiekolwiek preferowanie w systemie ochrony zdrowia wybranej grupy społecznej, antagonizowanie obywateli i przedsiębiorców oraz celowe pogłębianie dysproporcji dochodowych pomiędzy nimi. Sprawiedliwym rozwiązaniem byłoby powiązanie wysokości ponoszonych obciążeń z rzeczywistymi możliwościami finansowymi oraz dochodami/przychodami przedsiębiorców. Mogłoby to stanowić istotne wsparcie systemu ochrony zdrowia. Całość stanowiska - do pobrania TUTAJ. Renata Górna, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ    Norbert Kusiak, Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej OPZZ

Czytaj więcej

25 marca 2024

Krajowy Program Reform do poprawki

OPZZ zaprezentował stronie rządowej stanowisko do projektu Krajowego Programu Reform 2024/2025. To dokument, który Rada Ministrów ma obowiązek co roku przedstawić Komisji Europejskiej w ramach unijnego procesu zarządzania gospodarczego (Semestr Europejski). Opinia OPZZ została przygotowana przy wsparciu ekspertów Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki. Krajowy Program Reform przedstawia planowane działania rządu w szeregu obszarach funkcjonowania państwa: rynku pracy, sądownictwa, polityki klimatycznej, transportu, zdrowia czy edukacji. Krajowy Program Reform ma realizować cele zrównoważonego rozwoju ONZ, zadania Europejskiego Filaru Praw Socjalnych i Zalecenia Rady UE. Jego treść powinna być też spójna z Krajowym Planem Odbudowy (KPO). Dzięki tym procedurom, Komisja Europejska chce osiągnąć spójność polityk państw unijnych i postęp w wyznaczonym politycznie kierunku. OPZZ krytycznie oceniło projekt Krajowego Programu Reform. W naszej ocenie, dokument należy uzupełnić o dodatkowe działania, których realizacja jest niezbędna, jeśli Polskę ma w sposób efektywny zrealizować unijne cele w obszarze gospodarczym i społecznym. Przede wszystkim zwróciliśmy uwagę na brak w projekcie działań w obszarze wzrostu wynagrodzeń, zarówno w sferze finansów publicznych jak i w sektorze prywatnym, w tym minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zaproponowaliśmy w tym obszarze działania zawarte w Programie OPZZ. Nasze stanowisko dotyczące wzrostu płac, w tym systemowych rozwiązań w tym obszarze, uzupełniliśmy o postulat szybkiej implementacji dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych w UE oraz dyrektywy o przejrzystości wynagrodzeń, której zadaniem jest ograniczenie luki płacowej. Dodatkowo, podkreśliliśmy potrzebę poprawy atrakcyjności pracy opartej o umowę o pracę. Podkreśliliśmy ponadto oczekiwanie OPZZ podjęcia pilnych działań prowadzących do przestrzegania w procesie stanowienia prawa przepisów dotyczących konsultacji społecznych oraz wdrożenia rozwiązań które wprowadzą obowiązek realizacji konsultacji społecznych w przypadku stosowania tzw. ścieżki poselskiej. Ponadto, wskazaliśmy na mankamenty projektu KPR w obszarze edukacji, cyfryzacji, budownictwa oraz transportu, oczekując rozwiązań na rzecz m.in. poprawy warunków pracy w edukacji, sprawiedliwej transformacji cyfrowej oraz działań ograniczających wykluczenie transportowe i kryzys w mieszkalnictwie. Uwagi OPZZ będą przedmiotem dyskusji na posiedzeniu Zespołu ds. Semestru Europejskiego, organu pomocniczego Rady Ministrów, który funkcjonuje w ramach Ministerstwa Rozwoju i Technologii w dniu 4 kwietnia 2024 r. (KP)

Czytaj więcej

25 marca 2024

Posiedzenie Zespołu ds. polityki gospodarczej i finansów publicznych

Posiedzenie odbyło się w dniu 21 marca 2024 r. w siedzibie OPZZ oraz za pośrednictwem programu do porozumiewania się na odległość (ZOOM). Obrady prowadził przewodniczący Zespołu Zygmunt Mierzejewski oraz wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz, która poinformowała członków Zespołu o podjętych przez OPZZ inicjatywach w ostatnim czasie. Wskazała na działania OPZZ na rzecz wzrostu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach oraz aktywność w obszarze polityki gospodarczej i klimatycznej państwa. Prezydium OPZZ przyjęło bowiem stanowisko dotyczące zagrożeń społecznych i gospodarczych związanych z Zielonym Ładem a także sytuacji kopalni Turów oraz pogarszającej się kondycji hutniczego i metalowego. Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej w OPZZ przedstawił członkom Zespołu szczegółowe informacje dotyczące uwarunkowań ekonomicznych, fiskalnych i geopolitycznych, które uzasadniają rekomendację OPZZ w sprawie rocznego wskaźnika przyrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców w 2024 r. Istnieje uzasadnienie do większej presji na wzrost wynagrodzeń pracowników w sektorze prywatnym, które związki zawodowe zrzeszone w OPZZ powinny wykorzystać celem poprawy warunków płacowych w tym sektorze. Znaczną część posiedzenia Zespołu poświęcono omówieniu sytuacji w zakładach chemicznych oraz w zakładach motoryzacyjnych. W posiedzeniu Zespołu uczestniczyli związkowcy reprezentujący pracowników spółki Stomil Bydgoszcz i Stomil Poznań a także z Grupy Azoty, w tym z zakładów w Kędzierzynie Koźlu, Puławach, Tarnowie, Policach, Brzegu Dolnym, Luboniu, Gliwicach oraz działającej w branży chemicznej spółki Avantor Performance Materials Poland S.A. Podkreślono trudną sytuację finansową zakładów gumowych i chemicznych, której utrzymywanie się zagraża tysiącom miejsc pracy. Wskazano m.in. na zmiany sytuacji geopolitycznej oraz nieuczciwą konkurencję firm z państw spoza Unii Europejskiej jako kluczowe przyczyny trudności ekonomicznych tych przedsiębiorstw. Polityka unijna dotycząca ochrony jednolitego rynku została uznana za nieefektywną a działania w obszarze polityki klimatycznej za negatywnie wpływające na koszty działalności przedsiębiorstw. Widoczna jest utrata konkurencyjności krajowych firm na unijnym i światowym rynku a także zmniejszanie się konkurencyjności przemysłu Unii Europejskiej w rywalizacji międzynarodowej. Podobne procesy zachodzą w sektorze hutniczym i motoryzacyjnym, co potwierdzili członkowie Zespołu działający w Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników, Związku Zawodowym Inżynierów i Techników oraz zakładach MAN Bus (Starachowice). O zagrożeniach dla krajowych przedsiębiorstw hutniczych informowano międzynarodową organizację związkową Industriall-All, która zadeklarowała poinformowanie w sprawie przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz działania wspierające przemysł w Unii Europejskiej, w tym sektor stalowy. Członkowie Zespołu wskazali na konieczność rewizji polityki gospodarczej Unii Europejskiej poprzez uwzględnienie, że jej dotychczasowy kształt stwarza ryzyko utraty miejsc pracy w przemyśle oraz zmniejszenia i utraty jego potencjału. Niezbędne w ocenie członków Zespołu jest wzmocnienia ochrony jednolitego rynku poprzez egzekwowanie już nałożonych przez UE restrykcji w handlu z państwami trzecimi (embargo), nałożenie nowych sankcji na towary z państw trzecich wykorzystywane do produkcji oraz ustalenie norm jakościowych dla niektórych produktów tworzonych poza UE, tak aby weryfikować ich klasę i możliwość dopuszczenia na unijny rynek. Ponadto zauważono konieczność przygotowania przez rząd polityki przemysłowej, która wyznaczy kierunek rozwoju i inwestycji w przedsiębiorstwach celem adaptacji do wyzwań związanych z transformacją klimatyczną i cyfrową oraz procesów geopolitycznych. Podkreślono konieczność wykorzystania krajowych instrumentów dialogu społecznego takich jak Rada Dialogu Społecznego (zespoły problemowe) oraz Trójstronne Zespoły Branżowe do dalszych działań wspierających rodzimy przemysł. przygotowała: Katarzyna Pietrzak Wydział Polityki Gospodarczej, OPZZ, 22 marca 2024 r.

Czytaj więcej

25 marca 2024

Ruszył klub rozmowny OPZZ „Rozmówki”

W sobotę, 23 marca, ruszył nowy cykl spotkań skierowany do obywateli Ukrainy w klubie języka polskiego, zorganizowanym przez OPZZ. Głównym celem tego klubu jest doskonalenie umiejętności językowych w polskim, integracja cudzoziemców w polskie społeczeństwo oraz nawiązywanie nowych i interesujących znajomości. Pierwszym gościem klubu była Katarzyna Uroda-Lenartowicz, pracowniczka Centrum Nauki Kopernik. Dzieliła się swoim doświadczeniem i wiedzą, wzbogacając spotkanie dla wszystkich uczestników w sposób nieprzypadkowy. Atmosfera była serdeczna i przyjazna, pozostawiając niezapomniane wrażenia dla wszystkich uczestników klubu. Z niecierpliwością oczekujemy kolejnych spotkań z naszymi nowymi gośćmi! Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych prowadzeniem spotkania do kontaktu z Natalią pod numerem telefonu: 572 426 485.

Czytaj więcej

22 marca 2024

Zielony Ład a społeczeństwo i gospodarka – stanowisko Prezydium OPZZ

Na posiedzeniu 19 marca Prezydium OPZZ przyjęło stanowisko w sprawie zagrożeń społecznych i gospodarczych wynikających z polityk Europejskiego Zielonego Ładu i zażądało rewizji jego postanowień. Organ OPZZ zwrócił uwagę na skalę wyzwań jakie stoją przed naszym krajem oraz na konieczność prowadzenia sprawiedliwej i zrównoważonej transformacji która obok czynników środowiskowych niezbędnie uwzględnia koszty społeczne. Dyskusja wokół Zielonego Ładu rozgorzała w ostatnich tygodniach w związku z trwającymi protestami rolników, którzy zwracają uwagę na kwestie importu żywności, ale też na trudności związane z implementacją polityk klimatycznych w swojej branży. Prezydium OPZZ przypomniało: „Od dawna alarmowaliśmy, że zmiany związane z Zielonym Ładem nie są wprowadzane z należytym uwzględnieniem opinii związków zawodowych i konsultacji społecznych, szczególnie wśród grup zawodowych, które bezpośrednio są narażone na ich skutki. (…) Zmiany w transformowanej gospodarce dotyczą nie tylko zatrudnionych w przemyśle surowcowo-energetycznym, którzy sygnalizują swoje obawy od lat, ale również pracowników wielu innych branż, także niezwiązanych z energetyką, przemysłem ciężkim czy rolnictwem.” Prezydium nawołuje więc do rewizji polityk Zielonego Ładu ze względu na ich negatywny wpływ na sytuację materialną społeczeństwa, groźbą utraty wielu miejsc pracy oraz skalą wyzwań stojących przed licznymi branżami, szczególnie przemysłu i transportu. Polityki te stawiają społeczeństwa Polski i Europy w nierównej sytuacji względem reszty świata, szczególnie największych emitentów gazów cieplarnianych - Chin oraz USA, które mocno dotują swoje gospodarki oraz energetykę. Prezydium nie pomija, kwestii przyczyn polityk klimatycznych. Nawołuje jednak do odpowiedzialnej transformacji, która gwarantuje dobrej jakości, godne miejsca pracy i rozsądne, stopniowe przemiany regionów związanych z tradycyjną energetyką: Prezydium OPZZ zauważa, że zmiana klimatu jest poważnym wyzwaniem, a stan przyrody wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie, zdrowie, pracę i edukację. Poprawa warunków życia dziś i w przyszłości, przez zapobieganie negatywnym zmianom środowiska naturalnego, to ten cel transformacji, z którym trudno się nie zgodzić. Mając to na uwadze, trzeba podkreślić, że zmiany muszą być prowadzone w sposób zrównoważony, a transformacja musi być sprawiedliwa w wymiarze kosztów społeczno-ekonomicznych. Rządzący powinni brać pod uwagę także rzeczywiste problemy, które z rozwiązań Zielonego Ładu wynikają już teraz. Prezydium zwraca uwagę na liczne fakty, które powodują wyjątkową pozycję Polski wobec polityk klimatycznych: najwyższe w Europie zatrudnienie w produkcji i obróbce paliw kopalnych, największe w Unii zatrudnienie w transporcie drogowym, najwyższy udział węgla w produkcji energii, czy wysoki na tle państw Unii udział przemysłu w PKB. Ponadto miejsca pracy oparte dziś na paliwach kopalnych są silnie ukorzenione w systemie gospodarczym i wpływają także na zatrudnienie wielu innych osób, czego przykładem jest górnictwo i energetyka węglowa. Prezydium nawołuje do silniejszego dialogu w trwającej transformacji i większego wpływu społeczeństwa na dotyczące go zmiany. Jego brak prowadzi do widocznych napięć i niezadowolenia. Stanowisko było przygotowane we współpracy z prezydium zespołu problemowego OPZZ ds. sprawiedliwej transformacji. Po uchwaleniu przez Prezydium OPZZ zostało ono przekazane do szefowych i szefów czterech ministerstw, które są najmocniej związane z kreowaniem i wdrażaniem polityki klimatycznej w Polsce: Pauliny Hennig-Kloski – Minister Klimatu i Środowiska, Marzeny Czarneckiej – Minister Przemysłu, Borysa Budki – Ministra Aktywów Państwowych oraz Krzysztofa Hetmana – Ministra Rozwoju i Technologii. Pełna treść stanowiska dostępna TUTAJ. MZ

Czytaj więcej

22 marca 2024

Prezydium OPZZ z głosem w obronie Turowa

Na posiedzeniu 19 marca, Prezydium OPZZ podjęło stanowisko ws. sytuacji wynikłej po orzeczeniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wobec kopalni Turów. Orzeczenie uchyliło decyzję środowiskową dla wydobycia węgla w kopalni, czym postawiło pod znakiem zapytania możliwość funkcjonowania całego o kompleksu wraz z elektrownią. Prezydium krytycznie odniosło się do takiego obrotu spraw, który może grozić nawet przedwczesnym i nieplanowanym zamknięciem zakładu i zwolnieniami pracowników. „W kopalni, elektrowni i spółkach zależnych kompleksu Turów zatrudnionych jest ok. 5 tysięcy ludzi, a liczba osób, pośrednio związanych z działalnością kopalni sięga kilkudziesięciu tysięcy. To zdecydowanie największy pracodawca nie tylko w gminie Bogatynia, ale w całej południowo-zachodniej części Dolnego Śląska odpowiadający także za wielomilionowe wpływy podatkowe i składkowe wspierające samorządy i państwo polskie.” Prezydium zaapelowało do władz o jak najszybsze rozwiązanie problemu w kompleksie Turów i zadeklarowało chęć konstruktywnego dialogu w tej sprawie. Zwróciło także uwagę na to, iż należy znaleźć przyczynę, przez którą doszło do nieprawidłowości skutkujących uchyleniem decyzji środowiskowej umożliwiającej pracę kopalni. Prezydium podkreśliło, ze sprawa ma znaczenie nie tylko dla pracowników kompleksu z Bogatyni i firm z nim kooperujących oraz mieszkańców regionu Turoszowskiego, ale wpływa na całe polskie społeczeństwo, gdyż elektrownia Turów produkuje kilka procent krajowej energii elektrycznej. Całość treści stanowiska dostępna TUTAJ

Czytaj więcej

21 marca 2024

Wizyta Przewodniczącego Fundacji im. Friedricha Eberta Martina Schulza w OPZZ

Dzisiaj gościliśmy w OPZZ delegację z Fundacji im. Friedricha Eberta na czele z przewodniczącym fundacji oraz byłym przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, Martinem Schulzem.  Podczas spotkania zostały omówione powstałe związki zawodowe w Tesli w Niemczech, polityka społeczna i sytuacja na rynku pracy w Polsce, oraz współpraca Fundacji im. Friedricha Eberta i OPZZ.  W trakcie wizyty Przewodniczący Schulz otrzymał także zdjęcie z demonstracji pierwszomajowej z 2014 roku w Warszawie, w której brał udział.

Czytaj więcej

21 marca 2024

Posiedzenie Rady OPZZ Branży 'Usługi Publiczne'

20 marca 2024r. odbyło się posiedzenie Rady OPZZ Branży Usługi Publiczne, któremu przewodniczyła Elżbieta Aleksandrowicz Przewodnicząca Branży i Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin. Tematami obrad były: -Protesty rolników i przedstawienie stanowiska OPZZ -Pracownicy samorządowi - omówienie sytuacji płacowej i problemów pracowniczych -Omówienie sytuacji płacowej i problemów pracowników sfery finansów publicznych i państwowej sfery budżetowej - realizacja wypłat podwyżek  wynagrodzeń w 2024r. oraz oczekiwania i uzgodnienie wspólnego stanowiska co do wysokości podwyżek w 2025 roku -Współpraca związków zawodowych zrzeszonych w ramach Rady OPZZ Branży Usługi Publiczne z Radami Wojewódzkimi OPZZ -Sprawy bieżące Branży „Usługi Publiczne” Ponadto przedstawiono proponowane rekomendacje OPZZ w sprawie rocznego wskaźnika przyrostu wynagrodzeń u przedsiębiorców w 2024 roku.

Czytaj więcej

13 marca 2024

Turów z problemem

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił dziś decyzję środowiskową dla dalszej działalności górniczej w kopalni węgla brunatnego Turów. Stwarza to niepewność co do działalności całego kompleksu odpowiadającego za znaczną część produkcji energii w naszym kraju. Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) określająca środowiskowe uwarunkowania dalszej eksploatacji złoża węgla brunatnego w Turowie jest niezbędna by przedłużyć koncesję na działalność kopalni do roku 2044, a tym samym umożliwić pracę pobliskiej elektrowni. Jednak dziś decyzja została przez WSA uchylona. Sędzia Jarosław Łuczaj, który prowadził sprawę powiedział: "Pragnę podkreślić, że rozstrzygnięcie w niniejszej sprawie nie powoduje wstrzymania funkcjonowania, czy wręcz zamknięcia kopalni Turów, bo decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji danego przedsięwzięcia jest jednym z wymogów wydania dalszych decyzji administracyjnych koniecznych w procesie inwestycyjnym". Jednak stara koncesja obowiązuje do roku 2026 i bez nowej działalność kompleksu po tej dacie formalnie byłaby niemożliwa, a czasu jest niewiele. Już w ubiegłym roku OPZZ odnosiło się do kwestii ostrzegając przez możliwymi fatalnymi skutkami zaniedbań w procesach związanych z koncesją. Stanowisko w tej sprawie podjęła Rada OPZZ i zostało ono przesłane do ówczesnego Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Rada zwracała uwagę, że: „(…) w kopalni, elektrowni i spółkach zależnych kompleksu Turów zatrudnionych jest niemal 5 tysięcy ludzi, a liczba osób, pośrednio związanych z działalnością kopalni sięga kilkudziesięciu tysięcy. To zdecydowanie największy pracodawca nie tylko w gminie Bogatynia, ale w całej południowo-zachodniej części Dolnego Śląska odpowiadający także za wielomilionowe wpływy podatkowe wspierające lokalne samorządy.” Poza lokalnym wymiarem społecznym Rada podkreślała też ten ogólnokrajowy: „Elektrownia Turów odpowiada za produkcję około 8% energii elektrycznej w Polsce, a także większości ciepła systemowego dla okolicznych miejscowości. Pobliska kopalnia jest jej integralnym elementem, bez którego kilka milionów mieszkańców Polski byłoby zagrożonych brakami energii, a wstrzymanie pracy Turowa byłoby zauważalne w całym europejskim systemie energetycznym.” Waga sprawy jest więc bardzo duża i do podobnych zaniedbań nie powinno dojść. Według WSA konkretną przyczyną uchylenia decyzji był problem z umową zawartą między rządami Polski a Republiki Czeskiej o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków wynikających z eksploatacji kopalni. Umowę podpisano 3 lutego 2022 roku. GDOŚ w swojej decyzji nie wziął tego aspektu pod uwagę, a wg. sądu musiał to zrobić. Pełna treść stanowiska Rady OPZZ z 21 czerwca 2023 dostępna TUTAJ. MZ

Czytaj więcej

11 marca 2024

Inauguracyjne Posiedzenie Rady ds. Kobiet na Rynku Pracy

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej miało miejsce inauguracyjne spotkanie Rady ds. Kobiet na Rynku Pracy w sobotę, 9 marca. Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wyraziła przekonanie, że zaangażowanie uczestniczek i uczestników przyczyni się do ulepszenia projektów, a przede wszystkim do uwzględnienia sytuacji, pozycji oraz perspektyw kobiet, które nadal doświadczają dyskryminacji i nierównego traktowania, zwłaszcza w kontekście rynku pracy, w treści proponowanych projektów legislacyjnych. W skład reprezentacji OPZZ wchodzą wiceprzewodnicząca Barbara Popielarz, Wiceprezes ZNP Urszula Woźniak, ekspertka z wydziału polityki społecznej Katarzyna Duda, oraz Przewodniczący Zarządu Krajowego Konfederacji Pracy Michał Lewandowski.

Czytaj więcej