Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Kraj

14 marca 2023

Spotkanie Szefa OPZZ z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

W poniedziałek, 13 marca Szef OPZZ Piotr Ostrowski spotkał się z Prezydentem Andrzejem Dudą. Spotkanie odbyło się w Pałacu Prezydenckim na zaproszenie Prezydenta RP. Głównymi tematami spotkania były m.in. kwestie społeczne dotyczące uregulowania spraw pracowniczych, takie jak emerytury stażowe, wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej czy zlikwidowanie umów śmieciowych. Biuro prasowe OPZZ Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski rozmawiał z Prezydentem Andrzejem Dudą o możliwości znalezienia porozumienia w sprawie emerytur stażowych, potrzebie wyższych wynagrodzeń w szeroko pojętej sferze usług publicznych, konieczności likwidacji umów śmieciowych i wzmocnieniu układów zbiorowych pracy. Podczas ponad godzinnego spotkania z Prezydentem RP Piotr Ostrowski zasygnalizował także potrzebę szybszej implementacji prawa unijnego w zakresie ochrony praw pracowniczych na grunt polskiego prawa. Mowa tu przede wszystkim o Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2041 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych w Unii Europejskiej. Szef OPZZ zwrócił również uwagę na konieczność skuteczniejszej ochronie działaczy związkowych. Piotr Ostrowski przekazał Prezydentowi RP Program Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych na lata 2022-2027. W spotkaniu uczestniczył też Minister Piotr Ćwik – zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Andrzej Duda zapewnił, że nie było to pierwsze i ostatnie spotkanie z Przewodniczącym Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.  Komentarz Przewodniczącego OPZZ Piotra Ostrowskiego po spotkaniu z Prezydentem RP:  zdjęcia: Marek Borawski/KPRP www.prezydent.pl

Czytaj więcej

14 marca 2023

Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów: nie zgadzamy się na dalszą likwidację polskiego górnictwa

Federacja Związków Zawodowych Grupy Kapitałowej PGE zwróciła się do Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro o interwencję w sprawie suwerenności i niezależności energetycznej Polski. Związkowcy głośno wyrażają swój niepokój wywołany kryzysem energetycznym, wzrostem cen energii i ciepła dla odbiorców indywidualnych, a w konsekwencji ogromną inflacją. Groźba zamknięcia kopalń wisi w powietrzu już od dawna, a unijne limitystawiają Polskę pod ścianą. Wysokie, miliardowe kary za ich przekroczenie doprowadzą do upadku polskiego górnictwa i energetyki węglowej.  Biuro prasowe OPZZ Związkowcy zaalarmowali w liście do Ministra Sprawiedliwości, że dążenia Unii Europejskiej i narzucane przez nią limity emisji metanu doprowadzą polskiego górnictwa jeszcze przed 2030 rokiem. Polska na taki scenariusz nie jest jeszcze gotowa. Nie będzie wówczas mowy o sprawiedliwej transformacji regionów górniczych, zagrażając tym samym bezpieczeństwu energetycznemu kraju. Zbigniew Ziobro odwiedził w poniedziałek,  13 marca Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie i stanął w obronie polskiego węgla, wyrażając sprzeciw wobec dalszej likwidacji polskiego górnictwa węgla brunatnego i kamiennego. Minister Sprawiedliwości zapowiedział, że Solidarna Polska złoży do dokumentu rządowego wnioski o realizację inwestycji w Złoczewie. Kopalnię Węgla Brunatnego w Bełchatowie odwiedził również wiceminister Janusz Kowalski, który podkreślił też, że bez inwestycji w złoże węgla Złoczew elektrownia Bełchatów za 7-8 lat stanie. — To elektrownia, która produkuje 20 proc. polskiej energii elektrycznej — podkreślił. W Bełchatowie była obecna również wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz, która apelowała, że transformacja musi być oparta o rzetelne analizy skutków społecznych i gospodarczych oraz planowana i monitorowana z udziałem strony społecznej. Podkreśliła, że polskie zasoby nie mogą zostać zaprzepaszczone na rzecz importu węgla z zagranicy, a projekt rozporządzenia metanowego, które w obecnej formie doprowadzi do zapaści polskie górnictwo i przemysł, wymaga pilnych poprawek.

Czytaj więcej

10 marca 2023

Renta Wdowia: zbiórka podpisów na ulicach Warszawy

Nie próżnujemy, nie straszna nam nawet pogoda - cały czas zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy Renty Wdowiej. Potrzebujemy 100 tysięcy podpisów - mamy czas do końca marca. Biuro prasowe OPZZ Listy poparcia znajdują się m.in. w biurach zakładowych organizacji związkowych i biurach Rad Wojewódzkich #OPZZ oraz naszej siedzibie w Warszawie na ul. Kopernika 36/40. . . . . . . . . . Projekt ustawy ws. Renty Wdowiej zakłada, że w przypadku śmierci współmałżonka pozostała przy życiu osoba mogłaby zachować świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 proc. swojego świadczenia. Obecnie Renta rodzinna - w przypadku, gdy umrze jeden ze współmałżonków- wynosi 85 proc. wyższego świadczenia.

Czytaj więcej

09 marca 2023

Co z aktualizacją PEP2040? Pytamy o to Minister Annę Moskwę

„Polityka Energetyczna Polski do 2040 r.” to kluczowy dokument wyznaczający kierunki rozwoju sektora paliwowo-energetycznego. Jego aktualizacja jest zapowiadana od dłuższego czasu, a już prawie rok temu, 29 marca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła doń ogólne założenia. Wciąż jednak nie znamy nowej wersji PEP-u. To problem, który sygnalizuje wiele organizacji związkowych z Branży OPZZ Górnictwo i Energetyka. Maciej Zaboronek, Wydział Polityki Gospodarczej OPZZ Rosyjska napaść na Ukrainę, embarga i braki surowców, duże zmiany cen paliw oraz wysokie opłaty za uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, to jedne z czynników powodujących znaczną zmianę kontekstu działania polskiej energetyki w ostatnim roku. Sytuacja wymaga zatem korekty długofalowej strategii. Minister Anna Moskwa już w grudniu przekonywała, że aktualizacja „Polityki…” jest gotowa. Niestety, trzy miesiące później ta wciąż nie została jeszcze opublikowana. W związku z tym wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz wystosowała pismo do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Czytamy w nim m.in.: Pragnę zauważyć, że przedstawiciele strony rządowej informowali na posiedzeniach Rady Dialogu Społecznego, że aktualizacja PEP2040 jest już przygotowana i czeka na rozpatrzenie przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i Radę Ministrów. W sprawie tej miały się także odbyć konsultacje społeczne. Niestety, partnerom społecznym nie jest znana ostateczna treść aktualizacji „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” W piśmie zwracającym uwagę na istotność kwestii pytamy, kiedy możemy się spodziewać przekazania dokumentu do konsultacji ze stroną społeczną i kiedy zostanie on przyjęty przez Radę Ministrów. 

Czytaj więcej

09 marca 2023

Kobiety w związkach zawodowych: nowa wystawa otwarta

Wystawa "Sufrażystki, aktywistki, działaczki, konspiratorki: kobiety w związkach zawodowych" to niekonwencjonalne podejście do początków działalności kobiet w ruchu związkowym. OPZZ wspólnie z Fundacją im. Róży Luksemburg otworzyło nową wystawę na Placu Zamkowym w Warszawie. Biuro prasowe OPZZ Rewolucja przemysłowa w XIX wieku doprowadziła do przemian społecznych na niespotykaną skalę. Jedną z najważniejszych zmian była aktywizacja kobiet na rynku pracy. Gorzej wynagradzane, dyskryminowane na każdym kroku zaczęły walczyć o swoje prawa. Domagały się zrównania płac, urlopów macierzyńskich i opieki zdrowotnej. W drugiej połowie XIX wieku zaczęły powstawać pierwsze organizacje zawodowe zrzeszające kobiety. Wśród działaczek związkowych walczących o swoje prawa znalazły się także Polki. Wystawa "Sufrażystki, aktywistki, działaczki, konspiratorki: kobiety w związkach zawodowych poświęcona jest działaczkom związkowym walczącym o swoje prawa. Mało znane, zapomniane, powoli odzyskują należne im miejsce w historii.

Czytaj więcej

08 marca 2023

Dość dyskryminacji płacowej! Równe płace za taką samą pracę!

W związku z utrzymującą się luką płacową, czyli procentową różnicą w średnich zarobkach kobiet i mężczyzn, wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz, wystąpiła do Minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg z wnioskiem o podjęcie nowych inicjatyw na rzecz przestrzegania zasady równego wynagradzania za tą samą pracę w Polsce. Zróżnicowanie wynagrodzeń za tą samą pracę zależnie od płci pracownika nie powinno występować w miejscu pracy, jednak w praktyce kobiety nadal borykają się z nierównym traktowaniem pod tym względem. Analiza międzynarodowych i krajowych przepisów sugeruje, że prawo chroni pracowników przed dyskryminacją płacową w sposób wystarczający. W praktyce jednak, polskie ustawodawstwo nie zapewnia pracownikom skutecznej ochrony w tym zakresie, czego wyrazem są dane dotyczące tzw. luki płacowej, czyli procentowej różnicy w średnich zarobkach kobiet i mężczyzn.  Jak wynika z raportu Global Gender Gap Report 2022, luka płacowa wynosiła w Polsce 8,7%. Szacuje się, że przy obecnym tempie do wyrównania różnic między wynagrodzeniami różnych płci może dojść za około 130 lat. Choć na tle państw Unii Europejskiej, Polska według Eurostatu notowała w 2020 r. niższy poziom luki płacowej (4,5% wobec średniej unijnej wynoszącej 13%), szczegółowe dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące tego zjawiska w 2020 r. wskazują, że kobiety zarabiały w Polsce średnio od 4,5% do 14,7% mniej niż mężczyźni. Jeszcze większe zróżnicowanie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn wskazuje widoczne jest po uwzględnieniu ich wykształcenia i sekcji gospodarki, w której wykonywana jest praca. Najwyższa luka płacowa (30,4%) wystąpiła w sekcji PKD Działalność finansowa i ubezpieczeniowa, w której wśród zatrudnionych było blisko 2 razy więcej kobiet niż mężczyzn. Biorąc pod uwagę te dane OPZZ uznało, że dotychczasowe inicjatywy państwa określone w Krajowych Programach Reform oraz w Krajowym Programie Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2022-2030 nie doprowadziły do likwidacji zjawiska luki płacowej w Polsce. Konieczne jest podjęcie przez państwo nowych, dodatkowych działań w tym obszarze, dlatego będziemy oczekiwać od minister rodziny i polityki społecznej stanowiska w tej sprawie. Niezależnie od powyższego OPZZ uważa, że konieczne jest wprowadzenie monitoringu wynagrodzeń w przedsiębiorstwach i większa transparentność przy ich ustalaniu. Przypomnijmy, że od dłuższego czasu proponujemy wprowadzenie instrumentu prawnego, który służyłby równości wobec płci w polityce płacowej stosowanej przez pracodawców. W tym celu powinien istnieć obowiązek przeglądu płac kobiet i mężczyzn u danego pracodawcy. Rozwiązanie to zachęciłoby firmy do głębszej analizy różnic płacowych według płci w danej jednostce i prezentacji wyników. W przypadku identyfikacji u danego pracodawcy różnic płacowych, instrument zobowiązywałby go do podjęcia działań naprawczych.  Elementy wpływające na poprawę standardów w zakresie równego wynagradzania pracowników za tą samą pracę zawiera również projekt dyrektywy unijnej dotyczącej przejrzystości wynagrodzeń ze względu na płeć i likwidacji różnic w równym traktowaniu kobiet i mężczyzn. OPZZ stoi na stanowisku, że Polska powinna poprzeć przyjęcie przez Komisję Europejską przedmiotowej dyrektywy, w wersji pozwalającej na objęcie obowiązkami z niej wynikającymi jak największej grupy podmiotów gospodarczych. (KP)

Czytaj więcej

08 marca 2023

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet!

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia: wszelkiej pomyślności i radości, pozytywnego myślenia  i nieustającej nadziei na każdy nowy dzień. Realizujcie swoje pasje, sięgajcie dalej, wyżej i nie zapominajcie, że siła jest kobietą! Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Czytaj więcej

07 marca 2023

Rozporządzenie metanowe: OPZZ apeluje do europarlamentarzystów i posłów

OPZZ nie ustaje w podejmowaniu działań zapobiegających negatywnym skutkom projektu rozporządzenia metanowego. Po apelach do Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska interweniujemy także u polskich europarlamentarzystów oraz szefów klubów w Sejmie. Maciej Zaboronek, Wydział Polityki Gospodarczej Projektowane rozporządzenie metanowe może mieć bardzo duży wpływ na rzeczywistość społeczno-ekonomiczną Polski w najbliższych kilku latach. Mimo to, temat wciąż wydaje się być nieadekwatnie mało obecny w debacie publicznej i politycznej. Wprowadzenie zapisów rozporządzenia w ostatnio przedstawianej formie nałoży nowe limity emisji metanu na kopalnie węgla kamiennego w Polsce. Planowane normy, mające wejść w życie już 1 stycznia 2027 roku, są jednak obecnie niemożliwe do spełnienia przez zdecydowaną większość zakładów. Unijne cele redukcji emisji metanu mogą w praktyce oznaczać likwidację większości kopalń węgla kamiennego w naszym kraju już w ciągu niecałych czterech lat. Polski system energetyczny absolutnie nie jest na to gotowy. Grożą nam zatem poważne problemy, które będą dotyczyć nie tylko zatrudnionych w sektorach energetycznym i wydobywczym, ale wszystkich mieszkańców Polski. Więcej na ten temat w dwóch tekstach na naszej stronie TUTAJ i TUTAJ W związku z powagą sytuacji podejmujemy kolejne działania informacyjne i zapobiegawcze. Wczoraj Wiceprzewodnicząca OPZZ Barbara Popielarz wysłała pismo do wszystkich polskich posłanek i posłów Parlamentu Europejskiego, którzy już niebawem, wraz z całym PE, będą głosować nad rozporządzeniem. Pismo informuje deputowanych do Europarlamentu o możliwych bardzo dużych problemach wynikających z procedowanej wersji dokumentu, jak choćby poważne zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz szybka utrata setek tysięcy miejsc pracy i nawołuje do podjęcia pilnych działań mających na celu powstrzymanie tego scenariusza. Podobne pismo otrzymali wczoraj szefowie i szefowe klubów parlamentarnych polskiego Sejmu. OPZZ apeluje w nim o dostrzeżenie skali problemu i podjęcie szerszych działań możliwych z poziomu partii, które mają swoich reprezentantów w Parlamencie Europejskim. OPZZ z uwagą śledzi dalsze losy projektu rozporządzenia metanowego i będzie podejmować kolejne niezbędne działania w tej sprawie.

Czytaj więcej

03 marca 2023

Work-life balance w Senacie

2 marca br. w Senacie RP odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej z Komisją Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, którego tematem była ustawa o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.  Ma ona na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej i wdrożenie do polskiego systemu prawa pracy postanowień dwóch dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady (UE): w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. W trakcie dyskusji nad rozwiązaniami legislacyjnymi głos zabrał Paweł Śmigielski - dyrektor Wydziału prawno-interwencyjnego OPZZ, który przedstawił trzy główne postulaty OPZZ w obszarze zmian przedmiotowej ustawy: wprowadzenie pełnej odpłatności 5-dniowego urlopu opiekuńczego, w ściśle określonych przypadkach umożliwienie skorzystania przez jedynego rodzica dziecka z pełnego wymiaru urlopu rodzicielskiego, łącznie z jego 9 - tygodniową „nieprzenoszalną” częścią, wprowadzenie do Kodeksu pracy przepisu dotyczącego prawa pracownika do odłączenia się (prawo do bycia offline). Dwa pierwsze postulaty OPZZ zostały przyjęte przez senator Magdalenę Kochan i zgłoszone jako poprawki do ustawy. Po wystąpieniu wiceministra rodziny i polityki społecznej Stanisława Szweda, który wskazał m.in. na wielomiliardowe obciążenia budżetu państwa z tytułu ewentualnego wprowadzenia tych poprawek do ustawy, zostały one odrzucone przez komisje. Nie kończy to jednak postepowania w kwestiach zgłoszonych przez OPZZ, gdyż zgłoszenie stosownych poprawek na posiedzeniu Senatu zapowiedzieli senatorowie Magdalena Kochan i Adam Szejnfeld. (PŚ)

Czytaj więcej

03 marca 2023

Rozporządzenie metanowe: bezpieczeństwo energetyczne Polski zagrożone

Procedowane przez Parlament Europejski tzw. rozporządzenie metanowe wywołuje duży niepokój w branży górniczej. Wprowadzenie dokumentu w obecnym kształcie będzie jednak niosło negatywne skutki dla całego systemu energetycznego Polski, a co zatem idzie - dotknie wszystkich mieszkańców naszego kraju. OPZZ pilnie podjęło w tej sprawie interwencje w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Masowe zwolnienia pracowników kopalń i branż pokrewnych, bezrobocie w regionach górniczych, ale także blackouty, ubóstwo energetyczne i ogromny problem z zapewnieniem dostaw prądu w kraju – to możliwe scenariusze wprowadzenia planowanych limitów emisji metanu dla kopalń węgla kamiennego w Unii Europejskiej. I to już na początku 2027 roku, za nieco ponad trzy i pół roku. Limity, które przewiduje dokument są praktycznie nieosiągalne przez większość kopalń węgla energetycznego w Polsce. Jednak cztery lata później mają zostać zaostrzone i objąć kolejne zakłady, a w przyszłości także te wydobywające węgiel koksowy. Obowiązująca Umowa Społeczna z roku 2021 przewiduje plan stopniowego zamykania kopalń węgla energetycznego do roku 2049. Urzeczywistnienie zakazów emisji metanu ujęte w projekcie rozporządzenia oznaczałoby konieczność płacenia ogromnych, dotkliwych kar przez długi czas lub zamknięć już w latach 2026 i 2030. To o wiele szybciej niż zakładają jakiekolwiek realne plany. Oznaczałoby to dla Polski konieczność importu bardzo dużych ilości węgla z zagranicy, gdyż system energetyczny nie przekształci się w tak krótkim czasie.  W efekcie emisje związane z wydobyciem pozostałyby na podobnym poziomie, zwiększonym jeszcze przez konieczność transportu spoza Unii. Wydobycie odbywałoby się zatem cały czas, ale nie w Polsce, która zostałaby z setkami tysięcy zwolnień pracowników i poważnym problemem społecznym oraz z zagrożeniem strategicznym wynikającym z nagłej konieczności importu większości surowców energetycznych – załamaniem bezpieczeństwa energetycznego kraju. O sprawie pisaliśmy więcej TUTAJ Rozporządzenie metanowe: OPZZ interweniuje u Jacka Sasina i Anny Moskwy W związku z tym OPZZ zwróciło się z apelem o interwencję do wicepremiera Jacka Sasina, Ministra Aktywów Państwowych oraz Anny Moskwy, szefowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska która umożliwi wzięcie pod uwagę realnych uwarunkowań technicznych i społecznych: „(…) w ocenie OPZZ, Parlament Europejski powinien ponownie przeanalizować skutki proponowanej regulacji i w toku dalszych prac uwzględnić uwagi zgłaszane przez związki zawodowe. Ostateczna wersja rozporządzenia winna zapewniać realne i możliwe do udźwignięcia przez sektor paliwowo-energetyczny limity emisji oraz odpowiednie okresy przejściowe wystarczające do należytego przygotowania infrastruktury w kopalniach i stacjach odmetanowania. Pozostawienie projektu rozporządzenia w obecnym brzmieniu zniweczy zamiar sprawiedliwej transformacji, narazi Polskę na szybkie zamknięcie większości kopalń węgla oraz skutkować będzie załamaniem systemu energetycznego kraju. W konsekwencji spowoduje kryzys społeczno-gospodarczy wielu regionów Polski, w tym wzrost bezrobocia.” W piśmie podkreślamy także, że regulacja obciąża wyjątkowo mocno tylko jeden kraj członkowski: „Warto zauważyć, że Polska byłaby w zasadzie jedynym państwem Unii Europejskiej dotkniętym rozporządzeniem w tak mocny sposób. Sprowadzałoby się to do sytuacji, w której za całe ograniczenie emisji ma odpowiadać jeden kraj członkowski, ponosząc przy tym bardzo wysokie koszty, mimo, że generalnie metan emituje się na różne sposoby w każdym kraju Wspólnoty.” OPZZ monitoruje sprawę i będzie podejmować dalsze działania mające na celu uniknięcie drastycznych konsekwencji wprowadzenia tego dokumentu w życie w naszym kraju. (MZ)

Czytaj więcej