Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Opinie i analizy OPZZ

12 grudnia 2022

Skuteczny OPZZ: zamrożenie cen gazu dla mieszkańców i związków zawodowych

Kampania OPZZ odnosząca się do wzrostu kosztów życia obywateli i interwencje w tej sprawie przynoszą efekt. Rząd przyjął przepisy mające zminimalizować podwyżki cen paliwa gazowego dla najbardziej wrażliwych odbiorców. Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu stwarza podstawy do utrzymania rozwiązań osłonowych obowiązujących w 2022 r. Oznacza to, że ceny gazu i usług dystrybucji nie wzrosną w 2023 r., w porównaniu z 2022 r. dla odbiorców chronionych oraz odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej objętych taryfą. Maksymalna cena za paliwa gazowe będzie na poziomie ok. 200 zł/MWh. Rząd zdecydował również o przyznaniu refundacji odbiorcom chronionym paliw gazowych za poniesione koszty podatku VAT oraz o utrzymaniu mechanizmu rekompensat dla sprzedawców paliw gazowych. Oznacza to, że w zamian za utrzymanie cen gazu dla odbiorców na poziomie ceny maksymalnej, przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty. Zamrożona taryfa będzie obowiązywała wszystkich, bez względu na próg dochodowy. W praktyce ceną maksymalną zostaną objęci Ci odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli: gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach; podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe. W ramach ww. podmiotów znajdują się również związki zawodowe w zakresie, w jakim zużywają paliwa gazowe na potrzeby podstawowej działalności (w ramach pokrywania przez siebie kosztów pomieszczeń związkowych nie udostępnianych przez pracodawcę). Nastąpiło bowiem rozszerzenie katalogu odbiorców, w rozliczeniach z którymi stosuje się taryfę zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aby zagwarantować możliwość reprezentowania i obrony praw, interesów zawodowych i socjalnych osób pracujących, przez organizacje powołane w tym celu. Umieszczenie kategorii związków zawodowych w przepisach chroniących przez wzrostem cen gazu było postulatem OPZZ kierowanym do rządu za pośrednictwem bezpośrednich wystąpień oraz na forum RDS. (KP)

Czytaj więcej

07 grudnia 2022

OPZZ interweniuje u posłów ws. uzdrowisk

OPZZ skierował do wszystkich klubów parlamentarnych i kół poselskich pismo zwracające uwagę na planowane zmiany w zakresie kierowania pacjentów na leczenie uzdrowiskowe. Ze strony organizacji związkowych OPZZ reprezentujących uzdrowiska, jak i wielu świadczeniodawców kierowanych było i jest wciąż wiele argumentów o zagrożeniach społecznych i pracowniczych planowanej reformy. Brak dialogu w tym obszarze budzi nasze największe zastrzeżenia. Organizacje związkowe OPZZ reprezentujące sektor uzdrowiskowo – sanatoryjny od dłuższego czasu sygnalizują niepokój wobec zmian zapowiadanych przez Ministerstwo Zdrowia, a przygotowywanych we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie nowej reformy lecznictwa uzdrowiskowego. Rewolucyjne propozycje regulujące przyszłość lecznictwa uzdrowiskowego od września ub. roku są dyskutowane w Parlamentarnym Zespole ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego, Mundurowej Służby Zdrowia, Rehabilitacji i Gmin Uzdrowiskowych, pod przewodnictwem Pana Posła Patryka Wichra. Jedynie część środowiska reprezentującego uzdrowiska była zapraszana na posiedzenia, jak i seminaria konsultacyjne odbywające się w poszczególnych uzdrowiskach. Jednocześnie w przekazie medialnym formułowane są stwierdzenia, iż planowane zmiany są uzgodnione w konsensusie społecznym, co nie jest prawdą. W ostatnim czasie, na nasz wniosek odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. uzdrowisk (działa w ramach branżowego Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przy Ministrze Zdrowia) w temacie projektowanych zmian. Jednak poza wymianą argumentów każdej ze stron (NFZ - w zakresie zakładanych zmian, a przedstawiciele związków zawodowych, Unii ,,Uzdrowisk Polskich” czy Izby Gospodarczej ,,Uzdrowiska Polskie” - w zakresie zagrożeń i wątpliwości projektowanej reformy) nie uwzględniono żadnych uwag strony społecznej. Stąd liczymy na konstruktywny dialog z naszym udziałem w ramach Parlamentarnego Zespołu ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego, Mundurowej Służby Zdrowia, Rehabilitacji i Gmin Uzdrowiskowych  i wypracowanie kompromisowych rozwiązań służących wszystkim: pacjentom i pracownikom, pracodawcom, uzdrowiskom, jak i rozwojowi lecznictwa uzdrowiskowego. 1) Pismo OPZZ z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zapowiadanych zmian w lecznictwie uzdrowiskowym, kierowane do Ministra Zdrowia –do pobrania 2) Pismo Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zagrożeń planowanej reformy lecznictwa uzdrowiskowego, kierowane do Minister Rodziny i Polityki Społecznej (z uwzględnieniem wpływu reformy na leczenie seniorów czy osób ze specjalnymi potrzebami / z niepełnosprawnościami) – do pobrania Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Czytaj więcej

29 listopada 2022

Spór o tzw. kilometrówkę

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) domaga się ujawnienia ekspertyz, na podstawie których minister infrastruktury przedstawił propozycję wzrostu wysokości tzw. kilometrówki. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ W październiku br. minister infrastruktury poprosił OPZZ o opinię w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego tzw. kilometrówki. Odpowiadając na jego prośbę wskazaliśmy, że projekt realizuje wniosek OPZZ, ale równocześnie zwróciliśmy uwagę, że rzeczywiste koszty eksploatacji samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 są wyższe niż wynika to z zaproponowanej stawki (1,038 zł). Wzrasta ona tylko o 24,2 proc., podczas gdy dla pojazdów o pojemności silnika do 900 cm3 stawka wzrasta o 70,7 proc. - do wysokości 0,89 zł. W ocenie OPZZ trudno uzasadnić tak znaczną różnicę w stawce pomiędzy tymi rodzajami samochodów. Wydatki na użytkowanie aut osobowych o większej pojemności silnika są zazwyczaj wyższe z uwagi na koszty ubezpieczenia, badań technicznych, serwisu czy części zamiennych. Dlatego OPZZ wniosło o zwiększenie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu o pojemności silnika powyżej 900 cm3. W ocenie OPZZ wątpliwości budzi także przyjęta metodologia wyliczenia kosztów za 1 kilometr przebiegu pojazdów używanych do celów służbowych. Została ona oparta na historycznych danych Instytutu Transportu Samochodowego z 2019 r., zwaloryzowanych wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych za lata2020-2021 i I kwartał 2022 r. Z niewiadomych powodów nie uwzględnia ona wysokiej dynamiki wzrostu cen paliw w kolejnych kwartałach 2022 r., spowodowanego niestabilną sytuacją geopolityczną i wojną Rosji z Ukrainą. Dlatego OPZZ wystąpiło do ministra infrastruktury o upublicznienie danych oszacowanych przez Instytut Transportu Samochodowego, jak również najnowszych ekspertyz, które zamówiło Ministerstwo Infrastruktury w związku z prowadzonymi pracami nad zasadnością podniesienia obowiązujących stawek tzw. kilometrówki. W odpowiedzi na wniosek OPZZ minister infrastruktury odmówił przekazania ekspertyz. Nie znajduję uzasadnienia dla udostępnienia ww. analiz – czytamy w piśmie ministra infrastruktury. W ocenie resortu infrastruktury przygotowana przez Instytut Transportu Samochodowego analiza obowiązujących stawek tzw. kilometrówki jest opracowaniem naukowym stanowiącym zewnętrzną ekspertyzę wykorzystywaną dla potrzeb resortu infrastruktury i nie stanowi informacji publicznej. Trudno zgodzić się z takim stanowiskiem. Potwierdza ono brak transparentności podczas prac nad zwiększeniem wysokości tzw. kilometrówki i każe postawić pytanie, czy zaproponowane przez ministra infrastruktury stawki rzeczywiście odzwierciedlają wzrost kosztów, które ponoszą pracownicy w związku z wykorzystywaniem pojazdów prywatnych do celów służbowych. Mamy uzasadnione podejrzenie, że tak nie jest. Wszystko wskazuje na to, że rząd ponownie próbuje przerzucić ekonomiczne ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej z pracodawcy na pracowników, czego nie można zaakceptować. (nq)

Czytaj więcej

24 listopada 2022

Będzie pomoc dla zakładów energochłonnych

Ministerstwo Rozwoju i Technologii - na wniosek OPZZ - rozpoczęło prekonsultacje rządowego programu pomocy przedsiębiorcom energochłonnym, którzy ponoszą wysokie koszty związane ze wzrostem cen energii. Dzięki temu można zgłaszać uwagi do rządowej koncepcji Programu oraz wnioskować o objęcie pomocą nowych przedsiębiorstw. W koncepcji rządowego programu zakłada się, że do uzyskania pomocy uprawnieni będą przedsiębiorcy, którzy: prowadzą działalność energochłonną, tj. ponieśli koszty zakupu energii elektrycznej lub gazu na poziomie co najmniej 3% wartość sprzedanej w 2021 r. albo co najmniej 6% w pierwszym półroczu 2022 r. prowadzą swoją główną działalność w sektorach sklasyfikowanych przez Komisję Europejską jako szczególnie narażonych na skutki obecnego kryzysu. Oznacza to, że co najmniej 50% przychodu takiej firmy w latach 2021-2022 pochodzi z działalności w jednym lub w wielu wymienionych sektorach. Pomoc może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych, rozumianych jako koszty wzrostu cen powyżej poziomu 150% średniej ceny płaconej przez danego przedsiębiorcę w 2021 r. Pomocą mają zostać objęte takie sektory jak: produkcja wyrobów hutniczych, ceramicznych kafli i płytek, nawozów i związków azotowych, szkła płaskiego i gospodarczego. Budżet programu na koszty poniesione w 2022 r. wynosi ok. 5 mld zł. O koncepcji rządowego programu rządowego można przeczytać TUTAJ Z uwagi na szybkie tempo prac, swoje propozycje proszę zgłaszać do jutra (25 listopada br.) do godziny 12.00 na adres: kusiak@opzz.org.pl     

Czytaj więcej

24 listopada 2022

Praktyczna ocena prewencji wypadkowej

Współdziałanie instytucjonalne na rzecz poprawy warunków pracy wszystkich podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem pracy to jedna z rekomendacji Rady Ochrony Pracy w zakresie kultury bezpieczeństwa. Na ostatnim posiedzeniu 22 listopada br. oceniono i przyjęto stanowisko w sprawie programu dofinansowania płatników składek w ramach prewencji wypadkowej realizowanego w latach 2019 – 2022. Warto przypomnieć, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi tradycyjnie, w różnych formach, działalność, której celem jest zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Corocznie w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) określana jest kwota wydatków na ten cel w wysokości od 1 proc. przewidzianych na dany rok budżetowy składek na ubezpieczenie od wypadków i chorób związanych z warunkami pracy. Od 2013 r. ZUS prowadzi „Program dofinansowania działań płatników składek w ramach prewencji wypadkowej”. Lata realizacji programu pokazały niezwykle liczny (87 proc.) udział projektów z mikro – i małych przedsiębiorstw, co należy oceniać jako niekwestionowany sukces, bowiem próby dotarcia z działaniami na rzecz poprawy warunków pracy są bardzo trudne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Obecnie każde z przedsiębiorstw wyłonionych w konkursie otrzymuje ujednolicone dofinansowanie w wysokości 80 proc. szacowanej wartości projektu. W latach 2019 - 2022 najwięcej projektów realizowały przedsiębiorstwa z takich sekcji, jak: przetwórstwo przemysłowe (39 proc.), budownictwo (20 proc.), handel hurtowy i detaliczny (15 proc.) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (13 proc.). Poprawa warunków pracy ukierunkowana była głównie na zakup i uruchomienie sprzętu oraz urządzeń technicznych zmniejszających obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego (40 proc.), poprawę oczyszczania powietrza wdychanego (20 proc.), bezpieczeństwo prac na wysokości i w zagłębieniach (14 proc.) oraz zmniejszanie narażenia na czynniki chemiczne lub biologiczne (12 proc.). Efektywność programu mierzona liczbą przedsiębiorstw, którzy zrealizowali projekty od 2013 r. wyniosła 8,5 tysięcy i wpłynęła na poprawę warunków pracy 87 tys. pracowników. Rekomendacje Rady Ochrony Pracy w zakresie prewencji wypadkowej wypracowane w dyskusji, także z udziałem przedstawicieli OPZZ, koncentrują się na kilku obszarach – są nimi: 1) konieczność konsekwentnego ukierunkowania tematyki konkursu na obszary działalności, w których występuje najwięcej wypadków i chorób zawodowych wynikających z narażenia na szkodliwe czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne,2) utrzymanie projektów mikro – i małych przedsiębiorstw w liczbie adekwatnej do ich udziału w gospodarce,3) współdziałanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z Państwową Inspekcją Pracy w popularyzacji konkursu m.in. wśród kontrolowanych przez PIP przedsiębiorstwach, w których warunki pracy wymagają poprawy,4) kontynuację popularyzacji konkursu ZUS w różnych środkach masowego przekazu,5) opracowanie i uruchomienie, w ramach działań ZUS ukierunkowanych na upowszechnienie wiedzy, nowoczesnego programu edukacji w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z wykorzystaniem narzędzi rzeczywistości wirtualnej. Więcej o konkursie "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy - można przeczytać na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym także o warunkach przystąpienia w 2023 r. i wymaganych dokumentach. W załączeniu: broszura do pobrania ,,Program dofinansowania projektów skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej”   oprac. Renata Górna, OPZZ

Czytaj więcej

17 listopada 2022

Regionalne Forum BHP z udziałem OPZZ

Zagrożenia psychospołeczne w Europie i ,,Wizja zero” w zakresie zgonów związanych z pracą były głównymi tematami Regionalnego Forum Wymiany i Informacji BHP, organizowanego corocznie od 12 lat przez Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI) wraz z jednostką zajmującą się Warunkami Pracy, Zdrowia i Bezpieczeństwa ETUI. Szczególną cechą forum jest jego wymiar regionalny poprzez wymianę doświadczeń i strategii związkowych pomiędzy krajami Europy Środkowo – Wschodniej w obszarze bezpieczeństwa i warunków pracy. Podczas forum oceniono krajowe systemy i strategie bhp oraz sposoby wzmacniania wpływu związków zawodowych w tej dziedzinie, z wykorzystaniem Europejskich Ram Strategicznych BHP na lata 2021 - 2027. OPZZ corocznie jest zapraszane do udziału w tym wydarzeniu. Tematami poruszanymi podczas Forum były: stan implementacji przepisów w zakresie niebezpiecznych substancji chemicznych, zagrożenia psychospołeczne, nowe wyzwania dla bezpieczeństwa i higieny pracy w post - pandemicznym świecie pracy oraz europejski plan strategiczny wdrażania Wizji Zero w politykach krajowych. Przedstawiciele krajów uczestniczących, związkowcy z Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Czarnogóry i Polski przedstawili krajowe raporty w zakresie bezpieczeństwa pracy. W raportach skoncentrowano się w szczególności na takich aspektach jak: priorytety krajowych związków zawodowych w zakresie bhp, plusy i minusy polityk krajowych i związkowych w obszarze bezpieczeństwa pracy, negocjacje związków zawodowych z pracodawcami i rządem w kwestiach bhp, wdrażanie narodowej strategii w zakresie ochrony zdrowia pracujących i jej powiązania z Ramami Strategicznymi UE oraz zaangażowanie związków zawodowych w projektach związanych z poprawą warunków pracy. Kluczowym i ,,przyszłościowym” wyzwaniem uwzględnionym w związkowej agendzie Forum była „Wizja zero” w zakresie zgonów związanych z pracą. Strategiczne Ramy BHP na lata 2021 – 2027 promują to podejście, proponując m.in. usprawnianie gromadzenia danych dotyczących wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz analizowanie kluczowych i wszystkich przyczyn zgonów i urazów związanych z pracą. W związku z tym podejściem Komisja Europejska utworzyła w Komitecie Doradczym ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Miejscu Pracy specjalną trójstronną grupę roboczą ds. „Wizji zero”. Zamierzeniem jest także opracowanie ukierunkowanych działań informacyjnych i narzędzi służących zwiększaniu świadomości pracowników i pracodawców w zakresie prewencji wypadkowej. Drugi obszar dyskusji ukierunkowano na psychospołeczne czynniki ryzyka w pracy. Obecnie Komisja Europejska przygotowuje nieustawodawczą inicjatywę na szczeblu UE dotyczącą zdrowia psychicznego w miejscu pracy, w ramach której ocenione zostaną pojawiające się kwestie związane ze zdrowiem psychicznym pracowników. Związkowcy wielu krajów europejskich uważają jednak, że to za miękkie działanie i jednogłośnie domagają się podjęcia prac nad dyrektywą w zakresie zagrożeń psychospołecznych. Regionalne Forum Wymiany i Informacji BHP ETUI odbyło się w Pradze, w Republice Czeskiej.OPZZ reprezentowała Renata Górna.  Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Czytaj więcej

08 listopada 2022

Przegląd EMCO w sprawie Zaleceń Rady UE

W związku z Zaleceniami Rady UE dla Polski w sprawie jakości stanowienia prawa, w szczególności sposobu przeprowadzania konsultacji społecznych, Komisja Europejska zorganizowała spotkanie z przedstawicielami strony rządowej i partnerów społecznych. Poza polskimi reprezentantami, w posiedzeniu Komisji brali udział przedstawiciele takich państw jak Niemcy, Litwa, Węgry, Belgia, Rumunia i Bułgaria. Spotkanie dało możliwość przedstawienia stanowiska w sprawie jakości dialogu społecznego w Polsce, w tym w ramach Semestru Europejskiego oraz zarządzania procesami gospodarczymi i społecznymi w kraju. Zarówno przedstawiciele związków zawodowych jak i organizacji pracodawców przedstawili Komisji spójne stanowisko w sprawie kondycji dialogu społecznego w Polsce. Polscy partnerzy społeczni podkreślili, że od czasu ostatniego przeglądu EMCO nie nastąpiła poprawa jakości konsultacji społecznych. W odpowiedzi na Zalecenia Rady, rząd Krajowym Programie Reform oraz w Krajowym Planie Odbudowy zobowiązał się do uchwalenia zmian prawa, których celem byłaby poprawa przestrzegania ustawowego obowiązku konsultacji społecznych. Do tej pory rząd nie zrealizował tego zobowiązania a ponadto praktyka w obszarze konsultacji społecznych nie poprawiła się. Nieprzestrzeganie przepisów prawa dotyczącego procedury konsultacji społecznych wpływa na jakość stanowionego prawa, adekwatność wprowadzonej polityki oraz często generuje potrzebę szybkiej nowelizacji przepisów. Strona rządowa przedstawiła stan prawny będący podstawą dialogu społecznego w Polsce i wykazywała przykłady realizowanego dialogu społecznego wskazując m.in. prace Rady Dialogu Społecznego. Strona społeczna potwierdziła proaktywną postawę partnerów społecznych w Radzie Dialogu Społecznego, którzy inicjują dialog na forum Rady Dialogu Społecznego i zgłaszają postulaty, choćby w obszarze polityki energetycznej. Jednak jednocześnie podkreśliła, że brakuje zaangażowania strony rządowej w rzeczywiste negocjacje i uzgadniania stanowisk w Radzie. Komisja Europejska we wnioskach z przeglądu potwierdziła wiele z obserwacji partnerów społecznych w obszarze praktyk dialogu społecznego w Polsce. W trakcie spotkania Komisja Europejska przedstawiła również prezentację dotyczącą roli dialogu społecznego w procesie wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu. OPZZ na spotkaniu z Komisją reprezentowała Katarzyna Pietrzak z Biura OPZZ. KP

Czytaj więcej

31 października 2022

Podsumowanie projektu: „Współczesne wyzwania partycypacji pracowniczej – przeciwdziałanie skutkom COVID-19.”

W miniony czwartek (28 października br.) odbyło się spotkanie partnerów projektu podsumowujące projekt pod nazwą: Współczesne wyzwania partycypacji pracowniczej – przeciwdziałanie skutkom COVID-19. Projekt miał formułę międzynarodową, uczestniczyli w nim przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców z Litwy, Rumunii, Estonii, Czech i Hiszpanii. OPZZ był liderem projektu. Z uwagi na restrykcje związane z pandemią COVID-19 większość działań w projekcie miała formułę zdalną, natomiast ostatnie spotkanie partnerów projektu formę hybrydową. OPZZ reprezentowała na spotkaniu wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz oraz przedstawiciele branży surowcowej zrzeszeni w OPZZ i ekspertka projektu Katarzyna Pietrzak z Biura OPZZ. Celem projektu było wzmocnienie roli partycypacji pracowniczej i dialogu społecznego w procesie realizacji w Unii Europejskiej transformacji klimatycznej wyznaczonej przez Europejski Zielony Ład. Spotkanie poświęcono zatem omówieniu rezultatów projektu, efektom dyskusji prowadzonej przez partnerów projektu dotyczących sprawiedliwego wymiaru transformacji klimatycznej, analizie porównawczej poszczególnych państw pod względem kondycji dialogu społecznego oraz treści raportu końcowego projektu. W projekcie duże znaczenie miało wypracowanie rekomendacji, których wdrożenie pozwoliłoby na urzeczywistnienie sprawiedliwego wymiaru sprawiedliwej transformacji oraz wzmocnienie roli dialogu społecznego w procesie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Stąd dużo uwagi poświęcono rekomendacjom i dobrym praktykom. Spotkanie było również okazją do ożywionej dyskusji na temat samego Europejskiego Zielonego Ładu i obecnego kryzysu energetycznego, który ma niebagatelny wpływ na sytuację gospodarczą i społeczną oraz na politykę klimatyczną państw. W debacie partnerów projektu wyraźnie wybrzmiało, że negatywne skutki kryzysu ponoszą pracownicy i przedsiębiorstwa a obecna sytuacja wymaga dogłębnej analizy dotychczasowej polityki klimatycznej UE i jej dostosowania do realiów gospodarczych i społecznych. Uczestnicy rozmawiali ponadto na temat roli partycypacji pracowniczej w budowaniu odporności przedsiębiorstw i pracowników na kryzysy w oparciu o norweskie dobre praktyki. (KP)

Czytaj więcej

31 października 2022

Inflacja nie zwalnia

W październiku 2022 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego - w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku - wzrosły o 17,9% (wskaźnik cen 117,9), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,8% (wskaźnik cen 101,8). Przypomnimy, że we wrześniu było to 17,2% i 1,6 proc. m/m. Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wg szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wzrosły w porównaniu do września 2021 r. o 21,9% (wskaźnik cen 121,9), a w stosunku do września 2022 r. wzrosły o 2,7% (wskaźnik cen 102,7). Nośniki energii zdrożały o 41,7% r/r. a w stosunku do września br. o 2,0%. Paliwa do prywatnych środków transportu zdrożały o 19,5% r/r a w porównaniu do września br. o 4,1%. oprac. KP

Czytaj więcej

28 października 2022

Ile wyniesie tzw. kilometrówka?

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ) oczekuje wprowadzenia zmian w projekcie rozporządzenia ministra infrastruktury dotyczącego stawek tzw. kilometrówki. Z uwagi na wysoką inflację oraz wzrost cen paliw i kosztów utrzymania pojazdów nowe stawki powinny być wyższe. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ Projekt rozporządzenia stanowi odpowiedź na wnioski OPZZ zgłaszane na forum Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych a następnie Rady Dialogu Społecznego oraz w indywidualnych wystąpieniach kierowanych do ministra właściwego do spraw transportu. OPZZ wskazywało w nich, że zamrożenie w 2007 r. stawek tzw. kilometrówki skutkuje de facto przerzuceniem ekonomicznego ryzyka prowadzenia działalności  gospodarczej z pracodawcy na pracowników, czego nie można zaakceptować. Analiza nowelizowanych przepisów w zakresie wysokości maksymalnych stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdów pozwala jednak na stwierdzenie, że rzeczywiste koszty eksploatacji samochodów osobowych o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 są wyższe niż wynika to z zaproponowanej w przedmiotowym rozporządzeniu stawki (1,038 zł). Wzrasta ona tylko o 24,2 proc., podczas gdy dla pojazdów o pojemności silnika do 900 cm3 stawka wzrasta o 70,7 proc. - do wysokości 0,89 zł. Trudno uzasadnić tak znaczną różnicę w stawce pomiędzy tymi rodzajami samochodów. Wydatki na użytkowanie aut osobowych o większej pojemności silnika są zazwyczaj wyższe z uwagi na koszty ubezpieczenia, badań technicznych, serwisu czy części zamiennych. Niewspółmierny do ponoszonych kosztów wzrost stawki będzie skutkował dalszym finansowaniem działalności pracodawcy przez pracownika. Dlatego OPZZ wnioskuje o zwiększenie stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu o pojemności silnika powyżej 900 cm3. W ocenie OPZZ wątpliwości budzi także przyjęta metodologia wyliczenia kosztów za 1 kilometr przebiegu pojazdów używanych do celów służbowych. Została ona oparta na historycznych danych Instytutu Transportu Samochodowego z 2019 r., zwaloryzowanych wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych za lata 2020-2021 i I kwartał 2022 r. (103,8 proc.). Z niewiadomych powodów nie uwzględnia ona wysokiej dynamiki wzrostu cen paliw w kolejnych kwartałach 2022 r., spowodowanego niestabilną sytuacją geopolityczną i wojną Rosji z Ukrainą, w tym faktu, że inflacja w III kwartale 2022 r. w porównaniu z grudniem 2021 r. wzrosła o 12,2 proc. Warto podkreślić, że tylko w okresie styczeń-wrzesień br. ceny paliw do prywatnych środków transportu przekraczały poziom sprzed roku o 28,7 proc. W okresie tym odnotowano znaczny wzrost cen oleju napędowego – o 33,7 proc., benzyny – o 25,3 proc. oraz gazu ciekłego i pozostałych paliw do prywatnych środków transportu – o 34,9 proc. Uwzględniając natomiast blisko piętnastoletni okres mrożenia stawek tzw. kilometrówki (od listopada 2007 r.), należy przyjąć, że skumulowana inflacja przekroczyła 60 proc. Z powyższych względów zaproponowana w przedmiotowym projekcie rozporządzenia stawka dla samochodu osobowego o pojemności silnika powyżej 900 cm3 powinna zostać podniesiona do poziomu co najmniej 1,35 zł. OPZZ wnioskuje także o urealnienie wysokości stawki tzw. kilometrówki oraz upublicznienie danych oszacowanych przez Instytut Transportu Samochodowego z 2019 r. jak również najnowszych ekspertyz, które zamówiło Ministerstwo Infrastruktury w związku z prowadzonymi pracami nad zasadnością podniesienia obowiązujących stawek tzw. kilometrówki. Stanowią one bowiem informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. OPZZ wnosi ponadto o wprowadzenie do projektu rozporządzenia przepisów, które będą przeciwdziałać zamrażaniu w przyszłości stawek tzw. kilometrówki. Określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu stawki powinny podążać za zmiennymi trendami cyklu koniunkturalnego i wzrastać w stopniu odpowiadającym co najmniej prognozowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ustalonemu w ustawie budżetowej na dany rok. Codzienna praktyka wskazuje dodatkowo na potrzebę uregulowania w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym zasad zwrotu kosztów poniesionych przez pracownika w trakcie podróży służbowej w związku z przejazdami samochodami elektrycznymi, hybrydowymi, napędzanymi wodorem lub zasilanymi innymi alternatywnymi źródłami energii. (nq)

Czytaj więcej