OPZZ skierował do wszystkich klubów parlamentarnych i kół poselskich pismo zwracające uwagę na planowane zmiany w zakresie kierowania pacjentów na leczenie uzdrowiskowe. Ze strony organizacji związkowych OPZZ reprezentujących uzdrowiska, jak i wielu świadczeniodawców kierowanych było i jest wciąż wiele argumentów o zagrożeniach społecznych i pracowniczych planowanej reformy. Brak dialogu w tym obszarze budzi nasze największe zastrzeżenia.

Organizacje związkowe OPZZ reprezentujące sektor uzdrowiskowo – sanatoryjny od dłuższego czasu sygnalizują niepokój wobec zmian zapowiadanych przez Ministerstwo Zdrowia, a przygotowywanych we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie nowej reformy lecznictwa uzdrowiskowego.

Rewolucyjne propozycje regulujące przyszłość lecznictwa uzdrowiskowego od września ub. roku są dyskutowane w Parlamentarnym Zespole ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego, Mundurowej Służby Zdrowia, Rehabilitacji i Gmin Uzdrowiskowych, pod przewodnictwem Pana Posła Patryka Wichra. Jedynie część środowiska reprezentującego uzdrowiska była zapraszana na posiedzenia, jak i seminaria konsultacyjne odbywające się w poszczególnych uzdrowiskach. Jednocześnie w przekazie medialnym formułowane są stwierdzenia, iż planowane zmiany są uzgodnione w konsensusie społecznym, co nie jest prawdą. W ostatnim czasie, na nasz wniosek odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. uzdrowisk (działa w ramach branżowego Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia przy Ministrze Zdrowia) w temacie projektowanych zmian. Jednak poza wymianą argumentów każdej ze stron (NFZ - w zakresie zakładanych zmian, a przedstawiciele związków zawodowych, Unii ,,Uzdrowisk Polskich” czy Izby Gospodarczej ,,Uzdrowiska Polskie” - w zakresie zagrożeń i wątpliwości projektowanej reformy) nie uwzględniono żadnych uwag strony społecznej.

Stąd liczymy na konstruktywny dialog z naszym udziałem w ramach Parlamentarnego Zespołu ds. Lecznictwa Uzdrowiskowego, Mundurowej Służby Zdrowia, Rehabilitacji i Gmin Uzdrowiskowych  i wypracowanie kompromisowych rozwiązań służących wszystkim: pacjentom i pracownikom, pracodawcom, uzdrowiskom, jak i rozwojowi lecznictwa uzdrowiskowego.

1) Pismo OPZZ z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zapowiadanych zmian w lecznictwie uzdrowiskowym, kierowane do Ministra Zdrowia –
do pobrania

2) Pismo Związku Zawodowego Uzdrowisk Polskich z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zagrożeń planowanej reformy lecznictwa uzdrowiskowego, kierowane do Minister Rodziny i Polityki Społecznej (z uwzględnieniem wpływu reformy na leczenie seniorów czy osób ze specjalnymi potrzebami / z niepełnosprawnościami) – do pobrania

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ