W miniony czwartek (28 października br.) odbyło się spotkanie partnerów projektu podsumowujące projekt pod nazwą: Współczesne wyzwania partycypacji pracowniczej – przeciwdziałanie skutkom COVID-19. Projekt miał formułę międzynarodową, uczestniczyli w nim przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców z Litwy, Rumunii, Estonii, Czech i Hiszpanii. OPZZ był liderem projektu. Z uwagi na restrykcje związane z pandemią COVID-19 większość działań w projekcie miała formułę zdalną, natomiast ostatnie spotkanie partnerów projektu formę hybrydową. OPZZ reprezentowała na spotkaniu wiceprzewodnicząca OPZZ, Barbara Popielarz oraz przedstawiciele branży surowcowej zrzeszeni w OPZZ i ekspertka projektu Katarzyna Pietrzak z Biura OPZZ.

Celem projektu było wzmocnienie roli partycypacji pracowniczej i dialogu społecznego w procesie realizacji w Unii Europejskiej transformacji klimatycznej wyznaczonej przez Europejski Zielony Ład.

Spotkanie poświęcono zatem omówieniu rezultatów projektu, efektom dyskusji prowadzonej przez partnerów projektu dotyczących sprawiedliwego wymiaru transformacji klimatycznej, analizie porównawczej poszczególnych państw pod względem kondycji dialogu społecznego oraz treści raportu końcowego projektu. W projekcie duże znaczenie miało wypracowanie rekomendacji, których wdrożenie pozwoliłoby na urzeczywistnienie sprawiedliwego wymiaru sprawiedliwej transformacji oraz wzmocnienie roli dialogu społecznego w procesie realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Stąd dużo uwagi poświęcono rekomendacjom i dobrym praktykom.

Spotkanie było również okazją do ożywionej dyskusji na temat samego Europejskiego Zielonego Ładu i obecnego kryzysu energetycznego, który ma niebagatelny wpływ na sytuację gospodarczą i społeczną oraz na politykę klimatyczną państw. W debacie partnerów projektu wyraźnie wybrzmiało, że negatywne skutki kryzysu ponoszą pracownicy i przedsiębiorstwa a obecna sytuacja wymaga dogłębnej analizy dotychczasowej polityki klimatycznej UE i jej dostosowania do realiów gospodarczych i społecznych. Uczestnicy rozmawiali ponadto na temat roli partycypacji pracowniczej w budowaniu odporności przedsiębiorstw i pracowników na kryzysy w oparciu o norweskie dobre praktyki.

(KP)