Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Opinie i analizy OPZZ

11 maja 2022

Dialog w Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, które odbyło się 9 maja br., poświęcono zagadnieniom opieki zdrowotnej dla obywateli Ukrainy i sytuacji w sektorze szpitalnictwa. Najważniejszą dla pracowników ochrony zdrowia była informacja o przedłożeniu przez ministra zdrowia premierowi wniosku o pilne procedowanie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia w podmiotach leczniczych. Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia systematycznie analizuje sytuację w ochronie zdrowia, w kontekście opieki zdrowotnej udzielanej uchodźcom z Ukrainy. Warto przypomnieć, że koszty udzielanych im świadczeń zdrowotnych nie obciążają budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia - źródłem ich finansowania jest dotacja z budżetu państwa. Obecnie, wartość wszystkich zrefundowanych przez Fundusz świadczeń zdrowotnych dla ukraińskich pacjentów wyniosła niespełna 2,3 mln zł, co stanowi minimalny odsetek wydatków Funduszu. W polskich szpitalach przebywa średnio 1,5 tys. obywateli Ukrainy i jest to tendencja spadkowa.  W ramach posiedzenia omówiono projektowane zmiany w sektorze szpitalnictwa.Projekt ustawy o modernizacji szpitali i poprawie efektywności szpitalnictwa jest już po konsultacjach społecznych; był także przedmiotem obrad Prezydium OPZZ w marcu br. Jako OPZZ wskazaliśmy na wiele zagrożeń związanych zarówno z dostępnością pacjentów do opieki zdrowotnej w przyszłości, jak i braki regulacji w obszarze spraw pracowniczych. Podczas dyskusji omówiono istotne, uwzględnione przez resort zdrowia grupy uwag zgłoszonych w konsultacjach. Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawili dodatkowo informację o kondycji finansowej szpitali – jest ona zróżnicowana i zależna od organu tworzącego. Przykładowo, wobec instytutów i szpitali klinicznych utrzymuje się znaczny spadek rentowności przy jednoczesnym spadku wysokości zobowiązań wymagalnych. Stabilnie wygląda sytuacja finansowa szpitali wojewódzkich, powiatowych i miejskich wobec, których obserwuje się systematyczny spadek zobowiązań wymagalnych. Odnośnie przygotowanej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych zakończył się proces konsultacji społecznych. Omówiono najważniejsze grupy uwag, w tym te przyjęte dotyczące m.in. dotyczących gwarancji finansowych. Chodzi o niebagatelną kwotę wydatków po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz budżetu państwa na poziomie ok. 7, 2 mld zł w drugim półroczu 2022 r. W ocenie OPZZ, w toku dalszych prac parlamentarnych, nadal wzmocnienia wymagają regulacje odnoszące się do pracowników niewykonujących zawodu medycznego czy korekty zapisów dotyczących grup zawodowych techników. Ustawa regulująca wzrost najniższych wynagrodzeń zasadniczych w poszczególnych grupach zawodowych zacznie obowiązywać od 1 lipca 2022 r. W posiedzeniu Trójstronnego Zespołu uczestniczyli członkowie i eksperci OPZZ reprezentujący branżę ochrony zdrowia. Kolejne spotkanie zaplanowano na 30 maja br.  Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Czytaj więcej

10 maja 2022

Rozmowy w RDS w sprawie wzrostu płac w 2023 r.

9 maja br. Zespół problemowy ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego omówił przedstawione przez stronę rządową wstępne wskaźniki makroekonomiczne stanowiące podstawę prac nad projektem budżetu państwa na rok 2023. Dokonał ponadto oceny Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2022-2025. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych OPZZ Przyjęty przez rząd scenariusz zakłada, że tempo wzrostu realnego PKB w 2022 roku osiągnie 3,8%, a w 2023 roku 3,2%. W kolejnych latach polska gospodarka będzie rosła w tempie 3,0% oraz 3,1%. Inflacja w 2022 wyniesie 9,1% a w 2023 r. 7,8%. Zgodnie z ustawowym trybem uzgodnień, strona pracowników i strona pracodawców RDS, powinna ocenić WPFP 2022-2025 oraz przedstawić wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2023 roku:  1)   wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę,  2)   emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Partnerzy społeczni ocenili m.in. zaproponowane przez rząd wskaźniki makroekonomiczne oraz wpływ Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na plan finansowy państwa, wysokość deficytu, planowane wydatki i dochody. Zwrócili się ponadto do strony rządowej z wnioskiem o przedstawienie dodatkowych analiz dotyczących wzrostu wynagrodzeń oraz rent i emerytur, jak również o wyjaśnienie, jaki mechanizm będzie kształtował dwukrotny wzrost płacy minimalnej w 2023 r. W trakcie negocjacji nie udało się osiągnąć porozumienia. Rozmowy będą jednak kontynuowane w trakcie kolejnych posiedzeń. OPZZ na posiedzeniu reprezentował: Norbert Kusiak, ekspert OPZZ. (nq)

Czytaj więcej