Kampania OPZZ odnosząca się do wzrostu kosztów życia obywateli i interwencje w tej sprawie przynoszą efekt. Rząd przyjął przepisy mające zminimalizować podwyżki cen paliwa gazowego dla najbardziej wrażliwych odbiorców.

Ustawa o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu stwarza podstawy do utrzymania rozwiązań osłonowych obowiązujących w 2022 r. Oznacza to, że ceny gazu i usług dystrybucji nie wzrosną w 2023 r., w porównaniu z 2022 r. dla odbiorców chronionych oraz odbiorców realizujących zadania z zakresu użyteczności publicznej objętych taryfą. Maksymalna cena za paliwa gazowe będzie na poziomie ok. 200 zł/MWh.

Rząd zdecydował również o przyznaniu refundacji odbiorcom chronionym paliw gazowych za poniesione koszty podatku VAT oraz o utrzymaniu mechanizmu rekompensat dla sprzedawców paliw gazowych. Oznacza to, że w zamian za utrzymanie cen gazu dla odbiorców na poziomie ceny maksymalnej, przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają rekompensaty.

Zamrożona taryfa będzie obowiązywała wszystkich, bez względu na próg dochodowy. W praktyce ceną maksymalną zostaną objęci Ci odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli:

  • gospodarstwa domowe,
  • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach;
  • podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe.

W ramach ww. podmiotów znajdują się również związki zawodowe w zakresie, w jakim zużywają paliwa gazowe na potrzeby podstawowej działalności (w ramach pokrywania przez siebie kosztów pomieszczeń związkowych nie udostępnianych przez pracodawcę). Nastąpiło bowiem rozszerzenie katalogu odbiorców, w rozliczeniach z którymi stosuje się taryfę zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aby zagwarantować możliwość reprezentowania i obrony praw, interesów zawodowych i socjalnych osób pracujących, przez organizacje powołane w tym celu.

Umieszczenie kategorii związków zawodowych w przepisach chroniących przez wzrostem cen gazu było postulatem OPZZ kierowanym do rządu za pośrednictwem bezpośrednich wystąpień oraz na forum RDS.

(KP)