Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Polityka społeczna

10 lipca 2023

Sejm poparł podniesienie świadczenia 500+ do 800+

Sejm na posiedzeniu w dniu 7 lipca br. przyjął ustawę zwiększającą wysokość świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie do poziomu 800 złotych. Kwota świadczenia wychowawczego wzrośnie z 500 zł do 800 zł i zostanie wypłacona pod koniec lutego 2024 r.  z wyrównaniem za styczeń. Wysokość świadczenia zmieni się z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. Sejm odrzucił wszystkie zgłoszone poprawki, m.in przewidujące wypłatę świadczenia 800+ jeszcze w 2023 r., czy systemowej waloryzacji świadczenia o wysokość inflacji. W opinii do projektu ustawy Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych pozytywnie oceniło intencję rozwiązania zaproponowanego w projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, którą jest „dostosowanie wysokości świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie do obecnych potrzeb polskich rodzin” i podwyższenie tej kwoty do 800 zł miesięcznie. OPZZ zwróciło uwagę na fakt, że od momentu wejścia w życie Programu „Rodzina 500 plus” tj. w dniu 1 kwietnia 2016 r., w konsekwencji niezwiększania przez 7 lat wysokości świadczenia wychowawczego jego wartość nabywcza istotnie zmalała – zwłaszcza podczas ostatniego roku wysokiej inflacji. Stąd nalażałoo zgodzić się, że zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązanie wychodzi naprzeciw społecznej potrzebie pilnej interwencji w celu dostosowania wysokości świadczenia do nowych realiów gospodarczych. 1) Pozytywnie oceniając intencję projektodawcy, zgłoszono natomiast zasadnicze zastrzeżenie odnośnie projektowanego rozwiązania, a dotyczące braku propozycji mechanizmu corocznej waloryzacji świadczenia wychowawczego przewidzianego ustawą. Od czasu wejścia w życia Programu „Rodzina 500 plus” świadczenie to powinno być waloryzowane corocznie, np. w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Ustanawiając Program od 2016 roku ustawodawca nie zabezpieczył jakiegokolwiek mechanizmu waloryzacyjnego. Utrzymywanie takiego stanu oznacza de facto ponowne zamrożenie wysokości świadczenia i rodzi uzasadnioną obawę o to, że nie będzie ono podwyższane przez kolejne lata, a w konsekwencji wartość nabywcza świadczenia w tym czasie znów znacząco spadnie. 2)Dodatkowo, w związku z przedłożonym projektem OPZZ za niedopuszczalną uznało powtarzaną od lat przez stronę rządową retorykę uzasadniającą brak przeprowadzania częściej niż co trzy lata weryfikacji wysokości kryteriów dochodowych w pomocy społecznej, a co się z tym wiąże – utrzymywanie zbyt niskiej wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń rodzinnych, zasiłków i dodatków do zasiłków rodzinnych funkcjonujących w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Rażąco niski poziom ustawowo regulowanych świadczeń obowiązujących w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych nie może być wciąż uzasadniany wprowadzeniem Programu „Rodzina 500 plus”. OPZZ uważa, niezależnie od przedstawionego projektu nowelizacji ustawy, iż nadszedł czas na przegląd obowiązujących form wsparcia dla rodzin, w kierunku ich adekwatnego adresowania do potrzeb społecznych. KD

Czytaj więcej

07 lipca 2023

OPZZ o niekompletnych przepisach o monitorach ekranowych

OPZZ wnioskuje do Minister Rodziny i Polityki Społecznej o uzupełnienie przepisów regulujących kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Nowelizacja ponad dwudziestoletnich przepisów rozporządzenia wciąż nie nadąża za życiem i nie rozwiązuje praktycznych problemów, jakie od lat zgłaszają organizacje członkowskie OPZZ. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ OPZZ z zadowoleniem przyjął fakt nowelizacji przepisów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, w związku z koniecznością dostosowania przepisów rozporządzenia do rozwoju techniki i nowych form pracy. O nowelizacji przepisów i jej zakresie pisaliśmy szerzej (Nowelizacja przepisów o monitorach ekranowych | Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych). Opiniując przepisy, krytycznie oceniliśmy brak rozwiązań w zakresie m.in. stosowania przepisów bhp obejmujących stanowiska pracy wyposażone w wiele monitorów ekranowych. Chodzi na przykład o pracę na stanowiskach wyposażonych w monitory telewizji przemysłowej i stanowiskach monitoringu, gdzie wymagany jest stały nadzór (obserwacja) określonego terenu czy też stanu urządzeń. Pracodawcy nie chcą uznawać takiej pracy jako pracy w rozumieniu przepisów omawianego rozporządzenia, a tym samym pracownik ma problemy z uzyskaniem np. okularów korygujących wzrok.  W aspekcie powyższego nie uwzględniono także regulacji dotyczących liczby możliwych do obserwacji i stałego nadzoru monitorów ekranowych (centra sterowania, branża kolejowa). Obecny stan prawny pozwala pracodawcom, w tym pracodawcom kolejowym, polecić pracownikom odpowiedzialnym za szeroko pojęte bezpieczeństwo publiczne, obsługę i nadzór nad nieograniczoną w zasadzie niczym liczbą monitorów ekranowych. Skutkuje to tym, że pojedynczy pracownik ma obowiązek prowadzenia obserwacji i stałego nadzoru od kilku do kilkudziesięciu monitorów ekranowych różnego przeznaczenia. Pojawia się także wiele praktycznych problemów związanych z interpretacją przepisów i stosowania rozporządzenia dotyczących stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe pracowników obsługujących skanery i tablety. Trudno bowiem odpowiedzieć na pytania, jak w takich sytuacjach ma wyglądać ochrona pracowników pracujących na takich stanowiskach. Praca nad ostateczną wersją rozporządzenia jest kontynuowana. O innych aspektach nowelizacji, jak i opinii OPZZ więcej z Gazecie Prawnej: Firma dopłaci do soczewek (dostęp: 5.07.2023 - dla zalogowanych użytkowników) (RG)

Czytaj więcej

05 lipca 2023

Fundusze Europejskie na Ochronę Zdrowia

Komitet Sterujący koordynujący wsparcie z funduszy unijnych w sektorze zdrowia rozpoczął działalność. Znane są priorytetowe obszary wsparcia zdrowia ramach polityki spójności na lata 2021-2027 w tym sektorze. Teraz nadchodzi czas na opracowywanie planów działań wpierających politykę zdrowotną. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Komitet Sterujący do spraw koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia to bardzo ważne gremium zaczynające swoją działalność instytucjonalną w zakresie wykorzystywania środków europejskich z nowej perspektywy finansowej do 2027 roku. Komitet został powołany Decyzją Przewodniczącego Komitetu do Spraw Umowy Partnerstwa na lata 2021 -2027 z dnia 29 czerwca 2023 r., ministra funduszy i polityki regionalnej Grzegorza Pudy. Pierwsze posiedzenie Komitetu koncentrowało się wokół przeglądu obszarów wsparcia w ramach polityki spójności na lata 2021 – 2027. Przyjęto wzór Planu działań w sektorze zdrowia oraz rekomendacje wsparcia w sektorze zdrowia dla wszystkich obszarów oraz rekomendacje dla kryteriów oceny projektów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Wśród priorytetów finansowania projektów z wykorzystaniem funduszy europejskich jest wiele obszarów wspomagających jakość i dostępność do ochrony zdrowia. I tak: fundusze europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) w zakresie zdrowia będą skierowane do: podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, ratownictwa medycznego i psychiatrii oraz na kształcenie kadr medycznych; fundusze europejskie dla Rozwoju Społecznego na 2021-2027 (FERS) w zakresie zdrowia będą skierowane na: kształcenie kadr, dostępność do specjalistów oraz na działania wspierające jakość i dostępność do świadczeń zdrowotnych; w ramach Programów regionalnych na lata 2021-2027 – cele szczegółowe koncentrują się na wspieraniu rozwiązań cyfryzacji, zwiększaniu równego dostępu do opieki zdrowotnej, wspieraniu aktywnego i zdrowego starzenia się oraz zdrowego i dobrze dostosowanego środowiska pracy, które uwzględnia zagrożenia dla zdrowia. Członkami Komitetu są przedstawiciele resortów: zdrowia, finansów, funduszy i polityki regionalnej, przedstawiciele urzędów marszałkowskich wszystkich województw a także strona pracowników i pracodawców Rady Dialogu Społecznego – po jednym przedstawicielu każdej ze stron. Stronę pracowników RDS, wynikiem uzgodnień trzech central związkowych, reprezentuje w Komitecie Sterującym przedstawicielka OPZZ Renata Górna.  (rg)

Czytaj więcej

23 czerwca 2023

Zagwarantowane pieniądze na płace w ochronie zdrowia

Środki finansowe na wzrosty płac dla pracowników podmiotów leczniczych obowiązujące od 1 lipca są zagwarantowane w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia i wkrótce będą sukcesywnie przekazywane do podmiotów leczniczych po zakończeniu podpisywania procesu aneksowania umów z NFZ – to informacja przekazana członkom Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Podczas posiedzenia, które odbyło się 21 czerwca rozpoczęło także debatę o konieczności zmian w psychiatrii sądowej w Polsce. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia niemal na każdym spotkaniu kontynuuje dyskusję w obszarze wdrażania wzrostu płac dla pracowników podmiotów leczniczych obowiązujących od 1 lipca br. Podczas ostatniego czerwcowego spotkania Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) przypomniał rekomendacje dotyczące wzrostu poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, skutkujące kwotą 15,05 mld zł i przyjęte przez Ministra Zdrowia do realizacji. Rekomendacje uwzględniają przede wszystkim: skutki realizacji ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw - w kwocie 6, 91 mld zł dla ponad 324 tys. pracowników podmiotów leczniczych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, uwzględnienie dodatkowo wzrostu wynagrodzeń dla pozostałych form zatrudnienia, wzrostu inflacji, dokonanie wzmocnienia wycen w wybranych obszarach (interna/chirurgia ogólna/położnictwo) o szczególnej istotności dla działalności szpitali I i II stopnia poziomów systemu) oraz dla wybranych obszarów realizacji umów w pierwszych miesiącach 2023 roku, w szczególności ryczałtu. Odnośnie środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników ochrony zdrowia, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia przekaże ich więcej niż wskazano w rekomendacji Agencji. Wczorajsza decyzja (22 czerwca br.) o zmianie planu finansowego Funduszu na 2023 rok zakłada przekazanie podmiotom leczniczym ponad 7,5 mld zł na płace w ochronie zdrowia, które wejdą w życie od 1 lipca br. To dobra informacja, dająca szansę dla organizacji związkowych działających w podmiotach leczniczych do zawierania porozumień płacowych z pracodawcami uwzględniających także pracowników niemedycznych. Jak wielokrotnie pisaliśmy są oni ujęci w ustawie, nie ma natomiast dla nich konkretnego współczynnika wzrostu płac, stąd w podziale pieniędzy dla tych grup – pozostaje wiele uznaniowości ze strony dyrekcji podmiotów leczniczych. Uzgodniono, że w połowie sierpnia zespół oceni stan wdrażania płac i omówi aktualną sytuację pracowników w podmiotach leczniczych. W Trójstronnym Zespole zapoczątkowano także dyskusję o konieczności zmian systemowych w psychiatrii sądowej. Warunki pracy pracowników Regionalnych Ośrodków Psychiatrii Sądowej, finansowanie tych jednostek, kwalifikacje kadr i jakość świadczonych usług oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo pacjentów i pracowników – to tylko nieliczne wyzwania, jakimi zajmie się zespół roboczy powołany w ramach Trójstronnego Zespołu. Na zakończenie przyjęto zmiany w Regulaminie. Posiedzeniu Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia współprzewodniczył członek zespołu Tomasz Dybek (strona OPZZ współprzewodniczy Zespołowi w I półroczu br. ) wspólnie z wiceministrem zdrowia Piotrem Bromberem. W charakterze ekspertów OPZZ obecni byli przedstawiciele branżowych organizacji związkowych ochrony zdrowia z Branży Usługi Publiczne OPZZ oraz Renata Górna z biura centrali OPZZ.(rg)

Czytaj więcej

23 czerwca 2023

Budownictwo XXI wieku na plakacie bhp

                                     Tematyka 32 edycji konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy organizowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy w tym roku koncentruje się wokół branży budowlanej. OPZZ corocznie bierze udział w pracach Jury konkursu oceniającym prace do nagród i wyróżnień, jako partner instytucjonalny. Takie spotkanie odbyło się 22 czerwca br.  - do tegorocznej edycji zgłoszono ponad 170 plakatów obrazujących budownictwo XXI wieku w kontekście bezpiecznej pracy. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Wiek XXI przyniósł wiele zmian w zakresie sposobu wykonywania oraz organizacji pracy, jednak nie zmieniło to faktu, że sektor budowlany nadal pozostaje w czołówce najbardziej wypadkogennych rodzajów działalności, w których dochodzi do dużej liczby wypadków o najpoważniejszych skutkach dla zdrowia i życia. Współczesne procesy budowlane są coraz bardziej zaawansowane technologicznie i z tego względu pojawia się wiele nowych zagrożeń. Pracownicy budowlani wykonują swoje obowiązki w narażeniu na: czynniki niebezpieczne, które w nagły sposób mogą spowodować utratę zdrowia i życia (czynniki mechaniczne, prąd elektryczny, materiały łatwopalne czy grożące wybuchem urządzenia ciśnieniowe), czynniki szkodliwe, które mogą powodować utratę zdrowia lub życia, ale w dłuższym okresie (m.in. hałas, drgania mechaniczne, niska temperatura, wysoka wilgotność powietrza, nieprawidłowe oświetlenie, środki do impregnacji drewna, rozpuszczalniki, dymy asfaltów, pyły) oraz czynniki uciążliwe, które mogą powodować dysfunkcje organizmu pracownika po dłuższym czasie, niekiedy nawet choroby (nienaturalna postawa ciała w trakcie wykonywania pracy, podnoszenie i przenoszenie ciężarów, stres). Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w latach 2026-  2020 w budownictwie zostało poszkodowanych ok. 25 tys. osób. Najwięcej poszkodowanych odnotowano przy wznoszeniu nowych budynków oraz przy pracach rozbiórkowych, wyburzeniach i remontach. Prawie 44% pracujących na budowach uległo wypadkom z powodu upadku z wysokości. Zdarzenia, w wyniku których pracujący najczęściej ulegali wypadkom, to: ześlizgnięcia, upadki, uderzenia pracujących przez spadające z góry przedmiot z powodu załamania się czynnika materialnego, pociągnięcia pracujących w dół oraz przewrócenia się na nich czynnika materialnego (ok. 30% pracujących w budownictwie). OPZZ od lat promuje tematykę bezpieczeństwa pracy – także w formie plakatowej.  W tym roku, z okazji  kwietniowego Tygodnia bezpieczeństwa pracy gościliśmy w siedzibie OPZZ plakaty o tematyce bezpiecznej pracy z poprzednich edycji konkursowych. Tydzień Bezpieczeństwa Pracy OPZZ: wystawa plakatów | Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Finał tegorocznego konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej ,,Bezpieczeństwo XXI w.” odbędzie się 28 września br. OPZZ w pracach Jury konkursu reprezentowała Renata Górna. 

Czytaj więcej

07 czerwca 2023

Rządowy projekt w sprawie świadczenia 800+ w konsultacji

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych otrzymało do konsultacji rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (nr druku: UD501). Program „Rodzina 500+”, który zaczął funkcjonować z dniem 1 kwietnia 2016 r. na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810), wprowadził do polskiego systemu prawnego nowe świadczenie – świadczenie wychowawcze, zwane powszechnie „świadczeniem 500+”. W trakcie ponad 7 lat obowiązywania ustawy wprowadzono zmiany w zakresie warunków przyznawania świadczenia wychowawczego. Najistotniejszą z nich było nadanie programowi powszechnego charakteru poprzez zniesienie od 1 lipca 2019 r. kryterium dochodowego na pierwsze dziecko. Efektem tego działania było rozszerzenie kręgu osób pobierających świadczenie. Obecnie rząd proponuje wprowadzenie kolejnej zmiany w funkcjonowaniu programu i podwyższenie jego wysokości do 800 zł miesięcznie. Ewentualne uwagi do projektu ustawy prosimy przesyłać do dnia 21 czerwca br. na adres: duda@opzz.org.pl Do pobrania: Projekt Uzasadnienie Ocena skutków regulacji

Czytaj więcej

06 czerwca 2023

Ponad 15 mld na płace w ochronie zdrowia

Minister Zdrowia zatwierdził jeden z trzech wariantów rekomendacji zaproponowanych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) do sfinansowania wzrostu wynagrodzeń pracowników podmiotów leczniczych od 1 lipca br. Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia w wysokości 15, 05 mld zł, oprócz płac pracowników zakładają 12,6 proc. wzrostu wartości umów NFZ. Wykorzystanie środków finansowych na cele płacowe będzie na bieżąco monitorowane. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Informacja o wysokości środków finansowych, jakie mają trafić do podmiotów leczniczych została przekazana członkom Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, podczas posiedzenia Prezydium Zespołu w dniu 5 czerwca br. z udziałem wiceministra Piotra Brombera. OPZZ reprezentował Tomasz Dybek, obecny współprzewodniczący Zespołu i jego członek z rekomendacji OPZZ. Na tę ważną informację oczekiwali zarówno pracownicy jak i zarządzający placówkami. Minister Zdrowia zatwierdził do realizacji rekomendacje Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji uwzględniającym we wzroście cen jednostek rozliczeniowych: skutki realizacji ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1352) określenie cen minimalnych w wybranych grupach zakresów świadczeń uwzględnienie we wzroście kwot zobowiązania NFZ wzrostu wynagrodzeń dla pozostałych form zatrudnienia, wzrostu inflacji, dodatkowego wzmocnienia dla wybranych obszarów, a także poziomu realizacji umów w pierwszych miesiącach 2023 roku, w szczególności ryczałtu PSZ, dokonanie wzmocnienia wycen w wybranych obszarach( interna/chirurgia ogólna/położnictwo) o szczególnej istotności dla działalności szpitali I i II stopnia podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej Ważne ustalenie pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a AOTMiT jest także takie, by po wprowadzonych zmianach wycen świadczeń zdrowotnych dokonać analizy w zakresie sytuacji finansowej podmiotów leczniczych, w tym: wysokości wynagrodzeń, zaległości finansowych, zobowiązań bieżących, płynności finansowej oraz podjąć analizy ilości realizacji świadczeń wraz z oceną kryteriów ich kwalifikacji. Agencja zobowiązała się także do obserwowania zmian inflacyjnych w II półroczu bieżącego roku i ewentualnego rekomendowania adekwatnych działań korygujących. (rg)

Czytaj więcej

23 maja 2023

Stanowisko Prezydium OPZZ w sprawie wzrostu skali pracy w szarej strefie

16 maja odbyło się posiedzenie Prezydium OPZZ. W jego trakcie przyjęto "Stanowisko w sprawie wzrostu skali zatrudnienia w szarej strefie", które zostanie skierowane do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg.  W przyjętym Stanowisku Prezydium OPZZ wyraża głębokie zaniepokojenie informacjami, że kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazały wzrost skali nielegalnego zatrudnienia na przestrzeni lat 2019-2022. W 2019 roku odsetek podmiotów, u których stwierdzono nielegalne zatrudnienie wyniósł 30,8%, natomiast w 2022 roku już 41,7%. Prezydium OPZZ stanowczo sprzeciwiło się zjawisku zatrudniania w szarej strefie oraz nieuczciwej konkurencji wobec pracodawców stosujących się do obowiązujących przepisów w zakresie prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy. Zwrócono uwagę na fakt, że są to niekorzystne zjawiska dla pracujących, zmniejszające przychody do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia i budżetu państwa. Na straży przepisów w zakresie prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy stoją przede wszystkim takie instytucje publiczne, jak Państwowa Inspekcja Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Krajowa Administracja Skarbowa, którym należy zagwarantować adekwatne finansowanie. W związku z powyższym Prezydium OPZZ zaapelowało o realizację następujących rozwiązań w celu ograniczenia skali zatrudnienia w szarej strefie: niwelowanie różnic w zakresie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku różnych form zatrudnienia w kierunku ubezpieczenia analogicznego jak w przypadku umów o pracę; wprowadzenie obowiązku zawierania umów cywilnoprawnych w formie pisemnej; skrócenie terminu na dokonanie zgłoszenia pracownika lub współpracownika do ubezpieczeń społecznych (obecnie termin ten wynosi 7 dni od rozpoczęcia pracy lub współpracy); rozszerzenie kręgu podmiotów podlegających kontroli Państwowej Inspekcji pracy oraz katalogu osób, od których inspektorzy mają prawo żądać ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz informacji w toku prowadzonych kontroli legalności zatrudnienia; wprowadzenie prawnej możliwości prowadzenia wspólnych kontroli PIP z innymi służbami i organami, a także umożliwienie pełnego i bezpośredniego dostępu (online) do baz danych i rejestrów pozostających w dyspozycji innych urzędów, tj. w szczególności do: Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), danych ZUS – w zakresie zgłaszania do ubezpieczenia społecznego; podwyższenie sankcji za powierzenie pracy z naruszeniem obowiązujących przepisów w zakresie obowiązku zawarcia umowy z pracownikiem; w związku ze społecznym przyzwoleniem na „pracę na czarno” w odniesieniu do niektórych usług, takich jak praca opiekunek i opiekunów dzieci, osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami świadczona w domach podopiecznych, konieczne jest podnoszenie świadomości osób wykonujących prace poprzez działania edukacyjne na temat skutków osobistych niepodlegania obowiązkowi ubezpieczeniowemu, a także działania edukacyjne skierowane do całego społeczeństwa na temat skutków gospodarczych szarej strefy. KD

Czytaj więcej

19 maja 2023

OPZZ w dialogu o pomocy społecznej

Omówienie planowanych zmian w ustawie o pomocy społecznej oraz bieżące kwestie płacowo – bytowe jednostek organizacyjnych pomocy społecznej to główne tematy poruszane podczas posiedzenia Trójstronnego Branżowego Zespołu ds. Pomocy Społecznej. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Dialog w obszarze pomocy społecznej od roku odbywa się w ramach Trójstronnego Branżowego Zespołu ds. Pomocy Społecznej działającego przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej. W ten sposób Zespół wypełnił lukę braku gremium do rozmów partnerów społecznych i rządu w obszarze spraw systemowych pomocy społecznej. Majowe posiedzenie Zespołu pod przewodnictwem wiceministra Stanisława Szweda koncentrowało się na przyszłości zmian w tym sektorze. Wiceminister poinformował, że projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nowelizacja zawiera m.in. zmiany w zakresie odejścia od obecnie funkcjonującego nazewnictwa mieszkań określonych jako „chronione” i zmianę ich formuły - mieszkania chronione zastąpione zostaną nazwą „mieszkania treningowe i wspomagane”. Inną zmianą jest wprowadzenie do ustawy ram prawnych dla realizacji usługi sąsiedzkiej jako formy realizacji usług opiekuńczych. Proponuje się wprowadzenie regulacji umożliwiającej świadczenie usługi wsparcia krótkoterminowego przez domy pomocy społecznej oraz wprowadzenie rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych. OPZZ przedstawiło opinię do przedmiotowego projektu (opinia OPZZ), przekazaną do ministerstwa w trybie konsultacji społecznych. W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja z udziałem partnerów społecznych w trakcie której poruszono m.in. kwestie pomocy sąsiedzkiej i formy jej realizacji, wprowadzenia usług wsparcia  krótkoterminowego i opieki całodobowej. Zwrócono uwagę na sytuacje pracowników w domach pomocy społecznej w tym zatrudnianie personelu medycznego.  Postulowano rozpoczęcie dyskusji w zakresie zmian systemowych w obszarze pomocy społecznej i zdecydowano o powołaniu zespołu roboczego ds. pomocy społecznej. Strona związkowa OPZZ wystąpiła z postulatem systematyczności organizowania posiedzeń, które zgodnie z Regulaminem prac zespołu powinny się odbywać co najmniej raz na kwartał. Przypomniano także postulat konieczności systemowego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Domów Pomocy Społecznej, zarówno w perspektywie krótko, jak i długofalowej. W posiedzeniu, pod przewodnictwem wiceministra Stanisława Szweda (MR i PS) udział wzięli przedstawiciele ministerstw: zdrowia, finansów oraz rodziny i polityki społecznej. OPZZ reprezentowali: wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin oraz członkowie Zespołu rekomendowani przez OPZZ: Barbara Dors, Anna Dziedziulo i Mateusz Kropidłowski.  (rg)

Czytaj więcej

17 maja 2023

Nie będzie reformy lecznictwa uzdrowiskowego

                       Rząd wycofuje się z reformy lecznictwa uzdrowiskowego – to jedno z ważniejszych rozstrzygnięć,  jakie zapadło na posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia na które czekała branża uzdrowiskowa. Dokonano także wstępnego podsumowania wdrażania znowelizowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Wniosek o informację na temat decyzji strony rządowej co do dalszych losów reformy lecznictwa uzdrowiskowego wniosło OPZZ. Próby wdrażania przez resort nieakceptowanych przez większość środowiska uzdrowiskowego zmian w zakresie kierowania na leczenie uzdrowiskowe podejmowane są od ponad roku. OPZZ aktywnie włączyło się w dialog w tym obszarze, wspólnie ze Związkiem Zawodowym Uzdrowisk Polskich i wieloma organizacjami związkowymi i branżowymi – o wszystkich przedsięwzięciach na bieżąco informowaliśmy. Stąd z zadowoleniem przyjęliśmy informację przekazaną na posiedzeniu Trójstronnego Zespołu przez Ministerstwo Zdrowia, że z uwagi na szeroką krytykę zapowiadanych zmian, resort zdrowia zaniechał prac nad reformą i nie będzie składał projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Jednocześnie wszystkie strony dialogu wyraziły deklarację podjęcia rzetelnego i merytorycznego dialogu w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i wypracowania rozwiązań akceptowanych przez wszystkie strony. W części posiedzenia poświęconej zagadnieniom płacowym dyskutowano o aktualnych pracach nad retaryfikacją świadczeń medycznych, która wejdzie w życie 1 lipca 2023 r. Przedstawiciel Agencji  Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poinformował, że Minister Zdrowia zlecił AOTMiT przygotowanie raportu uwzględniającego zmiany sposobu i poziomu finansowania świadczeń oraz wydania rekomendacji. Na tej podstawie zebrano dane od ponad 20 proc. podmiotów leczniczych mających umowy z NFZ  dotyczące poziomu wynagradzania. Wyniki raportu oraz rekomendacje będą analizowane przez ministerstwo w celu usprawnienia procesu wdrażania znowelizowanej ustawy płacowej w ochronie zdrowia. Na zakończenie dyskutowano o zmianach w Krajowym Planie Odbudowy w zakresie ochrony zdrowia oraz bieżących pracach legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie Zdrowia. OPZZ reprezentowali członkowie i eksperci Trójstronnego Zespołu.   (rg)

Czytaj więcej