Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Polityka społeczna

19 maja 2023

OPZZ w dialogu o pomocy społecznej

Omówienie planowanych zmian w ustawie o pomocy społecznej oraz bieżące kwestie płacowo – bytowe jednostek organizacyjnych pomocy społecznej to główne tematy poruszane podczas posiedzenia Trójstronnego Branżowego Zespołu ds. Pomocy Społecznej. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Dialog w obszarze pomocy społecznej od roku odbywa się w ramach Trójstronnego Branżowego Zespołu ds. Pomocy Społecznej działającego przy Ministrze Rodziny i Polityki Społecznej. W ten sposób Zespół wypełnił lukę braku gremium do rozmów partnerów społecznych i rządu w obszarze spraw systemowych pomocy społecznej. Majowe posiedzenie Zespołu pod przewodnictwem wiceministra Stanisława Szweda koncentrowało się na przyszłości zmian w tym sektorze. Wiceminister poinformował, że projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Nowelizacja zawiera m.in. zmiany w zakresie odejścia od obecnie funkcjonującego nazewnictwa mieszkań określonych jako „chronione” i zmianę ich formuły - mieszkania chronione zastąpione zostaną nazwą „mieszkania treningowe i wspomagane”. Inną zmianą jest wprowadzenie do ustawy ram prawnych dla realizacji usługi sąsiedzkiej jako formy realizacji usług opiekuńczych. Proponuje się wprowadzenie regulacji umożliwiającej świadczenie usługi wsparcia krótkoterminowego przez domy pomocy społecznej oraz wprowadzenie rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych. OPZZ przedstawiło opinię do przedmiotowego projektu (opinia OPZZ), przekazaną do ministerstwa w trybie konsultacji społecznych. W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja z udziałem partnerów społecznych w trakcie której poruszono m.in. kwestie pomocy sąsiedzkiej i formy jej realizacji, wprowadzenia usług wsparcia  krótkoterminowego i opieki całodobowej. Zwrócono uwagę na sytuacje pracowników w domach pomocy społecznej w tym zatrudnianie personelu medycznego.  Postulowano rozpoczęcie dyskusji w zakresie zmian systemowych w obszarze pomocy społecznej i zdecydowano o powołaniu zespołu roboczego ds. pomocy społecznej. Strona związkowa OPZZ wystąpiła z postulatem systematyczności organizowania posiedzeń, które zgodnie z Regulaminem prac zespołu powinny się odbywać co najmniej raz na kwartał. Przypomniano także postulat konieczności systemowego wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Domów Pomocy Społecznej, zarówno w perspektywie krótko, jak i długofalowej. W posiedzeniu, pod przewodnictwem wiceministra Stanisława Szweda (MR i PS) udział wzięli przedstawiciele ministerstw: zdrowia, finansów oraz rodziny i polityki społecznej. OPZZ reprezentowali: wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin oraz członkowie Zespołu rekomendowani przez OPZZ: Barbara Dors, Anna Dziedziulo i Mateusz Kropidłowski.  (rg)

Czytaj więcej

17 maja 2023

Nie będzie reformy lecznictwa uzdrowiskowego

                       Rząd wycofuje się z reformy lecznictwa uzdrowiskowego – to jedno z ważniejszych rozstrzygnięć,  jakie zapadło na posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia na które czekała branża uzdrowiskowa. Dokonano także wstępnego podsumowania wdrażania znowelizowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Wniosek o informację na temat decyzji strony rządowej co do dalszych losów reformy lecznictwa uzdrowiskowego wniosło OPZZ. Próby wdrażania przez resort nieakceptowanych przez większość środowiska uzdrowiskowego zmian w zakresie kierowania na leczenie uzdrowiskowe podejmowane są od ponad roku. OPZZ aktywnie włączyło się w dialog w tym obszarze, wspólnie ze Związkiem Zawodowym Uzdrowisk Polskich i wieloma organizacjami związkowymi i branżowymi – o wszystkich przedsięwzięciach na bieżąco informowaliśmy. Stąd z zadowoleniem przyjęliśmy informację przekazaną na posiedzeniu Trójstronnego Zespołu przez Ministerstwo Zdrowia, że z uwagi na szeroką krytykę zapowiadanych zmian, resort zdrowia zaniechał prac nad reformą i nie będzie składał projektu ustawy do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Jednocześnie wszystkie strony dialogu wyraziły deklarację podjęcia rzetelnego i merytorycznego dialogu w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i wypracowania rozwiązań akceptowanych przez wszystkie strony. W części posiedzenia poświęconej zagadnieniom płacowym dyskutowano o aktualnych pracach nad retaryfikacją świadczeń medycznych, która wejdzie w życie 1 lipca 2023 r. Przedstawiciel Agencji  Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji poinformował, że Minister Zdrowia zlecił AOTMiT przygotowanie raportu uwzględniającego zmiany sposobu i poziomu finansowania świadczeń oraz wydania rekomendacji. Na tej podstawie zebrano dane od ponad 20 proc. podmiotów leczniczych mających umowy z NFZ  dotyczące poziomu wynagradzania. Wyniki raportu oraz rekomendacje będą analizowane przez ministerstwo w celu usprawnienia procesu wdrażania znowelizowanej ustawy płacowej w ochronie zdrowia. Na zakończenie dyskutowano o zmianach w Krajowym Planie Odbudowy w zakresie ochrony zdrowia oraz bieżących pracach legislacyjnych prowadzonych w Ministerstwie Zdrowia. OPZZ reprezentowali członkowie i eksperci Trójstronnego Zespołu.   (rg)

Czytaj więcej

09 maja 2023

OPZZ pracuje nad zawodową ustawą zdrowotną

Sejmowa Komisja Zdrowia 9 maja rozpoczęła procedowanie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych. To wyjątkowa regulacja pracownicza, mająca unormować wiele zawodów pracowników zatrudnionych w ochronie zdrowia. OPZZ uczestniczyło w pracach legislacyjnych, zgłaszając poprawki branżowych organizacji członkowskich. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Przypomnijmy, że celem wniesionego przez rząd projektu jest uregulowanie warunków i zasad wykonywania zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, a także kwestii dotyczących doskonalenia zawodowego, rejestru oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób. Zgodnie z przepisami ma powstać mechanizm zapewniający dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje i kompetencje.  Projekt określa zasady wykonywania 17 zawodów medycznych, takich jak: asystentka stomatologiczna, dietetyk, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, logopeda, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik dentystyczny, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej czy terapeuta zajęciowy. Podczas pierwszego czytania dyskusja z udziałem strony społecznej koncentrowała się wokół zasadniczych kwestii związanych z zawężeniem bądź poszerzeniem katalogu wskazanych w projekcie profesji. Zdecydowano na wniosek środowisk zawodowych o wykreśleniu z projektu zawodów: logopedy czy dietetyka, które domagają się odrębnej dla siebie regulacji. Dyskutowano także o zawodzie optyka czy instruktora terapii uzależnień.  W opinii OPZZ w katalogu zawodów zabrakło technika analityki medycznej – przedstawiliśmy szereg argumentów, które spotkały się z poparciem Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Propozycja OPZZ została przejęta jako poprawka poselska (KP Lewica). Całość opinii OPZZ z pozostałymi propozycjami zmian została przekazana posłom sejmowej Komisji Zdrowia. Kontynuowanie prac legislacyjnych zaplanowano na 23 maja. OPZZ reprezentowała Renata Górna. (rg)

Czytaj więcej

27 kwietnia 2023

OPZZ ocenia Program ,,Poprawa Bezpieczeństwa i Warunków Pracy”

                             Zakończyła się realizacja V etapu programu wieloletniego pn. „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” (lata 2020 – 2022). Program ten od 2008 r. pełni rolę Krajowej Strategii na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiąc realizację zobowiązań wynikających z ram strategicznych UE dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. OPZZ będąc członkiem Zespołu Koordynacyjnego w CIOP – PIB uczestniczył w posiedzeniu poświęconemu ocenie rezultatów osiągniętych w ostatnich 2 latach realizacji programu. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Założeniem V etapu programu było opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, których wykorzystanie przyczyni się do znaczącego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz ograniczenia związanych z nimi wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Cele szczegółowe koncentrowały się wokół: stworzenia podstaw spełnienia wymagań wynikających z nowych dokumentów strategicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postanowień dyrektyw Unii Europejskiej, opracowania rozwiązań umożliwiających rozwój i zachowanie zdolności do pracy w celu zapobiegania wykluczeniu z rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych wiekiem i osób niepełnosprawnych, rozwoju metod i narzędzi do zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w środowisku pracy związanego z dynamicznym rozwojem technologii i procesów pracy, poszerzenia stanu wiedzy o przyczynach oraz skutkach wypadków przy pracy i chorób związanych z pracą oraz o opłacalności ekonomicznej działań prewencyjnych na poziomie państwa i przedsiębiorstwa, kształtowania i promocji kultury bezpieczeństwa przez doskonalenie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, rozwoju nowoczesnego systemu edukacji i informacji społeczeństwa w obszarze bhp. OPZZ uczestniczy od wielu lat w konsultowaniu i opiniowaniu programu oraz upowszechnianiu jego rezultatów wśród organizacji związkowych. Od bieżącego roku stanie się to jeszcze bardziej realne dzięki zacieśnieniu współpracy OPZZ i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w wielu obszarach naszej wspólnej aktywności. Oceniając V etap programu podkreśliliśmy rolę interdyscyplinarności programu i szerokie upowszechnianie wiedzy i praktyk z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, także poprzez informacyjne kampanie społeczne oraz działalność wydawniczą. Istotną rolę w ostatnim roku odegrała krajowa edycja europejskiej kampanii ,,Dźwigaj z głową” oraz problematyka i badania w zakresie nowych form pracy i zagrożeń z nią związanych. Istotny jest także rozwój elektronicznych baz wiedzy i aplikacji interaktywnych z dziedziny bhp będących nowoczesnymi formami przekazu wiedzy. Program zainicjował także opracowanie programu interwencji zwiększającej kapitał psychologiczny pracowników 50 + oraz badania w obszarze psychospołecznych warunków pracy, w tym zaburzeń depresyjnych wśród pracujących Polaków. Od 2023 r. realizowany będzie VI etap programu wieloletniego pn. ,,Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy na czas realizacji: lata 2023–2025".OPZZ reprezentowała na posiedzeniu Zespołu Koordynacyjnego Renata Górna. (rg)

Czytaj więcej

17 kwietnia 2023

OPZZ sygnatariuszem obrony uzdrowisk

,,Wyrażamy głębokie zaniepokojenie kształtem planowanej od 1 stycznia 2024 r. reformy lecznictwa uzdrowiskowego, jak i obawę o radykalnie negatywny wpływ wielu założeń reformy na lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce” – to słowa z Listu Otwartego w sprawie reformy lecznictwa uzdrowiskowego, podpisanego w ubiegły piątek tj. 14 kwietnia w Ciechocinku, przez najważniejsze branżowe organizacje reprezentujące uzdrowiska, w tym OPZZ. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ List otwarty w sprawie reformy lecznictwa uzdrowiskowego został skierowany do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Filipa Nowaka. Sygnatariuszami Listu są: Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich, Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie”, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Sekcja Krajowa Uzdrowisk Polskich NSZZ "Solidarność", Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Związek Zawodowy "Uzdrowisk Polskich", Stowarzyszenie Komisja Zdrojowa, Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej oraz Związek Rzemiosła Polskiego. Pismo podkreśla nie tylko brak dialogu i uzgodnień reformy ze środowiskiem sanatoryjno-uzdrowiskowym, ale także skutki dla pacjentów, zwłaszcza seniorów, pracowników branży uzdrowiskowej, zakładów leczniczych, jak i gmin w których zlokalizowane jest leczenie w sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych. OPZZ i Związek Zawodowy Uzdrowisk Polskich reprezentowały: Renata Górna i przewodnicząca Barbara Sobucka. Treść listu TUTAJ

Czytaj więcej

13 kwietnia 2023

Wypadkowość w pracy maleje

Najmniej wypadków śmiertelnych w pracy od 10 lat! To najnowsze dane, wstępne ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny odnośnie wypadkowości w pracy w 2022 roku. Choć brzmi to optymistycznie, warto pamiętać, że w roku ubiegłym wypadkom śmiertelnym w pracy uległo 180 osób. Oznacza to, że co drugi dzień jedna osoba straciła życie w pracy. Dla OPZZ to wciąż nieakceptowalna i smutna statystyka. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Na przestrzeni ostatnich 10 lat wypadkowość w pracy kształtowała się różnie: pod względem liczby wypadków śmiertelnych najgorzej było w roku 2015 – aż 303 osoby zginęły w pracy. Rekordowym rokiem pod względem liczby poszkodowanych ogółem w wypadkach przy pracy był rok 2017 – aż 88,3 tys. osób ucierpiało na skutek złych warunków w pracy. Obecnie tych wypadków jest niemal 20 tys. mniej – w 2022 roku zgłoszono 66 606 osób poszkodowanych (3,2 proc. mniej niż w 2021 r.). Zmniejszyła się również liczba poszkodowanych pracowników przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 5,10 do 4,66. Jest lepiej, ale nie idealnie Choć systematyczna poprawa warunków pracy jest widoczna, wciąż polskie warunki pracy są niezadowalające. Nadal w warunkach zagrożenia pracuje ponad pół miliona zatrudnionych (547,2 tys.), w tym niemal aż 62 proc. - w narażeniu na różne czynniki związane ze środowiskiem pracy. Niekorzystne warunki pracy są także powodem wzrastającej, aż o ponad 27 proc. liczby chorób zawodowych – w 2022 roku stwierdzono ponad 2,5 tys. takich przypadków. Najbardziej martwi fakt, że wciąż dominującą przyczyną wypadków przy pracy (61, 1 proc.) są nieprawidłowe zachowania pracowników i co jest zaskakujące - ten trend utrzymuje się niezmiennie od wielu lat. Wskaźniki wypadkowości to tylko liczby, ale pod nimi kryją się ludzkie dramaty, choroby, cierpienie poszkodowanych i ich rodzin. Dla OPZZ to zawsze okazja do przypominania o roli związków zawodowych odnośnie odpowiedzialności za społeczny nadzór nad warunkami pracy. Od naszej aktywności w dużym stopniu zależą losy przyszłych pokoleń pracowników i standardy pracy, w jakich będą pracować. Praktyka wskazuje, że w zakładach pracy, gdzie aktywnie działają związki zawodowe i społeczna inspekcja pracy – bezpieczeństwo pracy ma wyższe standardy, a pracownicy są lepiej chronieni.  Związkowy Tydzień Bezpieczeństwa Pracy OPZZ Dlatego już wkrótce OPZZ rozpocznie związkowy Tydzień Bezpieczeństwa Pracy (24 – 28 kwietnia), promujący hasło Międzynarodowej Organizacji Pracy tegorocznych obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (corocznie 28 kwietnia): "Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy jest podstawową zasadą i prawem w pracy". Opracowanie: GUS ,, Wypadki przy pracy w 2022 r. – dane wstępne.

Czytaj więcej

31 marca 2023

Nowa tablica dalszego średniego trwania życia GUS

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 27 marca 2023 r. opublikował nową tablicę średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Katarzyna Duda, Wydział Polityki Społecznej Tablica ta będzie podstawą do przyznania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego. Emerytura stanowić będzie równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny. Główny Urząd Statystyczny opublikował nową tablice średniego dalszego trwania życia na podstawie danych o śmiertelności za 2022 rok. W ubiegłym roku odnotowano 447 tys. zgonów, czyli o 72 tys. mniej niż w 2021 roku i o 39 tys. mniej niż w 2020 roku. Zgonów było jednak o 39 tys. więcej niż w 2019 roku, czyli ostatnim przed pandemią. Różnice pomiędzy nową, a  opublikowaną w 2022 r. tablicą są duże i mogą znacząco wpłynąć na wysokość świadczenia. Kobieta, która w ubiegłym roku przeszłaby na emeryturę w wieku 60 lat, miałaby przed sobą – zgodnie z tabelą – 238,9 miesiąca dalszego średniego trwania życia. W roku 2023 kobieta przechodząca na emeryturę w wieku 60 lat będzie miała przed sobą – na podstawie nowej tabeli – aż 254,3 miesiąca dalszego trwania życia. Ta różnica wynosi aż 15,4 miesiąca. W przypadku mężczyzny, który zdecyduje się na emeryturę w momencie ukończenia 65. roku życia podczas wyliczania wysokości emerytury w 2022 r. jego kapitał emerytalny ZUS dzielił przez 196,2 miesiąca, a w 2023 r. podzieli już przez 210 miesięcy. Różnica wynosi 13,8 miesiąca. Oznacza to, że dla przykładu 60-latka z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w kwocie 1966,18 zł, czyli mniejszej o ok. 127 zł (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 254,3 zamiast 238,9 miesięcy). Natomiast 65-latek z kapitałem 500 tys. zł otrzyma emeryturę w kwocie 2380,95 zł, czyli mniejszej o ok. 167 zł (z uwagi na to, że kapitał zostanie podzielony przez 210,0 zamiast 196,2 miesięcy).  Jak jednak zauważa Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska nowa tablica pozwala jednak na obliczenie wciąż wyższej emerytury niż przed pandemią o 2,8 proc. dla 60-latki oraz 3,6 proc. dla 65-latka. 60-letnia kobieta z kapitałem 500 tys. zł może otrzymać więcej o ok. 54 zł niż na podstawie tablicy z 2020 r. (kapitał dzielony przez 254,3 zamiast 261,5 miesięcy), a 65-letni mężczyzna z tym samym kapitałem – więcej o ok. 83 zł (kapitał dzielony przez 210,0 zamiast 217,6 miesięcy).

Czytaj więcej

30 marca 2023

Obradowała Rada Pomocy Społecznej

                                           Zmiana ustawy o pomocy społecznej to wiodący temat posiedzenia Rady Pomocy Społecznej, organu opiniodawczo – doradczego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawach pomocy społecznej. Renata Górna, Wydział Polityki Społecznej OPZZ OPZZ w trybie konsultacji społecznych złożyło opinię do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Podczas posiedzenia Rady omówiono najważniejsze aspekty w zakresie organizacji i funkcjonowania mieszkań wspomaganych i treningowych oraz cały zakres zagadnień obejmujących Domy Pomocy Społecznej. Dyskusja koncentrowała się na zasadach wprowadzania rejestru zdarzeń nagłych w placówkach opieki długoterminowej oraz wytchnieniowej opieki krótkoterminowej, zarówno w placówkach całodobowych, jak i dziennego wsparcia. Odnośnie zakresu proponowanych zmian odnoszących się do pracowników socjalnych są one związane z bezpieczeństwem pracy tej grupy zawodowej np. obowiązkiem objęcia opieką prawną przez pracodawcę pracownika, który brał udział w niebezpiecznym zdarzeniu z udziałem klienta - podopiecznego. Nawiązano także do obecnej, dramatycznej i wielokrotnie postulowanej do zmiany sytuacji płacowej zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej. Przedstawiciele Departamentu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zapowiedzieli decyzję rządu o doraźnym wsparciu finansowym z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników DPS. Decyzje i szczegóły oraz zasady i kryteria podziału środków będą zapadać w najbliższych dniach. Przypomnijmy, że OPZZ już ponad 3 tygodnie temu zwróciło się w wnioskiem do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej o zwołanie w możliwe pilnym terminie posiedzenia Trójstronnego Branżowego Zespołu ds. Pomocy Społecznej poświęconego wynagrodzeniom pracowników (OPZZ wnioskuje o dialog w pomocy społecznej | Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych). Ostatnie informacje wskazują, że spotkanie Zespołu ma odbyć się po świętach. OPZZ w posiedzeniach Rady Pomocy Społecznej IX kadencji reprezentuje Pan Krzysztof Tomasik, przewodniczący Międzyzakładowego  Związku Zawodowego Pracowników MOPS i Zespołu Żłobków Miejskich w Olsztynie (członek Federacji ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej). (rg)

Czytaj więcej

24 marca 2023

OPZZ o sytuacji w uzdrowiskach

OPZZ nie ustaje w działaniach na rzecz aktywnego dialogu w obszarze planowanej reformy lecznictwa uzdrowiskowego, od dawna zapowiadanej przez resort zdrowia. Temat ten był omawiany na spotkaniu branży uzdrowiskowej zrzeszonej w Związku Zawodowym Uzdrowisk Polskich, z udziałem przewodniczącego OPZZ Piotra Ostrowskiego i wiceprzewodniczącego OPZZ Sebastiana Koćwina 22 marca br. Renata Górna, Wydział Polityki Społecznej OPZZ O zapowiadanych zmianach przygotowywanych przez Ministerstwo Zdrowia odnośnie kierowania na leczenie uzdrowiskowe pisaliśmy wielokrotnie. Dialog w tym temacie cały czas ,,kuleje” – a o szczątkowych pomysłach ministerstwa dowiadujemy się z głównie posiedzeń Podzespołu ds. uzdrowisk zwoływanych na wniosek OPZZ. Jednocześnie w przekazie medialnym formułowane są stwierdzenia, iż zmiany są uzgodnione w konsensusie społecznym i przy szerokim udziale środowiska uzdrowiskowego - co nie jest prawdą. Wspólnym mianownikiem przyszłej reformy jest więc pozorowany dialog ze stroną społeczną reprezentującą uzdrowiska oraz niepewność co dalej. Wciąż nie wiadomo, co czeka uzdrowiska i pacjentów od 2024 roku. Nadzieja na odroczenie zmian w czasie jednak istnieje, bowiem do tej pory nie został pokazany jakikolwiek projekt ustawy przyszłej reformy uzdrowiskowej. Na spotkaniu z przedstawicielami uzdrowisk, pod przewodnictwem Barbary Sobuckiej, przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski zapewnił o wsparciu centrali i kontynuowaniu działań podejmowanych ze Związkiem Zawodowym Uzdrowisk Polskich. Między innymi w najbliższym czasie planowane jest spotkanie z Klubem Parlamentarnym Lewicy, jesteśmy także w stałym kontakcie z pozostałymi organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi, zwłaszcza w Unią Uzdrowisk Polskich. Przewodniczący Piotr Ostrowski wspólnie z wiceprzewodniczącym Sebastianem Koćwinem przedstawili aktualną działalność OPZZ, podejmowane przedsięwzięcia w obszarze polityki społecznej, związkowej i branżowej. Omówiono ponadto przygotowania do negocjacji płacowych nowych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujących od 1 lipca br., na mocy ustawy o najniższym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia oraz aktualną sytuację w całym sektorze. Dyskusja z udziałem związkowców koncentrowała się wokół spraw pracowniczych i płacowych oraz omówienia sytuacji w poszczególnych uzdrowiskach m.in.: Busku - Zdrój, Wieńcu - Zdrój, Ciechocinku, Wysowej - Zdrój, Polanicy – Zdrój, Iwoniczu – Zdrój, Rymanowa - Zdrój, Lądku- Zdrój, Nałęczowa, Krynicy – Zdrój. Przypomnijmy raz jeszcze najważniejsze zastrzeżenia OPZZ do reformy uzdrowiskowej: zamysł, aby pacjent sam wybierał uzdrowisko, przy braku jego informowania i edukacji o profilach leczniczych i formach leczenia sanatoryjnego i uzdrowiskowego, likwidacja sanatoryjnego leczenia szpitalnego, rehabilitacji uzdrowiskowej i pocovidowej, elastyczne ustalanie przez poszczególne uzdrowiska zasad wysokości ponoszenia opłat przez kuracjusza za koszty zakwaterowania i wyżywienia w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zagrożenie stabilności funkcjonowania mniejszych uzdrowisk, na skutek konkurencji o pacjenta między miejscowościami uzdrowiskowymi, niestabilne finansowanie lecznictwa uzdrowiskowego. (rg)

Czytaj więcej

15 marca 2023

Posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS

14 marca 2023 r. odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie.  Ze strony Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych w posiedzeniu uczestniczyli: wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, Sławomir Łukasiewicz - przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka" oraz specjalistka w Wydziale Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ Katarzyna Duda. Porządek obrad posiedzenia obejmował następujące punkty: dyskusja w sprawie procesu legislacyjnego dotyczącego projektów emerytur stażowych - dyskusja z udziałem przedstawiciela sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny informacje po spotkaniu grupy roboczej w sprawie niewygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazu prac o szczególnym charakterze sytuacja kobiet w systemie emerytalnym z perspektywy okresowej emerytury kapitałowej - dyskusja na wniosek Pracodawców RP Posłanka Urszula Rusecka – Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu – mimo ponownego zaproszenia na posiedzenie Zespołu, po raz trzeci nie wzięła w nim udziału. Przedstawiciele OPZZ zwrócili uwagę na fakt, że w planach pracy Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu na luty br. było przewidziane dalsze procedowanie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie emerytur stażowych i niepokojące jest niepodjęcie tego tematu przez Komisję oraz nieobecność przedstawicielki Komisji na posiedzeniach Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS. Zwrócono się również do Sekretarza Stanu Stanisława Szweda z pytaniem o termin podjęcia prac parlamentarnych nad projektami ustaw w sprawie wprowadzenia emerytur stażowych. Stanisław Szwed udzielił informacji nie podał żadnych konkretnych informacji w przedmiocie harmonogramu prac nad projektami. Następnie głos zabrał przedstawiciel Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, który przedstawił podsumowanie spotkania grupy roboczej w sprawie niewygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazu prac o szczególnym charakterze z dnia 13 marca 2023 r. W punkcie dotyczącym sytuacji kobiet w systemie emerytalnym z perspektywy okresowej emerytury kapitałowej przedstawicielka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych poinformowała, że emeryturę z OFE pobiera ok. 500 tys. kobiet, a przeciętna wysokość tego świadczenia wynosi 290 zł miesięcznie. Ekspert Pracodawców RP Antoni Kolek postawił tezę, że system emerytalny nie zawiera skutecznych zachęt do kontynuowania aktywności zawodowej przez kobiety po osiągnięciu przez nie 60 roku życia, z czym nie zgodziła się przedstawicielka ZUS. Uzgodniono, że podczas następnego posiedzenia przedstawiciele ZUS oraz Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej szerzej odniosą się do postawionej tezy. Kolejne posiedzenie zostanie również poświęcone problematyce sytuacji kobiet w systemie emerytalnym.

Czytaj więcej