Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Polityka społeczna

25 sierpnia 2022

2NFZ przekazał pieniądze na płace w ochronie zdrowia

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił 6,5 mld zł na podniesienie wynagrodzeń w podmiotach leczniczych. To ważna informacja, na którą czekają zarówno pracownicy, jak i kierujący placówkami medycznymi – informacja istotna w kontekście zawieranych obecnie porozumień płacowych. Istotne jest także to, że podmiotów leczniczych trafi dodatkowo 2,5 mld zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów, związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek ochrony zdrowia. Wydatkowanie tej kwoty jest zależne od indywidualnej decyzji kierownictwa każdego z podmiotów medycznych. Oznacza to, że łącznie do placówek medycznych trafi łącznie 9 mld zł. Gwarancje finansowe wzrostu wynagrodzeń są związane z realizacją nowelizacji ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, a co za tym idzie - wiążą się z obowiązkiem podniesienia przez każdego kierującego placówką medyczną, jeszcze w tym miesiącu, najniższego wynagrodzenia zasadniczego swoich pracowników do poziomu przewidzianego tym aktem prawnym.  Dodatkowe środki skierowane do podmiotów leczniczych (ponad gwarantowane 6,5 mld zł) są kolejnym argumentem dla organizacji związkowych do uwzględniania w porozumieniach płacowych wyższych wzrostów płac także dla pracowników niewykonujących zawodu medycznego tj. spoza grupy pracowników działalności podstawowej, o których stanowi art. 5 ustawy. Przypominamy, że zgodnie z tym artykułem, wzrost najniższego wynagrodzenia obejmuje również pracowników niewykonujących zawodu medycznego, zatrudnionych w danym podmiocie medycznym - wiele pytań kierowanych od organizacji członkowskich OPZZ dotyczy właśnie praktycznej realizacji tego przepisu. Wprowadził on nowe kryterium tj. kryterium uwzględnienia średniego wzrostu wynagrodzeń w danym podmiocie w ustalonym okresie, przy opracowywaniu w danym podmiocie leczniczym porozumienia albo zarządzenia dla grupy tzw. pracowników niemedycznych. Większe środki finansowe, jakie znajdą się podmiotach leczniczych mogą istotnie wpłynąć na zniwelowanie różnic płacowych w grupach pracowników dotychczas ustawą nieobjętych. Wszystko zależy od porozumień płacowych w podmiotach leczniczych – który jest dziś ostatnim dniem na ich zawieranie.  Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Czytaj więcej

06 lipca 2022

Ruszyły prace Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Pomocy Społecznej

Rozpoczął się trójstronny dialog na temat problemów pomocy społecznej – w dniu 5 lipca br. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Pomocy Społecznej, z udziałem Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg. To ważne gremium, o powstanie którego OPZZ wnioskowało od ponad trzech lat, a dzięki jednogłośnej decyzji partnerów społecznych RDS wreszcie zapadła decyzja o uruchomieniu prac zespołu. Posiedzenie poświęcono omówieniu sytuacji pracowników socjalnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz finansowaniu świadczeń medycznych w domach pomocy społecznej. W zakresie pierwszego zagadnienia OPZZ wskazało na trudności w wypłacaniu dodatków za pracę socjalną dla pracowników socjalnych zatrudnionych w DPS - ach, pomimo nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Podkreśliliśmy także konieczność zajęcia się problemami wynagrodzeń pracowników socjalnych zatrudnionych w domach pomocy społecznej i ich ścieżki zawodowej. Palącym od lat problemem jest nieuregulowana kwestia finansowania świadczeń medycznych w domach pomocy społecznej. Dzięki stałym interwencjom w tym temacie, podejmowanych także w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, w Ministerstwie Zdrowia w porozumieniu z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej podjęto decyzję o rozpoczęciu prac legislacyjnych w kierunku umożliwiającym DPS - om jako podmiotom leczniczym, udzielanie świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców tych domów i w konsekwencji uregulowania statusu pracowników, zwłaszcza pielęgniarek, zatrudnionych w tych placówkach. OPZZ opowiada się za tym by zmiany objęły wszystkie grupy zawodowe pracowników medycznych zatrudnionych DPS - ach, nie tylko personel pielęgniarski, choć ten jest najliczniej reprezentowany. Gotowy w niedługim czasie projekt przepisów będzie poddany ustawowym konsultacjom społecznym. Zmiany są one bardzo oczekiwane - po ich wejściu w życie, tj. po uzyskaniu przez DPS – y statusu podmiotu leczniczego, będzie możliwe stworzenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiednich produktów finansowych i zawieranie umów na świadczenia opieki zdrowotnej. W obu tych tematach dialog będzie kontynuowany. W sprawach organizacyjnych, uzgodniono projekt Regulaminu Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Pomocy Społecznej oraz dokonano wyboru wiceprzewodniczących Zespołu ze strony związkowej i ze strony pracodawców – decyzją strony pracowników pierwsze współprzewodnictwo objął przedstawiciel NSZZ ,,S”. Trójstronnemu Zespołowi przewodniczy wiceminister Stanisław Szwed. Członkami Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Pomocy Społecznej rekomendowanymi przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych są: kol. Anna Dziedziulo – przewodnicząca Rady Branżowej Pomocy Społecznej Federacji ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz kol. Barbara Dors – p.o. przewodniczącej Organizacji Międzyzakładowej Pracowników Opieki OPZZ Konfederacja Pracy. W posiedzeniu oprócz członków uczestniczył wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ zdjęcie: źródło CPS Dialog

Czytaj więcej

04 lipca 2022

Czas na porozumienia płacowe w ochronie zdrowia

29 czerwca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., poz. 1352). To kolejna nowelizacja regulująca minimalne wynagrodzenie zasadnicze w ochronie zdrowia. Od tego dnia, zgodnie z art. 4 w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, pracodawcy w poszczególnych podmiotach leczniczych są zobowiązani do podjęcia negocjacji z działającymi w zakładach pracy organizacjami związków zawodowych w celu zawarcia porozumienia, na podstawie którego dojdzie do ustalenia warunków i sposobu podwyższania wynagrodzeń zasadniczych. Czas na negocjacje i zawarcie porozumienia kończy się z dniem 13 lipca 2022 r. - jeżeli do tego czasu porozumienie nie zostanie zawarte, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala w drodze zarządzenia, w terminie kolejnych 7 dni, kierownik podmiotu leczniczego. Teraz jest więc czas na negocjacje płacowe w podmiotach leczniczych – przypominamy poniżej nowe, podwyższone wysokości współczynników pracy przypisane do poszczególnych grup zawodowych, zawarte w załączniku do ustawy. Nowelizacja ustawy z dnia 26 maja 2022 r. Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia uchwalone | OPZZ Oprócz nadania nowego brzmienia załącznikowi do ustawy, ze zmodyfikowanym podziałem pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny oraz nowymi podwyższonymi wysokościami współczynników pracy przypisanych do poszczególnych grup zawodowych – nowelizacja wprowadza m.in. dodatkowe dwie kluczowe zmiany: 1) określenie zasad podwyższania wynagrodzenia osoby zatrudnionej w ramach stosunku pracy w podmiocie leczniczym, niewykonującej zawodu medycznego w taki sposób, aby wynagrodzenie to: 1) odpowiadało w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu; 2) uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy; 3) uwzględniało wysokość wynagrodzenia odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie (art. 5 ustawy); 2) dodanie do ustawy przepisu na podstawie którego, od dnia 1 lipca 2022 r. w umowie o pracę pracowników wykonujących zawód medyczny lub pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny wskazuje się, do której grupy zawodowej określonej w załączniku do ustawy jest zaliczone zajmowane przez pracownika stanowisko pracy (art. 5a ustawy). OPZZ będzie monitorować przebieg wdrażania nowelizacji ustawy i zawieranych porozumień płacowych.  oprac. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Czytaj więcej

24 czerwca 2022

Minimalne wynagrodzenie w ochronie zdrowia uchwalone

Najwyższe wynagrodzenie zasadnicze będące minimalną płacą w ochronie zdrowia od 1 lipca br. będzie wynosić 8 210, 67 zł brutto, najniższe zaś będzie kształtować się na poziomie 3 680,64 zł brutto. Oznacza to wzrost najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych grup zawodowych w wysokości od 17 do 41 proc. Takiego wzrostu płac nie było nigdy w sektorze ochrony zdrowia. Nowe regulacje płacowe to efekt uchwalenia przez Sejm w dniu 26 maja 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw. W dniu wczorajszym, 23 czerwca br. w Sejmie odbyło się głosowanie nad ostatecznym kształtem nowelizacji ustawy, która czeka obecnie na podpis Prezydenta i publikację. Przypomnijmy, że projekt nowelizacji ustawy został wypracowany w Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia i jest efektem przyjętego w dniu 5 listopada 2021 r. Stanowiska uzgodnionego przez rząd, stronę reprezentatywnych organizacji związkowych i organizacji pracodawców. OPZZ brało czynny udział w negocjacjach płacowych. To przełomowy akt prawny, który gwarantuje systematyczny wzrost wynagrodzeń dla pracowników podmiotów leczniczych wiążąc określone współczynniki pracy przypisane do poszczególnych grup zawodowych z kwotą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze dla poszczególnych grup zawodowych od 1 lipca 2022 r. wyniesie odpowiednio: 1) lekarz specjalista (II stopień): z 6 769 zł do 8 210 zł - wzrost o 1 441 zł2) lekarz ze specjalizacją I stopnia: z 6 201 zł do 8 210 zł - wzrost o 2 009 zł3) mgr pielęgniarstwa albo położnictwa, fizjoterapii, farmaceuta, diagnosta laboratoryjny ze specjalizacją, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający tytułu magistra i specjalizacji: z 5 478 zł do 7 304 zł - wzrost o 1 827 zł4) lekarz dentysta, bez specjalizacji: z 5 477 zł do 7 304 zł - wzrost o 1 827 zł5) lekarz lub dentysta stażysta: z 4 185 zł do 5 379 zł - wzrost o 1 194 zł6) mgr farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka lub położna wymagająca wyższego wykształcenia i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim i specjalizacją, psycholog bez specjalizacji: z 4 186 zł do 5 775 zł - wzrost o 1 590 zł7) pielęgniarka ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 5 323 zł - wzrost o 1 550 zł8) fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik elektroradiologii, inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia: z 4 185 do 5 323 zł - wzrost o 1 137 zł9) opiekun medyczny oraz technik medyczny ze średnim wykształceniem: z 3 772 zł do 4 870 zł - wzrost o 1 097 zł10) pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik medyczny - np. sanitariusz, salowa: z 3 049 zł do 3 680 zł - wzrost o 632 zł W ostatnim czasie OPZZ skierowało do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ pismo z pytaniem, w jaki sposób będzie następować przekazywanie środków finansowych do podmiotów leczniczych i pracowników oraz czy tryb przekazywania pieniędzy będzie analogiczny, jak w roku ubiegłym. Decyzja w tej sprawie zapadnie w najbliższych dniach, choć zgodnie z zapewnieniem Narodowego Funduszu Zdrowia pieniądze na wzrost wynagrodzeń są zagwarantowane w planie finansowych Funduszu w wysokości ok. 7,2 mld zł. W najbliższym tygodniu odbędzie się Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia, podczas którego będziemy dyskutować o trybie przekazania środków finansowych do podmiotów leczniczych na wynagrodzenia pracowników.  Uchwalona ustawa przekazana do Prezydenta oprac. R. Górna 

Czytaj więcej

20 maja 2022

Opinia OPZZ o tzw. czternastej emeryturze

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. W sierpniu 2022 r. rząd wypłaci emerytom i rencistom tzw. czternastą emeryturę. Dla osób pobierających świadczenia w wysokości do 2900 zł brutto, czternastka wyniesie 1338,44 zł brutto, czyli 1217,98 zł netto. 14. emerytura zostanie zwolniona z podatku PIT. Wypłata czternastki odbędzie się po raz kolejny, pierwszy raz emeryci i renciści otrzymali ją w 2021 r. Poniżej przytaczamy nadal aktualną opinię wydaną przez OPZZ do projektu ustawy o tzw. czternastej emeryturze w 2020 r. 16 marca 2020 r. do Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych został skierowany do konsultacji rządowy projekt ustawy o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.  6 kwietnia 2020 r. OPZZ wydało opinię o następującej treści: „Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od wielu lat postuluje wprowadzenie systemowych rozwiązań poprawiających sytuację materialną emerytów i rencistów. Niestety, przedłożony do zaopiniowania projekt ustawy, chociaż podejmuje próbę złagodzenia problemów finansowych osób otrzymujących niskie świadczenia emerytalne i rentowe, po raz kolejny ma charakter incydentalny i w perspektywie długofalowej nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Zdaniem OPZZ należy rozważyć wdrożenie następujących mechanizmów o charakterze systemowym, które efektywnie mogłyby rozwiązać problem niskich świadczeń emerytalnych i rentowych. Są nimi m.in.: coroczna waloryzacja minimalnej emerytury i renty wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w poprzednim roku kalendarzowym, powiększonym o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym; wyznaczanie wysokości minimalnej emerytury na poziomie nie niższym, niż minimum socjalne dla jednoosobowych gospodarstw emeryckich. OPZZ negatywnie ocenia źródło finansowania kolejnego w 2021 r. dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, którego koszt wyniesie ok. 10,7 mld zł. Ustawa przewiduje, że świadczenie to zostanie wypłacone ze środków Funduszu Solidarnościowego i budżetu państwa. Dodatkowo ustawa o Funduszu Solidarnościowym przewiduje możliwość zaciągnięcia przez Fundusz nieoprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy w celu sfinansowania świadczeń objętych ustawą. Nie ma naszej zgody na nieuzasadnione wykorzystywanie funduszy celowych, zwłaszcza Funduszu Pracy, na realizację zadań niezwiązanych z celami jego powołania. Stoimy na stanowisku, że środki Funduszu powinny być przeznaczane na finansowanie instrumentów i usług rynku pracy służących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. OPZZ po raz kolejny apeluje do strony rządowej o merytoryczną dyskusję o systemowych rozwiązaniach kwestii świadczeń emerytalno – rentowych, trwale poprawiających sytuację materialną tej grupy społecznej”. Warto również przypomnieć, że 15 marca br. Prezydium OPZZ wydało Stanowisko w sprawie waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, w którym rekomendowało m.in. wprowadzenie mechanizmu tzw. podwójnej waloryzacji rent i emerytur. Stanowisko dostępne jest pod adresem: https://www.opzz.org.pl/aktualnosci/kraj/prezydium-opzz-nie-dla-ubostwa-emerytow-i-rencistow Polecamy ponadto wywiad z dr Tomaszem Lasockim pt. „14. emerytura nie rozwiąże na dłuższą metę żadnego problemu”. https://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/polityka-spoleczna/opinia-na-temat-tzw-14-emerytury KD

Czytaj więcej

18 maja 2022

Rząd pozytywnie o wzroście płac w ochronie zdrowia

Nowelizacja ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw została przyjęta przez Radę Ministrów 17 maja 2022 r. Rozwiązanie jest realizacją ustaleń zawartych w stanowisku Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, przyjętego 5 listopada 2021 r. przez rząd, stronę reprezentatywnych central związkowych oraz stronę reprezentatywnych organizacji pracodawców. OPZZ brało czynny udział w negocjacjach płacowych. Nowelizacja ustawy już w tym samym dniu została skierowana do Sejmu RP (druk sejmowy nr 2268). To przełomowy akt prawny, który gwarantuje systematyczny wzrost wynagrodzeń dla pracowników podmiotów leczniczych, wiążąc określone współczynniki pracy przypisane poszczególnym grupom zawodowym z kwotą przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym. Nowe gwarantowane poziomy najniższych wynagrodzeń zasadniczych będą obowiązywały od 1 lipca 2022 roku, w zależności od grupy będzie to wzrost gwarantowanego wynagrodzenia zasadniczego od 17 proc do 41 proc., przy czym średnio najniższe wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o 30 proc. Nowa tabela płac, mająca obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, zakłada następujące wynagrodzenia (brutto): 1) Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją – współczynnik 1,45 - wynagrodzenie 8 210,67 zł 2) Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony  wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – współczynnik 1,29 - wynagrodzenie 7 304,66 zł 3) Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji – współczynnik 1,19 - wynagrodzenie 6 738,41 zł  4) Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta – współczynnik 0,95, wynagrodzenie 5 379,40 zł  5) Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna wymagająca wyższego wykształcenia (studia I stopnia) i specjalizacji, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją – współczynnik 1,02, wynagrodzenie 5 775,78 zł 6) Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony wymagający wyższego wykształcenia na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej wymagający średniego wykształcenia albo pielęgniarka albo położna wymagająca średniego wykształcenia, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia - współczynnik 0,94, wynagrodzenie 5 322,78 zł  7) Technik elektroradiolog albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 wymagający średniego wykształcenia oraz opiekun medyczny - współczynnik  0,86 - wynagrodzenie 4 869,78 zł  8) Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym – współczynnik 1 - wynagrodzenie 5 662,53 zł  9) Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim - współczynnik  0,78 - wynagrodzenie 4 416,77 zł  10) Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - 0,65 - wynagrodzenie 3 680,64 zł  Warto wspomnieć, że zmiany zobowiązują podmiot leczniczy będący pracodawcą do wskazania w umowie o pracę każdemu pracownikowi objętego ustawą, informacji o grupie zawodowej, do której pracownik powinien zostać przypisany w związku z kwalifikacjami wymaganymi na stanowisku pracy. Dodatkowo, wobec pracowników niewykonujących zawodu medycznego założono, że wynagrodzenia tych osób powinny zapewniać wysokość odpowiadającą adekwatnemu średniemu wzrostowi wynagrodzenia w danym podmiocie w ustalonym okresie.  Czekamy na rozpoczęcie prac legislacyjnych.  Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Czytaj więcej

11 maja 2022

Dialog w Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia

Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, które odbyło się 9 maja br., poświęcono zagadnieniom opieki zdrowotnej dla obywateli Ukrainy i sytuacji w sektorze szpitalnictwa. Najważniejszą dla pracowników ochrony zdrowia była informacja o przedłożeniu przez ministra zdrowia premierowi wniosku o pilne procedowanie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia w podmiotach leczniczych. Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia systematycznie analizuje sytuację w ochronie zdrowia, w kontekście opieki zdrowotnej udzielanej uchodźcom z Ukrainy. Warto przypomnieć, że koszty udzielanych im świadczeń zdrowotnych nie obciążają budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia - źródłem ich finansowania jest dotacja z budżetu państwa. Obecnie, wartość wszystkich zrefundowanych przez Fundusz świadczeń zdrowotnych dla ukraińskich pacjentów wyniosła niespełna 2,3 mln zł, co stanowi minimalny odsetek wydatków Funduszu. W polskich szpitalach przebywa średnio 1,5 tys. obywateli Ukrainy i jest to tendencja spadkowa.  W ramach posiedzenia omówiono projektowane zmiany w sektorze szpitalnictwa.Projekt ustawy o modernizacji szpitali i poprawie efektywności szpitalnictwa jest już po konsultacjach społecznych; był także przedmiotem obrad Prezydium OPZZ w marcu br. Jako OPZZ wskazaliśmy na wiele zagrożeń związanych zarówno z dostępnością pacjentów do opieki zdrowotnej w przyszłości, jak i braki regulacji w obszarze spraw pracowniczych. Podczas dyskusji omówiono istotne, uwzględnione przez resort zdrowia grupy uwag zgłoszonych w konsultacjach. Przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawili dodatkowo informację o kondycji finansowej szpitali – jest ona zróżnicowana i zależna od organu tworzącego. Przykładowo, wobec instytutów i szpitali klinicznych utrzymuje się znaczny spadek rentowności przy jednoczesnym spadku wysokości zobowiązań wymagalnych. Stabilnie wygląda sytuacja finansowa szpitali wojewódzkich, powiatowych i miejskich wobec, których obserwuje się systematyczny spadek zobowiązań wymagalnych. Odnośnie przygotowanej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych zakończył się proces konsultacji społecznych. Omówiono najważniejsze grupy uwag, w tym te przyjęte dotyczące m.in. dotyczących gwarancji finansowych. Chodzi o niebagatelną kwotę wydatków po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia oraz budżetu państwa na poziomie ok. 7, 2 mld zł w drugim półroczu 2022 r. W ocenie OPZZ, w toku dalszych prac parlamentarnych, nadal wzmocnienia wymagają regulacje odnoszące się do pracowników niewykonujących zawodu medycznego czy korekty zapisów dotyczących grup zawodowych techników. Ustawa regulująca wzrost najniższych wynagrodzeń zasadniczych w poszczególnych grupach zawodowych zacznie obowiązywać od 1 lipca 2022 r. W posiedzeniu Trójstronnego Zespołu uczestniczyli członkowie i eksperci OPZZ reprezentujący branżę ochrony zdrowia. Kolejne spotkanie zaplanowano na 30 maja br.  Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Czytaj więcej