Informacja o sytuacji osób starszych w 2022 r. była przedmiotem posiedzenia połączonych sejmowych Komisji: Polityki Społecznej i Rodziny i Senioralnej w dniu 16 stycznia br. Prace nad strategią w obszarze polityki senioralnej są obecnie jednym z wyzwań rządu: ,,Zbudujemy najambitniejszy i najnowocześniejszy w Europie system aktywnej opieki nad seniorami” – to zapowiedź zawarta w grudniowym expose premiera w tym obszarze polityki społecznej.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Corocznie w Sejmie i Senacie przedstawiane są informacje o sytuacji seniorów w kolejnych latach. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych. Tym razem analizowano rok 2022 - dość ogólne rekomendacje przedstawione w informacji rządu nawiązują w szczególności do ,,Strategii Polityki Społecznej wobec osób starszych 2030: Bezpieczeństwo-Uczestnictwo-Solidarność’’. Zaprezentowano dane opisujące sytuację społeczno-ekonomiczną oraz sprawozdanie z realizacji działań wobec osób starszych na szczeblu centralnym i regionalnym.

Debata koncentrowała się głównie na przyszłości i wyzwaniach, jak i wskazywaniu kierunków działań mogących stanowić podwaliny kompleksowej, ponadresortowej polityki senioralnej. Polityka senioralna powinna być klamrą spinającą wszystkie polityki branżowe i taki też cel stawia sobie obecna na posiedzeniu minister do spraw polityki senioralnej Marzena Okła – Drewnowicz. W najbliższym czasie zostanie powołana nowa Rada Polityki Senioralnej jako najważniejsze gremium konsultacyjne i doradcze dla minister – w jej składzie będzie też obecny przedstawiciel OPZZ. Obecność w Radzie to dobra okazja do prezentowania działań na rzecz seniorów, w kontekście wyzwań zdrowotnych, demograficznych, kadrowych i finansowych zawartych w Programie OPZZ.

Praktyczne problemy wskazywane podczas posiedzenia w dyskusji to m.in.: brak dostatecznej liczby przychodni geriatrycznych i deficyty w obszarze opieki długoterminowej, trudności w uzyskaniu instytucjonalnej pomocy w codziennych czynnościach, całokształt organizacji opieki nad osobami cierpiącymi na choroby demencyjne, wysokości świadczeń dla emerytów – opiekunów dorosłych niepełnosprawnych, finansowanie działań na rzecz osób starszych, kondycja ekonomiczna gospodarstw domowych. Uczestnicząca w posiedzeniu komisji minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz - Bąk wraz podtrzymała, że wszystkie dotychczas realizowane programy na rzecz seniorów będą realizowane (np. Senior +, Aktywni +), podobnie jak zapowiadane postulaty drugiej waloryzacji czy wdrożenie renty wdowiej.
W posiedzeniu ze strony OPZZ udział wzięli wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin oraz Renata Górna i Katarzyna Duda z Wydziału Polityki Społecznej OPZZ.

(RG)