Czwarte posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia poświęcone było omówieniu i przyjęciu Planów Działań w sektorze zdrowia na rok 2024 oraz Strategii Centrum e-Zdrowia na lata 2023 - 2027, ze szczególnym uwzględnieniem roku 2024.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Warto przypomnieć, że Komitet Sterujący do spraw koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia posiada status Podkomitetu działającego w ramach Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa i jest głównym organem koordynującym wykorzystywanie środków Unii Europejskiej w obszarze ochrony zdrowia. Komitet działa pod przewodnictwem ministra właściwego do spraw zdrowia – jako OPZZ z rekomendacji Rady Dialogu Społecznego reprezentujemy w nim stronę pracowników.

Omawiając Strategię Centrum e-Zdrowia na lata 2023 - 2027 skoncentrowano się w szczególności na korzyściach z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych. W przyszłych projektowanych rozwiązaniach podkreślano korzyści dla pacjentów w trakcie procesu ich leczenia i dostępności do danych medycznych. Planuje się, że kolejnym krokiem cyfryzacji w tym sektorze będzie dla pacjentów możliwość otrzymywania alertów, przypomnień i powiadomień związanych z ich leczeniem, które mają pomóc w samodzielnej realizacji zaleceń oraz wytycznych w procesie leczniczym. Perspektywy strategii e – zdrowia w 2024 roku w zakresie usług dla pacjenta będą koncentrować się na nowych rozwiązaniach dotyczących Narodowego Portalu Onkologicznego, elektronicznych powiadomień w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego oraz usług profilaktycznych.

Komitet przyjął także Plany działań w zakresie wykorzystania środków europejskich na 2024 r. Będą one głównie skierowane na wzmocnienie systemu Państwowego Ratownictwa, wsparcie infrastrukturalne Centrów Zdrowia Psychicznego dla dorosłych oraz ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, a także n działania w obszarze bezpieczeństwa danych pacjenta w systemie ochrony zdrowia, szkolenia specjalizacyjne dla ratowników medycznych i  pielęgniarek oraz programy szkoleniowe z zakresu usług cyfrowych dla pracowników ochrony zdrowia.

OPZZ pozytywnie zaopiniował wskazane kierunki. Rozwój usług cyfrowych niwelujących bariery informacyjne dla pacjentów i stwarzających możliwości lepszej identyfikacji ich potrzeb zdrowotnych, koordynacji procesu leczenia i przeciwdziałanie marnotrawstwu zasobów w ochronie zdrowia (np. w wyniku niestawienia się pacjenta na umówioną wizytę) – to jeden z postulatów OPZZ skierowanych do Ministra Zdrowia. 
OPZZ reprezentuje w Komitecie Renata Górna, jako przedstawiciel strony pracowników Rady Dialogu Społecznego.

(rg)