Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Tagi

22 lutego 2024

Niesprawiedliwy wzrost płac w ochronie zdrowia

                      Na nowelizację ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia przedłożoną w obywatelskim projekcie ustawy - nie ma zgody OPZZ. Regulacja ma zasadniczą wadę: wybiórczo traktuje grupy zawodowe, w konsekwencji utrwalając jeszcze bardziej dysproporcje płacowe. To prosta droga do branżowej presji na wzrost płac pozostałych grup zawodowych, nieobjętych propozycjami nowych wskaźników. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych powstał z inicjatywy środowiska pielęgniarek i położnych. W specjalnie powołanej sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej, która zebrała się po raz pierwszy 20 lutego br., osobiście uczestniczyła Minister Zdrowia Izabela Leszczyna wraz ze współpracownikami. Jedną z istotniejszych propozycji ustawy jest wzrost wskaźników płac w 4 pozycjach z 10 obecnie istniejących grup zawodowych (grupy 3 - 6), nieuzgodnionych na żadnym etapie konsultacji społecznych czy w Trójstronnym Zespole. Trudno doszukać się uzasadnienia czy metodologii tej propozycji. Nowelizacja nie zmienia więc całej tabeli płac dla wszystkich, ale dla wybranych grup pracowników, w szczególności pielęgniarek i położnych. Projekt dodatkowo dzieli pracowników medycznych oraz pracowników działalności podstawowej w uznawaniu ich kwalifikacji (część pracowników ma mieć uznawane kwalifikacje posiadane, część wymagane). Pozostawia także po raz kolejny na marginesie pracowników niemedycznych, bez dalszego wzmocnienia ich gwarancji płacowych. Na takie nierówności płacowe nie ma zgody organizacji branżowych sektora ochrony zdrowia OPZZ – podkreśliliśmy to jednoznacznie prezentując stanowisko na Podkomisji. Wzrosty współczynników płac powinny one dotyczyć każdego zawodu medycznego jak i niemedycznego zatrudnionego w podmiocie leczniczym, co było pierwotną ideą ustawy. OPZZ podkreśli, że miejscem dialogu w obszarze kwestii płacowych powinien być Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia -w tym gremium, co istotne – z udziałem pracodawców, na bieżąco monitorujemy ustawę, zgłaszamy postulaty zmian, nie ograniczające się wyłącznie wskaźników wzrostu płac. OPZZ wskazuje na wciąż nierozwiązane problemy systemowe związane z wynagrodzeniami i finansami w ochronie zdrowia – dziś największe wyzwania do podejmowania w dialogu społecznym. Są nimi niewątpliwie: regulacje wobec pracowników niewykonujących zawodu medycznego, zatrważająca skala umów cywilnoprawnych czy wycena procedur medycznych wpływająca na koszt pracy najniższych wynagrodzeń. Minister Zdrowia po wysłuchaniu debaty zapewniła o możliwości wypracowania kompromisowego rozwiązania, dodając ,,cyt: (…) Mamy tu i teraz tę ustawę i z pewnością nie będzie łatwo znaleźć rozwiązania, które usatysfakcjonują wszystkich. Środowisko medyczne jest bardzo zróżnicowane, trudno o wspólne stanowisko’’. Resort zdrowia na następnym posiedzeniu Podkomisji ma przedstawić różne warianty wyliczeń współczynników pracy będących bazą wzrostu płac, choć niejasne jest czy wyliczenia będą obejmować wszystkie współczynniki. Obecnie szacowany koszt obywatelskiej ustawy to około 9,5 mld zł rocznie. Niezależnie od przyszłości prac nad projektem obywatelskim - przypomnijmy, że 1 lipca 2024 r. i tak następuje kolejna ustawowa rewaloryzacja wynagrodzeń w ochronie zdrowia, wynikająca z obecnej ustawy o najniższych wynagrodzeniach. Zgodnie z ustawową waloryzacją, najniższa, zasadnicza płaca minimalna w ochronie zdrowia będzie wynosić 4651,06 zł (w grupie 10 dla pracowników działalności podstawowej innych niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - wzrost wobec aktualnego o 526,06 zł), a najwyższa: 10375,45 zł (w grupie 1 dla lekarzy i lekarzy dentystów ze specjalizacją - wzrost wobec aktualnego o 1173,53 zł). OPZZ na Podkomisji reprezentowane było przez przedstawicieli branży: Federację ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Ogólnopolski ZZ Pracowników Fizjoterapii, Ogólnopolski ZZ Psychologów, Krajowy ZZ Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, ZZ Uzdrowisk Polskich, OMZZ Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia oraz dyr. R. Górną z Biura OPZZ. (RG)

Czytaj więcej

16 lutego 2024

Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia wznawia prace

                              Posiedzenie Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia pod przewodnictwem nowego wiceministra zdrowia odpowiedzialnego za dialog społeczny Marka Kosa odbyło się 13 lutego br. Finansowanie systemu i wynagrodzenia pracowników zdominowały tematykę spotkania. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Perspektywa finansowania ochrony zdrowia w latach 2024-27 oraz priorytety w obszarze ochrony zdrowia Prezydencji Polski w UE w pierwszym półroczu 2025 r.,  to kontynuacja dyskusji z poprzednich spotkań. Nadal aktualnym hasłem Prezydencji Polski pozostaje ,,Budowanie nowoczesnych systemów ochrony zdrowia i zdrowia publicznego w oparciu o dowody’’. Przypomniano, że rok 2024 jest kolejnym rokiem wzrostu nakładów na opiekę zdrowotną – zgodnie z ustawą wskaźnik minimalnych nakładów na opiekę zdrowotną (proc. PKB) ulega podwyższeniu z 6 proc (2023) do 6,2 proc. w roku bieżącym., co nominalnie oznacza ponad 195 mld zł publicznych wydatków na ochronę zdrowia. W dyskusji w tej części partnerzy społeczni wskazywali jednak na potrzebę większej przejrzystości w przekazywaniu informacji o wydatkach publicznych na zdrowie i ich strukturze w kolejnych latach oraz roli edukacji zdrowotnej pacjentów w ponoszonych wydatkach na leczenie. Omawiając perspektywę wdrażania ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych w roku bieżącym poruszano kwestie konieczności zapewnienia zbieżności terminów wydawania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wycen świadczeń zdrowotnych gwarantujących podjęcie ustawowych negocjacji płacowych przed kolejną, lipcową podwyżką wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. Rozmawialiśmy także o kondycji finansowej szpitali, skali umów cywilnoprawnych, outsourcingu usług w ochronie zdrowia. Państwowa Inspekcja Pracy przekazała informację o skali skarg pracowniczych w realizacji ustawy płacowej; liczba nieprawidłowości nie wzrasta w stosunku do roku poprzedniego (95 skarg w skali całego kraju), a ich zakres dotyczy najczęściej niewłaściwej kwalifikacji pracowników do poszczególnych grup wzrostu współczynników pracy, różnicowania wynagrodzeń na tych samych stanowiskach czy nieuznawania kwalifikacji pracowników związanych z posiadanym wykształceniem. Każda z organizacji zgłosiła tematy do planu pracy Zespołu na najbliższe miesiące. Dla OPZZ wciąż aktualne i nierozwiązane zostają obszary problemowe dotyczące m.in. pracowników niewykonujących zawodu medycznego, pracowników medycznych w systemie pomocy społecznej, kondycji lecznictwa uzdrowiskowego w systemie ochrony zdrowia czy zachodzących zmian demograficznych w zakresie opieki nad osobami starszymi. W posiedzeniu Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia brali udział członkowie rekomendowani przez OPZZ: Tomasz Dybek (Ogólnopolski ZZ Pracowników Fizjoterapii), Maria Miklińska (Federacja ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej), eksperci branżowi i Renata Górna z Biura OPZZ. (RG)

Czytaj więcej

12 lutego 2024

Pracownicy niemedyczni muszą być docenieni

                           O sytuacji płacowej i warunkach pracy pracowników technicznych pracujących w podmiotach leczniczych dyskutowano podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Personelu Niemedycznego Ochrony Zdrowia 9 lutego br., pod przewodnictwem posłanki Marceliny Zawiszy. Pojawił się także postulat zrównania uprawnienia pracowników medycznych i niemedycznych do dodatków za pracę w nocy i w święta. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Parlamentarny Zespół już po raz drugi zebrał się w tej kadencji Sejmu. W poprzedniej kadencji pracy Zespołu poruszano problematykę outsourcingu usług personelu niemedycznego, niewystarczającej liczby salowych, sanitariuszy i osób sprzątających w polskich szpitalach czy omijania przepisów ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia wobec personelu niemedycznego. Wszystkie te kwestie są bliskie i zbieżne z postulatami OPZZ, podnoszonymi od rozpoczęcia prac nad ustawą o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia od 2017 roku. Kolejne etapy wdrażania ustawy, choć doprecyzowały zasady podwyższania wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym niewykonujących zawodu medycznego – w praktyce potwierdziły ,,nieostrość” przepisu art. 5 regulującego zasady wynagrodzeń pracowników niemedycznych. Po raz kolejny dyskusja przypomniała o aktualności wznowienia dialogu w kwestii większych gwarancji płacowych dla tej grupy zawodów zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Takie też stanowisko prezentowało OPZZ w dyskusji na posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego, wskazując, że jej miejscem jest przede wszystkim Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia działający przy Ministrze Zdrowia. Pojawił się także postulat powrotu do projektu zakładającego przyznanie dodatków za pracę w nocy oraz w niedziele i święta dla pracowników niemedycznych, złożonego w poprzedniej kadencji przez Lewicę. Już ponad rok temu OPZZ wyraziło pozytywną opinię w tej sprawie, podkreślając, że praca w systemie zmianowym oddziałuje tak samo na personel medyczny, jak i niemedyczny. Oznacza to, że wszyscy zatrudnieni w tym systemie pracy powinni być objęci dodatkiem wynikającym z zapisu art. 99 ustawy o działalności leczniczej. Na trudne warunki pracy i sytuację płacową pracowników technicznych w szpitalach wskazywał przedstawiciel Ogólnopolskiej Inicjatywy ,,Techniczni w Szpitalu’’. Podkreślał nie tylko znaczące różnice rynkowe, ale i coraz powszechniejszy brak kadry. Problemem są także bezpieczne warunki pracy zapewniające bezpieczny sprzęt, odzież ochronną dostosowaną do potrzeb pracowników czy różnego rodzaju obowiązki pracodawcy wynikające z Kodeksu pracy. Pracownicy techniczni są w każdym szpitalu, to m.in. konserwatorzy, hydraulicy, ślusarze, informatycy, technicy czy aparatury medycznej. W posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Personelu Niemedycznego Ochrony Zdrowia udział brali: Maria Miklińska i Marek Pyzara (Federacja ZZPOZ i PS) oraz Renata Górna (OPZZ). (rg)

Czytaj więcej

26 stycznia 2024

Fundusz Medyczny pod lupą sejmowej Komisji Zdrowia

                Sejmowa Komisja Zdrowia krytycznie oceniła funkcjonowanie Funduszu Medycznego w latach 2020 – 2023, w szczególności stan realizacji inwestycji infrastrukturalnych finansowanych ze środków publicznych. Krytyka wydatkowania środków finansowych i ich ,,zamrażanie” oraz nierealizowanie zadań ustawowych – to główna linia zarzutów pod adresem funduszu. Potwierdziła się także negatywna ocena tej instytucji wyrażona w opinii OPZZ na etapie konsultacji społecznych. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Fundusz Medyczny to mechanizm finansowy wdrożony ustawą z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym, który powstał z inicjatywy Prezydenta RP. Jego celem miała być poprawa zdrowia i jakości życia Polaków. Fundusz finansuje (ze środków NFZ i budżetu państwa) wiele zadań, częściowo przeniesionych z NFZ m.in.: opiekę zdrowotną dl dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż., infrastrukturę strategicznych podmiotów ochrony zdrowia, ratunkowy dostęp pacjentów do technologii lekowych, programy profilaktyczne, opiekę zdrowotną dla pacjentów za granicą. OPZZ od początku negatywnie odnosiło się do idei powstania Funduszu Medycznego, krytycznie oceniając nie tylko celowość powstania funduszu, ale także jego gospodarkę finansową i zakres finansowanych zadań (szczegóły: https://www.archiwum.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/polityka-spoleczna/opzz-krytycznie-o-funduszu-medycznym), przedstawiając negatywną opinię w czasie konsultacji społecznych w 2020 r. (opinia OPZZ do projektu ustawy o Funduszu Medycznym). Nie kwestionując słuszności finansowania zadań określonych w ustawie opowiadaliśmy się za przekazywaniem dodatkowych pieniędzy na ich realizację, a nie ich przesuwaniem z już istniejących źródeł (budżet, NFZ). Dyskusja na sejmowej Komisji Zdrowia, z udziałem strony społecznej koncentrowała się wokół 3 - letniej oceny funkcjonowania funduszu i stanu realizacji jego zadań, głównie trybów konkursowych. Główne zarzuty to niewydatkowanie i ,,zamrażanie’’ środków finansowych na realizację zadań (obecnie na koncie FM pozostaje 7,4 mld zł, a przykładowo, na duże inwestycje szpitalne wydano kilkadziesiąt milionów zł), nierealizowanie zadań ustawowych, opóźnienia konkursowe i ich nieobiektywne kryteria, brak wdrożenia zasad zarządzania środkami Funduszu, nieokreślenie sposobu inwestowania, ,,podwójne” finansowanie świadczeń wcześniej realizowanych przez NFZ (,,Fundusz w Funduszu’’). Podobne zastrzeżenia zgłaszała NIK w 2022 roku.Pomimo obrony Funduszu przez posłów PIS, Komisja Zdrowia będzie kontynuowała ten temat. Ministerstwo Zdrowia rozważa nowelizację ustawy, zgłaszano także pytania o zasadność dalszego funkcjonowania Funduszu Medycznego. OPZZ reprezentowały na posiedzeniu: Maria Miklińska (przewodnicząca Federacji ZZ POZ i PS) oraz Renata Górna. Obecny był także dr Tomasz Dybek wraz z współpracownikami, reprezentujący samorząd i związek zawodowy fizjoterapeutów. (rg)

Czytaj więcej

12 stycznia 2024

Komitet Sterujący Ochrony Zdrowia o planach na 2024 rok

                       Czwarte posiedzenie Komitetu Sterującego do spraw koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia poświęcone było omówieniu i przyjęciu Planów Działań w sektorze zdrowia na rok 2024 oraz Strategii Centrum e-Zdrowia na lata 2023 - 2027, ze szczególnym uwzględnieniem roku 2024. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Warto przypomnieć, że Komitet Sterujący do spraw koordynacji wsparcia w sektorze zdrowia posiada status Podkomitetu działającego w ramach Komitetu do spraw Umowy Partnerstwa i jest głównym organem koordynującym wykorzystywanie środków Unii Europejskiej w obszarze ochrony zdrowia. Komitet działa pod przewodnictwem ministra właściwego do spraw zdrowia – jako OPZZ z rekomendacji Rady Dialogu Społecznego reprezentujemy w nim stronę pracowników. Omawiając Strategię Centrum e-Zdrowia na lata 2023 - 2027 skoncentrowano się w szczególności na korzyściach z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji badawczych i instytucji publicznych. W przyszłych projektowanych rozwiązaniach podkreślano korzyści dla pacjentów w trakcie procesu ich leczenia i dostępności do danych medycznych. Planuje się, że kolejnym krokiem cyfryzacji w tym sektorze będzie dla pacjentów możliwość otrzymywania alertów, przypomnień i powiadomień związanych z ich leczeniem, które mają pomóc w samodzielnej realizacji zaleceń oraz wytycznych w procesie leczniczym. Perspektywy strategii e – zdrowia w 2024 roku w zakresie usług dla pacjenta będą koncentrować się na nowych rozwiązaniach dotyczących Narodowego Portalu Onkologicznego, elektronicznych powiadomień w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego oraz usług profilaktycznych. Komitet przyjął także Plany działań w zakresie wykorzystania środków europejskich na 2024 r. Będą one głównie skierowane na wzmocnienie systemu Państwowego Ratownictwa, wsparcie infrastrukturalne Centrów Zdrowia Psychicznego dla dorosłych oraz ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, a także n działania w obszarze bezpieczeństwa danych pacjenta w systemie ochrony zdrowia, szkolenia specjalizacyjne dla ratowników medycznych i  pielęgniarek oraz programy szkoleniowe z zakresu usług cyfrowych dla pracowników ochrony zdrowia. OPZZ pozytywnie zaopiniował wskazane kierunki. Rozwój usług cyfrowych niwelujących bariery informacyjne dla pacjentów i stwarzających możliwości lepszej identyfikacji ich potrzeb zdrowotnych, koordynacji procesu leczenia i przeciwdziałanie marnotrawstwu zasobów w ochronie zdrowia (np. w wyniku niestawienia się pacjenta na umówioną wizytę) – to jeden z postulatów OPZZ skierowanych do Ministra Zdrowia. OPZZ reprezentuje w Komitecie Renata Górna, jako przedstawiciel strony pracowników Rady Dialogu Społecznego. (rg)

Czytaj więcej

02 stycznia 2024

Optymistyczny budżet na zdrowie w 2024 roku

                    Wydatki na zdrowie ujęte w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 będą aż o 193 proc. wyższe od planu wydatków roku ubiegłego, wynosząc 27, 3 mld zł. Łącznie ze środkami będącymi w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia (156, 5 mld zł) oraz pieniędzmi zagwarantowanymi w projekcie ustawy okołobudżetowej (3 mld zł) - publiczne nakłady na ochronę zdrowia w roku 2024 wyniosą ponad 195 mld zł. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła projekt ustawy budżetowej na 2024 r. w części, której dysponentem jest minister właściwy ds. zdrowia, wydając pozytywną rekomendację dla zaplanowanych wydatków. Priorytety i kierunki finansowania działań w obszarze ochrony zdrowia przedstawiła obecna na posiedzeniu komisji minister Izabela Leszczyna. Wzrost wydatków o ponad 30 mld zł w stosunku do roku ubiegłego pozwoli w szczególności na: zwiększenie funkcjonowania oraz wycen zespołów ratownictwa medycznego (do poziomu ogółem 4 mld zł) wprowadzenie nowych priorytetów: sfinansowanie procedury in vitro z budżetu państwa (500 mln) oraz zabezpieczenie środków na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (10 mln) zwiększenie kosztów realizacji szkoleń specjalizacyjnych (do poziomu 5, 7 mld zł) zaplanowanie dotacji podmiotowej dla NFZ (do poziomu 8,7 mld zł) zwiększenie wydatków na szkolnictwo wyższe i naukę (do kwoty 3,1 mld zł) zwiększenie finansowania programów wieloletnich (o 962, 3 mln zł), m.in.: Narodowej Strategii Onkologicznej, Narodowego Programu Transplantacyjnego i Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia, jak i kontynuacja programu wsparcia oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży (75 mln zł) zakupy inwestycyjne dla podmiotów leczniczych i bezpieczeństwo informatyczne (odpowiednio: 854,4 mln zł i 408 mln zł) wzrost budżetu wojewodów na ochronę zdrowia (o kwotę 818, 2 mln zł) zwiększanie planów finansowych jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw zdrowia: Agencji Oceny Technologii medycznych i Taryfikacji (o ponad 150 proc.) czy Agencji Badań Medycznych (o 134, 6 proc.) Podczas posiedzenia komisji dyskutowano także o: zadłużeniu szpitali, świadczeniach ponadlimitowych, wzroście wynagrodzeń dla pracowników NFZ (w kontekście podwyżek dla pracowników sfery budżetowej), problemach lecznictwa uzdrowiskowego w zakresie zaliczkowania 1/12 środków na świadczenia zdrowotne, dostępności do świadczeń zdrowotnych. Szczególnie ostatni wątek jest ważny dla OPZZ, przedstawiony także w naszym piśmie kierowanym do premiera. Wyrażamy oczekiwanie, że wzrost nakładów na ochronę zdrowia przełoży się na zmniejszenie kolejek pacjentów szczególnie do specjalistów, niestety rosnących w ostatnim roku niemal we wszystkich zakresach. Minister Zdrowia zadeklarowała także dialog w ramach branżowego Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. OPZZ w posiedzeniu komisji reprezentowała Renata Górna (Wydział Polityki Społecznej OPZZ). (rg)

Czytaj więcej

22 listopada 2023

Uzdrowiska zmuszone do zapłaty za pandemię COVID-19

OPZZ protestuje przeciw pomijaniu uzdrowisk w możliwości przedłużenia o rok rozliczenia finansowego za gotowość do udzielania świadczeń zdrowotnych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego w czasie pandemii Covid – 19. Negatywną opinię w tej sprawie OPZZ skierowało do Ministerstwa Zdrowia wspólnie ze Związkiem Zawodowym Uzdrowisk Polskich. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej skierowany do konsultacji społecznych jest w dużym stopniu odpowiedzią na apel wielu świadczeniodawców udzielających tych świadczeń w czasie pandemii. Chodzi o wprowadzenie przedłużenia możliwości rozliczenia środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia w formie zaliczki na świadczenia zdrowotne - obecne przepisy stawiają graniczną datę do końca br. Dla OPZZ i organizacji związkowych reprezentujących sektor sanatoryjno – uzdrowiskowy, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego są szczególnie istotne. Należy pamiętać, że uzdrowiska nie świadczyły żadnych usług leczniczych z powodów nie leżących po ich stronie. Lecznictwo uzdrowiskowe było przez z 9 - miesięcy zamrożone, w związku z czym podmioty nie powinny być obciążane finansowo i zobowiązane do zwrotu środków finansowych, często niemożliwych do odpracowania. Zawsze prezentowaliśmy pogląd, że finansowanie w części, przez Narodowy Fundusz Zdrowia w wysokości 1/12 wypłacanych zaliczek, powinno być traktowane jako zapłata za gotowość realizacji podpisanych kontraktów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, a nie jako zaliczka.  Zaproponowane przepisy nowelizacji rozporządzenia zupełnie pomijają uzdrowiska. Jest to niezrozumiałe, bo resort zdrowia doskonale zna problem, choćby dzięki wielokrotnym apelom i wnioskom naszego środowiska uzdrowiskowego, przekazywanym zwłaszcza w ostatnim roku. Sprawa rozliczenia ww. zaliczek pobranych przez świadczeniodawców uzdrowiskowych w czasie pandemii Covid – 19, była omawiana na wniosek strony społecznej jako pilna interwencja podczas wrześniowego posiedzenia Prezydium Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Kwota do zwrotu jest niebagatelna - zgodnie z informacją NFZ świadczeniodawcom uzdrowiskowym pozostało do spłaty (w ramach pobranych zaliczek ryczałtowych) ponad 161 mln zł.Do dnia dzisiejszego połowa uzdrowisk nie spłaciła swoich zobowiązań.Mamy nadzieję na zmianę stanowiska resortu zdrowia w tej kwestii. (rg)

Czytaj więcej

27 września 2023

Niektóre zawody medyczne w końcu uregulowane

Ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych właśnie weszła w życie. Choć od 26 września będzie obowiązywać jedynie niewielka jej część, ważna jest cała regulacja, której ostateczne uchwalenie zajęło kilkanaście lat. OPZZ od 2008 r. przypominało kolejnym rządom o konieczności kompleksowego uregulowania kwalifikacji i zasad wykonywania wybranych zawodów medycznych, które dotychczas nie były nieobjęte regulacjami ustawowymi w Polsce. Teraz jest czas wdrażania poszczególnych zapisów ustawy. Renata Górna, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Ustawa o niektórych zawodach medycznych została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 25 września bm. (Dz. U., poz. 1972, tekst ustawy – do pobrania TUTAJ). Jej przepisy będą jednak stopniowo wdrażane – całość regulacji zacznie obowiązywać dopiero za pół roku czyli od 26 marca 2024 r., zaś część przepisów wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 r. Ustawa o niektórych zawodach medycznych. Co się zmienia od razu ? Przepisy, które weszły w życie w dniu wczorajszym, tj. 26 września br. dotyczą zmian w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Odnoszą się do zmian w zakresie liczby i rozmieszczenia na obszarze poszczególnych województw funkcjonujących oraz planowanych do utworzenia: zespołów ratownictwa medycznego i szpitalnych oddziałów ratunkowych, usankcjonowania zatrudnienia na stanowiskach dyspozytora medycznego oraz aktualizacji wojewódzkich planów działania systemu PRM. Z kolei od 1 stycznia 2024 r. ustawa zmienia definicję psychoterapii, modyfikując ustawę o ochronie zdrowia psychicznego, podobnie jak zmieniając zasady przystępowania do egzaminu Państwowego Egzaminu Specjalistycznego przez psychoterapeutów. Najważniejsza część ustawy czyli pełna regulacja zasad i warunków wykonywania nowych zawodów medycznych zacznie obowiązywać z dniem 26 marca 2024 r. Dotyczyć będzie 15 zawodów takich jak: asystentka stomatologiczna, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, instruktor terapii uzależnień, opiekun medyczny, optometrysta, ortoptystka, podiatra, profilaktyk, protetyk słuchu, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik ortopeda, technik sterylizacji medycznej, terapeuta zajęciowy. Na etapie prac nad ustawą, OPZZ wraz ze środowiskiem diagnostów laboratoryjnych wnosiło o wpisanie do katalogu zawodów ,,technika analityki medycznej”. Jednak ostateczne regulacje dotyczące tego zawodu są ujęte, jak wskazało Ministerstwo Zdrowia, w ustawie o medycynie laboratoryjnej i nie ma potrzeby ich powtarzania. Inne przepisy ustawy dotyczą Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego czy uprawnień i zasad wykonywania zawodów medycznych. Ustawa o niektórych zawodach medycznych. Zamieszanie wokół logopedów i dietetyków W czasie prac legislacyjnych kontrowersje budziły dwa zawody, które ostatecznie nie znalazły się w katalogu, na wniosek środowisk je reprezentujących: logopeda i dietetyk. Logopedzi są niejednorodną grupą, w większości zatrudnioną w szkołach i stąd podlegają pod przepisy Karty Nauczyciela, więc w tych warunkach nie zmienia się ich sytuacja. Pracując w systemie ochrony zdrowia chcieliby nowej, odrębnej dla siebie regulacji podobnie jak dietetycy. W opinii OPZZ wdrożenie nowych zasad regulujących inne zawody niż medyczne do systemu ochrony zdrowia podniesie standard i profesjonalizację kadry oraz jakość świadczonych usług. Wyeliminuje też szarą strefę w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych przez osoby nie mające odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Cieszymy się, że ustawa stała się częścią prawa medycznego. 

Czytaj więcej

31 sierpnia 2023

Dodatkowe pieniądze dla Domów Pomocy Społecznej

W lipcu br. OPZZ skierowało do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pytanie o informację na temat dodatkowych środków finansowych dla sektora pomocy społecznej w roku bieżącym, w szczególności w zakresie dofinansowania wypłaty dodatków do wynagrodzeń dla pracowników domów pomocy społecznej. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Zgodnie z odpowiedzią otrzymaną z Departamentu Pomocy Społecznej i Integracji w MR i PS, wysokość przeznaczonych na powyższe zadanie środków ustalono na poziomie 300 mln zł. Kwota ta jest dedykowana na wypłacenie dodatków/nagród dla osób zatrudnionych w Domach Pomocy Społecznej w kwocie 600 zł miesięcznie na pracownika wraz z pochodnymi. Dofinansowanie zaplanowano od kwietnia do grudnia bieżącego roku. Jednocześnie resort wskazał, że w chwili obecnej trwają prace nad umożliwieniem uruchomienia dodatkowych środków na powyższy cel oraz zwiększeniem budżetów wojewodów, którzy są dysponentem przyznanych środków. To wojewodowie będą dokonywać podziału środków na jednostki samorządu terytorialnego prowadzące bądź zlecające prowadzenie domów pomocy społecznej. Właściwy wojewoda będzie także decydował o sposobie przyznawania środków, w porozumieniu z jednostką samorządu terytorialnego, na podstawie ustaleń dokonanych z kierownictwem poszczególnych domów pomocy społecznej. Nie jest to wprost odpowiedź na pismo OPZZ. Apelowaliśmy bowiem o włączenie organizacji związkowych na tryb sposobu podziału wysokości środków przeznaczonych dla pracowników oraz co istotne – wspólne decydowanie na szczeblu wojewody, czy są to pieniądze zaplanowane tylko dla DPS – ów czy też dla innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z określeniem grup zawodowych pracowników zatrudnionych w sektorze pomocy społecznej.Organizacje związkowe sektora pomocy społecznej zrzeszone w OPZZ sygnalizują, że są w kontakcie z wojewodami i monitorują sytuację w zakresie podziału tych środków. rg

Czytaj więcej

14 lipca 2023

OPZZ apeluje o dialog zdrowotny w RDS

OPZZ wnioskuje do Rady Dialogu Społecznego  o wznowienie prac Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia, funkcjonującego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS. Pismo w tej sprawie złożył przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Podzespół ds. ochrony zdrowia RDS bardzo intensywnie pracował do grudnia 2020 roku.W trudnym czasie pandemii podjęto decyzję, wyrażoną w Uchwale Nr 46 Rady Dialogu Społecznego z dnia 28 grudnia 2020 r., by prace Podzespołu zostały zastąpione doraźnym Zespołem problemowym ds. ochrony zdrowia RDS. Tym samym, zgodnie z zapisami ww. uchwały prace Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia zostały zawieszone. Zespół doraźny, zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu Prezydium RDS w dniu 16 marca br. zakończył swoje działanie. Jednocześnie od marca br. nie zostały wznowione prace Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. Zasadność kontynuacji pracy Podzespołu jest w ocenie OPZZ bezdyskusyjna.Przykładem są agendy posiedzeń Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS z ostatnich miesięcy, zdominowanych przez tematykę ochrony zdrowia w istotnych sprawach sektora. Tym samym, także z tego powodu brakuje przestrzeni do podjęcia dialogu w zakresie szeroko rozumianych problemów sektora usług publicznych, nabrzmiałych społecznie szczególnie w ostatnich miesiącach. Obecnie jedynym forum dialogu jest branżowy Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia działający przy Ministrze Zdrowia, jest on jednak usytuowany poza Radą Dialogu Społecznego. Pomimo wielkiej aktywności merytorycznej Trójstronnego Zespołu, wiele inicjatyw legislacyjnych odbywa się w ramach RDS, stąd w ocenie OPZZ istotne jest, by problematyka ochrony zdrowia w Radzie Dialogu Społecznego znalazła swoje należyte miejsce i była kontynuowana w Podzespole problemowych ds. ochrony zdrowia RDS. Podjęcie inicjatywy w tej sprawie jest w kompetencjach przewodniczącego Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS. Czekamy na dalsze ustalenia i decyzje.  Treść pisma OPZZ TUTAJ 

Czytaj więcej