Dyskusja na temat wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdrowia oraz realizacja ustawy o niektórych zawodach medycznych to wiodące tematy omawiane podczas posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia 14 maja br.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia jest stałym obszarem podejmowanym w ramach dialogu społecznego. Temat jest zdeterminowany corocznymi waloryzacjami podwyżek realizowanymi od lipca każdego roku, ale także trwającą od kilku miesięcy dyskusją płacową, wynikającą ze złożonego w Sejmie w ub. roku obywatelskiego projektu ustawy nowelizującego przepisy o wzroście płac w ochronie zdrowia (złożonego przez środowisko zawodowe pielęgniarek i położnych, druk nr 33).

W roku bieżącym, od 1 lipca 2024 nastąpi rewaloryzacja najniższych wynagrodzeń zasadniczych w ochronie zdrowia, wynikająca z obowiązującej ustawy dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Tegoroczne wzrosty gwarantowanych poziomów płac wynikają z ustawowego mechanizmu waloryzacyjnego, którego waga na rok bieżący będzie wynosić 12,75 proc. Podstawa wyliczeń jest wyższa niż w roku ubiegłym (12,07 proc.), z uwagi na wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz zrealizowane obecnie od lipca 2023 r. podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Obecnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowuje rekomendacje oszacowania skutków finansowych tegorocznej podwyżki – będą one znane po 24 maja br., a następnie przekazane do dalszych decyzji Ministra Zdrowia.

Niezależnie od corocznej, lipcowej waloryzacji – w tle toczą się prace parlamentarne w sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej nad wzrostem współczynników pracy proponowane w projekcie obywatelskim, złożonym przez środowisko zawodowe pielęgniarek i położnych. Opinia OPZZ do inicjatywy obywatelskiej była negatywna, a naszym fundamentalnym zastrzeżeniem było objęcie wzrostem wskaźników wynagrodzeń wybranych grup zawodowych, a nie wszystkich objętych w tabeli ustawy. Prace nad projektem obywatelskim są obecnie na etapie Podkomisji, do której Ministerstwo Zdrowia przekazało stanowisko. Zostało ono zaprezentowane także na posiedzeniu Trójstronnego Zespołu, jednak na zasadzie informacji, a nie uzgodnień ze stroną społeczną zespołu. Resort zaproponował wzrost wynagrodzeń – dodatkowo, oprócz lipcowej waloryzacji, wyłącznie w 2 grupach - 5 i 6, na kolejne 2 lata: od 1 stycznia 2025 r.: grupa 5 wskaźnik 1,1 oraz grupa 6 wskaźnik 1,02 i od 1 stycznia 2026 r: grupa 5 wskaźnik 1,15 i grupa 6 wskaźnik 1,08. Pozostałe 8 grup w tabeli oraz pracownicy niemedyczni nie będą objęci dodatkowym wzrostem płac w 2025 i 2026 – jeśli stanowisko Ministerstwa Zdrowia zostanie utrzymane i przyjęte w czasie prac sejmowych. OPZZ negatywnie odniosło się zarówno do braku możliwości uzgodnień w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, jak i zawartości merytorycznej stanowiska MZ tj. nie objęcia dodatkowym wzrostem płac (w kolejnych 2 latach) wszystkich grup zawodowych. Propozycja resortu zamraża na 2 lata płace w 8 grupach zawodowych, nie wspominając już o pracownikach niemedycznych, dla których nie ma żadnej dodatkowej propozycji. Dalsze prace nad propozycją Ministerstwa Zdrowia zostaną przeniesione do dyskusji w sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej, gdyż strona rządowa Trójstronnego Zespołu zamknęła jakiekolwiek negocjacje i uzgodnienia w ramach dialogu społecznego w zespole. Organizacje członkowskie OPZZ w branży ochrony zdrowia będą podejmować decyzje w sprawie dalszego trybu pracy nad propozycją Ministra Zdrowia. 
Dialog w Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia w obszarze wzrostu płac zmienił więc charakter z dotychczasowego trybu uzgodnień, jak było dotychczas - na etap informacji strony rządowej.

W dalszej części posiedzenia omówiono realizację ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych, wskazując na wiele nieścisłości związanych z rejestracją w Centralnym Rejestrze Osób Uprawnionych, a wymaganiami kwalifikacyjnymi pracowników 15 nowych zawodów medycznych. Ustawa w tym obszarze będzie monitorowana. Na zakończenie strona społeczna wniosła o przegląd i podsumowanie prac Podzespołów działających w ramach Trójstronnego Zespołu w obszarze ratownictwa medycznego, uzdrowisk, inspekcji sanitarnej i krwiodawstwa.

OPZZ reprezentowali na posiedzeniu członkowie Trójstronnego Zespołu: dr Tomasz Dybek i Maria Miklińska oraz Renata Górna (w charakterze eksperta), a także przedstawiciele organizacji członkowskich OPZZ reprezentujących diagnostów laboratoryjnych, psychologów i branżę uzdrowiskową. 

(RG)