Co trzy lata zmieniają się wysokości składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Od 1 kwietnia 2024 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 25 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Rozporządzenie określa nowe kategorie ryzyka i odpowiadające im stopy procentowe składki.
W stosunku do obowiązującej regulacji tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki zachowało 31 grup działalności. Wzrost stopy procentowej składki dotyczy 1 grupy, natomiast w przypadku 32 grup efektem zmiany kategorii ryzyka jest obniżenie składki na ubezpieczenie wypadkowe. Najniższe i najwyższa stopa procentowe składki wynosić będą: 0,67 proc. – najniższa oraz 3,33 proc. najwyższa. Wzrost składki na ubezpieczenie wypadkowe odnosi się do działalności ,,Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu)” stanowiąc podwyższenie do 3, 33 proc. z obowiązującej 3,06 proc. OPZZ na etapie konsultacji społecznych, jak też w ramach prac Rady Dialogu Społecznego interweniowało w tej sprawie, wyrażając negatywne stanowisko.

OPZZ wspólnie ze Związkiem Zawodowym Górników w Polsce prezentowało postulat utrzymania składki na ubezpieczenie wypadkowe w sektorze górniczym na dotychczasowym poziomie (3,06 proc.). Wskazywaliśmy m.in. na społeczne, finansowe i pracownicze skutki wzrostu składki wypadkowej. Pomimo braku akceptacji naszego postulatu, resort zobowiązał się m.in. do analizy statystycznej i porównawczej wskaźników wpływających na ustalanie kategorii ryzyka dla działalności związanej z wydobywaniem węgla kamiennego i brunatnego (obie kategorie są traktowane tak samo jako jedna grupa działalności) i powrotu do dyskusji na ten temat w przyszłości.

Ministerstwo przyjęło także, do dalszych prac i analiz uwagę OPZZ, by rozważyć określanie innego niż dotychczas mechanizmu ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników składek (pracodawców) zatrudniających do 9 osób. Byłby to znaczący krok naprzód w diagnozie warunków pracy w mikroprzedsiębiorstwach, w których warunki pracy, wypadkowość, zagrożenia związane z uciążliwością pracy są w nich odmienne od tych, jakie występują w większych przedsiębiorstwach (powyżej 10 zatrudnionych). To także postulat OPZZ wnoszony do GUS o rozpoczęcie badań warunków pracy u pracodawców zatrudniających do 9 osób, co może przełożyć się na konstrukcję składki wypadkowej dla tej grupy przedsiębiorców w przyszłości.

W kontekście opiniowanego projektu rozporządzenia warto zauważyć pozytywny trend związany z warunkami pracy, będący wyrazem spadku wypadków śmiertelnych i ciężkich wpływających na konstrukcję i wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe. OPZZ wniosło także o wprowadzenie zalecenia dla pracodawców, by oszczędności z tytułu obniżenia wysokości składek na ubezpieczenie wypadkowe przeznaczane były na dalszą poprawę warunków pracy w zakładach pracy.

Treść rozporządzenia - do pobrania

(RG)