Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Tagi

13 kwietnia 2023

Wypadkowość w pracy maleje

Najmniej wypadków śmiertelnych w pracy od 10 lat! To najnowsze dane, wstępne ogłoszone przez Główny Urząd Statystyczny odnośnie wypadkowości w pracy w 2022 roku. Choć brzmi to optymistycznie, warto pamiętać, że w roku ubiegłym wypadkom śmiertelnym w pracy uległo 180 osób. Oznacza to, że co drugi dzień jedna osoba straciła życie w pracy. Dla OPZZ to wciąż nieakceptowalna i smutna statystyka. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ Na przestrzeni ostatnich 10 lat wypadkowość w pracy kształtowała się różnie: pod względem liczby wypadków śmiertelnych najgorzej było w roku 2015 – aż 303 osoby zginęły w pracy. Rekordowym rokiem pod względem liczby poszkodowanych ogółem w wypadkach przy pracy był rok 2017 – aż 88,3 tys. osób ucierpiało na skutek złych warunków w pracy. Obecnie tych wypadków jest niemal 20 tys. mniej – w 2022 roku zgłoszono 66 606 osób poszkodowanych (3,2 proc. mniej niż w 2021 r.). Zmniejszyła się również liczba poszkodowanych pracowników przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) z 5,10 do 4,66. Jest lepiej, ale nie idealnie Choć systematyczna poprawa warunków pracy jest widoczna, wciąż polskie warunki pracy są niezadowalające. Nadal w warunkach zagrożenia pracuje ponad pół miliona zatrudnionych (547,2 tys.), w tym niemal aż 62 proc. - w narażeniu na różne czynniki związane ze środowiskiem pracy. Niekorzystne warunki pracy są także powodem wzrastającej, aż o ponad 27 proc. liczby chorób zawodowych – w 2022 roku stwierdzono ponad 2,5 tys. takich przypadków. Najbardziej martwi fakt, że wciąż dominującą przyczyną wypadków przy pracy (61, 1 proc.) są nieprawidłowe zachowania pracowników i co jest zaskakujące - ten trend utrzymuje się niezmiennie od wielu lat. Wskaźniki wypadkowości to tylko liczby, ale pod nimi kryją się ludzkie dramaty, choroby, cierpienie poszkodowanych i ich rodzin. Dla OPZZ to zawsze okazja do przypominania o roli związków zawodowych odnośnie odpowiedzialności za społeczny nadzór nad warunkami pracy. Od naszej aktywności w dużym stopniu zależą losy przyszłych pokoleń pracowników i standardy pracy, w jakich będą pracować. Praktyka wskazuje, że w zakładach pracy, gdzie aktywnie działają związki zawodowe i społeczna inspekcja pracy – bezpieczeństwo pracy ma wyższe standardy, a pracownicy są lepiej chronieni.  Związkowy Tydzień Bezpieczeństwa Pracy OPZZ Dlatego już wkrótce OPZZ rozpocznie związkowy Tydzień Bezpieczeństwa Pracy (24 – 28 kwietnia), promujący hasło Międzynarodowej Organizacji Pracy tegorocznych obchodów Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (corocznie 28 kwietnia): "Bezpieczne i zdrowe środowisko pracy jest podstawową zasadą i prawem w pracy". Opracowanie: GUS ,, Wypadki przy pracy w 2022 r. – dane wstępne.

Czytaj więcej

08 marca 2023

Wzmacniajmy bezpieczeństwo pracy kobiet

Aby życie zawodowe kobiet było zdrowsze, wydajniejsze i przede wszystkim bezpieczniejsze, konieczne jest uwzględnienie problematyki płci w polityce zarządzania BHP w miejscu pracy. Oznacza to identyfikowanie zagrożeń występujących w środowisku pracy wobec kobiet i mężczyzn, jak i uwzględniania różnic wykonywania pracy, wynikających z ich uwarunkowań fizjologicznych. Renata Górna, Wydział Polityki Społecznej OPZZ W Polsce jest około 63 proc. aktywnych zawodowo kobiet, pomiędzy 15. a 64. rokiem życia. Polskie środowisko pracy nie zawsze sprzyja ich zdrowiu – kobiety leczą się o ponad jedną piątą częściej niż mężczyźni, są też częściej hospitalizowane (głównie z przyczyn takich jak: choroby układu krążenia, urazy i zatrucia, nowotwory, choroby układu trawiennego). Częściej, subiektywnie oceniają swoje zdrowie jako stale pogarszające się.  W odczuciu społecznym kobiety są często mylnie postrzegane jako wykonujące prace łatwiejsze i bezpieczniejsze, jednak to właśnie kobiety są bardziej narażone na zagrożenia wynikające z obciążenia pracą czy narażenia na stres w miejscu pracy. Świadczy to tym, chociażby, zapadalność na choroby zawodowe, spośród tych typowych dla kobiet są nimi: przewlekłe choroby narządu głosu, choroby skóry, przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego, ostre uogólnione reakcje alergiczne, zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym. Pamiętajmy, że prawo chroni kobiety – pracownice! WARTO WIEDZIEĆ... Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobietkarmiących dziecko piersią (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r.) : prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym prace w narażeniu na hałas lub drgania prace narażające na działanie pola elektromagnetycznego i promieniowania jonizującego; prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi Warto też mieć świadomość, że dla zminimalizowania niewłaściwych warunków pracy i uczynienia pracy bezpieczniejszej dla kobiet pracodawcy powinni: uwzględniać kwestie płci w ocenie ryzyka zawodowego przeanalizować rzeczywiście wykonywaną pracę i unikać założeń dotyczących tego, kto i dlaczego jest zagrożony ryzykiem zapewnić elastyczne godziny pracy zaangażować kobiety w proces podejmowania decyzji BHP Więcej informacji:Portal CIOP - Ochrona pracy kobiet (www.ciop.pl) Ulotka PIP – Ochrona pracy kobiet i młodocianychWykaz prac wzbronionych kobietom (rg, na podstawie: CIOP -PIB, IMP, EU – OSHA)

Czytaj więcej

03 marca 2023

Hałas w pracy – nie, dziękuję !

Corocznie 3 marca obchodzony jest Światowy Dzień Słuchu zainicjowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Zadbajmy o swój słuch”. To ważny dzień mający na celu podnoszenie świadomości na temat zapobiegania utracie słuchu czy promocję profilaktyki słuchu. To także okazja, aby przypomnieć o zagrożeniach hałasem w miejscu pracy oraz środkach zapobiegawczych i profilaktycznych w miejscu pracy. Renata Górna, Wydział Polityki Społecznej OPZZ Hałas w środowisku pracy definiowany jest jako każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia i zwiększać ryzyko wypadku przy pracy. Hałas jest najpowszechniej występującym czynnikiem szkodliwym środowiska pracy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2021 r. hałas stanowił zagrożenie dla 182,2 tys. pracowników (53,8 proc.), a najwięcej zatrudnionych w warunkach zagrożenia hałasem odnotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe. W roku ubiegłym kontrole PIP ujawniły, że ok. 55 proc. pracowników pracuje w narażeniu na hałas. Warto wiedzieć, że długotrwałe przebywanie pracownika w warunkach zagrożenia hałasem może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu - szczególnie niebezpieczny jest hałas impulsowy, który może stać się przyczyną natychmiastowego uszkodzenia słuchu i nawet być przyczyną choroby zawodowej. Obustronny, trwały ubytek słuchu na skutek złych warunków pracy w 2021 r. orzeczono wobec 52 pracowników i choć nie jest powszechnie występującą chorobą zawodową (stanowi zaledwie 2 proc. wszystkich zarejestrowanych chorób zawodowych). Dopuszczalne normy hałasu w środowisku pracy, w odniesieniu do 8 godzinnego dnia pracy wynoszą odpowiednio: 85 dB (a dla pracowników młodocianych 80 dB, dla kobiet w ciąży – 65 dB), w tym maksymalny poziom dźwięku A – 115 dB, a szczytowy poziom dźwięku C – 135 dB. Obowiązujące w Polsce przepisy nakładają na pracodawcę szereg obowiązków związanych z występowaniem hałasu w miejscu pracy. Do najważniejszych należą: wykonywanie pomiarów w środowisku pracy i analiza ich wyników, ocena ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem oraz eliminowanie ryzyka zawodowego u źródła lub ograniczanie go do możliwie najniższego poziomu. Przy eliminacji lub ograniczaniu ryzyka zawodowego należy uwzględnić dostępne rozwiązania techniczne oraz postęp naukowo-techniczny. Na stanowiskach pracy, gdzie występuje narażenie na hałas, niezmiernie ważny jest dobór ochronników słuchu o odpowiednim stopniu tłumienia. Z uwagi na szkodliwość hałasu dla zdrowia i życia, nie tylko w pracy – warto się przed nim chronić ! Więcej o hałasie w środowisku pracy – w materiałach poniżej: Dobór ochronników słuchu  Rozporządzenie ,,hałasowe Hałas ULOTKA O czym warto pamiętać w pracy i w życiu ? unikajmy głośnych dźwięków ograniczmy korzystanie ze słuchawek (do 5 godz. dziennie – słuchanie audiobooka, do 2 godz. 15 min. dziennie – słuchanie głośnej muzyki) korzystajmy z ochronników słuchu podczas prac z urządzeniami emitującymi hałas, takimi jak np. wiertarki udarowe czy pilarki łańcuchowe w przypadku problemów ze słuchem - nie zwlekajmy z wizytą u laryngologa (rg)

Czytaj więcej