W siedzibie OPZZ odbyło się kolejne, cykliczne posiedzenie Zespołu ds. ochrony pracy OPZZ. Omówiono aktualne problemy w obszarze bezpieczeństwa pracy, wyzwania związkowe na najbliższe miesiące w tym obszarze oraz współpracę z Radą Ochrony Pracy.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Zespół ds. ochrony pracy to ciało opiniodawczo – doradcze w sprawach dotyczących współdziałania i wymiany doświadczeń w zagadnieniach dotyczących problematyki prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Zespół w bieżącej kadencji OPZZ działa pod przewodnictwem Grzegorza Pawlaka (OPZZ ,,Konfederacja Pracy’’). Kwartalne spotkania służą w szczególności analizie sytuacji w branżach i zakładach pracy, pod względem przestrzegania praw pracowniczych i współdziałania z organami Państwowej Inspekcji Pracy, a także realizacji postulatów programowych OPZZ w obszarze bezpieczeństwa pracy.

Podczas bieżącego spotkania dyskutowano o trudnej sytuacji w wielu branżach odnoszącej się głównie do łamania praw pracowniczych i związkowych, jak i konieczności wzmocnienia dialogu społecznego ze stroną związkową z inspektorami pracy. Ocena współpracy to także stały punkt corocznych posiedzeń gremiów statutowych OPZZ i PIP – spotkanie takie w roku bieżącym będzie odbywało się z udziałem nowego Głównego Inspektora Pracy – kandydatem na to stanowisko jest Pan Marcin Stanecki, obecny dyrektor Departamentu Prawa pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Najważniejsze bieżące działania i aktywność OPZZ omówił wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, podkreślając kontynuację inicjatyw OPZZ w obszarze bezpieczeństwa pracy, jak m.in. konieczność wprowadzenia zmian prawnych w zakresie maksymalnych temperatur w środowisku pracy, wzmocnienie medycyny pracy czy zdrowia psychicznego pracowników. Znaczącą część dyskusji poświęcono na wypracowanie zasad współpracy zespołu z Radą Ochrony Pracy – członek ROP z rekomendacji OPZZ Michał Lewandowski przedstawił najważniejsze działania i plany Rady w roku bieżącym. Wśród nich znalazły się także istotne dla OPZZ zagadnienia, jak np. zmiany klimatyczne w kontekście bhp, ochrona pracy obcokrajowców, czynniki psychospołeczne w środowisku pracy, wsparcie możliwości zatrudnienia nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych, jak i tematy związane z działalnością inspekcji pracy, w tym projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2025 r. czy sprawozdanie z działalności PIP za rok 2023. Uzgodniono współpracę zespołu z członkiem Rady zarówno w kwestiach skargowych, jak i podejmowania interwencji w istotnych dla OPZZ sprawach. 
Członkowie zespołu omówili także zasadność powołania sekcji prewencji wypadkowej w ramach prac zespołu, ze względu na istotność tematu, jak i niejednoznaczność statystyk wypadkowych w sprawozdawczości publicznej. Temat będzie kontynuowany na kolejnych posiedzeniach.

Kolejne posiedzenie zespołu odbędzie się we wrześniu i będzie poświęcone w szczególności ocenie sprawozdania z działalności PIP za 2023 rok. 
(rg)