Aby życie zawodowe kobiet było zdrowsze, wydajniejsze i przede wszystkim bezpieczniejsze, konieczne jest uwzględnienie problematyki płci w polityce zarządzania BHP w miejscu pracy. Oznacza to identyfikowanie zagrożeń występujących w środowisku pracy wobec kobiet i mężczyzn, jak i uwzględniania różnic wykonywania pracy, wynikających z ich uwarunkowań fizjologicznych.

Renata Górna, Wydział Polityki Społecznej OPZZ

W Polsce jest około 63 proc. aktywnych zawodowo kobiet, pomiędzy 15. a 64. rokiem życia. Polskie środowisko pracy nie zawsze sprzyja ich zdrowiu – kobiety leczą się o ponad jedną piątą częściej niż mężczyźni, są też częściej hospitalizowane (głównie z przyczyn takich jak: choroby układu krążenia, urazy i zatrucia, nowotwory, choroby układu trawiennego). Częściej, subiektywnie oceniają swoje zdrowie jako stale pogarszające się. 

W odczuciu społecznym kobiety są często mylnie postrzegane jako wykonujące prace łatwiejsze i bezpieczniejsze, jednak to właśnie kobiety są bardziej narażone na zagrożenia wynikające z obciążenia pracą czy narażenia na stres w miejscu pracy. Świadczy to tym, chociażby, zapadalność na choroby zawodowe, spośród tych typowych dla kobiet są nimi: przewlekłe choroby narządu głosu, choroby skóry, przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego, ostre uogólnione reakcje alergiczne, zapalenie obrzękowe krtani o podłożu alergicznym.

Pamiętajmy, że prawo chroni kobiety – pracownice!

WARTO WIEDZIEĆ...

Wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobietkarmiących dziecko piersią (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2017 r.) :

 • prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów
 • prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym
 • prace w narażeniu na hałas lub drgania
 • prace narażające na działanie pola elektromagnetycznego i promieniowania jonizującego;
 • prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu
 • prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi
 • prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych
 • prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi lub psychicznymi

Warto też mieć świadomość, że dla zminimalizowania niewłaściwych warunków pracy i uczynienia pracy bezpieczniejszej dla kobiet pracodawcy powinni:

 • uwzględniać kwestie płci w ocenie ryzyka zawodowego
 • przeanalizować rzeczywiście wykonywaną pracę i unikać założeń dotyczących tego, kto i dlaczego jest zagrożony ryzykiem
 • zapewnić elastyczne godziny pracy
 • zaangażować kobiety w proces podejmowania decyzji BHP

Więcej informacji:
Portal CIOP - Ochrona pracy kobiet (www.ciop.pl
Ulotka PIP – Ochrona pracy kobiet i młodocianych
Wykaz prac wzbronionych kobietom

(rg, na podstawie: CIOP -PIB, IMP, EU – OSHA)