Corocznie 3 marca obchodzony jest Światowy Dzień Słuchu zainicjowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Zadbajmy o swój słuch”. To ważny dzień mający na celu podnoszenie świadomości na temat zapobiegania utracie słuchu czy promocję profilaktyki słuchu. To także okazja, aby przypomnieć o zagrożeniach hałasem w miejscu pracy oraz środkach zapobiegawczych i profilaktycznych w miejscu pracy.

Renata Górna, Wydział Polityki Społecznej OPZZ

Hałas w środowisku pracy definiowany jest jako każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia i zwiększać ryzyko wypadku przy pracy. Hałas jest najpowszechniej występującym czynnikiem szkodliwym środowiska pracy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2021 r. hałas stanowił zagrożenie dla 182,2 tys. pracowników (53,8 proc.), a najwięcej zatrudnionych w warunkach zagrożenia hałasem odnotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe. W roku ubiegłym kontrole PIP ujawniły, że ok. 55 proc. pracowników pracuje w narażeniu na hałas.

Warto wiedzieć, że długotrwałe przebywanie pracownika w warunkach zagrożenia hałasem może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu - szczególnie niebezpieczny jest hałas impulsowy, który może stać się przyczyną natychmiastowego uszkodzenia słuchu i nawet być przyczyną choroby zawodowej. Obustronny, trwały ubytek słuchu na skutek złych warunków pracy w 2021 r. orzeczono wobec 52 pracowników i choć nie jest powszechnie występującą chorobą zawodową (stanowi zaledwie 2 proc. wszystkich zarejestrowanych chorób zawodowych). Dopuszczalne normy hałasu w środowisku pracy, w odniesieniu do 8 godzinnego dnia pracy wynoszą odpowiednio: 85 dB (a dla pracowników młodocianych 80 dB, dla kobiet w ciąży – 65 dB), w tym maksymalny poziom dźwięku A – 115 dB, a szczytowy poziom dźwięku C – 135 dB.

Obowiązujące w Polsce przepisy nakładają na pracodawcę szereg obowiązków związanych z występowaniem hałasu w miejscu pracy. Do najważniejszych należą: wykonywanie pomiarów w środowisku pracy i analiza ich wyników, ocena ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem oraz eliminowanie ryzyka zawodowego u źródła lub ograniczanie go do możliwie najniższego poziomu. Przy eliminacji lub ograniczaniu ryzyka zawodowego należy uwzględnić dostępne rozwiązania techniczne oraz postęp naukowo-techniczny. Na stanowiskach pracy, gdzie występuje narażenie na hałas, niezmiernie ważny jest dobór ochronników słuchu o odpowiednim stopniu tłumienia. 
Z uwagi na szkodliwość hałasu dla zdrowia i życia, nie tylko w pracy – warto się przed nim chronić !

Więcej o hałasie w środowisku pracy – w materiałach poniżej:

O czym warto pamiętać w pracy i w życiu ?

  • unikajmy głośnych dźwięków
  • ograniczmy korzystanie ze słuchawek (do 5 godz. dziennie – słuchanie audiobooka, do 2 godz. 15 min. dziennie – słuchanie głośnej muzyki)
  • korzystajmy z ochronników słuchu podczas prac z urządzeniami emitującymi hałas, takimi jak np. wiertarki udarowe czy pilarki łańcuchowe
  • w przypadku problemów ze słuchem - nie zwlekajmy z wizytą u laryngologa

(rg)