Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Polityka społeczna

03 marca 2023

Hałas w pracy – nie, dziękuję !

Corocznie 3 marca obchodzony jest Światowy Dzień Słuchu zainicjowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Zadbajmy o swój słuch”. To ważny dzień mający na celu podnoszenie świadomości na temat zapobiegania utracie słuchu czy promocję profilaktyki słuchu. To także okazja, aby przypomnieć o zagrożeniach hałasem w miejscu pracy oraz środkach zapobiegawczych i profilaktycznych w miejscu pracy. Renata Górna, Wydział Polityki Społecznej OPZZ Hałas w środowisku pracy definiowany jest jako każdy niepożądany dźwięk, który może być uciążliwy albo szkodliwy dla zdrowia i zwiększać ryzyko wypadku przy pracy. Hałas jest najpowszechniej występującym czynnikiem szkodliwym środowiska pracy. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2021 r. hałas stanowił zagrożenie dla 182,2 tys. pracowników (53,8 proc.), a najwięcej zatrudnionych w warunkach zagrożenia hałasem odnotowano w sekcji przetwórstwo przemysłowe. W roku ubiegłym kontrole PIP ujawniły, że ok. 55 proc. pracowników pracuje w narażeniu na hałas. Warto wiedzieć, że długotrwałe przebywanie pracownika w warunkach zagrożenia hałasem może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu - szczególnie niebezpieczny jest hałas impulsowy, który może stać się przyczyną natychmiastowego uszkodzenia słuchu i nawet być przyczyną choroby zawodowej. Obustronny, trwały ubytek słuchu na skutek złych warunków pracy w 2021 r. orzeczono wobec 52 pracowników i choć nie jest powszechnie występującą chorobą zawodową (stanowi zaledwie 2 proc. wszystkich zarejestrowanych chorób zawodowych). Dopuszczalne normy hałasu w środowisku pracy, w odniesieniu do 8 godzinnego dnia pracy wynoszą odpowiednio: 85 dB (a dla pracowników młodocianych 80 dB, dla kobiet w ciąży – 65 dB), w tym maksymalny poziom dźwięku A – 115 dB, a szczytowy poziom dźwięku C – 135 dB. Obowiązujące w Polsce przepisy nakładają na pracodawcę szereg obowiązków związanych z występowaniem hałasu w miejscu pracy. Do najważniejszych należą: wykonywanie pomiarów w środowisku pracy i analiza ich wyników, ocena ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniem oraz eliminowanie ryzyka zawodowego u źródła lub ograniczanie go do możliwie najniższego poziomu. Przy eliminacji lub ograniczaniu ryzyka zawodowego należy uwzględnić dostępne rozwiązania techniczne oraz postęp naukowo-techniczny. Na stanowiskach pracy, gdzie występuje narażenie na hałas, niezmiernie ważny jest dobór ochronników słuchu o odpowiednim stopniu tłumienia. Z uwagi na szkodliwość hałasu dla zdrowia i życia, nie tylko w pracy – warto się przed nim chronić ! Więcej o hałasie w środowisku pracy – w materiałach poniżej: Dobór ochronników słuchu  Rozporządzenie ,,hałasowe Hałas ULOTKA O czym warto pamiętać w pracy i w życiu ? unikajmy głośnych dźwięków ograniczmy korzystanie ze słuchawek (do 5 godz. dziennie – słuchanie audiobooka, do 2 godz. 15 min. dziennie – słuchanie głośnej muzyki) korzystajmy z ochronników słuchu podczas prac z urządzeniami emitującymi hałas, takimi jak np. wiertarki udarowe czy pilarki łańcuchowe w przypadku problemów ze słuchem - nie zwlekajmy z wizytą u laryngologa (rg)

Czytaj więcej

28 lutego 2023

Koniec prac doraźnego Zespołu ds. ochrony zdrowia RDS

Onkologia i finanse Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 były głównymi tematami posiedzenia doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS. To już ostatnie posiedzenie Zespołu – zgodnie Uchwałą Nr 46 RDS z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu miał on funkcjonować czasie obowiązywania stanu epidemii COVID - 19 oraz 6 miesięcy po jej ustaniu. Ten czas właśnie się skończył. Renata Górna, Wydział Polityki Społecznej OPZZ Zespół działał bardzo aktywnie –  odbył 25 posiedzeń w czasie swojej 2 letniej działalności (15 - w 2021 r., 9 – w 2022 r. i 1 w roku bieżącym). Najważniejszym wypracowanym przez zespół dokumentem były Rekomendacje w zakresie problemów ochrony zdrowia w czasie pandemii, przyjęte w Uchwale nr 98 strony pracowników i strony pracodawców RDS z dnia 21 września 2021 r. Decyzja o kontynuacji dialogu w obszarze ochrony zdrowia należeć będzie w najbliższym czasie do Prezydium Rady Dialogu Społecznego. Warto pamiętać, że doraźny zespół zawiesił prace Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Zespołu problemowego do spraw usług publicznych RDS. W ramach bieżącego posiedzenia odbyła się dyskusja nad realizacją Narodowej Strategii Onkologicznej w latach 2021 - 2022, podczas której omówiono najważniejsze działania strategii. Będą nimi w szczególności: szczepienia przeciw HPV oraz narzędzia motywacyjne dla podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie badań profilaktycznych i przesiewowych. Wciąż największym wyzwaniem jest opracowanie wytycznych postępowania diagnostyczno – terapeutycznego w poszczególnych specjalizacjach onkologicznych. Prace resortu zdrowia w tym obszarze są zaawansowane. Obecnie przygotowywane są rekomendacje opracowywane wspólnie z towarzystwami naukowymi dla poszczególnych standardów postępowania diagnostycznego w onkologii. Odnośnie wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na cele związane z ochroną zdrowia w planach na 2023 r. wskazano w szczególności szczepienia przeciw Covid- 19 (165 mln zł). Dalsze środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na zasilenie Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 będą mogły być przekazywane zgodnie z poleceniem ministra właściwego do spraw zdrowia na inne cele związane z ochroną zdrowia. Członkami doraźnego Zespołu problemowego ds. ochrony zdrowia RDS z rekomendacji OPZZ byli: Urszula Michalska (w latach 2021 – 2022), Szymon Walter de Walthoffen (2023 r.) oraz Renata Górna przez cały okres funkcjonowania zespołu. (rg)

Czytaj więcej

17 lutego 2023

Obradował Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia

Problematyka polityki lekowej, w tym nowelizacji ustaw - Prawo Farmaceutyczne i refundacyjnej oraz bieżące zagadnienia finansowe i legislacyjne w ochronie zdrowia były przedmiotem posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia w dniu 15 lutego br. Renata Górna, Wydział Polityki Społecznej OPZZ Kompleksowo omówiono przegląd zmian dotyczących refundacji leków oraz wdrożenie rozwiązań umożliwiających poprawę tych przepisów, które w obecnym kształcie nie funkcjonują prawidłowo. W dyskusji, z udziałem Głównego Inspektora Farmaceutycznego, zwrócono uwagę na takie kwestie jak: marże hurtowe, refundacja apteczna, dyżury apteczne, zmiany w grupach limitowych leków, opłaty ryczałtowe. Z kolei w projektowanym Prawie farmaceutycznym planuje się zmiany włączające inspektorat medycyny laboratoryjnej pod auspicje Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, przeciw czemu protestują związkowcy OPZZ reprezentujący środowisko diagnostów laboratoryjnych (Krajowy ZZ Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych). Krytyka środowiska zawodowego i związkowego diagnostów laboratoryjnych dotyczy także braku jednolitego nadzoru nad jakością pracy całych medycznych laboratoriów diagnostycznych oraz zachodzących w nich procesów. OPZZ wspiera te postulaty od początku konsultacji społecznych. Przedstawiono także informację Narodowego Funduszu Zdrowia o skutkach wejścia w życie ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, zwłaszcza w kontekście wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid oraz funduszu zapasowego NFZ. Ministerstwo Zdrowia dokonało przeglądu aktualnych prac legislacyjnych w zakresie projektów ustaw, dla których Minister Zdrowia jest wnioskodawcą. Jedną z ważniejszych i oczekiwanych przez pracowników jest ustawa o niektórych zawodach medycznych  - prace nad tą regulacją ustawową trwają już kilkanaście lat !. Być może w niedługim czasie kolejna wersja ustawy ,,ujrzy światło dzienne". W posiedzeniu uczestniczyli członkowie i eksperci Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia reprezentujący OPZZ. Przewodnictwo Zespołowi na pierwsze półrocze 2023 r. przypada OPZZ, rolę przewodniczącej pełni Sylwia Osiadacz (FZZPOZ i PS). Kolejne posiedzenie zaplanowano na 2 marca. Spotkanie będzie poświęcone omówieniu wdrażania ustawy płacowej w ochronie zdrowia, z uwzględnieniem wniosków wynikających z kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przedmiotowym ustawy. (rg) 

Czytaj więcej

16 lutego 2023

Podwyżki w ochronie zdrowia: kolejny wzrost płac w lipcu

Gwarantowane kwoty najniższych wynagrodzeń zasadniczych pracowników medycznych oraz pracowników działalności podstawowej zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie umowy o pracę wzrosną od 1 lipca 2023 r. średnio o ponad 713 zł. Renata Górna, Wydział Polityki Społecznej OPZZ Wzrost płac pracowników ochrony zdrowia zatrudnionych w podmiotach leczniczych to efekt działania tzw. ,,indeksacji” wynagrodzeń, na mocy uchwalonej w roku ubiegłym nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.  Oznacza to, że corocznie na dzień 1 lipca najniższe wynagrodzenia zasadnicze pracowników medycznych oraz pracowników tzw. działalności podstawowej zatrudnionych w podmiotach leczniczych będą automatycznie wzrastać, według ustalonego ustawowego mechanizmu. Mechanizm ten to iloczyn współczynnika pracy określony w załączniku do ustawy (dla poszczególnych grup zawodowych) i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z 9 lutego br. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2022 r. wyniosło 6346,15 zł). Oznacza to, że w 2023 r. najniższe płace obowiązujące od 1 lipca br. dla poszczególnych grup zawodowych w ochronie zdrowia będą wynosiły: Przypomnijmy także, iż zgodnie z ustawą: sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustalają, w drodze porozumienia, strony uprawnione w danym podmiocie leczniczym do zawarcia zakładowego układu zbiorowego pracy porozumienie zawiera się corocznie do dnia 31 maja jeżeli porozumienie nie zostanie zawarte, sposób podwyższania wynagrodzenia zasadniczego ustala corocznie do dnia 15 czerwca, w drodze zarządzenia w sprawie podwyższenia wynagrodzenia kierownik podmiotu leczniczego Negocjacje otwierają drogę do wypracowania porozumień wz. podwyższania wynagrodzeń także dla pracowników niewykonujących zawodu medycznego. Wzrost płac zasadniczych tej grupy powiązano ze średnim wzrostem wynagrodzeń w danym podmiocie leczniczym. grafika: Ministerstwo Zdrowia

Czytaj więcej

10 lutego 2023

Sejm o wyzwaniach polityki senioralnej

Sejm 9 lutego br. przyjął informację Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za 2021 rok. To ważny dokument dający wytyczne do podejmowania działań na poziomie centralnym i regionalnym, zawierający wiele Rekomendacji o realizację których OPZZ domaga się do wielu lat. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ Wśród najważniejszych wniosków do realizacji znalazły się m.in. te dotyczące: podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie sytuacji materialnej osób starszych, w szczególności tych o najniższych dochodach, aby zapewnić im bezpieczeństwo ekonomiczne i umożliwić godne życie; opracowania pakietu wsparcia finansowego oraz organizacyjno - usługowego dla samotnych, sędziwych seniorów o najniższych dochodach, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny; wsparcia seniorów na rynku pracy, poprawy ich sytuacji ekonomicznej, w tym zapewnienia im elastycznych form zatrudnienia; w obszarze ochrony zdrowia: rozwoju geriatrii, poprawy dostępności do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego wszystkich służb medycznych w zakresie gerontologii; dalszego rozwoju oferty usług skierowanych do osób starszych, wzmacniających ich samodzielność oraz gwarantujących pełne uczestnictwo w życiu społecznym; edukacji społeczeństwa na temat naturalnych procesów starzenia się i ich skutków; kontynuowania działań promocji zdrowia i profilaktyki chorób oraz rozwijania oferty edukacyjnej dla osób starszych w zakresie prowadzenia zdrowego i aktywnego trybu życia; interdyscyplinarnego podejścia edukacyjnego w zakresie potrzeb seniorów. Pogłębianie procesu starzenia się społeczeństwa staje się faktem. W końcu 2021 roku ponad 9,8 mln stanowiły osoby w wieku 60 lat i więcej (25,8 proc.). Do 2050 roku populacja osób w tym wieku wzrośnie do 13,7 mln i będzie stanowiła ponad 40 proc. ogółu ludności Polski. Całość dokumentu tutaj  (RG) 

Czytaj więcej

24 stycznia 2023

Pomoc społeczna do poprawki

OPZZ przedstawiło opinię do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Nadal brakuje regulacji związanych ze świadczeniem pracy przez pracowników medycznych w Domach Pomocy Społecznej, o które OPZZ domaga się od dłuższego czasu. Pozostałe propozycje, pomimo pozytywnego kierunku zmian, wciąż wymagają doprecyzowania i poprawek w trakcie dalszych prac legislacyjnych.  Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ Wiele wątpliwości wzbudza niejasność przepisów regulujących: świadczenie tzw. usługi sąsiedzkiej (brak przepisów określających wynagrodzenie dla osoby świadczącej tzw. usługę sąsiedzką będącej nową formą usługi pomocowej i pielęgnacyjnej, jak też zbyt wygórowane wymagania dla osób świadczących taką formę pomocy np. obowiązek ukończenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy), mieszkania wspomagane i treningowe (nie uwzględniono możliwości traktowania tej formy mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnościami jako docelowych form zamieszkania; brakuje także obowiązku sporządzania wywiadu środowiskowego przed umieszczeniem danej osoby w mieszkaniu czy ustalenie zasad finansowania, utrzymania czy remontów takich mieszkań), wsparcie krótkoterminowe w domach pomocy społecznej (nie wskazano dodatkowych wymogów dla domów pomocy społecznej świadczących takie usługi np. maksymalną liczbę mieszkańców, procentowe określenie różnych typów pomieszczeń, zindywidualizowanego zakresu wsparcia, minimalną liczbę dni pobytu czy zasad odpłatności), katalog zdarzeń nadzwyczajnych (nie wskazano terminów przekazywania danych z tego rejestru oraz zakresu informacji o podjętych działaniach następczych przekazywanych właściwemu organowi samorządowemu), nieuzasadniony czas 1 roku zezwolenia na pierwsze prowadzenie domu pomocy społecznej Projektowana ustawa, co do zasady, ma wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, za wyjątkiem przepisów dotyczących rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. 

Czytaj więcej

18 stycznia 2023

Zespół ds. usług publicznych RDS o zdrowiu

Lecznictwo uzdrowiskowe i zdrowotne Stanowiska WRDS były przedmiotem dyskusji podczas pierwszego w tym roku posiedzenia Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS w dniu 17 stycznia br. Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ Obecnie obserwowany jest narastający problem związany z niedoborem kadry lekarskiej w podmiotach udzielających świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Zmiany proponowane przez Ministerstwo Zdrowia, zawarte w projekcie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, mają na celu modyfikację przepisów w taki sposób, aby przy racjonalizacji wymagań dotyczących zatrudnienia personelu medycznego została zachowana dostępność do świadczeń oraz nie pogorszyła się ich jakość. Podczas posiedzenia Zespołu zapoczątkowano dyskusję w tym obszarze. Dodatkowo - na wniosek OPZZ temat ten będzie kontynuowany w najbliższym czasie na posiedzeniu Podzespołu ds. uzdrowisk. Jako OPZZ wciąż podtrzymujemy wniosek o zintensyfikowanie dialogu w obszarze projektowanej reformy lecznictwa uzdrowiskowego, której wdrożenie planowane jest w 2024r. Do Zespołu skierowano także Stanowiska i Uchwały Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego: z Katowic - w sprawie realizacji podwyżek wynagrodzeń zasadniczych w związku z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz z Wrocławia – w sprawie wsparcia inwestycji: budowy szpitala onkologicznego Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, do wiadomości i dalszych prac w ramach RDS. W sprawach różnych członek zespołu z rekomendacji OPZZ Elżbieta Aleksandrowicz (przewodnicząca NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP) zgłosiła propozycję opracowania planu pracy Zespołu i zgłaszania tematów przez organizacje. W posiedzeniu uczestniczyła Elżbieta Aleksandrowicz, członek zespołu oraz w charakterze ekspertów: Renata Górna i Barbara Sobucka (przewodnicząca ZZ Uzdrowisk Polskich).

Czytaj więcej

25 sierpnia 2022

2Maksymalna temperatura w miejscu pracy

Od dłuższego czasu toczy się dyskusja publiczna na temat prawnej możliwości ustalenia dopuszczalnej temperatury maksymalnej w miejscu pracy, także wśród branżowych organizacji członkowskich zrzeszonych w OPZZ. Skierowaliśmy w tej kwestii pytania do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, jako jednostki naukowej zajmującej się problematyką ochrony zdrowia pracownika w środowisku pracy. W polskim prawie istnieje dobrze zdefiniowane pojęcie dolnej granicy dopuszczalnej temperatury w miejscu pracy - reguluje ją rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W § 30 niniejszego rozporządzenia wskazuje się, że w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania), nie niższą niż 14 °C, przy czym w pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 °C. Z kolei dalsze przepisy wskazują, że pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom nieodpłatnie napojów chłodzących, jeżeli temperatura w pomieszczeniach, w których wykonują pracę, przekracza 28°C, a jeśli pracownicy pracują na powietrzu, pracodawca musi dostarczyć im napoje chłodzące, gdy temperatura powietrza przekracza 25°C. Prawo nie definiuje obecnie dopuszczalnej temperatury maksymalnej, ani przepisy bhp, ani Kodeks pracy nie określają precyzyjnie górnej granicy temperatury w pomieszczeniach biurowych bądź w zakładzie pracy, która uprawniałaby osoby zatrudnione do rezygnowania z wykonywania pracy w danym dniu bądź okresie lub nakładała na pracodawcę dodatkowe obowiązki celem optymalizacji pracy i ochrony zdrowia pracownika w takich warunkach. Przepisy prawne nakładają jedynie na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom temperatury adekwatnej do rodzaju wykonywanej pracy. Żaden przepis nie formułuje jasnego przyzwolenia do rezygnacji z pracy przy danych warunkach atmosferycznych – pośrednio może na to wskazywać jedynie art. 210 Kodeksu pracy stanowiący, że jeśli warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Próby wprowadzenia do porządku prawnego pojęcia maksymalnej temperatury w miejscu pracy były podejmowane przez brytyjski Trades Union Congress, który zaproponował następujące przykładowe progi (w miejscu pracy): 24 st. C. jako temperaturę powyżej której pracodawca musi wdrażać środki zaradcze (pracę zdalną, dłuższe przerwy, skrócony czas pracy) zmierzające do minimalizacji narażenia pracowników na szkodliwy wpływ wysokiej temperatury oraz 30 st. C. jako temperaturę powyżej której pracownicy mają prawo odstąpić od pracy. Przy okazji podjętej problematyki – przypominamy zalecenia związane z pracą w wysokich i niskich temperaturach. Ulotka Państwowej Inspekcji Pracy ,,Praca w wysokich i niskich temperaturach” – do pobrania Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Czytaj więcej

25 sierpnia 2022

2MZ odpowiada OPZZ ws. podwyżek w ochronie zdrowia

Ministerstwo Zdrowia przekazało OPZZ obszerne wyjaśnienia dotyczące sposobu przekazywania środków finansowych do podmiotów leczniczych na wynagrodzenia pracowników, w związku z uchwaleniem w dniu 26 maja 2022 r. ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustawi jej wdrożeniem od 1 lipca br.  Odpowiedź resortu zdrowia to efekt licznych pytań branżowych organizacji związkowych zrzeszonych w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych - pytaliśmy czy tryb przekazywania pieniędzy będzie analogiczny, jak w roku ubiegłym, czy też planowany jest inny sposób realizacji ustawy. Częściowo nasze wątpliwości zostały rozwiane ubiegłotygodniowymi decyzjami, zarówno Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i rekomendacjami Ministra Zdrowia i Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji odnośnie gwarancji finansowych ustawy i jej skali finansowej (łącznie 9 mld zł). Ważne dla pracowników jest to, że od dnia 1 lipca br. żaden pracownik medyczny i niemedyczny działalności podstawowej zatrudniony na etacie w podmiocie leczniczym nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z tabeli stanowiącej załącznik do wymienionej wyżej ustawy. Pracodawca, który nie wywiąże się z obowiązku podniesienia płacy zasadniczej co najmniej do poziomu określonego w ustawie i wypłaty podwyższonych wynagrodzeń, będzie podlegać odpowiedzialności z tytułu łamania praw pracowniczych i narazi się na zarzut popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika z artykułu 282 paragraf 1 Kodeksu pracy. Pismo Ministerstwa Zdrowia skierowane do OPZZ – do pobrania  Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Czytaj więcej

25 sierpnia 2022

2Wzrost finansowania świadczeń, a najniższe płace

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ogłosiła oczekiwane przez branżę ochrony zdrowia Rekomendacje w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, które są kluczowe dla wdrożenia i realizacji wzrostu najniższych płac w ochronie zdrowia, zagwarantowanych ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1352). Są to inaczej mówiąc wytyczne, na bazie których dyrektorzy placówek będą wyliczać najniższe wynagrodzenia dla pracowników.  Agencja zaproponowała dwa warianty zmiany finansowania świadczeń zdrowotnych: 1) wariant pierwszy - uwzględniający wzrost najniższego wynagrodzenia wprowadzany ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1352) lub 2) wariant drugi - uwzględniający wzrost najniższego wynagrodzenia wprowadzany ustawą z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1352), wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie umów innych niż umowa o pracę, związanych z prognozą wskaźnika inflacji w latach 2022-2023 r., symulację zmniejszenia różnic pomiędzy świadczeniodawcami w poszczególnych  zakresach świadczeń wartości jednostek rozliczeniowych stosowanych w umowach zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz odrębne rozwiązania dla obszarów świadczeń zidentyfikowanych jako wymagające pilnej interwencji w zakresie zwiększenia poziomu finansowania. Minister Zdrowia zatwierdził do realizacji Rekomendacje wariantu nr 2, czyli uwzględniające: - wzrost najniższego wynagrodzenia wprowadzany ustawą o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia, - wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie umów innych niż umowa o pracę, związanych z prognozą wskaźnika inflacji w latach 2022-2023 r., - symulację zmniejszenia różnic pomiędzy świadczeniodawcami w poszczególnych zakresach świadczeń wartości jednostek rozliczeniowych stosowanych w umowach zawieranych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz - odrębne rozwiązania dla obszarów świadczeń zidentyfikowanych jako wymagające pilnej interwencji w zakresie zwiększenia poziomu finansowania. Dokument zawierający Rekomendacje w całości – w załączniku: Rekomendacje AOTMiT ws. wycen 13.07.2022 Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Rynku Pracy, Ubezpieczeń i Zdrowia OPZZ

Czytaj więcej