Automatyzacja usług komorniczych oraz dyskusja nad kierunkiem dalszych prac w obszarze emerytur pomostowych były głównymi tematami posiedzenia Zespołu problemowego
ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego w dniu 16 maja br.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Koncepcja automatyzacji procesu egzekucji w zakładzie Ubezpieczeń Społecznych to temat, którego założenia przedłożyli na posiedzeniu zespołu przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z propozycją, komornicy sądowi będą mogli egzekwować wierzytelności online w ZUS, zamiast tradycyjnie wysyłać tytuł egzekucyjny listem poleconym. Projekt ma usprawnić także kolejność dokonywania zajęć komorniczych świadczeń wypłacanych dłużnikom przez ZUS, szczególnie świadczeń alimentacyjnych. Wprowadzenie automatyzacji nie wpłynie na redukcję zatrudnienia czy likwidację stanowisk pracy, o co pytaliśmy podczas dyskusji. Regulacja ma być przygotowywana przez resorty: sprawiedliwości oraz rodziny pracy i polityki społecznej, a sama koncepcja została przychylnie oceniona przez stronę społeczną.

Ważną częścią dyskusji była praca nad projektem Stanowiska strony pracowników i strony pracodawców zespołu w sprawie: określenia kierunku rozwiazywania problemu w zakresie emerytur pomostowych. Stanowisko wynika z podsumowania prac Grupy roboczej ds. emerytur pomostowych działającej w ramach Zespołu problemowego, jak również z prac Grupy Roboczej działającej w ramach MRP i PS w sprawie niewygasającego charakteru emerytur pomostowych oraz przeglądu grup zaliczonych i pretendujących do wykazu prac o szczególnym charakterze. Stanowisko, po uwagach OPZZ będzie przedmiotem głosowania w najbliższym czasie.

Uzgodniono także katalog tematów zgłoszonych przez stronę pracowników i pracodawców, jakie będą omawiane na kolejnych posiedzeniach, wśród nich tematy zgłoszone przez OPZZ, a dotyczące: 1) przeglądu systemu emerytalnego, m.in. w celu zahamowania spadającej stopy zastąpienia; 2) rozszerzenia obowiązku ubezpieczeniowego, m.in. poprzez zagwarantowanie, że składki na ubezpieczenia społeczne będą odprowadzane od wszystkich umów zleceń i od pełnej kwoty, a nie tylko do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę; 3) wypracowania propozycji rozwiązań problemu tzw. „emerytur groszowych” wynoszących poniżej emerytury minimalnej; ) rozpatrzenia problemu zaliczania do okresu pracy górniczej dni zwolnienia z pracy w związku z honorowym oddawaniem krwi.

Kolejne spotkanie zaplanowane na 20 czerwca br.
W posiedzeniu zespołu uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Sebastian Gajewski, a OPZZ reprezentował członek zespołu Sławomir Łukasiewicz i Renata Górna, w charakterze eksperta.
(RG)