Pierwsze posiedzenie negocjacyjne poświęcone zmianie wysokości kryteriów dochodowych w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych, odbyło się w Zespole problemowym ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych RDS w dniu 28 maja br., pod przewodnictwem przewodniczącego Leszka Miętka Jest duża szansa na wypracowanie wspólnego stanowiska strony społecznej zespołu i przedstawienie pod obrady Rady Dialogu Społecznego.

Renata Górna, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Weryfikacja świadczeń rodzinnych i z pomocy społecznej to istotny moment dla beneficjentów obu rodzajów świadczeń. Obecny rok 2024 to czas przeprowadzenia kolejnej, po roku 2021, weryfikacji kryteriów dochodowych w pomocy społecznej i świadczeniach rodzinnych. Świadczenia są zmieniane lub nie i podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań progu interwencji socjalnej i wsparcia dochodowego rodzin, przeprowadzanych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Rada Dialogu Społecznego uzgadnia kryteria dochodowe w obu kategoriach, w terminie do 15 czerwca, a w sytuacji braku uzgodnień – ruch należy do Rady Ministrów, która ustala je w drodze rozporządzenia do dnia 15 lipca br. Nowe progi dochodowe kryteriów obowiązują do 2027 roku, czyli do czasu kolejnej weryfikacji.

Podczas posiedzenia – strona rządowa przedstawiła propozycje, nad którymi odbyła się dyskusja. Propozycja strony rządowej wysokości kryteriów dochodowych w POMOCY SPOŁECZNEJ to: dla osoby samotnie gospodarującej: 1010 zł (obecnie 776 zł), dla osoby w rodzinie: 823 zł (obecnie 600 zł). Wskazane kryteria mają wpływ na wysokość pozostałych świadczeń pieniężnych w pomocy społecznej, zależnych od progów dochodowych, w szczególności na maksymalną kwotę zasiłku stałego, który ma wzrastać do 1229 zł (obecnie 1000 zł).
Propozycja strony rządowej kwot kryteriów dochodowych w świadczeniach rodzinnych skupia się na ,,zamrożeniu” tych progów (ostatni wzrost był w 2015 roku !) tj. pozostawienia ich na obecnym poziomie, jak dotychczas tj.: kryterium dochodowe ogólne – 674 zł oraz kryterium dochodowe dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł.

W dyskusji strona związkowa przedstawiła swoje propozycje oraz otwartość na dalsze negocjacje. Chęć dalszych prób wypracowania stanowiska wyraziła także strona pracodawców.
OPZZ podczas dyskusji przedstawiło argumenty za koniecznością wzrostu kryteriów dochodowych w obu obszarach, głównie w świadczeniach rodzinnych, zasiłków i dodatków do zasiłków rodzinnych, które pozostają niezmienne od 2015 roku. Przy podwyższaniu nowych kryteriów dochodowych istotne jest uwzględnianie pełnych progów interwencji socjalnej i wsparcia dochodowego rodzin, rekomendowanych przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warto także uwzględniać perspektywę prognoz inflacyjnych w kolejnych 3 latach, tj. do 2027 obowiązywania progów dochodowych w obu typach świadczeń.

Ustalono harmonogram dalszych prac: do 5 czerwca br. strona związkowa uzgodni wspólne stanowisko i przedstawi stronie pracodawców do 7 czerwca br. Jeśli uda się uzgodnić stanowisko strony społecznej, będzie ono przedmiotem głosowania (około 11 czerwca br.) przez członków Zespołu, a następnie przedstawione Radzie Dialogu Społecznego (czas uzgodnień w RDS mija 15 czerwca br.
Stronę rządową reprezentował wiceminister Sebastian Gajewski, wskazując, iż przedstawi propozycje strony społecznej do dalszych decyzji w ramach prac rządu.
W posiedzeniu ze strony OPZZ w negocjacjach brała udział Renata Górna.
(rg)