Obywatelski projekt ustawy wprowadzający przepisy o rencie wdowiej był przedmiotem dyskusji na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w dniu 22 maja 2024 r. Prace nad projektem nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej będą kontynuowane.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Posiedzenie komisji, pod przewodnictwem Katarzyny Ueberhan, poświęcone było dyskusji nad projektem, którego pierwsze czytanie odbyło się na sali plenarnej 9 lutego br. Intencję zmian wprowadzenia nowej reguły zbiegu prawa do nabytej renty rodzinnej z tytułu bycia wdową lub wdowcem z innymi świadczeniami emerytalno-rentowymi przypomniał wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin jako przedstawiciel Inicjatywy Ustawodawczej projektu.

Istotną częścią posiedzenia było odniesienie się do przepisów projektu przedstawicieli Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – stanowisko przedstawili: ministra Agnieszka Dziemianowicz - Bąk i wiceminister Sebastian Gajewski. Uwagi koncentrowały się na doprecyzowaniu i uzupełnieniu niektórych kwestii formalno – prawnych i technicznych, a dotyczyły np. specyzowania szczegółowych zasad stosowania zasady zbiegu świadczeń (w jakiej kolejności, z jakiego systemu – powszechnego, rolniczego czy ,,mundurowego’’), ustalenia kolejności uznawania świadczeń w zbiegu, określenia zasad i zadań prac organów emerytalno – rentowych w zbiegu, form i zasad składania wniosków o ustalenie prawa do renty wdowiej, konieczności zbudowania systemu informatycznego z wymianą danych pomiędzy wszystkimi organami emerytalno – rentowymi w systemie ZUS, KRUS oraz mundurowym (najkrótszy czas na przygotowanie systemu to ok. 6 miesięcy), określenia szczegółowych przepisów przejściowych itp.
Dla OPZZ najważniejsze jest zachowanie zasadniczego kształtu i intencji ustawy, bez jej zmian merytorycznych tj. przyjęcia zasady, że w przypadku śmierci współmałżonka pozostała przy życiu osoba mogłaby zachować świadczenie i powiększyć je o 50 proc. renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 proc. swojego świadczenia. Obecnie renta rodzinna - w przypadku, gdy umrze jeden ze współmałżonków wynosi 85 proc. wyższego świadczenia.

Po krótkiej dyskusji ustalono, że prace będą kontynuowane po przygotowaniu poprawek w zakresach wskazanych przez resort pracy. OPZZ reprezentowali w posiedzeniu: wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin i dyr. Renata Górna. 

(RG)