W roku bieżącym, od 1 lipca 2024 nastąpi kolejna rewaloryzacja najniższych wynagrodzeń zasadniczych w ochronie zdrowia, wynikająca z obowiązującej ustawy dnia 8 czerwca 2017 roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Tegoroczne wzrosty gwarantowanych poziomów płac wynikają z ustawowego mechanizmu waloryzacyjnego, którego waga na rok bieżący będzie wynosić 12,75 proc. Podstawa wyliczeń jest wyższa niż w roku ubiegłym (12,07 proc.), z uwagi na wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz zrealizowane obecnie od lipca 2023 r. podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Obecnie Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przygotowuje rekomendacje oszacowania skutków finansowych tegorocznej podwyżki – będą one znane po 24 maja br., a następnie przekazane do dalszych decyzji Ministra Zdrowia.

Najniższe wynagrodzenia zasadnicze (rewaloryzacja) 
w poszczególnych grupach zawodowych pracujących w ochronie zdrowia 
od 1 lipca 2024 r. wyniosą (brutto);

  1. Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją (współczynnik pracy 1,45) – 10375,45 zł (wzrost o 1173,53 zł);
  2. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (współczynnik pracy 1,29) -  9230,57 zł (wzrost o 1044,04zł)
  3. Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji (współczynnik pracy 1,19) - 8515,02 zł (wzrost o 963,10 zł);
  4. Stażysta (współczynnik pracy 0,95) - 6797,71 zł (wzrost o 768,87 zł);
  5. Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1−4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją (współczynnik pracy 1,02) - 7298,59 zł (wzrost o 825,52 zł);
  6. Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia (współczynnik pracy 0,94) - 6726,15 zł (wzrost o 760, 77 zł)
  7. Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1–6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny (współczynnik pracy 0,86) - 6153,71 zł (wzrost o 631,27 zł);
  8. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym (współczynnik pracy 1) - 7155,48 zł (wzrost o 809,33 zł);
  9. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim (współczynnik pracy 0,78) - 5581,27 zł (wzrost o 631,27 zł);
  10. Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego (współczynnik pracy 0,65) - 4651,06 zł (wzrost o 526,06 zł)

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ