Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych zwróciło się do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk z wnioskiem o rozpoczęcie prac nad ustawą o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu rozwiązania problemu niekorzystnego przeliczenia świadczeń dla ubezpieczonych, którzy w latach 2008-2012 podjęli decyzje o pobieraniu wcześniejszej emerytury bez wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną. Zwróciliśmy uwagę na fakt, że ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych rozwiązała problem niekorzystnego przeliczania świadczeń jedynie w odniesieniu do osób urodzonych w roku 1953.

W dniu 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa mówiąca o tym, że osobom, które przeszły na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu 55. roku życia zostanie obniżona emerytura wraz z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego. Osoby, które zdecydowały się na przejście na wcześniejszą emeryturę w latach 2008-2012, nie miały świadomości, że skorzystanie z tej możliwości wpłynie negatywnie na wysokość świadczenia po osiągnięciu przez nie powszechnego wieku emerytalnego. Trybunał Konstytucyjny 6 marca 2019 r. wydał wyrok stanowiący, że przepis mówiący o konieczności pomniejszenia tym osobom emerytury powszechnej o kwoty pobrane na emeryturze wcześniejszej jest niekonstytucyjny.

Trybunał stwierdził, że przepis jest niezgodny z zasadami zaufania obywateli do państwa i prawa oraz lojalności państwa wobec obywateli, ponieważ ubezpieczeni zostali narażeni na skutki prawne, których nie mogli przewidzieć w momencie podejmowania decyzji o skorzystaniu z prawa do wcześniejszej emerytury. W związku z powyższym zalecono ustawodawcy wprowadzenie odpowiednich przepisów w celu zagwarantowania jednolitych zasad zwrotu świadczeń należnych uprawnionym.

Na posiedzeniu w dniu 19 czerwca 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dotyczącą przywrócenia wyższej podstawy obliczenia emerytury ubezpieczonym, którzy pobierali wcześniejszą emeryturę bez obiektywnej wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną. Projekt ten miał na celu przywrócenie wyższej podstawy obliczenia emerytury ubezpieczonym urodzonym w 1953 r.

OPZZ w opinii do powyższego projektu ustawy zwracało uwagę na fakt, że projekt ogranicza krąg beneficjentów ustawy do ubezpieczonych urodzonych w 1953 r., podczas gdy osoby z innych roczników również nie miały świadomości na temat zmiany, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2013 r. Zaznaczaliśmy w związku z tym, że słusznym będzie, aby rozszerzyć zakres podmiotowy ustawy poprzez likwidację ograniczenia beneficjentów ustawy jedynie do osób urodzonych w 1953 r. Podobną uwagę zgłosił również Rzecznik Praw Obywatelskich, zauważając, że rozważania Trybunału Konstytucyjnego zawarte w uzasadnieniu wyroku z dnia 6 marca 2019 r., odwołujące się do zasady zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, można odnieść również do ubezpieczonych z innych roczników, którzy zdecydowali się na wcześniejszą emeryturę ufając, że państwo nie zmieni reguł wypłaty powszechnego świadczenia emerytalnego. Uwagi te nie zostały jednak uwzględnione.

W związku z powyższym zwróciliśmy się z wnioskiem o niezwłoczne rozpoczęcie prac nad ustawą o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, w celu rozwiązania problemu niekorzystnego przeliczenia świadczeń dla ubezpieczonych (urodzonych w innych latach niż w 1953 r.), którzy między 2008 a 2012 rokiem podjęli decyzje o pobieraniu wcześniejszej emerytury bez wiedzy, że kwoty wcześniej pobranej emerytury pomniejszą emeryturę powszechną. Pokrzywdzone osoby czekają na sprawiedliwość już jedenasty rok, a dalsza zwłoka ustawodawcy oznacza powiększanie rozmiaru krzywdy.

KD