Na nowelizację ustawy o najniższych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia przedłożoną w obywatelskim projekcie ustawy - nie ma zgody OPZZ. Regulacja ma zasadniczą wadę: wybiórczo traktuje grupy zawodowe, w konsekwencji utrwalając jeszcze bardziej dysproporcje płacowe. To prosta droga do branżowej presji na wzrost płac pozostałych grup zawodowych, nieobjętych propozycjami nowych wskaźników.

Renata Górna, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej OPZZ

Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych powstał z inicjatywy środowiska pielęgniarek i położnych. W specjalnie powołanej sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej, która zebrała się po raz pierwszy 20 lutego br., osobiście uczestniczyła Minister Zdrowia Izabela Leszczyna wraz ze współpracownikami.

Jedną z istotniejszych propozycji ustawy jest wzrost wskaźników płac w 4 pozycjach z 10 obecnie istniejących grup zawodowych (grupy 3 - 6), nieuzgodnionych na żadnym etapie konsultacji społecznych czy w Trójstronnym Zespole. Trudno doszukać się uzasadnienia czy metodologii tej propozycji. Nowelizacja nie zmienia więc całej tabeli płac dla wszystkich, ale dla wybranych grup pracowników, w szczególności pielęgniarek i położnych. Projekt dodatkowo dzieli pracowników medycznych oraz pracowników działalności podstawowej w uznawaniu ich kwalifikacji (część pracowników ma mieć uznawane kwalifikacje posiadane, część wymagane). Pozostawia także po raz kolejny na marginesie pracowników niemedycznych, bez dalszego wzmocnienia ich gwarancji płacowych.

Na takie nierówności płacowe nie ma zgody organizacji branżowych sektora ochrony zdrowia OPZZ – podkreśliliśmy to jednoznacznie prezentując stanowisko na Podkomisji. Wzrosty współczynników płac powinny one dotyczyć każdego zawodu medycznego jak i niemedycznego zatrudnionego w podmiocie leczniczym, co było pierwotną ideą ustawy. OPZZ podkreśli, że miejscem dialogu w obszarze kwestii płacowych powinien być Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia -w tym gremium, co istotne – z udziałem pracodawców, na bieżąco monitorujemy ustawę, zgłaszamy postulaty zmian, nie ograniczające się wyłącznie wskaźników wzrostu płac.
OPZZ wskazuje na wciąż nierozwiązane problemy systemowe związane z wynagrodzeniami i finansami w ochronie zdrowia – dziś największe wyzwania do podejmowania w dialogu społecznym. Są nimi niewątpliwie: regulacje wobec pracowników niewykonujących zawodu medycznego, zatrważająca skala umów cywilnoprawnych czy wycena procedur medycznych wpływająca na koszt pracy najniższych wynagrodzeń.

Minister Zdrowia po wysłuchaniu debaty zapewniła o możliwości wypracowania kompromisowego rozwiązania, dodając ,,cyt: (…) Mamy tu i teraz tę ustawę i z pewnością nie będzie łatwo znaleźć rozwiązania, które usatysfakcjonują wszystkich. Środowisko medyczne jest bardzo zróżnicowane, trudno o wspólne stanowisko’’. Resort zdrowia na następnym posiedzeniu Podkomisji ma przedstawić różne warianty wyliczeń współczynników pracy będących bazą wzrostu płac, choć niejasne jest czy wyliczenia będą obejmować wszystkie współczynniki. Obecnie szacowany koszt obywatelskiej ustawy to około 9,5 mld zł rocznie.

Niezależnie od przyszłości prac nad projektem obywatelskim - przypomnijmy, że 1 lipca 2024 r. i tak następuje kolejna ustawowa rewaloryzacja wynagrodzeń w ochronie zdrowia, wynikająca z obecnej ustawy o najniższych wynagrodzeniach. Zgodnie z ustawową waloryzacją, najniższa, zasadnicza płaca minimalna w ochronie zdrowia będzie wynosić 4651,06 zł (w grupie 10 dla pracowników działalności podstawowej innych niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego - wzrost wobec aktualnego o 526,06 zł), a najwyższa: 10375,45 zł (w grupie 1 dla lekarzy i lekarzy dentystów ze specjalizacją - wzrost wobec aktualnego o 1173,53 zł).

OPZZ na Podkomisji reprezentowane było przez przedstawicieli branży: Federację ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Ogólnopolski ZZ Pracowników Fizjoterapii, Ogólnopolski ZZ Psychologów, Krajowy ZZ Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, ZZ Uzdrowisk Polskich, OMZZ Personelu Pomocniczego w Ochronie Zdrowia oraz dyr. R. Górną z Biura OPZZ.

(RG)