Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Świat

25 kwietnia 2023

Głosowanie w Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego (JURI)

We wtorek Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego (JURI) głosowała nad poprawkami  do wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, które poprawiłyby postępowanie europejskich firm i pociągnęły je do odpowiedzialności za łamanie praw człowieka. Dzień po dziesiątej rocznicy katastrofy w Rana Plaza, członkowie Parlamentu Europejskiego podjęli kolejny kluczowy krok w kierunku zapewnienia uniknięcia podobnych tragedii w przyszłości. Gdyby europejskie firmy były zobowiązane do wzięcia odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w swoich łańcuchach dostaw, można było zapobiec tej tragedii, a także innym katastrofom w miejscach pracy. Dyrektywa jest ważnym krokiem w walce o lepsze warunki pracy i poszanowanie praw człowieka na całym świecie poprzez wspieranie zrównoważonego i odpowiedzialnego zachowania przedsiębiorstw w globalnych łańcuchach wartości. Przedsiębiorstwa będą zobowiązane do określenia, zapobiegania, zakończenia lub złagodzenia niekorzystnego wpływu ich działalności na prawa człowieka i środowisko, np. wyzysku pracowników. OPZZ cały czas monitoruje proces legislacyjny. Skierowaliśmy również pismo w sprawie poparcia poprawek wzmacniających pozycję związków zawodowych i przedstawicieli pracowników w procesie należytej staranności. Po głosowaniu przez Komisję JURI zostały przyjęte poprawki obejmujące następujące ulepszenia: wzmocnienie zaangażowania związków zawodowych i przedstawicieli pracowników jako głosu pracowników w planie i strategii należytej staranności, w tym reprezentowanie poszkodowanych przed sądem usunięto pojęcie "ustalonych stosunków gospodarczych" i rozszerzono zastosowanie dyrektywy na łańcuchy dostaw Ostateczny tekst zostanie poddany głosowaniu na posiedzeniu plenarnym do końca maja, zanim Parlament Europejski rozpocznie negocjacje trójstronne z Komisją Europejską i Radą UE.

Czytaj więcej

23 kwietnia 2023

Ruszył kurs języka polskiego OPZZ dla uchodźców z Ukrainy

Ruszył kurs języka polskiego OPZZ dla uchodźców z Ukrainy, wspierający integrację ludności ukraińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy. Biuro prasowe OPZZ Przypomnijmy, że kurs jest rozwiązaniem nowatorskim, ponieważ przewiduje nauczanie języka polskiego od poziomu A1/A2 oraz nauczanie języka specjalistycznego dotyczącego pracy. Obejmie więc również zagadnienia dotyczące prawa pracy, oferując jednocześnie wsparcie indywidulane w procesie uczenia. Kursy języka polskiego oferowany przez OPZZ jest bezpłatny dla uczestników spełniających warunki kwalifikacji i skierowane są do osób dorosłych, aktywnych zawodowo lub poszukających pracy. To innowacyjne rozwiązanie odpowiada na realne potrzeby osób uczących się i wypełnia ważną lukę w integracji Ukraińców w Polsce. OPZZ oferuje połączenie nauki języka z nauką prawa polskiego, polityki społecznej i zdrowotnej, informacjami o rynku pracy, skutecznych sposobach poszukiwania zatrudnienia.

Czytaj więcej

31 marca 2023

Dyrektywa mająca na celu zlikwidowanie różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w UE pokonała ostatnią przeszkodę po przyjęciu ostatecznego tekstu przez Parlament Europejski.

Wczoraj dyrektywa w sprawie przejrzystości wynagrodzeń, której celem jest zlikwidowanie różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w UE pokonała ostatnią przeszkodę w momencie, gdy na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego 427 głosami (przy 79 głosach przeciw i 76 wstrzymujących się) zatwierdzono ostateczny tekst dyrektywy. Magdalena Chojnowska, Wydział Międzynarodowy Dyrektywa ta obejmuje między innymi: Zakaz stosowania klauzul dotyczących tajemnicy płacowej; Prawo do żądania przejrzystych informacji na temat wynagrodzenia; Zobowiązuje pracodawców, którzy w swoich sprawozdaniach dotyczących wynagrodzeń wskazują na co najmniej 5% różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, przeprowadzenie wspólnej oceny wynagrodzeń we współpracy z przedstawicielami pracowników; Państwa członkowskie będą musiały zapewnić wprowadzenie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar które będą ponoszone przez pracodawców naruszających przepisy; W wyniku naruszenia przepisów przez pracodawcę poszkodowany pracownik, będzie miał prawo do ubiegania się o odszkodowanie; Zgodnie z przepisami struktury wynagrodzeń służące porównaniu poziomów wynagrodzeń muszą opierać się na kryteriach neutralnych pod względem płci i obejmować neutralne również pod tym samym względem systemy oceny i klasyfikacji stanowisk. Następnie Rada Unii Europejskiej będzie musiała formalnie zatwierdzić porozumienie, zanim tekst zostanie podpisany jako akt prawny i opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE. Nowe przepisy wejdą w życie dwadzieścia dni po ich opublikowaniu. Co prawda państwa członkowskie mają czas do 2026 r. na transpozycję dyrektywy do prawa krajowego, jednakże OPZZ, podążając za Europejską Konfederacją Związków Zawodowych (ETUC) uważa, że kobiety wystarczająco długo czekały na równe wynagrodzenie i wzywa rządy krajowe do natychmiastowego wprowadzenia dyrektywy w życie. Esther Lynch, Sekretarz Generalna ETUC, skomentowała: „Kobiety są nieproporcjonalnie dotknięte kryzysem kosztów utrzymania z powodu różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn i nie mogą sobie pozwolić na utratę kolejnych tysięcy w ciągu najbliższych trzech lat z powodu bezczynności rządu” "Rządy krajowe powinny uczynić wdrożenie dyrektywy w sprawie przejrzystości wynagrodzeń priorytetem jako część ich odpowiedzi na kryzys związany z kosztami utrzymania. Mówimy tu o realnych pieniądzach dla pracowników, a nie tylko o statystykach”

Czytaj więcej

29 marca 2023

Strajki we Francji: związki zawodowe walczą w obronie praw pracowniczych

Nasze koleżanki i koledzy stowarzyszeni we francuskich związkach zawodowych od 19 stycznia walczą z rządem E. Macrona, który kontynuuje swoje ataki na prawa pracownicze. Magdalena Chojnowska, Wydział Międzynarodowy OPZZ Otrzymaliśmy komunikat od naszych kolegów z francuskiej Powszechnej Konfederacji Pracy – CGT,    w którym informują między innymi, że: reforma emerytalna, która ma na celu podwyższenie wieku emerytalnego i wzrostu liczby lat składkowych, jest odrzucana przez 94%osób pracujących. Niezależnie od tego, co mówi rząd, pracujący w tym kraju zrozumieli, że ta reforma doprowadzi do ogólnego zubożenia, do zmniejszenia długości życia na emeryturze i ostatecznie do pozbawienia ich prawa do godnej emerytury tą reformą, rząd stara się zrekompensować ulgi podatkowe i hojne dotacje udzielane przedsiębiorstwom, zubożając systemy ochrony socjalnej i torując drogę prywatnym funduszom emerytalnym do zarządzania systemem emerytalnym. Te finansowe uzasadnienia są postrzegane jako prowokacja przez wszystkich tych, którzy cierpią z powodu wysokiej inflacji. Jednocześnie dywidendy wypłacane akcjonariuszom największych grup francuskich osiągają rekordowe poziomy rządowym uzasadnieniom potrzeby tej reformy zaprzecza jednak większość ekspertów i ekonomistów, którzy określają ją jako niesprawiedliwą i bezużyteczną W tym kontekście cały francuski ruch międzyzwiązkowy, zdeterminowany i zjednoczony, stanął na czele historycznej mobilizacji trwającej od dwóch miesięcy. Miliony demonstrantów i strajkujących    w tych dniach, liczby niewidziane od dziesięcioleci, pokazują silne zaangażowanie i masowe odrzucenie ustawy przez społeczeństwo. Pracownicy sektora przetwarzania odpadów, energii, transportu, ropy naftowej, przemysłu szklarskiego oraz portów i doków strajkują codziennie od 7 marca. Kulminacyjny krok we francuskim procesie legislacyjnym dokonał się w czwartek, 17 marca, kiedy tekst został poddany głosowaniu w Zgromadzeniu Narodowym. Część konserwatywnej prawicy, której głosy były niezbędne, aby rząd uzyskał większość, poddała się przed presją ruchu ludowego       i w efekcie zrezygnowała z przyjęcia tekstu. Rząd zaś, bardziej wyizolowany niż kiedykolwiek, zamyka się w demokratycznym zaprzeczeniu, próbując przeforsować artykuł 49.3 konstytucji, pozwalający mu na unieważnienie głosowania           w zgromadzeniu. Ten samobójczy i antydemokratyczny wybór otwiera głęboki kryzys polityczny, mnożą się spontaniczne wiece i demonstracje. Pracownicy których determinacja została wzmocniona przez pogardliwą postawę prezydenta i jego ministrów wznowili strajki. W chwili obecnej mamy kontynuację działań strajkowych. W dniu 28 marca 2023 r. odbył się kolejny   „ X DZIEŃ MOBILIZACJI NARODOWEJ” protestów pracowniczych zorganizowany przez francuskie związki zawodowe, aby wywrzeć nacisk na Rząd i uzyskać wycofanie reformy „wieku emerytalnego 64 lat”! Wymuszone przyjęcie tekstu odrzuconego przez 94% pracowników jest demokratyczną anomalią. Cały komunikat znajdziesz TUTAJ

Czytaj więcej

29 marca 2023

Budowanie potencjału w zakresie cyfrowych związków zawodowych

W dniach 27-28 marca w Wiedniu odbyło się seminarium pt. „Budowanie potencjału w zakresie cyfrowych związków zawodowych”. Zgodnie z  agendą Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych(EKZZ), jak również programem OPZZ na lata 2023-2027 skierowanym na rozwój cyfrowy i budowanie cyfrowego potencjału związków zawodowych wprowadzane są działania ukierunkowane na cyfryzację związkową. Jednym z nich było seminarium, które odbyło się w dniach 27-28 marca w Wiedniu,  pt. „Budowanie potencjału w zakresie cyfrowych związków zawodowych”, przeprowadzone przez ekspertów z Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) i Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych (ETUI). Seminarium obejmowało wykłady specjalistów ds. digitalizacji związków zawodowych.  Na szkoleniu OPZZ reprezentowała Julia Jusińska, główny specjalista ds. funduszy europejskich z zespołu ds. szkoleń i funduszy strukturalnych. Podczas seminarium: Yussi Pick zaprezentował najlepsze praktyki dot. organizowania pracowników oraz strategii zbierania i utrzymywania członków; Aida Ponce Del Castillo zaprezentowała niebezpieczeństwa ChatGPT i pułapki RODO; Becky Wright omówiła proces podejmowania decyzji w oparciu o dane w kontekście pracy centrali związkowych; Tom Shannon pokazał mechanizmy działania skrajnej prawicy w sferze cyfrowej. Na koniec podsumowano wnioski ze spotkania przemową którą wygłosił Ludovic Voet, Sekretarz EKZZ.        Szkolenie było współfinansowane przez Unię Europejską.

Czytaj więcej

27 marca 2023

Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (ETUC) i Federacja Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu (IndustriAll) wspierają OPZZ w działaniach w sprawie tzw. rozporządzenia metanowego

Po interwencji OPZZ o poparcie w sprawie tzw. rozporządzenia metanowego, ETUC i IndustriAll wystosowali do Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, Fransa Timmermansa wniosek o dialog w sprawie obaw związków zawodowych dotyczących wpływu proponowanych aktów prawnych na plan Just Transition w Polsce. Magdalena Chojnowska, Wydział Międzynarodowy Wniosek ten wzywa do dialogu i wyraża głębokie obawy dotyczące wpływu i interakcji różnych aktów prawnych na proces społecznie odpowiedzialnego wycofywania się z wydobycia węgla kamiennego w Polsce, zwłaszcza projektu rozporządzenia UE w sprawie metanu i proponowanych poprawek. Przedstawia on obecną sytuację pracowników w sektorze węgla kamiennego, ich miejsc pracy, które na ogół opierają się na ogół na silnych układach zbiorowych zapewniających wysokiej jakości miejsca pracy i warunki pracy oraz koncentrację w wybranych regionach i wyraża ubolewanie nad brakiem uwagi poświęconej wyzwaniu, jakim jest dla niektórych regionów dostosowanie się               do nowych przepisów w niezwykle krótkim czasie, przy znacznym, negatywnym ryzyku skutków społecznych. Została również zwrócona uwaga na zawarte w 2021 r. porozumienie między polskimi związkami zawodowymi a Ministerstwem Aktywów Państwowych i polskim rządem porozumienie społeczne w sprawie zarządzania wygaszaniem polskich kopalń węgla w sposób społecznie odpowiedzialny do 2049 r., oraz ich zaangażowanie w proces dialogu politycznego z różnymi odpowiedzialnymi dyrekcjami Komisji Europejskiej w celu osiągnięcia sprawiedliwej transformacji swoich członków. Wniosek ten akcentuje  iż są wprowadzane akty prawne, które grożą podważeniem tego procesu, co stwarza ogromną niepewność dla pracowników i ich rodzin w obszarach wydobycia węgla kamiennego. Szczególnie niepokojące jest to, że proponowane rozporządzenie w sprawie ograniczenia emisji metanu w sektorze energetycznym i zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/942 grozi nagłym zamknięciem wielu kopalń węgla kamiennego w Polsce w ciągu kilku najbliższych lat oraz pominięcia bezpieczeństwa i higieny pracy, ponieważ proces wentylacji metanu jest stosowany w celu zapobiegania ryzyku wybuchów w kopalniach węgla. My, OPZZ, uważamy iż ambitnym działaniom na rzecz klimatu powinny towarzyszyć równoważne ambicje społeczne, stąd popieramy wniosek o dalszą dyskusję i żądamy ponownego przeanalizowania skutków społecznych i podjęcie działań ku zmianom w dokumencie                              i dostosowani go do realnych możliwości adaptacyjnych polskich kopalń. Cały wniosek znajdziesz TUTAJ

Czytaj więcej

22 marca 2023

Strajki portugalskich pracowników

Magdalena Chojnowska, Wydział Międzynarodowy 18 marca portugalscy pracownicy, zorganizowani związkach zawodowych CGTP-IN, zgromadzili się na jednej z głównych ulic Lizbony, Avenida da Liberdade i zażądali zmiany kierunku polityki pracowniczej reprezentowanej przez władze portugalskie. Portugalscy pracownicy odczuwają gwałtowny wzrost kosztów życia. Najbardziej wzrosły ceny mieszkań, podstawowych towarów i produktów, energii i transportu, pomimo rekordowych zysków, które osiągnęły te sektory gospodarki. Jednocześnie zostały utrzymane surowe przepisy prawa pracy, które blokują negocjacje zbiorowe. Utrzymane zostały również długie i nieuregulowane godziny pracy oraz została zwiększona niestabilność pracy, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Poprzez tę demonstrację pracownicy pokazali po raz kolejny, po ogromnych akcjach sektorowych, w szczególności strajku administracji publicznej w dniu 17 marca, że domagają się innej polityki zwalczania inflacji poprzez narzucenie kontroli cen i opodatkowanie zysków. Polityki, która promuje wzrost płac wraz z podniesieniem płacy minimalnej z 760 do 850 euro, ogólną podwyżkę płac o 100 euro minimum 10%, odblokowanie negocjacji zbiorowych, walkę z prekariatem i skrócenie czasu pracy do 35 godzin dla wszystkich pracowników bez utraty wynagrodzenia. Ta liczna demonstracja, w której wzięło udział około 100 tysięcy pracowników, jasno pokazała, że pracownicy żądają odpowiedzi na swoje problemy, dlatego CGTP-IN będzie nadal kontynuować swoją walkę organizując i mobilizując pracowników w każdej firmie, sektorze i miejscu pracy.  Zapowiadają również kolejny protest w dniu 28 marca . Tym razem młodzi pracownicy wyjdą na ulice broniąc swoich praw.

Czytaj więcej

10 marca 2023

Międzynarodowa Organizacja Pracy opublikowała raport Komitetu Ekspertów ds. Stosowania Konwencji i Zaleceń

Komitet Ekspertów ds. Stosowania Konwencji i Zaleceń (CEACR) Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), który jest podstawą systemu nadzoru MOP nad międzynarodowymi standardami pracy, opublikował swój roczny raport. CEACR jest niezależnym organem składającym się z 20 wysokiej rangi krajowych i międzynarodowych ekspertów prawnych, których zadaniem jest badanie stosowania Konwencji, Protokołów i Zaleceń MOP przez Państwa Członkowskie MOP.Członkowie Komitetu są niezależni i bezstronni. Wybierani są ze wszystkich regionów świata, tak aby Komitet miał do dyspozycji bezpośrednie doświadczenia różnych systemów prawnych, gospodarczych i społecznych. W raporcie przedstawiono zakres, w jakim państwa członkowskie MOP wypełniły swoje zobowiązania, wynikające z międzynarodowych standardów pracy.Zawiera on szczegółowy opis zakresu, w jakim ustawodawstwo i praktyka każdego państwa członkowskiego MOP są zgodne z ratyfikowanymi konwencjami MOP. W sprawozdaniu przedstawiono, w jaki sposób państwa członkowskie wypełniły swoje zobowiązania wynikające z postanowień statutowych MOP w odniesieniu do międzynarodowych standardów pracy.Międzynarodowe standardy pracy, na które składają się konwencje, protokoły do konwencji i zalecenia, są uniwersalnymi instrumentami przyjętymi przez społeczność międzynarodową. Odzwierciedlają one wspólne wartości i zasady dotyczące kwestii związanych z pracą. Pomimo że  państwa członkowskie MOP mogą zdecydować, czy chcą ratyfikować Konwencję, Protokół lub Zalecenie MOP, Międzynarodowa Organizacja Pracy śledzi rozwój sytuacji we wszystkich krajach, niezależnie od tego, czy je ratyfikowały.Po ratyfikowaniu przez Konwencji lub Protokołu MOP państwo zobowiązane do regularnego składania sprawozdań na temat środków podjętych w celu ich wdrożenia. Cały raport znajdziesz TUTAJ (MCh)

Czytaj więcej

01 marca 2023

Apel do Członków Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego

W związku z  dzisiejszym głosowaniem w Komisji Spraw Socjalnych i Zatrudnienia Parlamentu Europejskiego  dotyczącego projektu dyrektywy w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego  rozwoju oraz zmieniającej dyrektywę (UE)2019/1937 (Corporate Sustainability Due Diligence Directive-CSDD) poparliśmy stanowisko Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. OPZZ skierowało też apel do  członków Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego o wysłanie wyraźnego sygnału na rzecz ochrony praw człowieka i uznanie za niezbędne poparcie poprawek włączających pełne zaangażowanie związków zawodowych i przedstawicieli pracowników w proces należytej staranności oraz rozszerzenia listy obowiązujących konwencji praw człowieka o instrumenty europejskie.  Ochrona praw człowieka jest kwestią uniwersalną i nie możemy pozwolić na to, aby rola związków zawodowych oraz przedstawicieli pracowników wraz z ich prawami i uprawnieniami przyznane na mocy międzynarodowych i europejskich przepisów została pominięta. Norbert Kusiak, Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej skomentował: "OPZZ oczekuje uchwalenia ambitnej i skutecznej dyrektywy CSDD. Powinna ona zwiększyć odpowiedzialność i rozliczalność przedsiębiorstw za negatywne skutki prowadzonej przez nie działalności. Musi także poprawić dostęp do środków ochrony prawnej dla pracowników dotkniętych negatywnymi skutkami mającymi wpływ na prawa człowieka. Dlatego negatywnie oceniamy wszelkie próby ograniczenia odpowiedzialności finansowej firm za łamanie praw człowieka, które obserwujemy w procesie legislacyjnym. Stąd nasz apel skierowany do Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Parlamentu Europejskiego o przyjęcie poprawek popieranych przez związki zawodowe". Apel OPZZ znajdziesz TUTAJ (MCh)

Czytaj więcej

20 lutego 2023

ETUC Project the future of the EU funds for cohesion and just transition: with or without workers - warsztaty

8-9 lutego w Bukareszcie odbyły się warsztaty w ramach projektu ETUC „Project the future of the EU funds for cohesion and just transition: with or without workers”. OPZZ reprezentowała Aleksandra Wąsik (ZNP) przedstawicielka w Komitecie EFS+.  Spotkanie było poświęcone zasadzie partnerstwa i sposobu jej realizacji w poszczególnych krajach członkowskich na etapie nowego okresu programowania 21-27 w ramach polityki spójności. Ważną kwestią było też włączenie związków zawodowych w działania związana z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. Aleksandra Wąsik przedstawiła podczas spotkania sposób wypracowania działań dla partnerów społecznych w Polsce, które będą wspierały ich potencjał instytucjonalny z środków europejskich.  Efektem projektu będzie opracowanie przewodnika dotyczącego realizacji zasady partnerstwa dla partnerów społecznych. 

Czytaj więcej