Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Świat

01 lutego 2023

OPZZ solidarne z pracownikami z Wielkiej Brytanii broniącymi swojego prawa do strajku

Rząd Wielkiej Brytanii próbuje ograniczyć prawo do strajku. Ustawa, nad którą angielskim parlamencie obecnie toczy się debata zakłada, że od części pracowników sektora publicznego będzie się wymagać świadczenia pracy podczas strajku. Wymagałoby to zachowania określonego poziomu świadczenia usług w okresach akcji strajkowej w sześciu sektorach, między innymi w sektorze zdrowia, edukacji czy transporcie. Oznacza to, że projekt nowego prawa strajkowego w Wielkiej Brytanii zakłada, że od części pracowników sektora publicznego będzie się wymagać świadczenia pracy podczas strajku. Ustawa ta nie przewiduje żadnych innych działań skierowanych na pomoc pracownikom, ani aby rozwiązania obecnych sporów pracowniczych. Co ciekawe brytyjski rząd twierdzi, że nie planuje wprowadzenia założeń ustawy w pozostałych sektorach, jednakże będzie oczekiwał wprowadzenia dobrowolnych porozumień. Po wprowadzeniu ustawy pracodawca będzie mógł wydać „zawiadomienie o pracy”, określające konkretnych pracowników, którzy muszą pracować i utrzymywać minimalny poziom świadczenia usług podczas akcji strajkowej. Wpływ ustawy antystrajkowej na związki zawodowe Kongres Związków Zawodowych (TUC) informuje, że związkowi zawodowemu może grozić nakaz sądowy lub konieczność wypłaty odszkodowania, jeżeli zostanie uznane, że związek zawodowy nie podjął „ rozsądnych kroków” (nie precyzując, co oznacza rozsądny krok i pozostawiając związki zawodowe w niepewności) w celu zapewnienia, że osoby wskazane w zawiadomieniu o pracy nie wezmą udziału w akcji strajkowej. Należy nadmienić, że w zeszłym roku pułap za nieprzestrzeganie przepisów prawa wzrósł w Wielkiej Brytanii do 1 miliona funtów. Wpływ ustawy antystrajkowej na pracowników Na chwilę obecną rząd brytyjski oczekuje na uzyskanie zgody króla na wprowadzenie ustawy (formalnego zatwierdzenia aktu bezpośrednio przez króla lub za pośrednictwem urzędnika działającego w jego imieniu) do kwietnia lub maja tego roku oraz wprowadzenia przepisów na jeszcze przełomie czerwca  i lipca. Dzisiaj 1 lutego 2023, gdy kilkaset tysięcy pracowników z sektorów, takich jak służba cywilna (PCS), edukacja (NEU i UCU) oraz transport (RMT i ASLEF) podjęło akcję strajkową łączymy się w solidarności z naszymi koleżankami i kolegami walczącymi w celu powstrzymania projektu ustawy przed wejściem w życie. Szczególne zaniepokojenie budzi fakt, że propozycje te będą naruszały standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), w tym na podstawowe prawa człowieka - prawo do strajku. Takie prawodawstwo może doprowadzić do tego, że poszczególni pracownicy będą zwalniani z pracy za udział w akcjach protestacyjnych. Sekretarz Generalny TUC, Paul Nowak skomentował: "Ten drakoński projekt ustawy jest totalnym atakiem na prawo do strajku - a rząd próbuje przetoczyć go przez parlament, bez odpowiednich konsultacji lub kontroli”. OPZZ solidarne z pracownikami w Wielkiej Brytanii Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski w piśmie do przedstawiciela ambasady brytyjskiej wyraził zaniepokojenie związane z brytyjskim antystrajkowym projektem ustawy. Wskazał, że ma ona na celu poważne ograniczenie prawa do strajku w kilku sektorach, co jest niedopuszczalne i wyraził solidarność z wszystkimi pracownikami, którzy bronią swojego prawa do strajku. Pismo przewodniczącego OPZZ znajdziesz TUTAJ. Chrońmy prawo do strajku - podpisz petycję Pomóż i podpisz petycję TUTAJ   (MCh)

Czytaj więcej

31 stycznia 2023

Rozpoczynamy projekt Open for Business

30 stycznia 2023 roku rozpoczęliśmy projekt „Open for Business”! dotyczący badań nad partycypacją pracowniczą w sektorze handlu, w którym OPZZ pełni rolę partnera. Beneficjentem projektu jest hiszpański związek zawodowy FETICO. Projekt realizujemy wspólnie z naszymi parterami zarówno od strony pracowników, jak i pracodawców z Polski, Włoch, Grecji, Czarnogóry, Serbii i Rumunii. Obecnie przechodzimy do fazy badawczej, której celem będzie pogłębiona analiza partycypacji w sektorze handlu w poszczególnych krajach. Faza badawcza projektu będzie obejmowała wywiady, ankiety, badania w każdym z krajów partnerskich (zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców). Zbieranie danych i opracowanie praktycznych rekomendacji pozwoli na utworzenie Podręcznika Partycypacji Pracowniczej i Scenariuszy. Wymiar badawczy projektu stworzy publikację końcową mająca praktyczny wymiar dla zaangażowania pracowników w przewidywanie i zarządzanie zmianą w odniesieniu do nowych form pracy w sektorze handlowym. Wyniki te mogą być wykorzystane jako punkt odniesienia dla decydentów (w tym na poziomie UE), środowiska akademickiego i innych interesariuszy. Celem projektu jest ułatwienie pracownikom zaangażowania w podejmowanie decyzji w poprzez dostosowanie się do nowych zmian w organizacji pracy. Produktami finalnymi projektu mają być: publikacja "Podręcznik partycypacji pracowniczej w nowych formach pracy – sektor handlu" krajowe sprawozdania ze studiów przypadków - sześciu sprawozdań w 6 krajach uczestniczących scenariusze partycypacji pracowniczej warsztaty krajowe wideo na podstawie podręcznika konferencja podsumowująca i rozpowszechnienie wiedzy Więcej informacji o samym projekcie można znaleźć w zakładce „projekty i szkolenia UE”. 

Czytaj więcej

25 stycznia 2023

Rozpoczynamy projekt BLER 2.0

24 stycznia 2023 roku rozpoczęliśmy projekt „BLER“ dotyczący badań nad partycypacją pracowniczą. Beneficjentem projektu jest Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego. BLER 2.0 i jest kontynuacją projektu BLER, realizowanego przez OPZZ w latach 2019-2020. Podczas spotkania online OPZZ oraz aktualne wyzwania centrali przedstawiła Julia Jusińska, a perspektywę związku na partycypację pracowniczą, w tym jej jakość w Polsce, przybliżył dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych Norbert Kusiak. Z kolei Ryszard Zbrzyzny, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego, przedstawił praktyczne doświadczenia z udziału pracowników w zarządzaniu na poziomie rady nadzorczej i zarządu spółki KGHM S.A.    Projekt realizujemy wspólnie z naszymi parterami zarówno od strony pracowników, jak i pracodawców ze Słowenii, Słowacji, Serbii, Polski, Bułgarii, Hiszpanii oraz Turcji pod przewodnictwem ekspertów z Instytutu Spraw Publicznych. Obecnie przechodzimy do fazy badawczo-przygotowawczej, której celem będzie pogłębiona analiza aspektów ilościowych i jakościowych oraz wyników w zakresie tematów związanych z reprezentacją pracowników i pracodawców oraz dialogiem społecznym na poziomie przedsiębiorstw w kontekście współpracy ponadnarodowej; identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie reprezentacji pracowników na poziomie zarządu w krajach partnerskich i przygotowanie studium przypadku w celu rozpowszechnienia go w kampanii rzeczniczej (w szczególności niemieckie dobre praktyki: przygotowanie studiów przypadku) oraz przygotowanie kampanii informacyjnej. Więcej informacji o samym projekcie można znaleźć w zakładce: projekty i szkolenia UE.

Czytaj więcej

24 stycznia 2023

Kryzys kosztów utrzymania i strajki cypryjskich związków zawodowych

Cypryjska Federacja Pracy (PEO) we współpracy wraz innymi organizacjami związkowymi z Cypru przeprowadzi w czwartek 26 stycznia 2023 r. trzygodzinny strajk - z marszami i zgromadzeniami - we wszystkich miastach. Ich celem jest ochrona indeksacji dodatku na koszty utrzymania, czyli mechanizmu automatycznej indeksacji płac zgodnie ze stopą inflacji. Umowa przejściowa na wypłatę już wygasła.  W dzisiejszych warunkach, przy wysokich cenach i inflacji, to nie wystarcza. Zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę, że cypryjskie dyskusje z organizacjami pracodawców i ministrem pracy na temat indeksacji dodatku na koszty utrzymania zakończyły się impasem. Cypryjski ruch zawodowy łączy się w jedności, wszyscy pracownicy sektora publicznego i prywatnego wyślą silny sygnał, że odrzucają stanowisko pracodawców, którzy chcą zlikwidować ten system i zastąpić go kolejnym systemem kształtowania płac. Zostaliśmy poinformowani przez PEO, że widać wyraźnie, że głównym celem pracodawców jest zniesienie wszystkich elementów zawartych w układach zbiorowych i tworzących płace, takich jak właśnie indeksacja dodatków za koszty utrzymania. W rzeczywistości jest to kolejna próba deregulacji, a także kolejny atak na prawa i osiągnięcia pracowników. Pracownicy cypryjscy mają przed sobą tylko jedną opcję: walkę o obronę indeksacji dodatku na koszty utrzymania - o pełne przywrócenie go do poziomu 100% i objęcie nim wszystkich pracowników oraz o przywrócenie wartości nabywczej wynagrodzeń utraconej w wyniku inflacji. Ulotkę PEO znajdziesz TUTAJ (M.Ch)

Czytaj więcej

23 stycznia 2023

Brak dialogu społecznego w polskiej spółce E.ON

20 stycznia 2023 OPZZ zwróciło się doIG BCE -niemieckiego związku zawodowego przemysłu górniczego, chemicznego i energetycznego - oraz i Europejskiej Rady zakładowej E. ON w Niemczech w sprawie sposobu prowadzenia dialogu społecznego w polskiej spółce kapitałowej Międzynarodowej Grupy Energetycznej E.ON, a w szczególności podejścia lokalnego pracodawcy do rozwiązywania sporów zbiorowych o wynagrodzenie.  Zaznaczyliśmy, że organizacje związkowe szanują prawo pracodawcy do kształtowania polityki płacowej we własnym przedsiębiorstwie, ale jednocześnie domagamy się od pracodawcy poszanowania prawa pracowników i reprezentujących ich organizacji związkowych do prowadzenia negocjacji płacowych, w tym negocjacji w formie sporów zbiorowych. Norbert Kusiak, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych skomentował: „W Niemczech takie praktyki są niedopuszczalne, ze względu na ustawę o należytej staranności w łańcuchu dostaw, która zobowiązuje niemieckie przedsiębiorstwa do wdrożenia określonych zasad należytej staranności w celu zapewnienia poszanowania m.in. praw człowieka, wolności zrzeszania się i prawa do sporów zbiorowych”. Prawo organizacji związkowych do prowadzenia negocjacji płacowych, w tym negocjacji w formie sporów zbiorowych gwarantują najważniejsze dokumenty międzynarodowego, europejskiego i polskiego prawa pracy. Pracodawca powinien dołożyć wszelkich starań, aby spór zbiorowy został rozwiązany w dobrej wierze. W granicach prawa, a przede wszystkim w dobrej wierze, z pewnością nie powinno dochodzić do prób zastraszania związkowców reprezentujących pracowników, czy też do szykanowania, dyskredytowania, utrudniania kontaktów między związkowcami a pracownikami, a także do jawnego wypowiadania układów zbiorowych pracy. Takie praktyki są niedopuszczalne i należy je zdecydowanie potępić.

Czytaj więcej

19 stycznia 2023

Francuskie związki zawodowe walczą o prawa pracownicze - Przewodniczący OPZZ podpisał list solidarnościowy

Francuskie związki zawodowe rozpoczęły strajki i manifestacje w całym kraju przeciw planowanej przez rząd reformie systemu emerytalnego. Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski podpisał list solidarnościowy. Największe centrum związkowe we Francji - CFDT - uznało 18 stycznia za początek akcji protestacyjnych. Inne z kolei zapowiedziały działania trwające dłużej niż jeden dzień w niektórych działach infrastruktury. Co przedstawia propozycja francuskiej reformy? Francuski rząd zapowiedział przesunięcie wieku emerytalnego do 64 lat przy jednoczesnym przyspieszonym wydłużeniu okresu składkowego. Propozycja ta została uznana za całkowicie nieuzasadnioną przez francuskie związki zawodowe, tym bardziej że sprawozdanie Conseil d'orientation des retraites (COR) wyraźnie wskazuje, że francuski system emerytalny nie jest zagrożony. Nie ma żadnej finansowej sytuacji kryzysowej. Jak to wpłynie na pracowników? Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że reforma ta mocno uderzy we wszystkich pracowników, zwłaszcza tych, którzy wcześnie rozpoczęli aktywność zawodową, pracujących w niepewnych warunkach oraz tych, których średnia długość życia jest niższa niż reszty społeczeństwa. Pogłębi to niestabilność na rynku pracy osób, które straciły zatrudnienie przed przejściem na emeryturę i wzmocni nierówności płci. Jednocześnie, zgodnie z informacją przekazaną przez CFDT, reforma zmusi miliony ludzi do większej pracy, nie dając im w zamian nic więcej. To właśnie pracownicy, którzy wcześnie rozpoczęli pracę i/lub którzy często mają skromne pensje, zapłacą cenę tej reformy. Konkretnie oznacza to pracę dla osób: urodzonych w 1961 roku > 3 miesiące pracy więcej za nic urodzonych między 1962 a 67 > od 6 do 21 miesięcy więcej za nic urodzonych w 1968 roku i więcej > 2 lata pracy więcej za nic List solidarnościowy podpisany przez przewodniczącego OPZZ Piotra Ostrowskiego znajdziesz TUTAJ (MCh) zdjęcia: Jerome Gilles/NurPhoto via Getty Images

Czytaj więcej

18 stycznia 2023

Globalne spowolnienie gospodarcze. Nowy raport Światowej Prognozy Zatrudnienia na rok 2023 MOP

Zgodnie z nowym raportem Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Obecne globalne spowolnienie gospodarcze prawdopodobnie zmusi większą liczbę pracowników do zaakceptowania gorszej jakości, słabo opłacanych miejsc pracy, które nie zapewniają bezpieczeństwa zatrudnienia i ochrony socjalnej, co zaakcentuje nierówności pogłębione przez kryzys COVID-19. Światowa Prognoza Zatrudnienia i Spraw Społecznych MOP: Trends 2023 (WESO Trends), przewiduje, że globalny wzrost zatrudnienia wyniesie tylko 1,0 procent w 2023 roku, mniej niż połowę poziomu z 2022 roku. Globalne bezrobocie ma nieznacznie wzrosnąć w 2023 roku  o około 3 miliony - do 208 milionów. Co jeszcze nas czeka? Oprócz bezrobocia "jakość miejsc pracy pozostaje kluczowym problemem", stwierdza raport, dodając, że "godna praca ma fundamentalne znaczenie dla sprawiedliwości społecznej". Dekada postępów w ograniczaniu ubóstwa załamała się podczas kryzysu COVID-19 . Pomimo początkowego ożywienia w 2021 roku, ciągły brak lepszych możliwości zatrudnienia prawdopodobnie się pogłębi - czytamy w badaniu. Podsumowując: Spowolnienie oznacza zagrożenie zaakceptowania pracy o niższej jakości, często bardzo nisko płatną, niekiedy o niewystarczającej liczbie godzin. Ponadto, ponieważ ceny rosną szybciej niż nominalne dochody z pracy, kryzys związany z kosztami utrzymania może spowodować, że więcej osób popadnie w ubóstwo. Tendencja ta nakłada się na znaczne spadki dochodów obserwowane na świecie podczas kryzysu COVID-19, który w wielu krajach najbardziej dotknął grupy o niskich dochodach. Komentując raport, Gilbert F. Houngbo, Dyrektor Generalny MOP powiedział: "Potrzeba więcej godnej pracy i sprawiedliwości społecznej jest oczywista i pilna …ale jeśli mamy sprostać tym wielorakim wyzwaniom, musimy współpracować, aby stworzyć nową globalną umowę społeczną. MOP będzie prowadzić kampanię na rzecz Globalnej Koalicji na rzecz Sprawiedliwości Społecznej, aby budować wsparcie, tworzyć potrzebne polityki i przygotować nas na przyszłość pracy." Co czeka światowe rynki pracy w 2023 roku? Zobacz TUTAJ Raport do pobrania TUTAJ

Czytaj więcej

18 stycznia 2023

Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski wzywa polski rząd do działań - w tym do publicznego poparcia białoruskich działaczy związkowych

Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski wzywa polski rząd do działań, w tym do publicznego poparcia białoruskich działaczy związkowych. Jesteśmy oburzeni procedurami karnymi stosowanymi wobec liderów i działaczy. Liderzy Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych (BKDP) Aliaksandr Jaraszuk, Siarhiej Antusewicz, oraz pracownica Iryna But-Husaim, jak również liderzy stowarzyszonego w BKDP- Białoruskiego Związku Zawodowego Przemysłu Radioelektronicznego (REP): Hennadij Fiadynich, Wasilij Berasneu, Vatslau Areshka i kilku innych działaczy zostali niedawno skazani na długie kary więzienia. Ich wyroki związane są z pokojowymi demonstracjami i protestami w miejscu pracy przeciwko autorytarnej i anty-pracowniczej polityce. W rezultacie tego wyroku zostaną osadzeni w więzieniu na okres do 9 lat szanowane, starsze i słabsze pod względem zdrowotnym osoby, a niepełnoletnie dzieci Iryny But-Husaim i Janiny Małasz pozostaną bez matek na długie lata. BKDP i jej działacze całkowicie działali w oparciu o podstawowe prawa zapisane w konwencjach MOP nr 87 o wolności związkowej oraz nr 98 o prawie do organizowania się i rokowań zbiorowych. Dlatego wzywamy do uwolnienia więźniów politycznych, liderów i działaczy demokratycznych związków zawodowych, przywrócenia do życia Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych i wszystkich jej organizacji członkowskich oraz do przestrzegania międzynarodowych zobowiązań. 17 stycznia przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski wystosował pismo do Prezesa Rady Ministrów RP, Mateusza Morawieckiego do wyrażenia przez polski rząd „publicznego poparcia dla niezależnego ruchu związkowego na Białorusi oraz podjęcia wszelkich możliwych kroków, aby władze białoruskie natychmiast i bezwarunkowo uwolniły aresztowanych związkowców, a także wszystkich obrońców praw człowieka i więźniów politycznych oraz zaprzestały prześladowań i represji wobec niezależnych związków zawodowych i osób realizujących swoje prawa człowieka. Wzywamy również do wysłania na proces apelacyjny obserwatorów spośród polskiego personelu dyplomatycznego w Mińsku”. Całość pisma znajdziesz TUTAJ (MCh)

Czytaj więcej

18 grudnia 2022

18 grudnia: Międzynarodowy Dzień Migrantów

W Międzynarodowym Dniu Migrantów Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) wzywa rządy do podtrzymania swoich zobowiązań w zakresie poszanowania praw pracowników migrujących i zwiększenia wysiłków na rzecz wspierania integracji. Biuro prasowe OPZZ "Powtarzamy raz jeszcze, że migranci, uchodźcy i osoby ubiegające się o azyl są zawsze mile widziani, a związki zawodowe na całym świecie domagają się bezpiecznego schronienia, prawa do pracy i równego traktowania wszystkich - powiedział Owen Tudor, zastępca sekretarza generalnego ITUC. Liczba migrantów na całym świecie osiągnęła 281 milionów w 2020 roku, czyli 3,6% światowej populacji. Niestety pracownicy migrujący pracują zwykle w nisko płatnych sektorach i często są wykluczeni z jakiejkolwiek formy ochrony socjalnej. Dotyczy to zwłaszcza migrujących kobiet, które są nadreprezentowane w gospodarce nieformalnej, zwłaszcza w sektorach opieki i gospodarstwa domowego. "Potrzebujemy opartego na prawie podejścia do migracji, które zapewni pracownikom migrującym godną pracę oraz dostęp do wszystkich ich praw" - dodał Owen Tudor. Związki zawodowe zwracają uwagę, że pracownik jest pracownikiem, niezależnie od jego statusu migracyjnego i wzywają do wdrożenia Nowej Umowy Społecznej z sześcioma postulatami: 1. Tworzenie przyjaznych dla klimatu miejsc pracy w ramach Just Transition. ITUC wzywa do stworzenia 575 milionów nowych, godnych miejsc pracy do 2030 roku i sformalizowania co najmniej miliarda nieformalnych miejsc pracy. Inwestycje w gospodarkę opiekuńczą znajdują się w centrum żądań dotyczących tworzenia miejsc pracy i formalizacji, ponieważ pracownicy migrujący są nadmiernie reprezentowani w tym sektorze. 2. Prawa dla wszystkich pracowników niezależnie od ich statusu zatrudnienia lub imigracji, w tym maksymalny czas pracy oraz bezpieczeństwo i higiena pracy. 3. Sprawiedliwość płacowa, w tym minimalna płaca wystarczająca na życie dla wszystkich pracowników. 4. Powszechna ochrona socjalna z utworzeniem Funduszu Ochrony Socjalnej dla najmniej zamożnych krajów. 5. Równość, np. według rasy, płci i statusu migracyjnego, aby położyć kres wszelkiej dyskryminacji. 6. Włączenie poprzez model rozwoju oparty na prawach realizowany poprzez obietnicę SDGs. "Systematyczne naruszanie praw pracowników migrujących to także szalejąca kradzież płac. Minimalne płace wystarczające na życie są kluczowe dla wszystkich pracowników, także dla pracowników migrujących. Godna praca to jednak nie tylko godne wynagrodzenia, ale również powszechna ochrona socjalna i podstawowe prawo do bezpieczeństwa oraz higieny pracy - powiedział Owen Tudor. Migranci są narażeni na wyzysk z powodu zezwoleń na pracę tylko na czas określony, programów migracji cyrkulacyjnej - tymczasowej i sezonowej - oraz nieuregulowanych agencji rekrutacyjnych. W dłuższej perspektywie praktyki te uniemożliwiają również ich integrację społeczną i ekonomiczną. Aby pomóc chronić pracowników migrujących przed niewłaściwymi praktykami zatrudnienia, ITUC wspiera stronę internetową recruitmentadvisor.org, która dostarcza informacji na temat zaufanych agencji rekrutacyjnych oraz praw pracowniczych. Rządy muszą zwiększyć możliwości pracowników migrujących w zakresie uregulowania ich statusu, inwestując jednocześnie w regularne ścieżki migracji, z pełnymi prawami pracowniczymi i bez dyskryminacji. Rządy muszą przede wszystkim zapewnić wolność zrzeszania się, prawo do organizowania się i zbiorowego targowania jako niezbędne podstawy do zapewnienia godnej pracy dla wszystkich.

Czytaj więcej

06 grudnia 2022

German Polish Ukrainian Societies for Cooperation: projekt z misją -integracja-

Badania i wieloletnie doświadczenia pokazują, że pracownicy migrujący częściej niż pracownicy lokalni są gorzej wynagradzani, pracują w gorszych warunkach i częściej padają ofiarami nieuczciwych czy bezprawnych praktyk. Dużym problemem jest również integracja społeczna, która ułatwiłaby migrantom odnalezienie się w nowej rzeczywistości. Biuro prasowe OPZZ Chcąc przeciwdziałać temu niepokojącemu zjawisku, powstał German Polish Ukrainian Societies for Cooperation. To projekt, który rozwija współpracę pomiędzy organizacjami w celu promowania integracji migrantów oraz zapewnienia im godnych warunków pracy poprzez międzynarodowy dialog i wymianę doświadczeń. O projekcie Projekt German Polish Ukrainian Societies for Cooperation zrodził się z idei stworzenia platformy dialogu dla związków zawodowych, która promowałaby kulturową integrację migrantów w krajach przyjmujących i zapewniała ochronę godnych warunków pracy wśród tej grupy pracowników. German Polish Ukrainian Societies for Cooperation wystartował 1 sierpnia 2022 dzięki współpracy partnerów z Polski, Ukrainy i Niemiec: Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Migracyjnych, niemieckiego związku zawodowego pracowników budownictwa i rolnictwa IG BAU, ukraińskiego związku zawodowego pracowników budownictwa Probud oraz Europejskiego Stowarzyszenia Pracowników Migracyjnych.  Projekt dofinansowano z niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ze środków Partnerstwa Wschodniego. Cel projektu: integracja pracowników migrujących Polscy, ukraińscy i niemieccy partnerzy postawili jasny cel: rozwijanie współpracy na rzecz integracji migrantów oraz zagwarantowania im godnych warunków pracy poprzez ponadnarodowy dialog. Trudna sytuacja pracowników migrujących i ich rodzin - zwłaszcza tych, pochodzących z krajów partnerskich na Wschodzie - wymaga odpowiednich działań, które poprawią warunki pracy i życia. Wychodząc naprzeciw ich problemom i potrzebom, w ramach projektu German Polish Ukrainian Societies for Cooperation partnerzy połączyli swoje siły, aby ułatwić integrację i wejście w nowe środowisko zawodowe pracownikom migrującym. Silna współpraca pomiędzy organizacjami społeczeństwa obywatelskiego z Polski, Ukrainy i Niemiec zaowocowała powstaniem platformy, która umożliwia prowadzenie aktywnej dyskusji oraz wymianę doświadczeń. Projekt German Polish Ukrainian Societies for Cooperation promuje też wartości, takie jak demokracja, solidarność i równouprawnienie w miejscu pracy. Ludzie, którzy musieli opuścić swoje domy z powodu wojny, trudnej sytuacji ekonomicznej, społeczno-politycznej czy nieprzestrzegania podstawowych praw człowieka, potrzebują pomocy nie tylko w procesie integracji kulturowej, a także wsparcia na rynku pracy w Europie. Związki zawodowe na rzecz pracowników migrujących Dziś, bardziej niż kiedykolwiek musimy chronić podstawowych praw człowieka. Ostatnie miesiące dobitnie pokazały, że demokracja, pokój, bezpieczeństwo i równouprawnienie to wartości, które nie mają ceny i bez których - nie może być mowy o dobrze funkcjonującym społeczeństwie. Każdy człowiek ma prawo do godnego życia, dlatego integracja kulturowa migrantów musi iść w parze z egzekwowaniem podstawowych praw pracowniczych. Równouprawnienie, solidarność pracowników w miejscu pracy, a także godne warunki pracy i równe wynagrodzenia to ważne elementy porządku demokratycznego. Jego częścią w kontekście świata pracy są również związki zawodowe, które reprezentują pracowników, bronią ich praw oraz dbają o interesy zawodowe i socjalne. Projekt German Polish Ukrainian Societies for Cooperation promuje również związkowe spojrzenie na wartości demokratyczne. W gronie związkowców z Niemiec, Ukrainy i Polski dyskutowaliśmy o tym, jak integrować pracowników migrujących w nowym środowisku zawodowym i jak poprawiać ich warunki pracy, aby zapewnić im życie na godnym poziomie. German Polish Ukrainian Societies for Cooperation: co dał projekt i jak rysuje się przyszłość migrantów? Przez sześć miesięcy koordynatorzy i osoby bezpośrednio zaangażowane w projekt tworzyły materiały informacyjne w postaci newsletterów, postów w social mediach czy podcastów, aby skłonić do podjęcia międzynarodowej dyskusji o podstawowych wartościach pracowników z perspektywy związków zawodowych. W ramach projektu German Polish Ukrainian Societies for Cooperation organizowano także spotkania międzynarodowe warsztaty. W ich trakcie dzielono się doświadczeniami i dobrymi praktykami, które mają wspierać pracowników migrujących na europejskim rynku pracy. Sześć miesięcy intensywnych działań stworzyły sieć wśród uchodźców i pracowników migrujących, która wzmocni ich pozycję na rynku pracy oraz pozwoli na aktywne uczestnictwo w zawodowym i społecznym życiu. Konferencja podsumowująca projekt już 12 grudnia 12 grudnia o godz. 14.00 odbędzie się online konferencja podsumowująca projekt German Polish Ukrainian Societies for Cooperation. Podczas spotkania zostaną przedstawione wnioski płynące z projektu oraz prognozy na przyszłość w kontekście pracowników migrujących. Wśród prelegentów są m.in. Sebastian Koćwin – wiceprzewodniczący OPZZ i Jakub Kus - ZZ Budowlani, którzy poinformują o sytuacji ukraińskich pracowników w Polsce i solidarności związkowej. Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na języki: polski, angielski, niemiecki i ukraiński. Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu! Link do spotkania: https://us06web.zoom.us/j/82002568477?pwd=dTI1TEt1RUZtQ1pFVVpLd2ZOcFZrQT09 Więcej informacji na temat projektu: https://dialog-ua-pl-de.org Partnerzy projektu:

Czytaj więcej