Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Świat

20 lutego 2023

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiada na apel OPZZ ws. poparcia białoruskich działaczy związkowych

17 stycznia 2023 r.,  OPZZ przesłało do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Mazowieckiego pismo z wezwaniem do wyrażenia publicznego poparcia dla niezależnego ruchu związkowego na Białorusi oraz podjęcia wszelkich możliwych kroków aby władze białoruskie natychmiast i bezwarunkowo uwolniły aresztowanych związkowców. Wezwanie to dotyczyło naszego poważnego zaniepokojenia w związku z uwięzieniem i skazaniem przewodniczącego Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych(BKDP), członka Rady Administracyjnej Międzynarodowej Organizacji Pracy Aliaksandra Jaraszuka, wiceprzewodniczącego Siarheia Antusevicha i działaczki związkowej Iryny But-Husaim za rzekome "przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu" związane z pokojowymi demonstracjami i protestami w miejscu pracy przeciwko autorytarnej i anty-pracowniczej polityce. Wezwaliśmy polski rząd do wyrażenia publicznego poparcia dla niezależnego ruchu związkowego na Białorusi oraz podjęcia wszelkich możliwych kroków, aby władze białoruskie natychmiast i bezwarunkowo uwolniły aresztowanych związkowców, a także wszystkich obrońców praw człowieka i więźniów politycznych oraz zaprzestały prześladowań i represji wobec niezależnych związków zawodowych i osób realizujących swoje prawa człowieka, jak również do wysłania na proces apelacyjny obserwatorów spośród polskiego personelu dyplomatycznego w Mińsku. Artykuł wraz z załączonym do niego pismem znajdziesz tutaj Odpowiedź na nasze pismo z Ministerstwa Spraw Zagranicznych wpłynęła w dniu 16 lutego 2023 r. Otrzymaliśmy miedzy innymi informację, że: „Ministerstwo  Spraw Zagranicznych Prowadzi  aktywne i wszechstronne  działania na rzecz uwolnienia więźniów politycznych i pociągnięcia do odpowiedzialności winnych represji. Dzięki Polskiej inicjatywie Rada Praw Człowieka przyjęła rezolucję ustanawiającą mechanizm  badania naruszeń  praw człowieka w Republice Białorusi" „ Polska stanowczo sprzeciwia się trwającym prześladowaniom wszystkich przedstawicieli białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego, w tym liderów niezależnych organizacji związkowych. Kwestia ochrony praw człowieka w Republice Białorusi pozostaje priorytetem polskiej polityki zagranicznej na forach prawno-człowieczych . Konsekwentnie zabiegamy o to, aby tematyka ta była stale obecna na forach międzynarodowych”. Co najistotniejsze, otrzymaliśmy zapewnienie, że: „Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie aktywnie działać na rzecz uwolnienia liderów związków zawodowych oraz pozostałych więźniów politycznych w Republice Białorusi, a także pociągnięcia do odpowiedzialności osób winnych represji” Całą odpowiedź z Ministerstwa Spraw Zagranicznych znajdziesz tutaj (M.Ch)

Czytaj więcej

13 lutego 2023

OPZZ wzywa polski rząd do poparcia Projektu Zalecenia Rady ws. Wspierania Dialogu Społecznego

Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski w opinii konsultacyjnej z dnia 10 lutego odniósł się do Komunikatu Komisji, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów oraz projektu Zalecenia Rady Unii Europejskiej w sprawie wzmocnienia dialogu społecznego w UE. Piotr Ostrowski w piśmie wezwał polski rząd do poparcia projektu Zalecenia, które może spowodować poprawę na szczeblu krajowym, w szczególności tam, gdzie związki zawodowe dążą do poprawy dialogu społecznego i rokowań zbiorowych. Dla związków zawodowych to istotna kwestia „Silna Europa społeczna wymaga silnych partnerów społecznych”, zgodnie z programem OPZZ na lata 2022-2027, promowanie i wspieranie dialogu społecznego i jego uczestników jest celem samym w sobie. Komunikat i towarzyszący mu Projekt Zalecenia Rady opierają się na zasadniczych elementach dobrze funkcjonującego dialogu społecznego w Unii Europejskiej: swobodzie zawierania porozumień i autonomii partnerów społecznych, poszanowaniu krajowych tradycji, zasad i praktyk oraz niezależności partnerów społecznych. Za jego poparciem wymienił między innymi : promowanie negocjacji zbiorowych i wspieranie ich zasięgu budowanie potencjału dla partnerów społecznych, w tym wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+) realizację obowiązku przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie opracowywania i wdrażania polityk gospodarczych, społecznych i zatrudnienia zgodnie z praktykami krajowymi Przewodniczący OPZZ nadmienił również o potrzebie działań w tym zakresie na poziomie krajowym, które w ostatnich latach potwierdziła Rada UE, która w ramach Semestru Europejskiego już czterokrotnie zaleciła Polsce poprawę otoczenia regulacyjnego, w szczególności przez zapewnienie skutecznych konsultacji publicznych i społecznych w procesie legislacyjnym oraz zaangażowania partnerów społecznych w proces kształtowania polityki. Całą opinię znajdziesz TUTAJ (M.Ch)

Czytaj więcej

08 lutego 2023

50-lecie Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych „50 Years of Putting Working People First"

Powołana  Brukseli na kongresie założycielskim 8-9 lutego 1973 roku Europejska Konfederacja Związków Zawodowych ETUC obchodzi dziś swoje 50. urodziny. ETUC mówi w imieniu europejskich pracowników, aby mieli oni silniejszy głos w procesie decyzyjnym UE. To jedyny głos związków zawodowych oraz strona dialogu na poziomie europejskim, w którego ramach zawarto szereg porozumień ramowych, które zostały następnie przekształcone w obowiązujące wszystkich członków UE, jak również kluczowy uczestnik europejskiego dialogu społecznego i partner dla Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Bez ETUC nie byłoby wielu postępowych, społecznych i pracowniczych, rozwiązań w naszej europejskiej Wspólnocie. Zjednoczone działania na rzecz Europy Społecznej ETUC dąży do tego, aby UE była nie tylko jednolitym rynkiem towarów i usług, ale także Europą socjalną, w której poprawa dobrobytu pracowników i ich rodzin jest równie ważnym priorytetem. Europejski model społeczny - do czasu nadejścia kryzysu - pomógł Europie stać się zamożnym, konkurencyjnym regionem o wysokim standardzie życia. Dobre miejsca pracy, prawa pracownicze i sprawiedliwe społeczeństwo EKZZ broni podstawowych wartości społecznych, takich jak solidarność, równość, demokracja, sprawiedliwość społeczna i spójność. Walczy o: podwyżki płac dla pracowników pełne wdrożenie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych wysokiej jakości miejsc pracy dla wszystkich wysokiego poziomu ochrony socjalnej równości płci i sprawiedliwego wynagrodzenia zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy swobodny przepływ pracowników europejskich i położenie kresu dumpingowi społecznemu wysokiej jakości usługi publiczne dostępne dla wszystkich europejskie ramy służące podniesieniu standardów krajowego ustawodawstwa socjalnego działania na rzecz zwalczania zmian klimatycznych przy jednoczesnym wspieraniu sprawiedliwych przemian dla pracowników promowanie tych europejskich wartości społecznych w innych częściach świata. Obecnie w jej ramach są stowarzyszone 93 konfederacje związkowe pochodzące z 41 krajów europejskich oraz 10 europejskich federacji branżowych. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych od 2006 roku jest jej organizacją członkowską, systematycznie wzmacniając swoją pozycję w naszej wspólnej związkowej europejskiej centrali. Przewodniczący Piotr Ostrowski OPZZ i Wiceprzewodniczący Błażej Mądrzycki są członkami jej Komitetu Wykonawczego.

Czytaj więcej

07 lutego 2023

Rozpoczynamy rekrutację na bezpłatny kurs języka polskiego!

Startuje rekrutacja na bezpłatny kurs języka polskiego dla Ukraińców w Polsce. Celem projektu jest organizowanie kursów językowych wspierających integrację ludności ukraińskiej, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska pracy.  Biuro prasowe OPZZ Kurs jest rozwiązaniem nowatorskim, ponieważ przewiduje nauczanie języka polskiego od poziomu A1/A2 oraz nauczanie języka specjalistycznego dotyczącego pracy. Obejmie więc również zagadnienia dotyczące prawa pracy, oferując jednocześnie wsparcie indywidulane w procesie uczenia się. Kursy języka polskiego oferowany przez OPZZ jest bezpłatny dla uczestników spełniających warunki kwalifikacji i skierowane są do osób dorosłych, aktywnych zawodowo lub szukających pracy. To innowacyjne rozwiązanie, odpowiadające na realne potrzeby osób uczących się i wypełnia ważną lukę w integracji Ukraińców w Polsce. OPZZ oferuje połączenie nauki języka z nauką prawa polskiego, polityki społecznej i zdrowotnej, informacjami o rynku pracy, skutecznych sposobach poszukiwania zatrudnienia. Rejestracja telefoniczna lub mailowa:  tel. 572-426-485 pomoc.ukraina@opzz.org.pl

Czytaj więcej

03 lutego 2023

W Berlinie o pracownikach delegowanych

W dniach 30 stycznia - 1 lutego 2023 r. odbyły się w Berlinie II Międzynarodowe Warsztaty doradców struktury Fair European Labour Mobility, zorganizowane przez DGB Bildungswerk. W warsztatach uczestniczyli doradcy projektu FELM, a OPZZ reprezentowała na miejscu Magdalena Kossakowska, radca prawny.  Podczas warsztatów uczestnicy rozwiązywali kazusy związane z sektorem transportu drogowego, branżą opieki, branżą metalową i budowlaną, przedstawiali pozasądowe strategie rozwiązywania problemów prawnych powiązanych z funkcjonowaniem ww. branż, jak również wymieniali się doświadczeniami z udzielanego poradnictwa. Ważnym punktem programu była prezentacja Jana Cremersa pt. "Mobilna siła robocza migrantów - rola ruchu związkowego”, dotycząca kluczowej roli związków zawodowych we wspieraniu pracowników mobilnych.    W dniu 2 lutego, doradcy projektu FELM - z Niemiec (DGB), Austrii (ÖGB), Słowenii (ZSSS), Węgier (VASAS), Polski (OPZZ) oraz Rumunii (BNS) dokonali oceny dotychczasowych osiągnięć projektu oraz zgromadzili rekomendacje dla Komisji Europejskiej dotyczące pracowników delegowanych. W ramach projektu FELM prowadzone są centra informacyjne dla pracowników delegowanych. Doradcy pracujący w centrach informacyjnych udzielają porad pracownikom delegowanym oraz m.in. wymieniają się informacjami na temat obowiązujących regulacji prawnych. Centrum informacyjne OPZZ Magdalena Kossakowska ul. Kopernika 36/40 w Warszawie, II piętro, pok. 238 Tel. +48 572 426 493 E-mail opieka@opzz.org.pl Facebook https://www.facebook.com/delegowanieopieka Internet www.opzz.org.pl/fair-working-conditions

Czytaj więcej

02 lutego 2023

Parlament Europejski podjął ważny krok w kierunku zakończenia fikcyjnego samozatrudnienia i prekariatu na internetowych platformach pracy

Parlament Europejski podjął ważny krok w kierunku zakończenia fikcyjnego samozatrudnienia i prekariatu na internetowych platformach pracy. Dzięki temu internetowe platformy pracy (firmy platformowe) prowadzone przez multimilionerów nie będą wykorzystywały luk w prawie, aby uciec od swoich najbardziej podstawowych zobowiązań wobec pracowników i społeczeństwa. Ukróci to eksplozję fałszywego samozatrudnienia, które zmusiło miliony ludzi aby pracowali dłużej za mniejsze stawki i skrzywdziło przedsiębiorstwa grające „fair play”. Jeśli projekt dyrektywy zostanie zaakceptowany przez Radę, około 28 milionów ludzi w Europie pracujących na platformach cyfrowych będzie mogło z niej skorzystać, w tym między innymi dostawcy (jedzenia), taksówkarze, programiści, inżynierzy, twórcy treści internetowych. Dyrektywa zapewni: prawa pracowników do umowy o pracę, która zapewniłaby im ostatecznie takie prawa, jak płatne zwolnienia lekarskie, płatny urlop i stawki wynagrodzenia zgodne z ustawodawstwem krajowym lub układami zbiorowymi; ochronę na rynku osób rzeczywiście prowadzących działalność na własny rachunek; uczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami, gwarantującą, że te, które przestrzegają prawa, nie znajdą się w niekorzystnej sytuacji. OPZZ od samego początku włączyło się w działania dotyczące poprawy warunków pracy osób pracujących za pośrednictwem platform internetowych, nie tylko podczas konsultacji społecznych i lobbingu za przyjęciem jak najkorzystniejszej dyrektywy, ale co najistotniejsze organizujemy i działamy. W ramach OPZZ udało się nam, jako pierwszym w kraju ustanowić związek zawodowy skupiający pracowników pyszne.pl. Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych zostało zakończone decyzją o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych z Radą, w wyniku głosowania: 376 głosów za, 212 głosów przeciw, 15 głosów wstrzymujących się. Teraz sukces zależy od Rady Europejskiej. OPZZ wzywa Radę do przyjęcia wniosku, który dorówna ambicjom wykazanym dziś przez Parlament Europejski. (MCh)

Czytaj więcej

01 lutego 2023

OPZZ solidarne z pracownikami z Wielkiej Brytanii broniącymi swojego prawa do strajku

Rząd Wielkiej Brytanii próbuje ograniczyć prawo do strajku. Ustawa, nad którą angielskim parlamencie obecnie toczy się debata zakłada, że od części pracowników sektora publicznego będzie się wymagać świadczenia pracy podczas strajku. Wymagałoby to zachowania określonego poziomu świadczenia usług w okresach akcji strajkowej w sześciu sektorach, między innymi w sektorze zdrowia, edukacji czy transporcie. Oznacza to, że projekt nowego prawa strajkowego w Wielkiej Brytanii zakłada, że od części pracowników sektora publicznego będzie się wymagać świadczenia pracy podczas strajku. Ustawa ta nie przewiduje żadnych innych działań skierowanych na pomoc pracownikom, ani aby rozwiązania obecnych sporów pracowniczych. Co ciekawe brytyjski rząd twierdzi, że nie planuje wprowadzenia założeń ustawy w pozostałych sektorach, jednakże będzie oczekiwał wprowadzenia dobrowolnych porozumień. Po wprowadzeniu ustawy pracodawca będzie mógł wydać „zawiadomienie o pracy”, określające konkretnych pracowników, którzy muszą pracować i utrzymywać minimalny poziom świadczenia usług podczas akcji strajkowej. Wpływ ustawy antystrajkowej na związki zawodowe Kongres Związków Zawodowych (TUC) informuje, że związkowi zawodowemu może grozić nakaz sądowy lub konieczność wypłaty odszkodowania, jeżeli zostanie uznane, że związek zawodowy nie podjął „ rozsądnych kroków” (nie precyzując, co oznacza rozsądny krok i pozostawiając związki zawodowe w niepewności) w celu zapewnienia, że osoby wskazane w zawiadomieniu o pracy nie wezmą udziału w akcji strajkowej. Należy nadmienić, że w zeszłym roku pułap za nieprzestrzeganie przepisów prawa wzrósł w Wielkiej Brytanii do 1 miliona funtów. Wpływ ustawy antystrajkowej na pracowników Na chwilę obecną rząd brytyjski oczekuje na uzyskanie zgody króla na wprowadzenie ustawy (formalnego zatwierdzenia aktu bezpośrednio przez króla lub za pośrednictwem urzędnika działającego w jego imieniu) do kwietnia lub maja tego roku oraz wprowadzenia przepisów na jeszcze przełomie czerwca  i lipca. Dzisiaj 1 lutego 2023, gdy kilkaset tysięcy pracowników z sektorów, takich jak służba cywilna (PCS), edukacja (NEU i UCU) oraz transport (RMT i ASLEF) podjęło akcję strajkową łączymy się w solidarności z naszymi koleżankami i kolegami walczącymi w celu powstrzymania projektu ustawy przed wejściem w życie. Szczególne zaniepokojenie budzi fakt, że propozycje te będą naruszały standardy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP), w tym na podstawowe prawa człowieka - prawo do strajku. Takie prawodawstwo może doprowadzić do tego, że poszczególni pracownicy będą zwalniani z pracy za udział w akcjach protestacyjnych. Sekretarz Generalny TUC, Paul Nowak skomentował: "Ten drakoński projekt ustawy jest totalnym atakiem na prawo do strajku - a rząd próbuje przetoczyć go przez parlament, bez odpowiednich konsultacji lub kontroli”. OPZZ solidarne z pracownikami w Wielkiej Brytanii Przewodniczący OPZZ Piotr Ostrowski w piśmie do przedstawiciela ambasady brytyjskiej wyraził zaniepokojenie związane z brytyjskim antystrajkowym projektem ustawy. Wskazał, że ma ona na celu poważne ograniczenie prawa do strajku w kilku sektorach, co jest niedopuszczalne i wyraził solidarność z wszystkimi pracownikami, którzy bronią swojego prawa do strajku. Pismo przewodniczącego OPZZ znajdziesz TUTAJ. Chrońmy prawo do strajku - podpisz petycję Pomóż i podpisz petycję TUTAJ   (MCh)

Czytaj więcej

31 stycznia 2023

Rozpoczynamy projekt Open for Business

30 stycznia 2023 roku rozpoczęliśmy projekt „Open for Business”! dotyczący badań nad partycypacją pracowniczą w sektorze handlu, w którym OPZZ pełni rolę partnera. Beneficjentem projektu jest hiszpański związek zawodowy FETICO. Projekt realizujemy wspólnie z naszymi parterami zarówno od strony pracowników, jak i pracodawców z Polski, Włoch, Grecji, Czarnogóry, Serbii i Rumunii. Obecnie przechodzimy do fazy badawczej, której celem będzie pogłębiona analiza partycypacji w sektorze handlu w poszczególnych krajach. Faza badawcza projektu będzie obejmowała wywiady, ankiety, badania w każdym z krajów partnerskich (zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców). Zbieranie danych i opracowanie praktycznych rekomendacji pozwoli na utworzenie Podręcznika Partycypacji Pracowniczej i Scenariuszy. Wymiar badawczy projektu stworzy publikację końcową mająca praktyczny wymiar dla zaangażowania pracowników w przewidywanie i zarządzanie zmianą w odniesieniu do nowych form pracy w sektorze handlowym. Wyniki te mogą być wykorzystane jako punkt odniesienia dla decydentów (w tym na poziomie UE), środowiska akademickiego i innych interesariuszy. Celem projektu jest ułatwienie pracownikom zaangażowania w podejmowanie decyzji w poprzez dostosowanie się do nowych zmian w organizacji pracy. Produktami finalnymi projektu mają być: publikacja "Podręcznik partycypacji pracowniczej w nowych formach pracy – sektor handlu" krajowe sprawozdania ze studiów przypadków - sześciu sprawozdań w 6 krajach uczestniczących scenariusze partycypacji pracowniczej warsztaty krajowe wideo na podstawie podręcznika konferencja podsumowująca i rozpowszechnienie wiedzy Więcej informacji o samym projekcie można znaleźć w zakładce „projekty i szkolenia UE”. 

Czytaj więcej

25 stycznia 2023

Rozpoczynamy projekt BLER 2.0

24 stycznia 2023 roku rozpoczęliśmy projekt „BLER“ dotyczący badań nad partycypacją pracowniczą. Beneficjentem projektu jest Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Miedziowego. BLER 2.0 i jest kontynuacją projektu BLER, realizowanego przez OPZZ w latach 2019-2020. Podczas spotkania online OPZZ oraz aktualne wyzwania centrali przedstawiła Julia Jusińska, a perspektywę związku na partycypację pracowniczą, w tym jej jakość w Polsce, przybliżył dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej i Funduszy Strukturalnych Norbert Kusiak. Z kolei Ryszard Zbrzyzny, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Miedziowego, przedstawił praktyczne doświadczenia z udziału pracowników w zarządzaniu na poziomie rady nadzorczej i zarządu spółki KGHM S.A.    Projekt realizujemy wspólnie z naszymi parterami zarówno od strony pracowników, jak i pracodawców ze Słowenii, Słowacji, Serbii, Polski, Bułgarii, Hiszpanii oraz Turcji pod przewodnictwem ekspertów z Instytutu Spraw Publicznych. Obecnie przechodzimy do fazy badawczo-przygotowawczej, której celem będzie pogłębiona analiza aspektów ilościowych i jakościowych oraz wyników w zakresie tematów związanych z reprezentacją pracowników i pracodawców oraz dialogiem społecznym na poziomie przedsiębiorstw w kontekście współpracy ponadnarodowej; identyfikacja najlepszych praktyk w zakresie reprezentacji pracowników na poziomie zarządu w krajach partnerskich i przygotowanie studium przypadku w celu rozpowszechnienia go w kampanii rzeczniczej (w szczególności niemieckie dobre praktyki: przygotowanie studiów przypadku) oraz przygotowanie kampanii informacyjnej. Więcej informacji o samym projekcie można znaleźć w zakładce: projekty i szkolenia UE.

Czytaj więcej

24 stycznia 2023

Kryzys kosztów utrzymania i strajki cypryjskich związków zawodowych

Cypryjska Federacja Pracy (PEO) we współpracy wraz innymi organizacjami związkowymi z Cypru przeprowadzi w czwartek 26 stycznia 2023 r. trzygodzinny strajk - z marszami i zgromadzeniami - we wszystkich miastach. Ich celem jest ochrona indeksacji dodatku na koszty utrzymania, czyli mechanizmu automatycznej indeksacji płac zgodnie ze stopą inflacji. Umowa przejściowa na wypłatę już wygasła.  W dzisiejszych warunkach, przy wysokich cenach i inflacji, to nie wystarcza. Zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę, że cypryjskie dyskusje z organizacjami pracodawców i ministrem pracy na temat indeksacji dodatku na koszty utrzymania zakończyły się impasem. Cypryjski ruch zawodowy łączy się w jedności, wszyscy pracownicy sektora publicznego i prywatnego wyślą silny sygnał, że odrzucają stanowisko pracodawców, którzy chcą zlikwidować ten system i zastąpić go kolejnym systemem kształtowania płac. Zostaliśmy poinformowani przez PEO, że widać wyraźnie, że głównym celem pracodawców jest zniesienie wszystkich elementów zawartych w układach zbiorowych i tworzących płace, takich jak właśnie indeksacja dodatków za koszty utrzymania. W rzeczywistości jest to kolejna próba deregulacji, a także kolejny atak na prawa i osiągnięcia pracowników. Pracownicy cypryjscy mają przed sobą tylko jedną opcję: walkę o obronę indeksacji dodatku na koszty utrzymania - o pełne przywrócenie go do poziomu 100% i objęcie nim wszystkich pracowników oraz o przywrócenie wartości nabywczej wynagrodzeń utraconej w wyniku inflacji. Ulotkę PEO znajdziesz TUTAJ (M.Ch)

Czytaj więcej