7 grudnia w Brukseli odbyło się spotkanie programowe EKZZ, KVPU, FPU, OPZZ, CFDT i ACV-CSC w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE. Dyskusja koncentrowała się na dialogu społecznym oraz prawach socjalnych i pracowniczych.

Aktywność OPZZ w obszarze wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej to przede wszystkim poparcie i wsparcie dla obywateli Ukrainy.  8 listopada Komisja Europejska (KE) przedstawiła raport o stanie  przygotowań do wejścia do UE. EKZZ wystosowała pismo do władz UE i Ukrainy z prośbą o podjęcie działań następczych, podkreślając potrzebę zwołania szczytu partnerów społecznych wysokiego szczebla przed kolejnym szczytem UE-Ukraina oraz znaczenie wzmocnienia dialogu społecznego i wspierania związków zawodowych i partnerów społecznych.

Dzięki presji wywieranej przez EKZZ raport zawiera kilka jasnych zaleceń dotyczących między innymi dialogu społecznego. Raport stwierdza między innymi, że: "Ukraina pozostaje na wczesnym etapie przygotowań w zakresie polityki społecznej i zatrudnienia. [...] Ukraina powinna w szczególności: [...] zapewnić sprzyjające środowisko dla dwustronnego i trójstronnego dialogu społecznego oraz wzmocnić potencjał partnerów społecznych; [...]".

Wciąż jest wiele kwestii, które wymagają znacznej poprawy "tu i teraz".  Podczas wymiany poglądów z przedstawicielem Komisji Europejskiej Nicolasem Schmitem - Europejskim Komisarzem ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Wyrównywania Szans, liderzy dwóch ukraińskich reprezentatywnych na poziomie krajowym związków zawodowych podkreślili potrzebę lepszego stanowienia prawa. Zwrócili też uwagę na brak dialogu ze strony rządu Ukrainy, który próbuje zastąpić dialog społeczny dialogiem obywatelskim, co jest bardzo ryzykowne. Skupiono się również nad scenariuszami wobec tego, jak będzie wyglądał rynek pracy po zakończonej wojnie i jakie kroki należy podjąć już teraz, aby wzmocnić odbudowę Ukrainy.

W spotkaniu programowym w Brukseli wzięli udział Tea Jarc - sekretarz  ETUC, Marie Helene Ska - prezydent AcV-CSC i Lorenzo Repetti - doradca ETUC. OPZZ reprezentowała Magdalena Chojnowska z Wydziału Międzynarodowego OPZZ.