Przez wiele lat Komitet Ekspertów Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) ds. Stosowania Konwencji i Zaleceń, składający się z niezależnych ekspertów odpowiedzialnych za monitorowanie stosowania ratyfikowanych konwencji przez państwa członkowskie, stał na stanowisku, że prawo do strajku jest następstwem prawa do wolności związkowej i jako takie jest uznawane i chronione przez Konwencję o wolności związkowej i ochronie praw związkowych z 1948 roku (nr 87).


Grupa Pracodawców niestety zaczęła jednak coraz częściej kwestionować interpretację Konwencji nr 87 przez Komitet Ekspertów. Kontrowersje stopniowo się nasilały i w 2012 r. doprowadziły do poważnego kryzysu instytucjonalnego, w wyniku którego Komitet Konferencji ds. Stosowania Standardów po raz pierwszy nie mógł wykonywać swoich funkcji nadzorczych.


Zgodnie z art. 37 Konstytucji MOP, wszelkie kwestie lub spory dotyczące interpretacji Konwencji mogą być kierowane do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.  Artykuł ten przewiduje również możliwość powołania trybunału do rozstrzygania takich sporów.


Pierwsza specjalna sesja Rady Administracyjnej uzgodniła, że świadoma "poważnego i utrzymującego się sporu w trójstronnym składzie MOP" w sprawie interpretacji Konwencji nr 87, w odniesieniu do prawa do strajku, zgodnie z art. 37 Konstytucji MOP, "zwróci się do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości *o pilne wydanie opinii doradczej..... w następującej kwestii: "Czy prawo do strajku pracowników i ich organizacji jest chronione na mocy Konwencji dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych z 1948 r. (nr 87)".


Na specjalnej sesji, która odbyła się 10 listopada, delegaci podjęli decyzję w drodze głosowania o pilnym skierowaniu sprawy do sądu.  Rada Administracyjna MOP ma skierować spór dotyczący prawa do strajku do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze.


OPZZ aktywnie działało na rzecz obrony prawa do strajku i jego wystarczającej  ochrony w świetle Konwencji nr 87 MOP jak również podważając jakiekolwiek działania mające na celu ustanawianie standardów prawa do strajku. Nasze interwencje możesz znaleźć TUTAJ  i TUTAJ

Dzięki działaniom OPZZ jak również i innych związków zawodowych propozycja pilnego włączenia punktu dotyczącego ustanowienia standardów prawa do strajku do porządku obrad 112. sesji Międzynarodowej Konferencji Pracy w 2024 r. nie została zatwierdzona.


*Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości jest głównym organem sądowym Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jego rolą jest rozstrzyganie, zgodnie z prawem międzynarodowym, sporów prawnych przedłożonych mu przez państwa oraz wydawanie opinii doradczych w kwestiach prawnych skierowanych do niego przez upoważnione organy ONZ i wyspecjalizowane agencje.

(MCh)