Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Świat

26 października 2023

OPZZ na obchodach święta narodowego Austrii

26 października 1955 roku został podpisany układ dotyczący neutralności i niepodległości Austrii. W 10. rocznicę radni Austrii podjęli decyzję o mianowaniu tego dnia Świętem Narodowym. Relacje polsko-austriackie układają się bardzo dobrze. Jesteśmy obecnie równorzędnymi partnerami. Nasze relacje można określić nie tylko biorąc pod uwagę obszar merytorycznej współpracy opartej o racjonalność, efektywność i bezkonfliktowość na płaszczyźnie politycznej, lecz także w wymiarze gospodarczym i kulturze. To samo przejawia się  poprzez współpracę  OPZZ z  Austriacką Federacją Związków Zawodowych (ÖGB). ÖGB jest organizacją bezpartyjną, choć starając się osiągnąć swoje cele, wywiera wpływ na politykę. ÖGB tak samo jak i OPZZ pełni ważną funkcję w  swoim kraju w opracowywaniu nowych przepisów: inicjuje opracowywanie projektów ustaw i zapewnia polityczne przeglądy i komentarze do projektów przedłożonych przez inne organy, które są następnie włączane do procesu decyzyjnego. W dniu dzisiejszym  na zaproszenie Ambasadora Austrii  Andreasa Stadlera OPZZ wzięło udział w uroczystości  z okazji Święta Narodowego Republiki Austrii. OPZZ reprezentowała Magdalena Chojnowska z Wydziału  Międzynarodowego OPZZ. Wszystkim Austriakom składamy najlepsze życzenia!

Czytaj więcej

24 października 2023

Young European Trade Union Leaders training: związkowcy z OPZZ z wizytą w Słowenii

W dniach 17-20 października w Lubljanie odbyła się kolejna, druga część szkolenia „Young European Trade Union Leaders training”. To intensywny kurs, który porusza szeroką gamę tematów związanych z funkcjami liderskimi w związkach zawodowych.  Podczas spotkań uczestnicy z każdego kraju Unii Europejskiej mieli okazję wymienić się doświadczeniami związanymi z pracą w związkach zawodowych, warunkami pracy i płacy oraz działaniami podejmowanymi na różnych poziomach organizacji (lokalnym, regionalnymi i krajowym).  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych po raz kolejny reprezentowali: Natalia Walkowiak (Związek Zawodowy Inżynierów i Techników), Grzegorz Tomal (Związek Zawodowy Inżynierów i Techników)  oraz Krzysztof Szaj (Związek Zawodowy Strażaków "FLORIAN"). W trakcie szkolenia uczestnicy brali udział w sesjach dotyczących min. kompetencji liderskich, komunikacyjnych oraz stylu zarządzania Lidera Organizacji Związkowych.  Głównym punktem szkolenia była prezentacja badań z zakresu ustalonego podczas pierwszej sesji szkoleniowej w Brukseli- zespół Natalii oraz Krzysztofa zaprezentował referat „Participation of young people in trade unions”. Przedstawiał on powody, dla których młodzi pracownicy niechętnie wstępują do związków zawodowych. Najważniejsze z nich to: brak odpowiednich informacji o działalności związkowej podczas edukacji szkolnej oraz strach przed tymi pracodawcami, którzy niechętnie widzą działalność związkową w swoich miejscach pracy.  Z kolei zespół Grzegorza omawiał badania z zakresu „Just tansition”. Koncepcja "Sprawiedliwej Transformacji" zyskuje na popularności na całym świecie, gdy narody zmagają się z wyzwaniami związanymi z przejściem od paliw kopalnych do odnawialnych źródeł energii. Ta transformacja nie dotyczy tylko technologii i infrastruktury, ale również zapewnienia, że zmiana nie pozostawi w tyle pracowników, społeczności i regionów, które są mocno zależne od przemysłu paliw kopalnych. Zagadnienie omawiano na przykładzie Polski, Hiszpanii, Słowenii oraz Łotwy.  Po powrocie ze szkolenia zespoły będą kontynuowały swoje badania w celu określenia zbieżności uzyskanych wyników z wytycznymi ETUC ACTION PROGRAMME 2023-2027. Finalne prace będą prezentowane w kwietniu 2024 władzom European Trade Union Institute.Kurs był realizowany w Centrum Szkoleniowym Związku Wolnych Związków Zawodowych Słowenii - Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). ZSSS to dobrowolna i demokratyczna organizacja, niezależna od partii politycznych, parlamentu, rządu i wspólnot religijnych, założona 6 kwietnia 1990 roku. Stowarzyszenie jest finansowane wyłącznie z opłat członkowskich i prac projektowych. Umowy społeczne i inne porozumienia dotyczące wynagrodzeń i konkretnych spraw gospodarczych i społecznych są zawierane w ramach partnerstwa trójstronnego. ZSSS ma przedstawicieli we wszystkich instytucjach zabezpieczenia społecznego oraz trzech przedstawicieli w radzie narodowej.  Związki zawodowe w Słowenii  Słoweńskie związki zawodowe rozwijały się jako część austriackich związków zawodowych już pod koniec XIX wieku. Zaczęły od organizacji edukacyjnych i samopomocowych, stopniowo przekształcając się w organizacje reprezentujące prawa pracowników. Poprawki do ustawodawstwa pracy pod koniec lat 80. stanowiły podstawę dla rozwoju negocjacji zbiorowych jako podstawowego narzędzia w stosunkach przemysłowych.  Do 1988 roku istniała tylko jedna organizacja związkowa, chociaż zmiany w ruchu związkowym już się rozpoczęły. W 1990 roku zaczęto wprowadzać pluralizm związkowy.Dziś w Słowenii działa siedem reprezentatywnych konfederacji związków zawodowych, a oprócz tego 28 związków zawodowych reprezentujących poszczególne sektory lub zawody. W pierwszej połowie lat 90. członkostwo w związkach zawodowych spadło do około 60% aktywnej populacji Słowenii. W drugiej połowie lat 90. związki zawodowe straciły około jednej trzeciej swoich członków.  W 1998 roku wskaźnik członkostwa w związkach zawodowych spadł do 42,8% i od tego czasu utrzymuje się na względnie stałym poziomie. W 2009 roku nowe dane wykazały dalszy spadek członkostwa do około 27%. Niemniej jednak należy podkreślić, że wskaźnik członkostwa w związkach zawodowych wśród aktywnej populacji jest najwyższy wśród nowych państw członkowskich UE i przewyższa nawet wiele starych państw członkowskich UE

Czytaj więcej

23 października 2023

Oświadczenie kierownictwa OPZZ o konieczności zaprzestania izraelskich ataków na ludność palestyńską i wszczęcia rzeczywistego procesu pokojowego

Oświadczenie kierownictwa OPZZ o konieczności zaprzestania izraelskich ataków na ludność palestyńską i wszczęcia rzeczywistego procesu pokojowego  Kierując się wartościami przyświecającymi reprezentowanemu przez nas ruchowi związkowemu – wolności i równości wszystkich ludzi oraz ich prawa do życia w pokoju – solidaryzujemy się z apelem palestyńskich związków zawodowych o położenie kresu wsparciu i legitymizacji izraelskich ataków na ludność palestyńską.  Wzywamy władze RP do zerwania współpracy wojskowej z Izraelem do momentu przerwania bombardowań Strefy Gazy i podejmowanych innych działań zbrojnych przeciw palestyńskim cywilom oraz przystąpienia przez władze izraelskie do rzeczywistego procesu pokojowego z Palestyńczykami. Nie możemy milczeć w obliczu tysięcy ofiar bombardowań, w tym wielu dzieci, równania z ziemią całych dzielnic mieszkalnych, potęgowania katastrofy humanitarnej poprzez odcinanie dostaw paliwa, elektryczności, wody, żywności i środków medycznych oraz w obliczu przymusowych przesiedleń setek tysięcy ludzi mających znamiona czystki etnicznej.  Dość już śmierci niewinnych ludzi jakiejkolwiek narodowości!  Pokój między ludźmi różnych wyznań i narodowości jest możliwy. Czas zakończyć spiralę przemocy, czego podstawowym warunkiem jest położenie kresu kolonializmowi, okupacji i apartheidowi, z którymi od dziesięcioleci mierzą się Palestyńczycy.  Kierownictwo OPZZ

Czytaj więcej

23 października 2023

OPZZ na IX Kongresie Estońskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EAKL)

OPZZ uczestniczyło IX Kongresie Estońskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EAKL), który odbył się 20 października. Jednym z założeń kongresu odbywającego się co cztery lata, jest wybór nowego przewodniczącego Centralnego Związku Związków.  O to stanowisko ubiegała się Kaia Vask, która została wybrana 93 głosami. Przewodnicząca podkreśliła, że najpilniejszym i największym wyzwaniem  jest zwiększenie liczby członków i podkreślała potrzebę zwracania się do ludzi, mówiąc  w zrozumiały sposób.  W  Kongresie wzięli udział poprzedni przewodniczących przewodniczący, oprócz ustępującego Jaan-Hendrik Toomel  (który pozostanie w sekretariacie związkowym) wzięli udział: Peep Peterson, Raivo Paavo, Harri Taliga. Rozdane zostały medale: Srebrny Medal otrzymała INGE LEITU - za wieloletnią aktywną działalność związkową, a Złotym Medalem zostali odznaczeni  HANNES ROOSAARE - za zasługi dla estońskich związków zawodowych oraz PEEP PETERSON - za wybitny wkład w promowanie estońskiego ruchu związkowego. Zaproszony na Kongres estoński minister gospodarki i technologii informatycznych TIIT RIISALO  odniósł się do bardzo dobrej współpracy i udanych negocjacji związkowych w sprawie płacy minimalnej, która w 2024 roku, wyniesie 820 EUR brutto. Podkreślono także ważną rolę współpracy międzynarodowej, ze szczególnym uwzględnieniem, że małe kraje, takie jak Estonia, Łotwa i Litwa poprzez współpracę mogą zwielokrotnić swoją siłę.  Na Kongresie Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych reprezentowała Magdalena Chojnowska z Wydziału Międzynarodowego OPZZ. Życzymy przewodniczącej Kai Vask siły oraz powodzenia w nowej roli!

Czytaj więcej

10 października 2023

ETUC EWC Conference 2023: więcej demokracji w miejscu pracy

5 i 6 października w Madrycie odbyła się coroczna, międzynarodowa konferencja Europejskich Rad Zakładowych (ERZ). Wzięło w niej udział ponad 130 osób z organizacji związkowych całej Europy. Organizatorem konferencji była Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ).  W wydarzeniu z ramienia OPZZ uczestniczyli  Marek Kuczyński, który pełni funkcję zastępcy Przewodniczącego Zespołu problemowego OPZZ ds. Europejskich Rad Zakładowych oraz Sebastian Dereń, członek Zespołu problemowego OPZZ ds. Europejskich Rad Zakładowych. Tegoroczną edycję poświęcono nowelizacji unijnej Dyrektywy w sprawie ERZ Podczas konferencji przedstawiono główne luki i wady obecnej dyrektywy, do których zaliczają się niejasne definicje kluczowych praw, takich jak: informacja, konsultacje, ponadnarodowość, poufność, a także nieodstraszające sankcje i nieskuteczny dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Oznacza to, że prawa ERZ do informacji i konsultacji istnieją często jedynie na papierze. Poważne wady obowiązującego prawodawstwa umożliwiają międzynarodowym firmom obchodzenie praw pracowników do informacji i konsultacji, a także różne traktowanie związkowców w zależności od  krajów z których się wywodzą. Istotna kwestia: demokratyzacja  Istotną kwestią na jaką zwrócił uwagę  Joaquin Pérez Rey -  hiszpański Sekretarz stanu ds. pracy i ekonomii społecznej w Ministerstwie Integracji, Zabezpieczenia Społecznego i Migracji, był  proces demokratyzacji i udziału związków zawodowych w tym procesie.  Konkretnie o poszanowanie praw pracowniczych, które należy zabezpieczyć poprzez instrumenty przymusu wobec pracodawcy w przypadku braku ich poszanowania. Zagrożenie karą braku poszanowania praw pracowniczych i związkowych zmusi pracodawcę do współdziałania. Wnioski delegatów Konkluzją delegatów było wezwanie, przekazane bezpośrednio podczas zdalnego połączenia z Komisarzem EU ds. Pracy i spraw socjalnych, do wprowadzenia zmian, które doprowadzą do bardzo potrzebnych ulepszeń w czterech kluczowych obszarach: egzekucji i dostępu do wymiaru sprawiedliwości równego dostępu do informacji i procesu konsultacyjnego jasnych definicji kluczowych praw ERZ  wzmocnienia roli eksperta związkowego

Czytaj więcej

20 września 2023

Fundusze Norweskie: spotkanie ekspertów w projekcie: „Godna praca dla pracowników migrujących w polskim sektorze rolnym”

Sukcesem zakończyło się spotkanie ekspertów w projekcie: „Godna praca dla pracowników migrujących w polskim sektorze rolnym”. Warszawa 20.09.2023 Data: 18 września 2023 roku Miejsce: Online W dniu 18 września 2023 roku odbyło się spotkanie eksperckie w ramach projektu "Godna praca dla pracowników migrujących w polskim sektorze rolnym”. Wydarzenie, które zgromadziło ekspertów z Polski i Norwegii, miało na celu analizę kwestii godnych warunków pracy dla pracowników migrujących w rolnictwie. Spotkanie rozpoczął Grzegorz Wysocki, koordynator projektu, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Rolnictwa. Dokładnie przedstawił on założenia projektu i otworzył panel ekspercki. Najważniejszym punktem spotkania było wystąpienie eksperta z Norwegii, Yaniny Unnli, reprezentantki LO Norge, największej organizacji pracowniczej w Norwegii, która zaprezentowała wybrane praktyki norweskie związane z integracją pracowników migrujących oraz prawami pracowników migracyjnych w sektorze rolnym. Ekspertka pokazała dwie prezentacje multimedialne dotyczące tych zagadnień, w których podkreślała rolę dialogu społecznego w Norwegii w kontekście ochrony praw pracowniczych. Po przerwie ekspertka Federacji Przedsiębiorców Polskich Grażyna Spytek-Bandurska przedstawiła wstępne wyniki badań empirycznych przeprowadzonych wśród polskich i ukraińskich pracowników sektora rolniczego. Omówiono negatywne zjawiska w sektorze oraz możliwości dialogu społecznego jako narzędzia wypracowania standardów godnej pracy w rolnictwie. „Już na tym etapie można było wysnuć wiele interesów wniosków i rozpocząć wielowątkową dyskusję” skomentował ekspert z ramienia ZZPR Pan Paweł Galec. „W zakresie godnej pracy rozumianej jako zgodnej z przepisami opierającej się o sprawiedliwe i odpowiednie warunki pracy związki zawodowe mają szerokie możliwości prawno-organizacyjne. To właśnie organizacje związkowe reprezentują osoby zatrudnione bronią ich godności, praw oraz interesów materialnych i moralnych, zarówno zbiorowych jak i indywidualnych. Podmioty te są właściwe w zakresie współuczestniczenia w tworzeniu korzystnych warunków pracy bytu. Jestem przekonany, że wyniki ankiet mogą okazać się niezwykle pomocne dla organizacji działających w sektorze rolniczym w zakresie wzrostu uzwiązkowienia oraz obrony praw pracowników migrujących” dodał. Spotkanie zakończyło się dyskusją w gronie uczestników między innymi ekspertki Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Migracyjnych Pani Alicji Rzeczkowskiej. Było to ważny krok w realizacji projektu.

Czytaj więcej

18 września 2023

18 września: Europejski Dzień Równej Płacy

18 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Równej Płacy. Jego rolą jest zwrócenie uwagi na niesprawiedliwy system wynagrodzeń kobiet i mężczyzn, który różnicuje ich płace za tą samą pracę (lub pracę o tej samej wartości) z uwagi na płeć oraz potrzebę przeciwdziałania temu zjawisku jako niezgodnego z prawem. To zróżnicowanie wynagrodzeń tak zwana luka płacowa, której nie da się uzasadnić żadnymi obiektywnymi kryteriami, płace kobiet i mężczyzn są różne tylko ze względu na płeć. Prawo jest stanowcze… Prawo dostarcza nam wielu przepisów wskazujących na zakaz dyskryminacji płacowej i obowiązek równego wynagradzania pracowników za tą samą pracę. Prawo międzynarodowe i krajowe przewiduje również szereg obowiązków dla państwa i pracodawców mających na celu wyrównywanie nierówności i zapobieganie płacowym praktykom dyskryminacyjnym, w tym ze względu na płeć. Wyrażone są one jako główna wartość UE np. w art. 157 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz innych dokumentach prawodawczych takich jak:  Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (Cel 8: Wzrost gospodarczy i godna praca), Konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) i polskiej Konstytucji. … a praktyka nieskuteczna Niestety nadal istnieje spora różnica miedzy płacami kobiet i mężczyzn za pracę o tej samej wartości. Przepisy zakazujące dyskryminacji nie są przestrzegane. Do chwili obecnej, pomimo działań na rzecz wzmocnienia pozycji kobiet na rynku pracy, w dalszym ciągu utrzymuje się ich strukturalne nierówne traktowanie. Szacuje się, że luka płacowa wynosi około 20 % w skali globalnej i około 14% w Europie.  W Polsce zaś wynosi ona według Eurostatu 4,5% jednak informacja ta obarczona jest mankamentami, które powodują że prawdziwa skala luki płacowej nie jest w niej uwidoczniona. P różnicach płacowych pisaliśmy TUTAJ) OPZZ od wielu lat wskazuje, że ustawodawstwo polskie nie chroni pracowników przed dyskryminacją płacową w sposób wystarczający oraz działania państwa skierowane na wyrównanie różnic między wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn za tę samą pracę lub pracę o tej samej wartości nie zapewniają pracownikom skutecznej ochrony w tym zakresie. Również z tego względu OPZZ włączyło się na poziomie europejskim w prace nad dyrektywą dotyczącą przejrzystości wynagrodzeń, która weszła w życie w kwietniu 2023 r.  Uchwalenie dyrektywy (jej tekst znajdziesz TUTAJ)  uznajemy sukces europejskich związków zawodowych. Co możemy zrobić? OPZZ apeluje o szybką implementację dyrektywy do porządku krajowego, na którą czas mamy co prawda do 2026 r. Uważamy jednak, że przestrzegania prawa w obszarze równego wynagradzania wymaga pilnych działań. OPZZ włączy się w prace nad dostosowaniem przepisów krajowych na rzecz urzeczywistnienia prawa do transparentnych, precyzyjnych i sprawiedliwych mechanizmów kształtowania wynagrodzeń i zasad płacowych, sprzyjających równości płac w prawie krajowym.  Niezależnie od tego już teraz związki zawodowe mogą pytać swoich pracodawców o informację dotyczącą poziomu wynagrodzeń w określonych kategoriach pracowników w podziale na płeć. Informacje te mogą stanowić podstawę do działań organizacji związkowych na rzecz wyrównania luki płacowej na poziomie przedsiębiorstwa czy zakładu pracy (np. urzędu). Zachęcamy do takich działań organizacje związkowe zrzeszone w OPZZ! (MCH, KP)

Czytaj więcej

15 września 2023

Fundusze Norweskie: wyniki mapowania przepływów migracyjnych w polskim rolnictwie - reakcja na kryzys ukraiński

WYNIKI MAPOWANIA PRZEPŁYWÓW MIGRACYJNYCH W POLSKIM ROLNICTWIE: REAKCJA NA KRYZYS UKRAIŃSKI Warszawa, 15.09.2023 r. W ramach Projektu „Godna praca pracowników migracyjnych w polskim sektorze rolnym” od czerwca 2023r. przeprowadzono szczegółowe badania oraz konsultacje z rolnikami i pracownikami migrującymi. Badania te miały na celu zrozumienie i ocenę warunków pracy oraz praw pracowników migrujących w polskim sektorze rolnictwa, a także zbadanie ogólnego obrazu przepływów migracyjnych w wyniku kryzysu na Ukrainie. Trwający do września 2023 roku projekt badawczy pozwolił na zebranie cennych danych od 100 rolników i 200 pracowników migrujących na terenie całej Polski. Wyniki tych badań zostały zawarte w PUBLIKACJI EKSPERTA, która stanowi istotną podstawę dla dalszych działań oraz inicjatyw projektowych. Pozyskane dane stanowią istotny wkład w zrozumienie wyzwań i szans związanych z migracją pracowników w rolnictwie oraz mogą przyczynić się do podejmowania bardziej świadomych i efektywnych działań na rzecz poprawy sytuacji pracowników migrujących.

Czytaj więcej

10 września 2023

International Lawyers Assisting Workers Network (ILAW Network) spotkanie regionalne w OPZZ

International Lawyers Assisting Workers Network (ILAW Network) to organizacja międzynarodowa zrzeszająca prawników wszystkich kontynentów zajmujących się prawami związkowymi i pracowniczymi i kierowana przez Jeffreya Vogta, dyrektora Departamentu Praworządności. 8 i 9 września w siedzibie OPZZ odbyło się spotkanie regionalne sieci ILAW. Podstawową misją ILAW Network jest łączenie prawników praktyków i naukowców w wymianie pomysłów i informacji w celu jak najlepszego reprezentowania praw i interesów pracowników i ich organizacji, gdziekolwiek się znajdują. Spotkanie regionalne było wspaniałą okazją do wysłuchania badaczy ostatnich raportów sieci ILAW na temat telepracy, przyjrzenia się prawu, regulacjom, rzeczywistej praktyce i wyzwaniom, które obecnie istnieją. Podczas spotkania zostały przedyskutowane poniższe tematy: zmiany w UE w odniesieniu do pracy na platformach internetowych, omówione zostały ostatnie badania i interwencje ILAW dotyczące pracy na platformach oraz określono ewentualne możliwe strategie, cele rzecznictwa, zmiany polityki potrzebne do zapewnienia pracownikom platform cyfrowych możliwości pełnego korzystania z ich praw i ochrony na mocy prawa pracy; Ochrona praw pracowników gospodarki nieformalnej została uznana za jeden z priorytetowych obszarów przyszłej pracy ILAW Network. Ten panel koncentrował się na dzieleniu się różnorodnymi doświadczeniami w zakresie praw pracowników gospodarki nieformalnej w różnych krajach, co doprowadziło do dyskusji na temat wspólnej pracy na rzecz lepszej ochrony pracowników nieformalnych w regionie; kwestia mediacji, która już wcześniej została uznana za główny priorytet podczas globalnej konferencji ILAW Network w Brukseli. Zgodnie z prośbą członków, sieć wybrała temat mediacji jako kolejny temat projektu Future of Labor Law (WIKI) w celu opracowania modelowych przepisów i polityk w tej dziedzinie. Zostały zaprezentowane ustalenia sieci ILAW i doświadczenia innych kolegów na ten sam temat. Jest to okazja do lepszego zaangażowania się w Wiki, a także zidentyfikowania strategii i wszelkich pozytywnych zmian w odniesieniu do regulacji lub sporów sądowych dotyczących mediacji w zakresie prawa pracy. Zakaz dyskryminacji i zapobieganie jej to zagadnienie, dla którego ILAW wraz ze swoimi członkami podjęła szereg działań w tym zakresie, takich jak: badania, działania podnoszące świadomość, alternatywne raportowanie do różnych międzynarodowych organów traktatowych. Panel skupił się na praktykach stosowanych w różnych krajach, po czym nastąpi dyskusja na temat możliwości przyszłej współpracy. Podczas spotkania członkowie byli wspierani w zidentyfikowaniu potencjalnych strategii w zakresie sporów sądowych, negocjacji lub rzecznictwa politycznego, które można powielać, oraz zapewnić, że sieć ILAW może wspierać te prace na poziomie krajowym, regionalnym i globalnym. W oparciu o wyniki tych raportów, sesja ta pozwoliła członkom ILAW na wstępne opracowanie strategii rozwiązania przedstawionych problemów poprzez rzecznictwo polityczne i ewentualne spory sądowe.

Czytaj więcej

01 września 2023

Fundusze norweskie: Godna praca dla pracowników migrujących w polskim sektorze rolnym

Projekt Norway Grants na rzecz lepszych warunków pracy NO 2022/348385 Warszawa, 01.09.2023 r. Projekt "Godna praca dla pracowników migrujących w polskim sektorze rolnym", finansowany przez Norway Grants, skupia się na poprawie sytuacji pracowników sezonowych, zwłaszcza ukraińskich migrantów, zatrudnionych w polskim rolnictwie. Projekt ma na celu wyeliminowanie form wyzysku i zapewnienie godnych warunków pracy dla pracowników rolnych. Wykorzystując doświadczenia zdobyte w poprzednich inicjatywach, zwłaszcza w zakresie dialogu społecznego w sektorze rolnym, Projekt ma na celu dostosowanie się do nowych wyzwań, jakie niesie konflikt na Ukrainie i wzrost liczby ukraińskich uchodźców w Polsce. Głównym celem projektu jest: Zapewnienie lepszych i godnych warunków pracy: Projekt skupi się na poprawie warunków pracy pracowników migrujących, zwłaszcza pracowników sezonowych, z naciskiem na pracowników ukraińskich w sektorze rolnym. Wzmocnienie dialogu społecznego: Projekt będzie działać na rzecz wzmocnienia dialogu społecznego, włączając w to pracodawców, pracowników i instytucje rządowe, aby tworzyć bardziej sprawiedliwe i godne środowisko pracy dla migrantów. W ramach projektu zostaną przeprowadzone konkretne działania: Analiza warunków pracy i potrzeb pracowników migrujących w sektorze rolnym. Opracowanie i wdrożenie mechanizmów poprawy jakości zatrudnienia oraz zapewnienia godnych warunków pracy. Organizacja szkoleń i warsztatów na temat praw pracowników i obowiązków pracodawców. Promowanie dialogu społecznego i wymiany informacji między pracownikami, pracodawcami i władzami lokalnymi. Projekt realizuje Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa we współpracy z Federacją Przedsiębiorców Polskich oraz Polskim Stowarzyszeniem Pracowników Migracyjnych. Programme “Social Dialogue – Decent Work”/ Realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu “Dialog Społeczny – Godna Praca”, pt. Decent work for migrant workers in the Polish agricultural sector., Norway Grants no 2022/348385

Czytaj więcej