Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Świat

10 lipca 2023

HLPF ONZ 2023: bez godnej pracy nie ma zrównoważonego rozwoju!

Polityczne Forum Wysokiego Szczebla ONZ 2023 r., to coroczna konferencja, w ramach której członkowie ONZ omawiają są postępy realizacji Agendy 2030. Agenda ONZ to strategia rozwoju świata do 2030 roku, którą z obowiązało się realizować 193 państw, w tym Polska. Katarzyna Pietrzak, Wydział Polityki Gospodarczej OPZZ Strategia została przyjęta w 2015 r. wraz z niezwykle ambitnymi 17. Celami zrównoważonego rozwoju (poznaj bliżej Cele TUTAJ). Wypełnienie zobowiązań zawartych w Agendzie Organizacji Narodów Zjednoczonych ma doniosłe znaczenie dla poprawy warunków życia i pracy pracowników, stąd zaangażowanie związków zawodowych w działania rzecznicze. OPZZ od początku stoi na stanowisku, że bez zapewnienia pracownikom godnych warunków pracy i godziwych wynagrodzeń nie będzie można mówić o zrównoważonym rozwoju państw. Forum ONZ będzie odbywać się w dniach 10-20 lipca 2023 r. Jego tematem przewodnim będzie „Przyspieszenie wychodzenia z pandemii COVID-19 i pełne wdrożenie Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach.” Co roku ONZ wybiera kilka z 17. Celów Agendy, których postępowi realizacji przygląda się szczególnie wnikliwie. W tym roku będzie to Cel 6.(Czysta woda i warunki sanitarne), Cel 7. (Czysta i dostępna energia), Cel 9.(Innowacyjność, przemysł i infrastruktura), Cel 11. (Zrównoważone miasta i społeczności) i Cel 17. (Partnerstwa na rzecz celów). Ponadto, w trakcie Forum 40 państw, w tym Polska, przedstawi ONZ sprawozdanie z realizacji Agendy 2030. OPZZ, w ramach konsultowania projektu sprawozdania przygotowanego przez rząd dla ONZ, krytycznie oceniło postępy realizacji Celów zrównoważonego rozwoju przez Polskę, w szczególności odnoszących się do godnej pracy i równości płci a także dialogu społecznego(pisaliśmy o tym TUTAJ). Forum ONZ to dobry moment na zasygnalizowanie postulatów związków zawodowych, w szczególności dotyczących godnej pracy i płacy, przestrzegania praw pracowniczych i związkowych oraz zwiększenia roli dialogu społecznego w gospodarce. Uważamy, że realizacja działań w tym zakresie jest kluczowa dla wypełnienia wszystkich Celów zrównoważonego rozwoju Agendy ONZ. Niestety, zostało jedynie 7 lat na wypełnienie zobowiązań z niej wynikających a wiele strategicznych ambicji Agendy jest zagrożonych (choćby w obszarze ubóstwa). OPZZ wraz z Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych przypomni w trakcie trwania Politycznego Forum Wysokiego Szczebla ONZ propozycje działań w ramach Celów 6, 7, 8, 9, 11, 17 zrównoważonego rozwoju. Będziemy o nich pisać w kolejnych dniach trwania Forum ONZ na stronie OPZZ. Więcej informacji TUTAJ

Czytaj więcej

20 czerwca 2023

111 sesja Międzynarodowej Organizacji Pracy

W dniach 5-16 czerwca w Genewie odbyła się 111 Sesja MOP. Wzięli w niej udział delegaci reprezentujący stronę pracowniczą, m.in. przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. W skład polskiej delegacji weszli: Ewa Kędzior, NSZZ "Solidarność" - delegatka; Komitet ds. przestrzegania Standardów MOP Piotr Ostrowski, OPZZ - zastępca delegata; Komitet ds. ustanowienia standardu praktyk zawodowych Jacek Dubiński, OPZZ - ekspert; Komitet ds. ochrony pracy Rafał Jankowski, Forum ZZ - ekspert; Komitet ds. przestrzegania Standardów MOP Jan Polaczek, Forum ZZ - ekspert; Komitet ds. transformacji w okresie przejściowym/zrównoważonej ekonomii z ochroną środowiska i społeczeństwa Yuri Ravavoi, NSZZ „Solidarność” – ekspert; Komitet ds. transformacji w okresie przejściowym/zrównoważonej ekonomii z ochroną środowiska i społeczeństwa Przemówienie w imieniu wszystkich związków zawodowych na Sesji Plenarnej wygłosiła Ewa Kędzior. Dyskutowano także o negocjacjach budżetu MOP na kolejny rok oraz sprawie niezależnego ruchu związkowego na Białorusi. Komitet ds. przestrzegania standardów MOP rozpatrzył 24 sprawy. Dotyczyły one braku ich przestrzegania – w dużej mierze naruszania Konwencji 87: dotyczącej wolności związkowej zrzeszania się oraz Konwencji 98 mówiącej o rokowaniach zbiorowych pracy. Dyskusje i niekiedy burzliwe negocjacje do 14 czerwca. Najdłuższe i najintensywniejsze dyskusje toczyły się w Komitecie ds. ochrony pracy, gdzie poruszano kwestie dotyczące minimów płacowych, układów zbiorowych pracy, zabezpieczenia socjalnego, wyjścia z nieformalnego zatrudnienia, pracowników domowych oraz pracy zdalnej z uwzględnieniem platform cyfrowych.  111 Sesja MOP zakończyła się sukcesem. Przyjęto następujące Instrumenty Międzynarodowej Organizacji Pracy: standard Praktyk Zawodowych, rezolucję Transformacji w okresie przejściowym /zrównoważonej ekonomii z ochroną środowiska i społeczeństwa/, rezolucję Ochrony Pracy, rozpatrzono 24 sprawy naruszania standardów MOP dając państwom czas na ich uregulowanie, przyjęto budżet MOP na 2024 rok. Sesji MOP tradycyjnie już towarzyszyły manifestacje w okolicach słynnego Krzesła. Tym razem protesty dotyczyły: wolności Kurdów w Turcji, wolności związkowych i uwolnienia z więzień związkowców na Białorusi, uwolnienia Alieksieja Nawalnego, solidarności z Ukrainą. Przez Genewę przeszła również duża Parada Równości. (Jacek Dubiński, OPZZ)

Czytaj więcej

19 czerwca 2023

Szkolenie: ERZ jako narzędzie demokracji w miejscu pracy

"ERZ jako narzędzie demokracji w miejscu pracy" - pod takim tytułem odbyło się szkolenie przeprowadzone 14-16 czerwca w Portugalii. Zrozumienie aspektu demokracji w tworzeniu Europejskich Rad Zakładowych jest istotnym elementem w odpowiedzi na pytania: jaką pełnią rolę w miejscu pracy, jak można przenikać w struktury i wzmacniać związki zawodowe, a także jak współpracować z nimi, jak zwiększać uzwiązkowienie oraz w jaki sposób związki zawodowe mogą wzmacniać ERZ-ty? Szkolenie rozpoczęło się od dyskusji nad definicją demokracji z punktu widzenia uczestników szkolenia. Rozmawiano też, jaką rolę odgrywa w niej ERZ. Podczas szkolenia podkreślono tematy, które powinny zawierać umowy ERZ-towe, a także jak powinna wyglądać demokracja w praktyce, gdzie m.in. równość i integracja powinny być tematem zainteresowania ERZ. Poza informacjami dotyczącymi demokracji w pracy w perspektywie historycznej, w dyrektywach i programach związków zawodowych, omówione zostały:  wybory do ERZ i modele i modele dystrybucji miejsc, znaczenie współpracy w przypadku restrukturyzacji ponadnarodowej oraz sposoby poprawy funkcjonowania ERZ . Uczestnicy mieli również możliwość wzięcia udziału w wymianie poglądów na temat potrzeb ERZ w dostępie do wymiaru sprawiedliwości. Przedstawiono też przegląd procesu ulepszania prawa UE, a w tym proces rewizji dyrektywy w sprawie ERZ znany również jako raport Radtkego, jako przykład demokracji w UE. Kolejnym istotnym zagadnieniem były informacje, w jaki sposób ominąć przeszkody wynikające z nadużywania przez pracodawcę klauzul poufności, mogliśmy usłyszeć szokujące przypadki wręczania przez pracodawcę do podpisu umów dotyczących klauzul poufności zagrożonymi wielotysięcznymi karami za ich naruszenie! Punktem końcowym było planowanie działań na rzecz demokracji poprzez tworzenie zestawu działań dla ERZ w celu poprawy demokracji w miejscu pracy. W szkoleniu tym wzięli udział:  Magdalena Chojnowska, z wydziału międzynarodowego OPZZ,  Jarosław Szunejko z Rady OPZZ województwa Warmińsko-Mazurskiego i przewodniczący OPZZ-towego zespołu ds. ERZ,  Edyta Górecka (ERZ Orlen), Szymon Kazimierski (ERZ Credit Agricole), Jacek Murawski (ERZ Alstom)oraz Karolina Elegańczyk z Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Elektrochemików (również członek ERZ). Szkolenie było zorganizowane przez Europejski Instytut Związków Zawodowych (ETUI) i finansowane ze środków Unii Europejskiej. Dziękujemy za bezcenną wymianę doświadczeń z partnerami z innych krajów!

Czytaj więcej

01 czerwca 2023

Stanowisko Prezydium OPZZ ws. wsparcia niezależnych związków zawodowych Białorusi

Prezydium OPZZ wzywa przedstawicieli polskiego rządu oraz przedstawicieli organizacji pracodawców do solidarności ze związkami zawodowymi i poparcia projektu rezolucji Międzynarodowej Konferencji Pracy, która będzie obradowała w Genewie podczas 111. sesji w czerwcu 2023 r. Stanowisko Prezydium OPZZ ws. wsparcia niezależnych związków zawodowych Białorusi 19 kwietnia 2023 r. minął rok od masowych aresztowań liderów białoruskich Niezależnych Związków Zawodowych. Impulsem do ostatecznego zamknięcia kwestii istnienia demokratycznego ruchu zawodowego dla reżimu Łukaszenki były żądania kierownictwa Białoruskiego Kongresu Demokratycznych Związków Zawodowych (BKDP), aby zaprzestać działań wojennych i wycofać wojska rosyjskie z terytorium Białorusi oraz Ukrainy. Na Białorusi zlikwidowano wszystkie demokratycznie działające związki zawodowe, a działalność związkowa - poza ramami prorządowej federacji związków zawodowych - jest obecnie zakazana. 24 marca 2023 r. Sąd Najwyższy Białorusi zdecydował o podtrzymaniu wyroków wydanych na kolegów z BKDP. Pomimo silnego zaangażowania społeczności międzynarodowej, w tym miedzy innymi: Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (ETUC), Paneuropejskiej Rady Regionalnej (PERC) i OPZZ potępiających tę decyzję i wzywających do silnego wsparcia dla niezależnych białoruskich związkowców, sytuacja nie uległa zmianie. Co więcej, powszechną i okrutną praktyką stały się aresztowania niezależnych związkowców. Do chwili obecnej rząd Białorusi nie poinformował o podjęciu żadnych kroków w celu odwołania środków ustawodawczych i innych środków prowadzących bezpośrednio lub pośrednio do zdelegalizowania niezależnych związków zawodowych - pomimo wcześniejszych pilnych wezwań do poszanowania praw związkowych i praw człowieka. W listopadzie 2022 r. do rządu Białorusi skierował je Organ Zarządzający Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Ponadto, pomimo wielokrotnych próśb, nie otrzymano też dostępu do osób zatrzymanych w celu ustalenia okoliczności ich aresztowania oraz warunków przetrzymywania. Wyrok Sądu Najwyższego Białorusi zapadł w tym samym tygodniu, w którym Rada Administracyjna MOP podjęła decyzję o przedłożeniu na Międzynarodowej Konferencji Pracy w czerwcu tego roku rezolucji na podstawie paragrafu 33. Konstytucji MOP. Jej celem jest zapewnienie przestrzegania przez rząd Białorusi zaleceń komisji śledczej MOP w odniesieniu do konwencji nr 87, dotyczącej wolności związkowej i ochrony praw związkowych, jak również konwencji nr 98, odnoszącej się do stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych. Prezydium OPZZ wzywa przedstawicieli polskiego rządu oraz przedstawicieli organizacji pracodawców do solidarności ze związkami zawodowymi i poparcia projektu rezolucji Międzynarodowej Konferencji Pracy, która będzie obradowała w Genewie podczas 111. sesji w czerwcu 2023 r. W związku z powyższym wzywamy między innymi do poparcia: zorganizowania przez MOP na przyszłych sesjach specjalnego posiedzenia Komitetu ds. Stosowania Norm w celu omówienia stosowania Konwencji nr 87 i 98 przez rząd Białorusi oraz realizacji zaleceń komisji śledczej; zachęcenia rządów do zrewidowania, w świetle wniosków komisji śledczej, stosunków, jakie mogą utrzymywać z rządem Białorusi i podjęcia odpowiednich kroków w celu zapewnienia, że rząd Białorusi nie będzie mógł wykorzystywać tych stosunków do utrwalenia lub rozszerzania naruszeń praw pracowniczych w zakresie wolności zrzeszania się, jak również do wdrożenia przez Białoruś zaleceń komisji śledczej, w tym stworzenia klimatu sprzyjającego wolności zrzeszania się; zapewnienia przestrzegania zasady non-refoulment, jednej z najważniejszych zasad międzynarodowych, która stanowi, że osoby, której odmówiono przyznania statusu uchodźcy, nie wolno deportować do kraju, gdzie groziłoby jej niebezpieczeństwo prześladowania. Biorąc pod uwagę, że obrońcy związków zawodowych i obrońcy praw człowieka są na Białorusi zagrożeni prześladowaniem, zapewnienie respektowania tej zasady jest konieczne; wezwania rządu Białorusi do pilnego przyjęcia trójstronnej misji MOP w celu zebrania informacji na temat realizacji zaleceń Komisji Śledczej i późniejszych zaleceń organów nadzorczych MOP, w tym wizyty u niezależnych przywódców i działaczy związkowych przebywających w aresztach lub więzieniach. Swoim wezwaniem Prezydium OPZZ chce zwrócić uwagę na sytuacje naszych koleżanek i kolegów, którzy zostali skazani na karę więzienia — od 1 do 9 lat. Ponad trzydziestu związkowców zostało wpisanych przez obrońców praw człowieka na długą listę więźniów politycznych na Białorusi, która zawiera nazwiska aż 1460 osób. W ciągu ostatnich dwóch lat reżim Łukaszenki zlikwidował ponad 700 organizacji oraz inicjatyw publicznych. Skazani działacze związkowi znajdują się na listach ekstremistów i terrorystów. Każdego dnia słyszymy o kolejnych aresztowaniach, torturach, rewizjach i grzywnach na terenie Białorusi, gdzie terror stał się integralną częścią życia i mentalnie cofnął kraj do strasznej przeszłości stalinowskich represji. Solidarność i wsparcie to jedno z najskuteczniejszych narzędzi, dzięki któremu pracownicy oraz związki zawodowe mogą walczyć o swoje prawa i interesy. Dlatego ponownie wzywamy do obrony bezkarnie niszczonych związków zawodowych. Masowe aresztowania, prześladowania i zastraszanie pracowników są makabrycznym przykładem lekceważenia podstawowych praw człowieka, który nie może pozostać niezauważony. Prezydium OPZZ Stanowisko Prezydium OPZZ ws. wsparcia niezależnych związków zawodowych Białorusi TUTAJ \

Czytaj więcej

31 maja 2023

Apel OPZZ: głosowanie PE dotyczące dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSDD)

1 czerwca  odbędzie się głosowanie Parlamentu Europejskiego dotyczące dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSDD). W związku z tym OPZZ wystosowało apel do polskich europarlamentarzystów o poparcie sprawozdania Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego JURI. Apel znajdziesz TUTAJ Zaledwie miesiąc temu obchodziliśmy 10. rocznicę katastrofy w fabryce Rana Plaza w Bangladeszu, w wyniku której życie straciło 1134 pracowników, a ponad 2500 zostało rannych. Tej tragedii można byłoby zapobiec, gdyby europejskie firmy poważnie potraktowały ryzyka występujące w łańcuchu dostaw i w porę zainteresowały się zdrowiem oraz bezpieczeństwem pracujących. Zasadnicze przepisy dotyczące należytej staranności w zakresie praw człowieka muszą zagwarantować, że takie tragedie już nigdy się nie powtórzą. OPZZ podkreśliło, że propozycja Komisji Europejskiej nie daje takiej gwarancji. Oczekujemy więc, że Parlament Europejski poprawi wniosek Komisji. Sprawozdanie przegłosowane w Komisji Prawnej JURI częściowo przybliża nas do tego celu. Chociaż potrzebne są także inne zmiany przepisów prawa, aby skutecznie i kompleksowo chronić prawa człowieka, OPZZ  jest przekonane, że przyjęcie sprawozdania będzie ważnym krokiem w kierunku zwiększenia ochrony pracujących. Prosimy Was o wsparcie, którego potrzebujemy! Wyślij tutaj Tweeta lub email do swojego europosła! Widżet umożliwia znalezienie krajowych posłów do PE i wysłanie tweeta bezpośrednio do nich. Strona jest pojedynczym działaniem w ramach marki "Justice is Everybody's Business", bez konieczności rejestracji i wypełniania formularza. Szablony tweetów opierają się na szerokich komunikatach dotyczących klimatu i dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Czytaj więcej

25 maja 2023

Konsultacje z partnerami społecznymi w sprawie ewentualnej zmiany dyrektywy 2009/38/WE dot. ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania

Komisja Europejska, w ramach pierwszego etapu konsultacji z partnerami społecznymi dotyczącego ewentualnej zmiany dyrektywy 2009/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ustanowienia europejskiej rady zakładowej lub trybu informowania pracowników i konsultowania się z nimi w przedsiębiorstwach lub w grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym, zwróciła się w pisemnym dokumencie do Europejskich Partnerów Społecznych o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące, m.in. prawidłowości określonych w tym dokumencie kwestii i możliwych obszarów dalszych działań UE, potrzeby działania UE w celu rozwiązania zidentyfikowanych problemów, a także możliwości podjęcia dialogu na podstawie art. 155 TFUE w sprawach określonych w konsultacjach. W odpowiedzi EKZZ przedstawiła swoje poparcie podjęcia działań mających na celu zmianę dyrektywy 2009/38/WE w celu stworzenia warunków prawnych umożliwiających egzekwowanie i wzmacnianie praw europejskich rad zakładowych. Dokument konsultacyjny Komisji Europejskiej, poparł apel o prawo do tymczasowego zawieszenia decyzji przedsiębiorstwa w przypadku naruszenia procedur informowania i konsultacji, a nawet unieważnienia decyzji przedsiębiorstwa w przypadku powtarzających się naruszeń. Realizacja tego prawa wymagać będzie istnienia systemu administracyjnego lub sądowego, który umożliwi szybkie podejmowanie decyzji. Ponadto, EKZZ aprobuje stanowisko Parlamentu Europejskiego dotyczące nakładania kar finansowych w zależności od obrotu przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw. Wprowadzenie kar w wysokości do 2% rocznego światowego obrotu mogłoby skutecznie i odstraszająco oddziaływać na przedsiębiorstwa nie przestrzegające przepisów. Niezbędne jest zapewnienie także skutecznego dostępu europejskich rad zakładowych do wymiaru sprawiedliwości. EKZZ wskazał, że nadal istnieją liczne przeszkody, które nie pozwalają ERZ na realizację ich praw przed sądem. Integralną częścią procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie na wszystkich poziomach: lokalnym, krajowym i ponadnarodowym musi być informowanie i konsultowanie. Konsultacje powinny odbywać się w odpowiednim terminie, aby ERZ miała wystarczająco dużo czasu na przeprowadzenie dogłębnej oceny dostarczonych informacji, w tym w razie potrzeby przy wsparciu ekspertów. Jednym z obszarów do podjęcia działań jest także zapobieganie nadużywaniu klauzuli poufności. EKZZ postuluje objęcie zakresem dyrektywy wszystkich porozumień oraz potwierdza swoje pełne zaangażowanie w dialog społeczny wskazując, że jest zasadniczo otwarty na rozpoczęcie negocjacji z pracodawcami. OPZZ popiera odpowiedź EKZZ w przedmiocie zmiany dyrektywy zostanie przesłana do Komisji Europejskiej jeszcze w maju 2023 r. Naszym zdaniem zmiana dyrektywy 2009/38/WE jest niezbędna, gdyż obecnie obowiązujące rozwiązania nie spełniają już swojej roli.

Czytaj więcej

23 maja 2023

Dziś rozpoczyna się XV Kongres Statutowy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych

Już dziś rozpoczyna się XV Kongres Statutowy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych. EKZZ świętuje 50. rocznicę powstania pod hasłem "Razem na rzecz sprawiedliwego porozumienia dla pracowników". Podczas czterodniowego Kongresu w Berlinie związkowcy z całej Europy będą dyskutować oraz uzgadniać program działań związków zawodowych na poziomie europejskim na kolejne cztery lata. Biuro prasowe OPZZ W Kongresie EKZZ weźmie udział około 600 delegatów krajowych związków zawodowych, w tym sekretarze generalni i/lub przewodniczący około 93 krajowych organizacji związkowych z 41 krajów europejskich, 10 europejskich sektorowych federacji związków zawodowych oraz goście specjalni z Europy i świata. Europejscy liderzy związkowi będą przez cztery dni dyskutować o żądaniach i priorytetach związków zawodowych w celu zapewnienia sprawiedliwego traktowania pracowników. Wymienią poglądy na temat odnowy związków zawodowych, przyszłości pracy, nowego modelu gospodarczego dla ludzi i planety, przyszłości Europy oraz silniejszej EKZZ. Kongres będzie również świętował 50 lat istnienia Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych: 50 lat walki o ludzi pracy. Wybrane zostaną także nowe władze EKZZ, a Kongres zatwierdzi sprawozdanie z działalności na lata 2019 - 2023, zmieni Konstytucję EKZZ i przyjmie kluczowe dokumenty, w tym Manifest Berliński i Program Działania EKZZ na lata 2023-2027. Podczas Kongresu wystąpią również decydenci polityczni, w tym Olaf Scholz, Kanclerz Federalny Niemiec, Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Hubertus Heil, Federalny Minister Pracy i Spraw Społecznych Niemiec, Nicolas Schmit, Komisarz Europejski ds. Pracy i Praw Społecznych (pełna lista gości dostępna w programie). Kongresowe debaty EKZZ zainteresują wielu członków związków zawodowych, dlatego w tym roku główne obrady konferencji i debaty panelowe będą transmitowane na żywo w mediach społecznościowych:      Twitter: @etuc_ces   Facebook: ETUCCES Instagram: @etucces LinkedIn: CES - ETUC Delegatami na XV Kongres EKZZ z ramienia OPZZ są Błażej Mądrzycki - wiceprzewodniczący OPZZ, Magdalena Chojnowska, Monika Bocian, Mariusz Janus i Adam Wdowiak (zastępca delegata). Więcej informacji oraz live stream całego wydarzenia: etuc.org/en/congress 

Czytaj więcej

15 maja 2023

Strajk kierowców z Gruzji i Uzbekistanu: informacja od Głównego Inspektora Transportu Drogowego

W kwietniu OPZZ zwróciło z wnioskiem do Głównego Inspektora Pracy o pilną interwencję w związku ze strajkiem grupy kierowców z Uzbekistanu i Gruzji pracujących w przedsiębiorstwach z grupy AGMA & LUK: LUK MAZ, AGMEZ oraz IMPERIA. O sprawie pisaliśmy TUTAJ Jak się okazało, firmy te już wcześniej pozostawały w zainteresowaniu inspektoratu drogowego, a pojazdy należące do tych podmiotów podlegały kontrolom drogowym Inspekcji Transportu Drogowego. Jeszcze przed strajkiem kierowców pośród przeprowadzonych kontroli 24 z nich zakończyło się stwierdzeniem naruszeń. W ich efekcie na przedsiębiorców nałożono kary administracyjne lub ukarano kierowców mandatami karnymi. „Do najczęściej stwierdzanych naruszeń należały naruszenia związane z przestrzeganiem norm dotyczących czasu prowadzenia pojazdów lub użytkowania urządzeń służących do rejestracji czasu pracy kierowcy, a także okazania wymaganych w trakcie wykonywania przewozu drogowego dokumentów, w tym w szczególności świadectwa kierowcy potwierdzającego m. in. posiadanie przez niego wymaganych kwalifikacji, a także orzeczeń o braku przeciwwskazań zdrowotnych oraz braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Co wykazały poprzednie kontrole WITD w Krakowie? Wskazane przedsiębiorstwa zostały zgodnie z właściwością terytorialną poddane również kontrolom w siedzibie przedsiębiorstwa przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie. W roku 2022 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie przeprowadził kontrole w siedzibach wszystkich trzech przedsiębiorstw, sprawdzając czy przedsiębiorcy wywiązują się z obowiązków wynikających z zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2201). Kontrole zakończyły się stwierdzeniem nieprawidłowości i nałożeniem w postępowaniu administracyjnym maksymalnych kar finansowych. W trakcie kontroli przeprowadzonych w przedsiębiorstwach inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego stwierdzili szereg naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym. Dotyczyły one m.in.: nieprzestrzegania norm czasu jazdy i odpoczynku, użytkowania urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (tachografów samochodowych), wykonywania przewozu drogowego pojazdami nieposiadającymi aktualnych okresowych badań technicznych potwierdzających zdatność do ruchu drogowego, czy wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego rzeczy przez kierowców nieposiadających ważnego świadectwa kierowcy. Za wszystkie stwierdzone naruszenia naliczono kary od 120 tys. zł do ponad 260 tys. zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zastosowano ustawowe ograniczenie kary pieniężnej. W przypadku jednej firmy do 25 tys. zł, w przypadku dwóch kolejnych do 30 tys. zł. W efekcie stwierdzonych naruszeń zarówno z kontroli drogowych jak i w siedzibie przedsiębiorstwa Biuro do spraw Transportu Międzynarodowego w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego wszczęło wobec 2 z powyżej wskazanych przedsiębiorców postępowania w sprawie oceny dobrej reputacji, która jest jednym z wymogów wymaganych do posiadania uprawnień przewozowych. Jednocześnie należy wskazać, że wcześniej wobec tych dwóch podmiotów były już wydawane decyzje w przedmiocie cofnięcia wypisu z uprawnień przewozowych, cofnięcia świadectwa kierowcy, odmowy wydania świadectw kierowcy, jak również czasowego zawieszenia wydawania nowych świadectw kierowców” Główny Inspektor Transportu Drogowego odpowiada na pismo OPZZ W piśmie przesłanym do OPZZ przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego otrzymaliśmy informację, że zostało wydane polecenie niezwłocznego przeprowadzenia przez właściwą terytorialnie jednostkę Państwowej Inspekcji Pracy kontroli w podmiotach należących do grupy AGMA & LUK MAZ. Czynności kontrolne zostały podjęte przez inspektorów pracy we wszystkich przedsiębiorstwach należących do tej grupy i aktualnie są w toku. Przedmiotem prowadzonych kontroli są zagadnienia z zakresu czasu pracy i wynagrodzeń za pracę oraz weryfikacja zasadności powierzania pracy na podstawie umów cywilnoprawnych. Realizowane czynności kontrolne mają także na celu ustalenie, jakiego rodzaju operacje transportowe wykonywali kierowcy, którym powierzono pracę w przedsiębiorstwach z grupy AGMA & LUK MAZ, w jakim okresie i na terytorium których państw, a także w jakiej wysokości wynagrodzenie otrzymali w związku z czasowym wykonywaniem pracy poza terytorium RP. Powyższe pozwoli na podjęcie decyzji co do ewentualnego nawiązania współpracy z właściwymi organami za granicą, jeśli z dokonanych ustaleń wynikać będzie, że ww. mogą przysługiwać świadczenia finansowe wynikające z innego niż polskie ustawodawstwa pracy. Jednocześnie otrzymaliśmy deklarację, że informacja o ustaleniach poczynionych przez inspektorów pracy i wynikach działań podjętych w ramach prowadzonych postępowań zostanie przekazana nam przekazana, odrębnym pismem, z chwilą zakończenia czynności kontrolnych. (MCh)

Czytaj więcej

09 maja 2023

XV Kongres Statutowy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych już pod koniec maja

Kongres świętuje 50. rocznicę powstania EKZZ pod hasłem "Razem na rzecz sprawiedliwego porozumienia dla pracowników" z programem, który gromadzi liderów związków zawodowych z całej Europy. Kongres jest  podstawową strukturą demokratyczną i w ciągu czterech dni Kongresu będziemy dyskutować i uzgadniać program działań związków zawodowych na poziomie europejskim na kolejne cztery lata. XV Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) odbędzie się w dniach 23-26 maja w Berlinie. Biuro prasowe OPZZ Około 600 delegatów krajowych związków zawodowych, w tym sekretarze generalni i/lub przewodniczący około 93 krajowych organizacji związkowych z 41 krajów europejskich, 10 europejskich sektorowych federacji związków zawodowych oraz goście specjalni z Europy i świata. Europejscy liderzy związkowi będą przez cztery dni dyskutować o żądaniach i priorytetach związków zawodowych w celu zapewnienia sprawiedliwego traktowania pracowników. Wymienią poglądy na temat odnowy związków zawodowych, przyszłości pracy, nowego modelu gospodarczego dla ludzi i planety, przyszłości Europy oraz silniejszej EKZZ. Kongres będzie również świętował 50 lat istnienia Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych: 50 lat walki o ludzi pracy. Kongres wybierze też nowy zespół przywódczy EKZZ, zatwierdzi sprawozdanie z działalności na lata 2019 - 2023, zmieni Konstytucję EKZZ i przyjmie kluczowe dokumenty, w tym Manifest Berliński i Program Działania EKZZ na lata 2023-2027. Podczas Kongresu wystąpią również decydenci polityczni, w tym Olaf Scholz, Kanclerz Federalny Niemiec, Ursula von der Leyen, Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Hubertus Heil, Federalny Minister Pracy i Spraw Społecznych Niemiec, Nicolas Schmit, Komisarz Europejski ds. Pracy i Praw Społecznych (pełna lista gości dostępna w programie). Kongresowe debaty EKZZ zainteresują wielu członków związków zawodowych, dlatego w tym roku główne obrady konferencji i debaty panelowe będą transmitowane na żywo w mediach społecznościowych:      Twitter: @etuc_ces   Facebook: ETUCCES Instagram: @etucces LinkedIn: CES - ETUC Delegatami na XV Kongres EKZZ z ramienia OPZZ będą: Błażej Mądrzycki - wiceprzewodniczący OPZZ, Magdalena Chojnowska, Monika Bocian, Mariusz Janus i Adam Wdowiak (zastępca delegata).

Czytaj więcej

02 maja 2023

Premier Wielkiej Brytanii, Rishi Sunak próbuje jak najszybciej przeforsować w parlamencie swoją antyzwiązkową ustawę o „minimalnym poziomie usług”

Jeśli Premier Wielkiej Brytanii dopnie swego, pracownicy, którzy demokratycznie zagłosują za strajkiem, będą mogli zostać zmuszeni do pracy lub zwolnieni, jeśli nie stawią się w miejscu pracy. Taka sytuacja jest nie tylko zła, ale również nielegalna. Nowe przepisy są bezpośrednim atakiem na podstawowe prawa pracownicze do strajku w obronie ich płac, warunków i zasad. Magdalena Chojnowska. Wydział Międzynarodowy OPZZ Antyzwiązkowa ustawa o „minimalnym poziomie usług”. Co nowego w Wielkiej Brytanii? W środę 26 kwietnia rządowy projekt ustawy o strajkach poniósł szereg porażek w Izbie Lordów, m.in. w postaci istotnych poprawek. Znoszoną one prawa do zwalniania kluczowych pracowników, jeśli podejmą akcję strajkową i zmuszania związków zawodowych do pójścia do pracy w dniu strajku, wyłączają Szkocję i Walię z ustawy, a także zmuszają rząd do konsultacji i publikowania ocen wpływu przed wprowadzeniem nowego prawa. O ustawie o minimalnym poziomie usług i naszym poparciu pisaliśmy TUTAJ Przez cały czas TUC prowadził kampanię, którą poparło OPZZ. Dołączyliśmy do niej, bo nigdy nie będzie naszej zgody, by: pracownicy byli zwalniani za podjęcie akcji strajkowej, która została uzgodniona w demokratycznym głosowaniu związki zawodowe były zmuszane do wypłacenia wysokich odszkodowań -ustawa przewiduje, że związek musi podjąć "rozsądne kroki", aby zapewnić, że wszyscy jego członkowie wskazani w zawiadomieniu o pracy nie uczestniczą w akcji strajkowej. Jeśli tego nie zrobi, związki mogą stanąć przed nakazem powstrzymania strajku lub zapłacić ogromne odszkodowania; koszty te pochodzą z subwencji członków OPZZ otrzymało podziękowania od TUC za wsparcie - list z podziękowaniami można znaleźć TUTAJ

Czytaj więcej