Ogólnopolskie Porozumienie
Związków zawodowych

Świat

30 listopada 2022

Wizyta delegacji ze szwedzkiego związku zawodowego Saco-S/urzędników państwowych w OPZZ

29 listopada w siedzibie OPZZ odbyło się spotkanie z delegacją ze szwedzkiego związku zawodowego Saco-S/urzędników państwowych z przedstawicielem kierownictwa OPZZ wiceprzewodniczącym Sebastianem Koćwinem i przedstawicielami sektora usług publicznych OPZZ.  Biuro prasowe OPZZ Ze strony OPZZ w spotkaniu wzięli udział: wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, Elżbieta Aleksandrowicz – przewodnicząca NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP i Mateusz Pietrzyński – członek Prezydium NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości RP oraz Beata Wójcik – przewodnicząca ZZP ZUS i Magdalena Strzyżewska – członek Zarządu ZZP ZUS. Ze strony Saco uczestniczyli: August Borg - przewodniczący szwedzkiego Związku Dyplomatów (UPF), Kristina Lind Ström - wiceprzewodnicząca Saco-S/RK, Johan Strok Irk - przedstawiciel związków zawodowych w Saco-S/RK, Anna C Malmberg - przedstawiciel związku zawodowego w Saco-S/RK. Szwecja jest jednym z niewielu krajów na świecie, w którym wynagrodzenia i warunki zatrudnienia są w dużej mierze regulowane przez układy zbiorowe, a nie przez ustawodawstwo. System ten nazywany jest modelem szwedzkim i ma na celu stworzenie bezpiecznego oraz stabilnego rynku pracy. Stąd też, nasi goście byli zaciekawieni polskimi regulacjami prawnymi w zakresie związków zawodowych. Wiceprzewodniczący Sebastian Koćwin przedstawił ocenę obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu dialogu społecznego na poziomie krajowym. Rozmowa była wielowątkowa i dotyczyła między innymi: poziomu uzwiązkowienia sfery budżetowej oraz wyzwań, z jakimi każdego dnia muszą się zmagać nasi związkowcy, takimi jak dodatkowe obciążenie pracowników, płace niewystarczające na godne życie, inflacja i spłaszczanie zarobków.

Czytaj więcej

28 listopada 2022

Projekt SIDA: roczne spotkanie podsumowujące

24 listopada w siedzibie OPZZ ramach spotkania rocznego podsumowano osiągnięcia projektu „SIDA - zrównoważona, inkluzywna i godna praca dla wszystkich". Spotkanie poprowadził Piotr Ostrowski – manager projektu i wiceprzewodniczący OPZZ, a sukcesy projektu przedstawiła koordynator akcji Julia Jusińska – specjalista ds. projektów w OPZZ. Biuro prasowe OPZZ W ramach rocznego spotkania podsumowującego projekt „SIDA - zrównoważona, inkluzywna i godna praca dla wszystkich" w siedzibie OPZZ mieliśmy okazję gościć przedstawicieli: •             MSZ Norwegii i Ambasady Norwegii - Jon Erik Strømø (Dyrektor Sekcji ds. Europy Środkowej i Grantów EOG], Lars Børresen (Starszy doradca w MSZ Królestwa Norwegii], Anniken Kleven Gasser, Counsellor (Ambasada Królestwa Norwegii], Karina Gradowska-Karpińska •             Ambasady Islandii - Hannes Heimisson [Ambasador Islandii], Jan Hernik •             Poselstwa Lichtensteinu przy UE - Alina Brunhart [Pierwszy Sekretarz, Misja Liechtensteinu przy UE] •             Biura Mechanizmów Finansowych w Brukseli - Tori Hoven [Kierownik Działu Programów], Linn-Kaja Rogstad [Starszy Oficer Krajowy] •             Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - Maciej Aulak [Dyrektor Departamentu Programów Pomocowych] z zespołem Nasi goście w ramach spotkania rocznego i podsumowania wdrażanych z sukcesem grantów norweskich przyjechali do OPZZ, aby wysłuchać osiągnięć projektu „SIDA - zrównoważona, inkluzywna i godna praca dla wszystkich”. Spotkanie poprowadził Piotr Ostrowski – manager projektu i wiceprzewodniczący OPZZ, a sukcesy projektu przedstawiła koordynator akcji Julia Jusińska – specjalista ds. projektów w OPZZ.

Czytaj więcej

25 listopada 2022

25 listopada: Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

25 listopada jest Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. W tym roku, z tej okazji ETUC chce zwrócić uwagę na skutki cyberprzemocy w miejscach pracy. Biuro prasowe OPZZ Osoby, które doświadczyły cyberprzemocy, często spotykają się z również z bezpośrednią dyskryminacją ze strony pracodawcy. Dotyczy to zwłaszcza ofiar wykorzystywania seksualnego znanego jako "revenge porn" - udostępniania prywatnych i seksualnych materiałów, zdjęć lub filmów wideo bez zgody osoby, której wizerunek przedstawiają. Według badania przeprowadzonego przez Cyber Civil Rights Initiative ponad połowa ofiar obawia się, że ich reputacja zawodowa zostanie nadszarpnięta -13% z nich uważa, że miało trudności ze znalezieniem pracy, a 6% twierdzi, że zostało z niej zwolnionych. Pomimo licznych dowodów na istnienie problemu, kwestia ta została pominięta w projekcie dyrektywy UE w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet. Uznano, że przemoc domowa może mieć konsekwencje ekonomiczne, ale obecnie nie czyni się tego samego w odniesieniu do cyberprzemocy. Mając na uwadze projekt dyrektywy w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, EKZZ wzywa również Parlament Europejski do uwzględnienia zapisu, który uniemożliwi pracodawcom dyskryminację ofiar w miejscu pracy - w procesie rekrutacji czy ścieżce awansu zawodowego.

Czytaj więcej

22 listopada 2022

Spotkanie grupy ds. imigracji i integracji w EKES na - debata ws. ochrony i integracji uchodźców z Ukrainy

21 listopada w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym odbyło się spotkanie grupy ds. imigracji i integracji. Debata dotyczyła ochrony i integracji uchodźców z Ukrainy w chwili obecnej, czyli po 9 miesiącach od rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wzięła w niej udział Magdalena Chojnowska z Wydziału Międzynarodowego OPZZ. Biuro prasowe OPZZ Kwestia ochrony ukraińskich uchodźców poruszona podczas debaty dotyczyła perspektywy instytucjonalnej i spojrzenia z zewnątrz na wyzwania, przed którymi stoją imigranci - integracji w zakresie edukacji, mieszkalnictwa i zatrudnienia. Debata skupiała się na też perspektywie partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego. W imieniu OPZZ w debacie udział wzięła Magdalena Chojnowska z Wydziału Międzynarodowego, która w nawiązaniu do najnowszego raportu „Uchodźcy z Ukrainy w Polsce, Czechach i Rumunii”, ogłoszonego Fundację Na Rzecz Wspierania Migrantów Na Rynku Pracy „EWL” i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiła spostrzeżenia OPZZ dotyczące uchodźców ukraińskich, zwracając jednoznacznie uwagę na niepewną sytuację, w której wszyscy się znajdujemy. Magdalena Chojnowska przedstawiła też obawy związane z otwarciem rynku pracy i podzieliła się poczuciem, że ukraińscy obywatele nie o końca zostali zabezpieczeni przed ewentualnym ryzykiem i zagrożeniami, które mogą pojawić się w związku z nową sytuacją. Poruszyła również m.in. kwestię niepokojących sygnałów otrzymywanych przez OPZZ  - o dużej liczbie nielegalnego zatrudnienia oraz o niewypłacaniu wynagrodzeń zgodnie z umową w całości lub ich części oraz sygnały o nieprzestrzeganiu norm czasu pracy i niestosowaniu norm BHP w zakresie ochrony indywidualnej pracownika. Magdalena Chojnowska zwróciła też uwagę, że według danych gromadzonych przez OPZZ, że większość pracowników z Ukrainy została zatrudniona na podstawie niestabilnych umów, tj. umowach niepodlegających prawu pracy, a na umowach cywilnych, które nie zabezpieczają pracownika. Z naszych danych wynika, że aż 70 proc. uchodźców z Ukrainy zatrudniono na tzw. umowach śmieciowych. Podczas debaty mieliśmy również możliwość poruszenia innej ważnej kwestii - potrzeby kształtowania znajomości prawa polskiego oraz obalenia mitu zbieżności językowej, który rzekomo miałby ułatwiać Ukraińcom znalezienie pracy. Magdalena Chojnowska zaznaczyła jednak, że wbrew tej opinii występują duże bariery językowe, dlatego OPZZ rekomenduje organizowanie większych ilości kursów języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy.

Czytaj więcej

21 listopada 2022

Szkolenie dla konsultantek i konsultantów Ukraińskiego Domu

17 listopada odbyło się szkolenie dla konsultantek i konsultantów Ukraińskiego Domu na temat prawa pracy. Szkolenie poprowadził Paweł Galec z Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ.  Biuro Prasowe OPZZ Szkolenie dla konsultantek i konsultantów Ukraińskiego Domu na temat prawa pracy poprowadził Paweł Galec z Wydziału Prawno-Interwencyjnego OPZZ, który mówił problemie uznania stosunku pracy i kar umownych w umowach cywilnoprawnych. Spotkanie zorganizowała Nataliia Kolesnik z Wydziału Międzynarodowego OPZZ.

Czytaj więcej

17 listopada 2022

Reportaż o sytuacji obywateli Ukrainy na rynku pracy w Polsce

15 listopada w siedzibie OPZZ Nataliia Kolesnik, specjalistka Wydziału Międzynarodowego OPZZ odpowiedzialna za kontakty z pracownikami zagranicznymi w Polsce spotkała się z Sebastianem Meissnerem, reporterem niemieckiego radia WDR/ARD, który przygotowuje materiał dotyczący sytuacji pracowników z Ukrainy na polskim rynku pracy. Biuro prasowe OPZZ Sebastian Meissner pracuje dla radia WDR/ARD nad reportażem o sytuacji obywateli Ukrainy na rynku pracy w Polsce. W swoim materiale chce poruszyć takie kwestie: jak zmieniła się sytuacja pracowników z Ukrainy po wybuchu wojny, w jakich sektorach najczęściej podejmują pracę i w jakich warunkach żyją. W trakcie spotkania Nataliia Kolesnik z Wydziału Międzynarodowego OPZZ mówiła o sytuacji Ukraińców na polskim rynku pracy w związku z inwazją Rosji na ich kraj oraz przytoczyła ustalenia raportu „Uchodźcy z Ukrainy w Polsce” i poinformowała reportera Sebastiana Meissnera, jakie branże najbardziej interesują pracowników z Ukrainy. Na spotkanie zaproszono jeszcze inne osoby, m.in. Walentynę Mundur, specjalistkę Zespołu Organizacji i Współpracy z Zarządu Głównego ZNP, która mówiła o sytuacji ukraińskich nauczycieli na polskim rynku pracy. Na prośbę reportera Sebastiana Meissnera, Nataliia Kolesnik organizowała spotkania z przedstawicielami różnych organizacji i fundacji oraz agencji zatrudnienia, w tym Centrum Wsparcia Koordynacji Warszawa, gdzie obywatele Ukrainy wspólnie z Polakami przygotowują siatki maskujące dla ukraińskich żołnierzy broniących Ukrainy. Każda taka siatka może uratować tysiące ludzkich istnień. „Wszystko, co robimy, robimy z własnej woli dla dobra naszych żołnierzy, którzy potrzebują siatek maskujących. Nie ma tu mowy o zarobku, pomagamy w duchu patriotyzmu z pragnieniem, aby jak najszybciej zwyciężyć w tej walce”, – mówi Nataliia Kolesnik, specjalistka Wydziału Międzynarodowego OPZZ. Niemiecki reporter Sebastian Meissner przygotowując swoją audycję radiową na temat sytuacji pracowników z Ukrainy na polskim rynku pracy, z radością odwiedził OPZZ i rozmawiał z przedstawicielami związków zawodowych.

Czytaj więcej

14 listopada 2022

Apel do Minister Rodziny i Polityki Społecznej o obronę w Radzie UE domniemania stosunku pracy dla osób pracujących na platformach cyfrowych

Piotr Ostrowski w imieniu OPZZ, we wspólnym liście apeluje do Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg o obronę w Radzie UE domniemania stosunku pracy dla osób pracujących na platformach cyfrowych. Biuro prasowe OPZZ Piotr Ostrowski wraz z  przewodniczącym Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) i Solidarności poruszają kwestię niedociągnięć propozycji Rady Unii Europejskiej i apelują o ambitną dyrektywę w sprawie poprawy warunków pracy na platformach. W liście odwołują się do  "Centralnego elementu postanowień projektu dyrektywy jest domniemanie zatrudnienia - domniemanie, które miałoby na celu przywrócenie równowagi między silnymi i bezsilnymi, poprzez nałożenie na firmy ciężaru wykazania, że pracownik jest naprawdę niezależny. To jest właściwa równowaga. Równowaga, która nadal pozwala na to, aby ci, którzy chcą mieć elastyczność w pracy, rzeczywiście mogli ją mieć, jednocześnie przenosząc koszty tej elastyczności na podmiot, który osiąga największe korzyści - firmę". Nierealne jest oczekiwanie, że poszczególni pracownicy rozpoczną postępowanie przeciwko swojej cyfrowej platformie pracy, aby zakwestionować swój status samozatrudnienia, ignoruje się bezradność tych pracowników w podejmowaniu jakichkolwiek działań prawnych ze względu na brak ochrony i strukturalną nierówność negocjacyjną między pracownikami a pracodawcami. Zwrócono też uwagę na wystąpienie efektu zniechęcenia pracowników do korzystania z praw przed sądem w przypadku, gdy domniemanie nie zostanie uznane w pierwszej instancji lub gdy zostanie później obalone przez cyfrową platformę pracy. Pracownicy nie mogą czekać latami i wydawać tysięcy euro, aby uzyskać dostęp do swoich praw! Całą treść listu znajdziesz TUTAJ

Czytaj więcej

28 października 2022

Spotkanie z przedstawicielami SPD Dahlem

27 października gościliśmy delegację przedstawicieli niemieckiej partii politycznej SPD Dahlem. Podczas spotkania mieliśmy możliwość przedstawienia misji i wizji naszej Konfederacji oraz pokazania centralnych obszarów działalności związków zawodowych. Biuro prasowe OPZZ Podczas spotkania z przedstawicielami partii SPD Dahlem rozmawialiśmy o wynagrodzeniach i kosztach utrzymania w obu krajach. Nasi goście byli żywo zainteresowani systemem zabezpieczenia społecznego w Polsce, w tym ubezpieczeniami zdrowotnymi, emeryturami, polityką (redukcji) czasu pracy, niepewną sytuacją na rynku pracy oraz polityką społeczną rządu PIS. Omawialiśmy też kwestię spraw migracyjnych w kontekście obecnej sytuacji na Ukrainie oraz szczegóły współpracy OPZZ w ramach niemieckiego Fair Mobilitat. Dyskusja dotyczyła też statusu kobiet na polskim rynku pracy, prawnej ochrony zbiorowej i indywidualnej ochrony związków zawodowych oraz poziomu dialogu społecznego.

Czytaj więcej

20 października 2022

Pomagamy obywatelom Ukrainy w poszukiwaniu pracy i zdobyciu zatrudnienia

Aktywnie pomagamy obywatelom Ukrainy w poszukiwaniu pracy i zdobyciu zatrudnienia. Nataliia Kolesnik, specjalista działu międzynarodowego OPZZ, odpowiedzialna za kontakty z pracownikami zagranicznymi w Polsce oraz Ludmiła Prosandeieiwa, psycholog z punktu informacyjno-konsultacyjnego spotkały się z przedstawicielami firmy EVER GRUPA. Spotkanie było skierowane na współpracę i poszukiwanie nowych sposobów pomocy obywatelom Ukrainy. Biuro prasowe OPZZ W trakcie spotkania Nataliia Kolesnik i Ludmiła Prosandeieiwa opowiedziały o działalności OPZZ i punkcie informacyjno-konsultacyjnym oraz o tym, jakiej pracy poszukują migranci z Ukrainy. Branże, które najbardziej interesują pracowników z Ukrainy w tym roku to: handel, usługi, gastronomia, rolnictwo, ogrodnictwo, a także medycyna, edukacja i sfera IT. W pomoc uchodźcom oraz tym, którzy zdecydowali się zostać w kraju, włącza się wiele polskich firm. Jednocześnie wielu Ukraińców i Ukrainek, szukając chociaż namiastki normalności, dlatego aktywnie poszukują pracy. Warto dodać, że co piąta firma planuje zatrudniać Ukraińców w Polsce. EVER GRUPA jest prężnie rozwijającą się firmą z branży usług dla biznesu. Od 1995 roku oferuje szeroką gamę rozwiązań dla firm oraz sektora usług publicznych. Oprócz działań z zakresu utrzymywania czystości w hotelach, biurach, szpitalach i centrach handlowych, spółki EVER GRUPY świadczą usługi w znacznie szerszym zakresie, m.in. w cateringu, obsłudze, nadzorze i konserwacji budynków oraz szeroko pojęta ochronie mienia i osób. Polska stoi przed dużym wyzwaniem w związku dużą liczbą uchodźców z Ukrainy oraz ich integracji na rynku pracy. Liczba miejsc pracy dla Ukraińców stale rośnie - pracowników z Ukrainy poszukują i cenią właściciele małych oraz dużych przedsiębiorstw. Na rynku pracy w Polsce rośnie niedobór pracowników. Firmy ratują się, zatrudniając pracowników z zagranicy.  Nie pomagają im jednak przeciągające się procedury związane z legalizacją ich pracy w Polsce. Obywatel Ukrainy może rozpocząć pracę w naszym kraju bez posiadania zezwolenia na pracę. Pracodawca musi jedynie pamiętać, aby potwierdzić ten fakt w ciągu 14 dni na stronie internetowej praca.gov.pl. Warto pamiętać, że wszystkie usługi powiatowych urzędów pracy w tym zakresie są bezpłatne. Niestety, bariera językowa znacznie ogranicza obywatelom Ukrainy możliwości znalezienia pracy. Wielu z nich musiało przyjmować oferty pracy poniżej swoich kwalifikacji zawodowych. Oczywiście są działy, gdzie to ograniczenie nie jest tak odczuwalne, jak na przykład housekeeping, restauracje czy recepcje to miejsca, gdzie przynajmniej podstawy języka polskiego są konieczne do podjęcia pracy. Chodzi zarówno o kontakt z gośćmi, jak i pozostałym personelem. Dla większości polskich firm trudności w pozyskiwaniu pracowników o odpowiednich kompetencjach są barierą w ich działalności. 33% przedsiębiorstw uważa, że mają one duże lub bardzo duże znaczenie dla funkcjonowania firmy, 29% ocenia je jako średnie, a 38% – jako małe lub bardzo małe. Zgodnie z danymi w urzędach pracy było zarejestrowanych około 880 tys. bezrobotnych. Spadła natomiast liczba ofert pracy – pracodawcy zgłosili do urzędów 100,4 tys. wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej – to o 40,3 tys. Trudności w pozyskiwaniu pracowników o odpowiednich kompetencjach mają przede wszystkim firmy zajmujące się przetwórstwem przemysłowym, budownictwem oraz firmy sektora TSL (transport, spedycja i logistyka). W handlu i w sektorze związanym z informacją i komunikacją większość firm wskazuje na małe znaczenie tej bariery. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała, że około 17 tys. Ukrainek, które uciekły przed wojną, znalazło już w Polsce zatrudnienie.

Czytaj więcej

14 października 2022

Spotkanie -Fair DGB (Fair European Labour Mobility)-

W centrali OPZZ odbyło się kolejne spotkanie z naszym niemieckimi kolegami Fair DGB (Fair European Labour Mobility). W spotkaniu wzięły udział Nataliia Kolesnik, specjalista działu międzynarodowego OPZZ, odpowiedzialna za kontakty z pracownikami zagranicznymi w Polsce oraz Ludmiła Prosandieiewoj, psycholog z punktu informacyjno-konsultacyjnego. Spotkanie odbyło się w przyjaznej atmosferze, podczas której pracownice OPZZ przedstawiły prezentację i opowiedziały swoim kolegom, co robią na co dzień i jak pomagają migrantom. Nataliia Kolesnik opowiedziała też o działalności OPZZ i punkcie informacyjno-konsultacyjnym, szczegółowo opisując wszystkie obszary pracy. Z kolei Ludmiła Prosandejewa skierowała rozmowę na aspekty psychologiczne: „Oczy wielu ludzi od miesięcy skierowane są na Ukraińców i obecną sytuację na Ukrainie. Bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że naszym głównym celem jest teraz wygranie tej wojny. Musimy być ludźmi, którzy po przejściu przez wszystkie te próby staliśmy się silniejsi i mądrzejsi. Zmieniają się nasze wartości i priorytety duchowe, musimy zachować naszą integralność i chronić się przed psychotraumatycznym wpływem wojny. Czeka nas długi proces odbudowy…”.  Ludmiła Prosandejewa dodała także: „Dziś tak potrzebne jest przywrócenie integralności terytorialnej i przywrócenie zdolności obywateli Ukrainy do obrony swoich praw i wolności. Przemiana świadomości i światopogląd Ukraińców są konieczne, bo 70 lat okupacji sowieckiej, głód czy rozstrzeliwania przedstawicieli kultury znacząco wpłynęły na zdolność Ukraińców do obrony swoich praw! Bardzo ważne jest, aby „Budować Europę na Ukrainie” - przyjąć standardy europejskie oraz pozbyć się kompleksu niższości i mentalnych konsekwencji postsowieckiej przeszłości”. Z kolei goście z Niemiec opowiadali o tym, czym zajmują się w swoich ośrodkach. Fair Mobility wspiera pracowników z krajów Europy Środkowo-Wschodniej na niemieckim rynku pracy oraz pomaga im w poprawie warunków pracy i płacy. Dysponuje aż 13 punktami konsultacyjnymi (m.in. w Kolonii, Berlinie, Frankfurcie i Monachium), gdzie pracownicy z Europy Środkowo-Wschodniej mogą zaczerpnąć fachowych porad i informacji na temat prawa pracy oraz prawa socjalnego, a także otrzymać wsparcie w przypadku problemów z pracodawcą (w ich ojczystym języku). Fair Mobility łączy wiedzę branżową i zajmuje się również edukowaniem oraz przekazywaniem informacji politykom, naukowcom i dziennikarzom. Koordynatorzy Centrum działają w obszarach, takich jak: opieka nad osobami starszymi, budownictwo, przemysł mięsny, międzynarodowy transport drogowy, usługi kurierskie czy rolnictwo. Związki zawodowe w Polsce i Niemczech aktywnie włączają się w działania, mające na celu zapewnienie pracownikom migrującym odpowiednie warunki pracy oraz godne wynagrodzenia.

Czytaj więcej