Podczas spotkania mieliśmy możliwość przypomnienia przepisów zawartych w dyrektywie w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), miedzy innymi jakiej wielkości firmy będą przedstawiać w swoim sprawozdaniu z działalności informacje na temat: kwestii środowiskowych, społecznych i praw człowieka oraz ładu korporacyjnego, oraz według jakich standardów sprawozdawczości. Dyskutowano również o roli związków zawodowych jako interesariuszy wewnętrznych,  niezbędności brania przez nich udziału w analizie istotności i w kształcie tego raportu oraz wpływu na dane przedstawiane w raportach. Podczas dyskusji również mieliśmy okazję analizy  z postępów we wdrażaniu w firmach kwestii związanych z CSRD.

Podczas obrad kolejną istotną kwestią była dyskusja dotycząca projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych, jako implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Rady (UE) 2022/2523 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii Europejskiej.  Po przedstawieniu zapisów projektu rozpoczęła się dyskusja, która dotyczyła tego, czy wprowadzenie podatku, czyli  zwiększenia obciążenia firm o charakterze ponadnarodowym, w których uczestnicy spotkania działają w ramach swoich europejskich rad zakładowych  będzie miało/może mieć  wpływ na pracowników w zakresie warunków płacowych oraz dalsze kroki w ramach zespołu związane z projektem.

Chcielibyśmy podziękować członkom naszego zespołu OPZZ ds. ERZ za rzeczową i konstruktywną debatę i jednocześnie zachęcić wszystkie osoby zrzeszone w OPZZ, działające w europejskich radach zakładowych do dołączenia do naszego zespołu!

W kwestii dołączenia do nas proszę pisać na adres email: chojnowska@opzz.org.pl