11 czerwca odbyło się szóste spotkanie Międzysektorowego Okrągłego Stołu na rzecz wsparcia integracji migrantów i uchodźców: „Polityka integracyjna Polski”, zorganizowane przez IOM we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych reprezentowała Natalia Kolesnik, specjalistka wydziału międzynarodowego OPZZ, zajmująca się problematyką migrantów i uchodźców. Przez kilka lat pracy w OPZZ z cudzoziemcami i migrantami Natalia zdobyła dużo doświadczenia w różnych obszarach oraz wyzwaniach stojących przed uchodźcami i migrantami. Również rozumiemy sytuacje, w jakich znajdują się osoby migrujące, a także jaką pomoc możemy im zaoferować i w jakie najlepsze sposoby rozwiązać problemy.

Pierwsza część spotkania obejmowała prezentacje na temat „Wyzwania, priorytety, cele i strategie polityki integracyjnej na poziomie krajowym”, które przedstawili:

- Dr Karolina Podgórska (Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego)

- Janina Owczarek, koordynatorka Programu Migracji Pracowniczych i Inkluzji Społecznej (IOM Polska)

- Bartłomiej Potocki, Dyrektor Departamentu Integracji Społecznej (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Integracja jest jednym z kluczowych elementów udanej adaptacji migrantów w polskim społeczeństwie. Obejmuje naukę języka, zapoznanie się z kulturą, zatrudnienie, zapewnienie dostępu do edukacji i usług socjalnych, a także wspieranie aktywnego udziału w życiu społecznym. Podkreślono, że integracja musi być definiowana jako proces dwustronny, którego celem jest spójność społeczna. Spójne społeczeństwo tworzy poczucie przynależności, promuje zaufanie.

Kompleksowe programy integracyjne obejmują:

- Wspieranie społeczeństw przyjmujących: budowanie kompetencji międzykulturowych, wsparcie instytucjonalne, opracowywanie mechanizmów skierowań, ułatwianie nawiązywania pozytywnych relacji, promowanie pozytywnej narracji, przeciwdziałanie ksenofobii i dyskryminacji, wspieranie procesów konsultacyjnych.

- Umożliwianie migrantom poruszania się w społeczeństwie przyjmującym: wsparcie w orientacji przed przyjazdem i po przyjeździe.

- Ułatwianie integracji społecznej i gospodarczej migrantów: nauka języka, uznawanie umiejętności i kwalifikacji, wsparcie w podjęciu legalnego zatrudnienia, szkolenia zawodowe.

Plan działania Komisji Europejskiej na rzecz integracji i włączenia społecznego na lata 2021-2027 zakłada:

- Promowanie edukacji i szkoleń włączających na wszystkich poziomach edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem ułatwiania uznawania kwalifikacji, ustawicznej nauki języków i zarządzania różnorodnością.

- Poprawę możliwości zatrudnienia i uznawania umiejętności w celu promowania integracji migrantów na rynku pracy.

- Promowanie dostępu do usług zdrowotnych, w tym opieki psychiatrycznej i zdrowia reprodukcyjnego.

- Promowanie dostępu do odpowiednich i niedrogich mieszkań oraz wspieranie wymiany doświadczeń na poziomie lokalnym i regionalnym w zakresie zwalczania dyskryminacji i segregacji na rynku mieszkaniowym.

- Aktywny udział i włączenie w procesach kształtowania polityki.

W drugiej części spotkania omówiono diagnozę wyzwań oraz wypracowano rekomendacje w zakresie polityki integracyjnej w wybranych obszarach:

- Podnoszenie kompetencji językowych migrantów i uchodźców jako kluczowego narzędzia integracji społecznej i zawodowej

- Budowanie dialogu międzykulturowego i spójności społecznej

- Od integracji do partycypacji społecznej i politycznej

- Wspieranie lokalnych aktorów procesu integracyjnego oraz wzmocnienie współpracy międzysektorowej

Spotkanie zakończyło się podsumowaniem całodniowych dyskusji i wniosków.

Nataliia Kolesnik, Wydział Międzynarodowy